ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0017

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-01-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1986 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1986 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (86/17/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 396, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της προσχώρησης της Πορτογαλίας, ενδείκνυται να γίνουν ορισμένες πρόσθετες τεχνικές προσαρμογές στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/614/ΕΟΚ (2), για να εξασφαλιστεί η ισότιμη εφαρμογή της από τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας και τα άλλα κράτη μέλη· ότι, δυνάμει το άρθρου 2 παράγραφος 3 της συνθήκης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, τα όργανα των Κοινοτήτων μπορούν να θεσπίσουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 396 της πράξης προσχώρησης, τα οποία τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της εν λόγω συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Από 1ης Ιανουαρίου 1986, το άρθρο 11 σημείο κ) της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ συμπληρώνεται με τα εξής: «- το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που χορηγεί το Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισαβώνας, - το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που χορηγεί η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Porto, - το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που χορηγεί η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Coimbra, - το πτυχίο πολιτικού μηχανικού παραγωγής, (Licenciatura em engenharia civil, producao) που χορηγεί το Πανεπιστήμιο του Minho.» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. van den BROEK (1) ΕΕ αριθ. L 223 της 21. 8. 1985, σ. 15. (2) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1985, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία