ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0280

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (86/280/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235, την οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί της ρυπάνσεως του προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας(1), και ιδίως το άρθρο 6, την πρόταση της Επιτροπής(2), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4), Εκτιμώντας: ότι, προκειμένου να προστατευθεί το υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας από τη ρύπανση από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, το άρθρο 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ θεσπίζει ένα καθεστώς προηγούμενων αδειών που καθορίζουν τα πρότυπα αποβολής για τις απορρίψεις των ουσιών οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματός της; ότι το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τον καθορισμό οριακών τιμών για τα πρότυπα αποβολής, καθώς και τον καθορισμό ποιοτικών στόχων για το υδάτινο περιβάλλον που προσβάλλεται από τις απορρίψεις των ουσιών αυτών; ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις οριακές τιμές, εκτός από περιπτώσεις όπου μπορούν να ανατρέχουν στους ποιοτικούς στόχους; ότι οι επικίνδυνες ουσίες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα οδηγία επιλέχθηκαν κυρίως με βάση τα κριτήρια που δέχεται η οδηγία 76/464/ΕΟΚ; ότι, εφόσον η ρύπανση που οφείλεται στις απορρίψεις των ουσιών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον προκαλείται από ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, είναι απαραίτητο να καθοριστούν ειδικές οριακές τιμές για τις απορρίψεις, σε συνάρτηση με τον τύπο βιομηχανίας, και να καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι για το υδάτινο περιβάλλον στο οποίο απορρίπτονται οι ουσίες αυτές; ότι ο σκοπός των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων είναι η εξάλειψη της ρύπανσης στα διάφορα τμήματα του υδάτινου περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να προσβληθούν από τις απορρίψεις των ουσιών αυτών; ότι οι οριακές τιμές και οι ποιοτικοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν με αυτή την προοπτική και όχι με πρόθεση να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον; ότι, για να μπορέσουν τα κράτη να αποδεικνύουν την τήρηση των ποιοτικών στόχων, θα πρέπει να υποβάλονται εκθέσεις στην Επιτροπή για κάθε επιλεγόμενο και επιτυγχανόμενο ποιοτικό στόχο; ότι τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται κατ'^εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να μην οδηγούν σε μεγαλύτερη ρύπανση του εδάφους ή της ατμόσφαιρας; ότι, εξάλλου, για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να προβλεφθεί η επιτήρηση από τα κράτη μέλη του υδάτινου περιβάλλοντος που προσβάλλεται από τις απορρίψεις των εξεταζόμενων ουσιών; ότι οι εξουσίες επιτήρησης δεν προβλέπονται από την οδηγία 76/464/ΕΟΚ; ότι επειδή οι ειδικές εξουσίες δράσης για το σκοπό αυτό δεν προβλέπονται από τη συνθήκη, πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235; ότι, για ορισμένες σημαντικές πηγές ρύπανσης από τις ουσίες αυτές εκτός από τις πηγές απορρίψεων που υπάγονται στο καθεστώς των κοινοτικών οριακών τιμών ή των εθνικών προτύπων αποβολής, κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικά προγράμματα για την εξάλειψη της ρύπανσης; ότι οι ειδικές εξουσίες δράσης για το σκοπό αυτό δεν προβλέπονται από την οδηγία 76/464/ΕΟΚ; ότι επειδή οι ειδικές εξουσίες δράσης για το σκοπό αυτό δεν προβλέπονται από τη συνθήκη, πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235; ότι τα υπόγεια ύδατα αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ(5) και μπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας; ότι, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η παρούσα οδηγία, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να διαβιβάζει στο Συμβούλιο, κάθε πέντε έτη, μία συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη; ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί και να συμπληρωθεί μετά από πρόταση της Επιτροπής, ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά κυρίως την τοξικότητα, την ανθεκτικότητα και τη σώρευση των εξεταζομένων ουσιών στους ζώντες οργανισμούς και τα ιζήματα, ή σε περίπτωση που βελτιωθούν τα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα; ότι ενδείκνυται, για το σκοπό αυτό, να προβλεφθεί η συμπλήρωση της οδηγίας από διατάξεις σχετικά με άλλες επικίνδυνες ουσίες και η τροποποίηση του περιεχομένου των παραρτημάτων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Αρθρο 1 1.^ Η παρούσα οδηγία: -καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τις οριακές τιμές των προτύπων αποβολής των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) για τις απορρίψεις που προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) της παρούσας οδηγίας, -καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας για το υδάτινο περιβάλλον, -καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τις προθεσμίες που επιβάλλονται για την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται από τις άδειες που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τις υπάρχουσες απορρίψεις, -καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των απορρίψεων και του υδάτινου περιβάλλοντος σε ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας, -καθιερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, διαδικασία ελέγχου, -επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση απορρίψεων που προσβάλλουν τα ύδατα περισσοτέρων του ενός κράτων μελών, -επιβάλλει στα κράτη μέλη να καταρτίζουν προγράμματα για την αποφυγή ή την εξάλειψη της ρύπανσης που προέρχεται από τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο^5, -προβλέπει, στο παράρτημα Ι, μια σειρά γενικών διατάξεων που ισχύουν για το σύνολο των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), ιδιαίτερα όσον αφορά τις οριακές τιμές των προτύπων αποβολής (κεφάλαιο Α), τους ποιοτικούς στόχους (κεφάλαιο Β), τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης (κεφάλαιο Γ), -προβλέπει στο παράρτημα ΙΙ μια σειρά ειδικών διατάξεων που ισχύουν για κάθε ουσία χωριστά, διασαφηνίζοντας και συμπληρώνοντας τα εν λόγω κεφάλαια. 2.^ Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τα ύδατα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, εξαιρουμένων των υπόγειων υδάτων. Αρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α)«ουσίες»: οι επικίνδυνες ουσίες, που ανήκουν στις οικογένειες και ομάδες ουσιών που περιέχονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. β)«οριακές τιμές»: οι τιμές οι οποίες ορίζονται ανά ουσία που αναφέρεται στο στοιχείο α), και αναγράφονται στο κεφάλαιο Α του παραρτήματος ΙΙ. γ)«ποιοτικοί στόχοι»: οι απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται ανά ουσία που αναφέρεται στο στοιχείο α), και αναγράφονται στο κεφάλαιο Β του παραρτήματος ΙΙ. δ)«επεξεργασία των ουσιών»: κάθε βιομηχανική μέθοδος που συνεπάγεται την παραγωγή, μετατροπή ή χρησιμοποίηση των ουσιών που αναφέρονται στο στοιχείο α), ή κάθε άλλη βιομηχανική μέθοδος που, από τη φύση της, απαιτεί την παρουσία των ουσιών αυτών. ε)«βιομηχανική εγκατάσταση»: κάθε εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η επεξεργασία των ουσιών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που περιέχει τις ουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α). στ)«υφισταμένη εγκατάσταση»: κάθε βιομηχανική εγκατάσταση σε λειτουργία σε μια ημερομηνία που έπεται κατά δώδεκα μήνες της ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ή, ενδεχομένως, της ημερομηνίας κοινοποίησης τυχόν τροποποιητικής οδηγίας, που αφορά εγκατάσταση αυτού του είδους. ζ)«νέα εγκατάσταση»: -κάθε βιομηχανική εγκατάσταση που τίθεται σε λειτουργία περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας ή, ενδεχομένως, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης τυχόν τροποποιητικής οδηγίας, που αφορά εγκατάσταση αυτού του είδους, -κάθε υφισταμένη βιομηχανική εγκατάσταση, της οποίας η ικανότητα επεξεργασίας ουσιών αυξήθηκε σημαντικά περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας ή, ενδεχομένως, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης τυχόν τροποποιητικής οδηγίας, που αφορά εγκατάσταση αυτού του είδους. Αρθρο 3 1.^ Οι οριακές τιμές, οι προθεσμίες που καθορίστηκαν για την τήρηση αυτών των τιμών και η εφαρμοστέα διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου των απορρίψεων παρατίθενται στα κεφάλαια Α των παραρτημάτων. 2.^ Οι οριακές τιμές ισχύουν κανονικά για τη θέση όπου τα αποβαλλόμενα ύδατα τα οποία περιέχουν τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), εξέρχονται από τη βιομηχανική εγκατάσταση. Στην περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο, για ορισμένες ουσίες, να προβλεφθούν άλλες θέσεις στις οποίες θα πρέπει να ισχύουν οι οριακές τιμές, οι θέσεις αυτές θα καθοριστούν στο παράρτημα ΙΙ. Αν τα αποβαλλόμενα ύδατα που περιέχουν τις ουσίες αυτές υφίστανται επεξεργασία έξω από τη βιομηχανική εγκατάσταση, σε εγκατάσταση επεξεργασίας που προορίζεται για τη διάθεσή τους, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει οι οριακές τιμές να ισχύουν για τη θέση όπου τα αποβαλλόμενα ύδατα εξέρχοντα από την εγκατάσταση επεξεργασίας. 3.^ Οι άδειες που προβλέπονται από το άρθρο 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ πρέπει να περιέχουν διατάξεις εξίσου αυστηρές με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α των παραρτημάτων, εκτός από την περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, με βάση τα κεφάλαια Β των παραρτημάτων. Οι άδειες αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. 4.^ Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από τις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και από την οδηγία 76/464/ΕΟΚ, μπορούν να χορηγούν άδειες για νέες εγκαταστάσεις μόνο στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές εφαρμόζουν τα πρότυπα τα οποία αντιστοιχούν στα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εξάλειψη της ρύπαν- σης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας, ή για την πρόληψη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Το κράτος μέλος, πριν χορηγήσει οποιαδήποτε άδεια, όποια μέθοδο και αν έχει υιοθετήσει, εφόσον, για τεχνικούς λόγους, τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν αντιστοιχούν στα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, αιτιολογεί αυτούς τους λόγους προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την αιτιολόγηση αυτή στα κράτη μέλη και απευθύνει, το συντομότερο δυνατό, σε όλα τα κράτη μέλη έκθεση με τη γνώμη της για την παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Αν είναι αναγκαίο, υποβάλλει ταυτόχρονα κατάλληλες προτάσεις στο Συμβούλιο. 5.^ Η πρότυπη αναλυτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρουσίας των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος ΙΙ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι υπό τον όρο ότι τα όρια ανίχνευσης, η προσέγγιση και η ακρίβεια των μεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον εξίσου έγκυρα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος ΙΙ. 6.^ Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται κατ'^εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να μην επιφέρουν σε άλλο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα, αύξηση της ρύπανσης η οποία οφείλεται στις εν λόγω ουσίες. Αρθρο 4 Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιτήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τις απορρίψεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων πηγών σημαντικών απορρίψεων. Στην περίπτωση που οι απορρίψεις επηρεάζουν τα ύδατα περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται με στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών επιτήρησης. Αρθρο 5 1.^ Για τις ουσίες για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη καθιερώνουν ειδικά προγράμματα, προκειμένου να αποφευχθεί ή να εξαλειφθεί η ρύπανση που προέρχεται από σημαντικές πηγές των ουσιών αυτών (συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών και διάχυτων πηγών), εκτός από πηγές απορρίψεων που υπάγονται στο καθεστώς των κοινοτικών οριακών τιμών ή των εθνικών προτύπων αποβολής. 2.^ Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τα μέτρα και τις τεχνικές που είναι περισσότερο ενδεδειγμένες προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση, η κατακράτηση ή/και η ανακύκλωση των ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.^ Τα ειδικά προγράμματα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο μετά πέντε έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας που αφορά ειδικά την εξεταζόμενη ουσία. Αρθρο 6 1.^ Η Επιτροπή κάνει συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη, με βάση τις πληροφορίες που τα κράτη μέλη τής παρέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και ύστερα, από συγκεκριμένη αίτησή της για κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όσον αφορά: -τις λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες που καθορίζουν τα πρότυπα αποβολής για τις απορρίψεις των ουσιών, -την απογραφή των απορρίψεων των ουσιών στα ύδατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, -την τήρηση των οριακών τιμών ή των ποιοτικών στόχων, που καθορίζονται στα κεφάλαια Α και Β του παραρτήματος ΙΙ, -τα αποτελέσματα της επιτήρησης, που αναφέρεται στο άρθρο 4, της περιοχής του υδάτινου περιβάλλοντος η οποία προσβάλλεται από τις απορρίψεις, -τα ειδικά προγράμματα εξάλειψης που αναφέρονται στο άρθρο 5. 2.^ Κάθε πέντε έτη και για πρώτη φορά μετά τέσσερα έτη από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο τη συγκριτική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.^ Σε περίπτωση μεταβολής των επιστημονικών γνώσεων και κυρίως των σχετικών με την τοξικότητα, την ανθεκτικότητα και τη συσσώρευση των ουσιών που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) στους ζώντες οργανισμούς και στα ιζήματα, ή σε περίπτωση βελτίωσης των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών μέσων, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο κατάλληλες προτάσεις προκειμένου να μεταβάλει επί το αυστηρότερο, αν είναι απαραίτητο, τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους ή να καθορίσει νέες οριακές τιμές και πρόσθετους ποιοτικούς στόχους. Αρθρο 7 1.^ Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2.^ Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, αμέσως μετά τη θέσπισή τους. Αρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 1986. Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςP. WINSEMIUS (1)ΕΕ αριθ. L 129 της 18.^5.^1976, σ. 23. (2)ΕΕ αριθ. C 70 της 18.^3.^1985, σ. 15. (3)ΕΕ αριθ. C 120 της 20.^5.^1986. (4)ΕΕ αριθ. C 188 της 29.^7.^1985, σ. 19. (5)ΕΕ αριθ. L 20 της 26.^1.^1980, σ. 43. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τρία κεφάλαια, τα οποία περιέχουν γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις ουσίες: -κεφάλαιο Α: οριακές τιμές των προτύπων αποβολής, -κεφάλαιο Β: ποιοτικοί στόχοι, -κεφάλαιο Γ: πρότυπες μέθοδοι μέτρησης. Οι γενικές διατάξεις διευκρινίζονται και συμπληρώνονται στο παράρτημα ΙΙ με μια σειρά ειδικών διατάξεων που θα ισχύουν για κάθε μια ουσία χωριστά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Οριακές τιμές, ημερομηνίες που καθορίζονται για την τήρησή τους και διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου των απορρίψεων 1.Οι οριακές τιμές και οι ημερομηνίες που καθορίζονται για την τήρηση τους για τους διάφορους τύπους των οικείων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, στο κεφάλαιο Α. 2.Οι απορριπτόμενες ποσότητες ουσιών εκφράζονται σε συνάρτηση με την ποσότητα των ουσιών των παραγομένων, μετατρεπομένων ή χρησιμοποιουμένων από τη βιομηχανική εγκατάσταση κατά την ίδια περίοδο ή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, σε συνάρτηση με μια άλλη χαρακτηριστική παράμετρο δραστηριότητας. 3.ίΟσον αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες απορρίπτουν ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 2 στοιχείο α) και δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Α, οι οριακές τιμές θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο από το Συμβούλιο, εφόσον χρειαστεί. Στο μεταξύ, τα κράτη μέλη καθορίζουν αυτόνομα, σύμφωνα με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ, πρότυπα αποβολής για τις απορρίψεις των εν λόγω ουσιών. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και δεν πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρά από την πλέον συγκρίσιμη προς αυτά οριακή τιμή που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Α. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται επίσης, όταν η βιομηχανική εγκατάσταση ασκεί και δραστηριότητες άλλες από εκείνες για τις οποίες έχουν καθοριστεί οι οριακές τιμές του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο Α, αν από τις δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να εκπηγάσουν απορρίψεις ουσιών που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 2, στοιχείο α). 4.Οι οριακές τιμές, εκφραζόμενες ως συγκεντρώσεις των οποίων δεν πρέπει, κατ'^αρχήν, να σημειώνεται υπέρβαση, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Α, για τις συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οριακές τιμές που εκφράζονται ως μέγιστες συγκεντρώσεις, εφόσον δεν είναι οι μόνες που ισχύουν, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το λόγο των τιμών που εκφράζονται ως βάρος, προς την αναγκαία ποσότητα νερού ανά χαρακτηριστικό στοιχείο της δραστηριότητας που προκαλεί τη ρύπανση. Δεδομένου όπως ότι η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα λύματα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ποσότητα του νερού η οποία χρησιμοποιείται και η οποία ποικίλλει ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τις εκάστοτε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις οι οριακές τιμές οι εκπεφρασμένες ως βάρος των απορριπτομένων ουσιών σε συνάρτηση με τις χαρακτηριστικές παραμέτρους της δραστηριότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Α. 5.Προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσον οι απορρίψεις των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), ανταποκρίνονται στα πρότυπα αποβολής, πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει τη λήψη και την ανάλυση δειγμάτων, τη μέτρηση της παροχής των απορρίψεων και της ποσότητας των υφισταμένων επεξεργασία ουσιών, και ενδεχομένως, τη μέτρηση των χαρακτηριστικών παραμέτρων της δραστηριότητας που προκαλεί τη ρύπανση, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Α. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ποσότητα των ουσιών οι οποίες υφίστανται επεξεργασία, η διαδικασία ελέγχου μπορεί να στηρίζεται στην ποσότητα ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την παραγωγική ικανότητα στην οποία βασίζεται η άδεια. 6.ίΕνα αντιπροσωπευτικό δείγμα της απόρριψης συλλέγεται επί ένα εικοσιτετράωρο. Η ποσότητα της ουσίας που απορρίπτεται κατά τη διάρκεια ενός μηνός υπολογίζεται βάσει των ποσοτήτων των ουσιών που απορρίπτονται καθημερινά. Πάντως, στο παράρτημα ΙΙ μπορεί να καθορίζεται, για τις απορρίψεις ορισμένων ουσιών, ένα ποσοτικό όριο κάτω από το οποίο τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν απλουστευμένη διαδικασία ελέγχου. 7.Η δειγματοληψία και η μέτρηση της παροχής που προβλέπονται παραπάνω στην παράγραφο 5, γίνονται κανονικά στη θέση όπου ισχύουν οι οριακές τιμές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Πάντως, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι μετρήσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων, κεφάλαια Γ, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει αυτή η δειγματοληψία και η μέτρηση της παροχής να πραγματοποιούνται σε άλλη θέση που θα βρίσκεται πριν από τη θέση για την οποία ισχύουν οι οριακές τιμές, με τον όρο: -ότι λαμβάνονται υπόψη για τις μετρήσεις αυτές όλα τα ύδατα που προέρχονται από την εγκατάσταση που μπορεί να έχουν υποστεί ρύπανση από την ουσία για την οποία πρόκειται, -ότι τακτικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι οι μετρήσεις είναι πράγματι αντιπροσωπευτικές των ποσοτήτων οι οποίες απορρίπτονται στη θέση που ισχύουν οι οριακές τιμές ή δίνουν πάντοτε υψηλότερες τιμές από ό,τι η θέση αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ποιοτικοί στόχοι, ημερομηνίες που καθορίζονται για την τήρησή τους και διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου των ποιοτικών στόχων 1.Για τα κράτη μέλη που προσφεύγουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, τα πρότυπα αποβολής τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να τηρούνται ο(οι) κατάλληλος(οι) ποιοτικός(οί) στόχος(οι) από αυτούς που καθορίζονται δυνάμει των κατωτέρω παραγράφων 2 και 3 στη γεωγραφική περιοχή που θίγεται από απορρίψεις ουσιών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει την εκάστοτε θιγόμενη περιοχή και επιλέγει μεταξύ των ποιοτικών στόχων που καθορίζονται δυνάμει των κατωτέρω παραγράφων 2 και 3, τον ή τους ποιοτικούς στόχους που κρίνει κατάλληλους, ανάλογα με τον προορισμό της θιγόμενης γεωγραφικής περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εξάλειψη κάθε ρύπανσης. 2.Προκειμένου να εξαλειφθεί η ρύπανση, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 76/464/ΕΟΚ και κατ'^εφαρμογή του άρθρου 2 της εν λόγω οδηγίας, οι ποιοτικοί στόχοι και οι ημερομηνίες που καθορίζονται για την τήρησή τους, προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β. 3.Εκτός ειδικών αντιθέτων διατάξεων, περιλαμβανομένων στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β, όλες οι συγκεντρώσεις που αναφέρονται ως ποιοτικοί στόχοι αναφέρονται στον αριθμητικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους. 4.ίΟταν στα ύδατα μιας περιοχής ισχύουν περισσότεροι του ενός ποιοτικοί στόχοι, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να ανταποκρίνεται σε καθένα από τους στόχους αυτούς. 5.Για κάθε άδεια που χορηγείται κατ'^εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προδιαγραφές, τις λεπτομέρειες επιτήρησης και τις ημερομηνίες που καθορίζονται για την τήρηση του ή των εν λόγω ποιοτικών στόχων. 6.Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, για κάθε επιλεγέντα και ισχύοντα ποιοτικό στόχο, το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με: -τις θέσεις απόρριψης και τα μέσα διασποράς, -τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ο ποιοτικός στόχος, -τη θέση των σημείων δειγματοληψίας, -τη συχνότητα της δειγματοληψίας, -τις μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης, -τα λαμβανόμενα αποτελέσματα. 7.Οι δειγματοληψίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε θέση που να είναι αρκετά κοντινή προς τη θέση απόρριψης, ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος στην περιοχή του προσβάλλεται από τις απορρίψεις, και η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να είναι ικανή να επισημάνει τις ενδεχόμενες μεταβολές του υδάτινου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις φυσικές διακυμάνσεις των υδρολογικών συνθήκων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Πρότυπες μέθοδοι μέτρησης και όριο ανίχνευσης 1.Στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη(1). 2.Οι πρότυπες μέθοδοι μέτρησης για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των αναφερομένων ουσιών, καθώς και το όριο ανίχνευσης ανά συγκεκριμένο χώρο, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Γ. 3.Το όριο ανίχνευσης, η προσέγγιση και η ακρίβεια της μεθόδου καθορίζονται ανά ουσία στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Γ. 4.Η μέτρηση της παροχής των λυμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια περίπου ± 20 %. (1)ΕΕ αριθ. L 271 της 29.^10.^1979. σ. 44.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία