ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0354

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-07-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές, της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ περί της εμπορίας των απλών ζωοτροφών και της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ περί εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουλίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές, της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ περί της εμπορίας των απλών ζωοτροφών και της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ περί εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών (86/354/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι πρέπει να προσαρμοστούν οι ορισμοί των απλών ζωοτροφών και των διαφόρων τύπων σύνθετων ζωοτροφών που αναφέρονται στις οδηγίες 74/63/ΕΟΚ (4), 77/101/ΕΟΚ (5) και 79/373/ΕΟΚ (6), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από τις οδηγίες 86/299/ΕΟΚ (7), 83/87/ΕΟΚ (8) και 82/957/ΕΟΚ (9), σύμφωνα με τους νέους ορισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 84/587/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1984 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (10), και ότι πρέπει επίσης να οριστεί η έννοια των «ζωοτροφών θηλασμού»· ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι διατάξεις των οδηγιών 74/36/ΕΟΚ, 77/101/ΕΟΚ και 79/373/ΕΟΚ δεν θίγουν τις διατάξεις της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1982 σχετικά με ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (11)· ότι η οδηγία 74/63/ΕΟΚ αφορά τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα που υπάρχουν στις ζωοτροφές· ότι, ως εκ τούτου, τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας που προβλέπονται στο παράρτημα της οδηγίας αυτής δεν εφαρμόζονται στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών· ότι τα κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος διαφορετική ρύθμιση για τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας ή τον περιορισμό της παρουσίας ορισμένων ανεπιθύμητων ουσιών ή προϊόντων στις πρώτες ύλες· ότι η παρουσία αυτών των ουσιών ή προϊόντων πάνω από ένα όριο είναι δυνατό να βλάψει την υγεία των ανθρώπων και ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να εξασφαλιστεί κατάλληλα και ενιαία η ασφαλής χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων και ουσιών σε όλη την Κοινότητα· ότι, εξάλλου, αυτές οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες προκαλούν σοβαρά εμπόδια στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ότι είναι σκόπιμο να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ· ότι πρέπει, εξάλλου, να προσαρμοσθούν οι οδηγίες 77/101/ΕΟΚ και 79/373/ΕΟΚ για να διευκολυνθεί η εμπορία των απλών και σύνθετων ζωοτροφών· ότι πρέπει να οριστεί η έννοια των πρώτων υλών ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς το πεδίο εφαρμογής των μέτρων σχετικά με αυτή την κατηγορία προϊόντων η οποία, σε άλλες οδηγίες για τις ζωοτροφές, ορίζεται και με τον όρο «συστατικά»· ότι οι μελετώμενες διατάξεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στις πρώτες ύλες που προορίζονται για διατροφή ζωων, οι οποίες θα τεθούν σε κυκλοφορία είτε ως απλές ζωοτροφές ή έκδοχο προμειγμάτων πρόσθετων υλών, είτε, αφού αναμειχθούν με άλλα προϊόντα, ως σύνθετες ζωοτροφές· ότι, για να προληφθεί η παρουσία ορισμένων ιδιαίτερα ανεπιθύμητων ουσιών στις ζωοτροφές, πρέπει όχι μόνο να περιοριστεί σε ένα αποδεκτό όριο η συγκέντρωσή τους στις πρώτες ύλες αλλά και να χρησιμοποιούνται αυτές οι πρώτες ύλες μόνο από άτομα που διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη διενέργεια αραίωσης που θα εγγυάται την τήρηση των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας που προβλέπει η οδηγία για τις σύνθετες ζωοτροφές· ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για να εγγραφεί κάποιος σε εθνικό κατάλογο παρασκευαστών σύνθετων ζωοτροφών πρέπει να απαιτούνται και για τους παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών που χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες με περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητα προϊόντα και ουσίες ανώτερη από την επιτρεπόμενη για τις απλές ζωοτροφές· ότι, ωστόσο, πρέπει να μπορούν τα κράτη μέλη να περιορίζουν την παράδοση αυτών των πολύ μολυσμένων πρώτων υλών μόνο σ' εκείνους τους παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών που είναι συγχρόνως και κτηνοτρόφοι και χρησιμοποιούν όλη την παραγωγή τους ή ένα μέρος της για τις δικές τους ανάγκες· ότι για ορισμένες πρώτες ύλες, για τις οποίες το παράρτημα ΙΙ τμήμα Α δεν θέτει ανώτατο όριο, όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητα προϊόντα ή ουσίες, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού διατάξεων κατάλληλης επισήμανσης στην περίπτωση που η ποσότητα του ανεπιθύμητου προϊόντος ή ουσίας που περιέχουν οι πρώτες ύλες υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τις αντίστοιχες απλές ζωοτροφές· ότι το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για να μην είναι δυνατόν οι εν λόγω πρώτες ύλες να παραδίδονται στους κτηνοτρόφους και για να γνωρίζουν οι παρασκευαστές τη φύση και την ποσότητα της περιεχόμενης ανεπιθύμητης ουσίας ή προϊόντος· ότι ενδείκνυται να επιτραπεί προσωρινά στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις εθνικές τους διατάξεις σχετικά με τις πρώτες ύλες που έχουν μολυνθεί με αφλατοξίνη, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, ή σχετικά με ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα, εκτός της αφλατοξίνης, που υποβαθμίζουν ποιοτικά τις πρώτες ύλες· ότι πρέπει να ληφθεί κοινοτική απόφαση πριν από τις 3 Δεκεμβρίου 1990, ώστε κατά την ημερομηνία αυτή να υπάρχει ενιαία κοινοτική νομοθεσία για την παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών και προϊόντων στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών· ότι, για να εξασφαλισθεί ότι οι ζωοτροφές θα είναι αβλαβείς, πρέπει όχι μόνο να θεσπισθούν νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά την παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών και προϊόντω ν αλλά και να αναζητηθούν τρόποι απομόλυνσης των πρώτων υλών· ότι βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας θα πρέπει να καθορισθούν τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε ορισμένες μεθόδους απομόλυνσης· ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η διαδικασία για την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μελετώμενων μέτρων και ιδίως να γίνουν οι τροποποιήσεις και προσθήκες σχετικά με τον καθορισμό ορίων ανώτατης περιεκτικότητας ή κανόνων επισήμανσης με ετικέτες για τις πρώτες ύλες που έχουν μολυνθεί από ορισμένες ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα και τον καθορισμό κριτηρίων βάσει των οποίων θα μπορούν να γίνονται αποδεκτές οι πρώτες ύλες μετά την απομόλυνσή τους· ότι κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί διαδικασία πληροφόρησης των κρατών μελών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των κοινοτικών διατάξεων ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εφαρμογής της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ· ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί κατά την εφαρμογή της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ δείχνει την ανάγκη να βελτιωθεί ή να συμπληρωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η επισήμανση των σύνθετων ζωοτροφών· ότι πρέπει, ιδίως, να προβλεφθεί ότι θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή στην περίπτωση που αυτός δεν ευθύνεται για τις ενδείξεις της ετικέτας· ότι πρέπει πάντως να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα συστήματα ελέγχου ορισμένων κρατών μελών και να τους επιτραπεί, όσον αφορά τις ζωοτροφές που παράγονται και πωλούνται στο έδαφός τους, να αντικαταστήσουν τις εν λόγω ενδείξεις με έναν επίσημο κωδικό αριθμό που θα δίνεται σε καθένα από τους παρασκευαστές τους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 74/63/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο τίτλος της οδηγίας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων». 2. Στο άρθρο 1: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η παρούσα οδηγία αφορά τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων»· β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «ε) ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων». 3. Στο άρθρο 2: α) τα σημεία α), β) και η) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «α) ζωοτροφές: τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, απλές ή σε μείγμα, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα· β) απλές ζωοτροφές: τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται, ως έχουν, για τη διατροφή των ζώων από το στόμα· η) σύνθετες ζωοτροφές: τα μείγματα που αποτελούνται από προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, ή από τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης ή από οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα υπό μορφή πλήρων ή συμπληρωματικών ζωοτροφών»· β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «θ) πρώτες ύλες (συστατικά): τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να τεθούν στην κυκλοφορία ως απλές ζωοτροφές ή για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών ή ως έκδοχο προμειγμάτων». 4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι ουσίες και τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι ανεκτά στις ζωοτροφές μόνο με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την υπέρβαση των μέγιστων περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στο παράρτημα Ι για τις ζωοτροφές, εφόσον πρόκειται για ζωοτροφές που παράγονται και χρησιμοποιούνται, ως έχουν, στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση και εφόσον μια τέτοια υπέρβαση θεωρείται αναγκαία λόγω ειδικών συνθηκών. Τα εν λόγω κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι κανένα καταστρεπτικό αποτέλεσμα δεν δύναται να προκύψει για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων». 5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 3α 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α επιτρέπεται να διατεθούν στο εμπόριο μόνο αν η περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητη ουσία ή προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 1 του εν λόγω παραρτήματος δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο περιεκτικότητας που καθορίζεται στη στήλη 3 του ίδιου παραρτήματος. 2. Εάν η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητη ουσία ή προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 1 του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α είναι ανώτερη από εκείνη που καθορίζεται στη στήλη 3 του παραρτήματος Ι για την απλή τροφή, η πρώτη ύλη που αναφέρεται στη στήλη 2 του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, να διατεθεί στο εμπόριο μόνον εφόσον: α) προορίζεται για παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών, εγγεγραμμένους σε εθνικό κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1970 περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και β) σε συνοδευτικό έγγραφο αναφέρεται: - ότι η πρώτη ύλη προορίζεται για παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών που πληρούν τον όρο που προβλέπεται στο στοιχείο α), - ότι η πρώτη ύλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως έχει, για την άμεση διατροφή των ζώων, - η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητη ουσία ή προϊόν. 3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) εφαρμόζεται επίσης στις πρώτες ύλες καθώς και στις ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Β, για την περιεκτικότητα των οποίων δεν υπάρχει περιορισμός στο τμήμα Α, εάν η περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ανεπιθύμητη ουσία ή προϊόν είναι ανώτερη από την οριζόμενη στη στήλη 3 του παραρτήματος Ι για τις αντίστοιχες απλές ζωοτροφές. Άρθρο 3β Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την εφαρμογή του άρθρου 3α παράγραφος 2 στοιχείο α) μόνο στους παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω πρώτες ύλες για την παραγωγή και την εμπορία σύνθετων ζωοτροφών. (1) ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 12. 1970, σ. 1». 6. Στο άρθρο 4, οι λέξεις «στην παρούσα οδηγία» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο παράρτημα Ι». 7. Στο άρθρο 5: α) η παράγραφος 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, βάσει λεπτομερούς αιτιολόγησης μετά από νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ή νέα εκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων, που έγινε μετά την έκδοση των εν λόγω διατάξεων, ότι μια μέγιστη περιεκτικότητα, που καθορίζεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ ή ότι μία ουσία ή ένα προϊόν, που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα αυτά, παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή για το περιβάλλον, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί προσωρινά να μειώσει αυτή την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα, να θεσπίσει μια μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή να απαγορεύσει την παρουσία της ουσίας αυτής ή του προϊόντος αυτού στις ζωοτροφές ή στις πρώτες ύλες. Ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αναφέροντας τα αίτια που δικαιολογούν τη σχετική απόφαση»· β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «το παράρτημα πρέπει να τροποποιηθεί» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα παραρτήματα πρέπει να τροποποιηθούν». 8. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 6 Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 και λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων: α) αποφασίζονται οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα παραρτήματα· β) θεσπίζεται περιοδικά μια κωδικοποιημένη διατύπωση των παραρτημάτων ώστε να ενσωματώνονται οι διαδοχικές τροποποιήσεις που γίνονται κατ' εφαρμογή του στοιχείου α)· γ) μπορούν να καθοριστούν τα κριτήρια αποδοχής των πρώτων υλών που έχουν υποβληθεί σε ορισμένες μεθόδους απολύμανσης.» 9. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 6α 1. Έως ότου ληφθεί κοινοτική απόφαση, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που διέπουν την εισαγωγή και τη θέση σε κυκλοφορία στο έδαφός τους: α) πρώτων υλών που έχουν μολυνθεί από αφλατοξίνη, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α και β) πρώτων υλών που έχουν μολυνθεί από ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα εκτός από την αφλατοξίνη. 2. Το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1987, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις που προτίθενται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν δυνάμει της παραγράφου 1. 3. Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στο παράρτημα ΙΙ για την εξάλειψη της ανομοιογένειας που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 αποφασίζονται το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 1990.» 10. Στο άρθρο 7, οι λέξεις «και οι πρώτες ύλες» παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις «ζωοτροφές». 11. Στο άρθρο 8: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιείται, τουλάχιστον δειγματοληπτικά, ο επίσημος έλεγχος των ζωοτροφών και των πρώτων υλών, όσον αφορά την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.»· β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3. Εάν μια μερίδα πρώτων υλών ενδέχεται να αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος, ενώ έχει κριθεί σε ένα κράτος μέλος ότι δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας λόγω υπερβολικά μεγάλης περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα προϊόντα ή ουσίες, αυτό το τελευταίο κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με αυτή την μερίδα πρώτων υλών.» 12. Στο άρθρο 11 μετά τις λέξεις «για τις ζωοτροφές» προστίθενται οι λέξεις «και τις πρώτες ύλες». 13. Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής: α) μετά από τη λέξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» προστίθεται ο αριθμός «Ι»· β) οι τρεις στήλες του παραρτήματος Ι φέρουν αντίστοιχα την αρίθμηση 1, 2, 3· γ) στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, ο τίτλος της στήλης 3 αντικαθίσταται από τον εξής τίτλο: «Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm) ζωοτροφής που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12 %». 14. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ Α 1.2.3 // // // // Ουσίες, προϊόντα // Πρώτες ύλες // Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm) πρώτης ύλης που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Αφλατοξίνη Β1 // Αραχίδες, κόπρα, λαχανοφοίνικας, βαμβακόσποροι, μπαμπασού, αραβόσιτος και τα παράγωγα της μεταποίησής του // 0,2 // // // ΤΜΗΜΑ Β 1.2 // // // Ουσίες, προϊόντα // Πρώτες ύλες // // // (1) // (2)» // // // // // // 15. Στο ιταλικό κείμενο της οδηγίας οι όροι «alimenti per animali» αντικαθίστανται από τη λέξη «mangimi». Άρθρο 2 Η οδηγία 77/101/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2· α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων »· β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «δ) ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων». 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται απλές ζωοτροφές τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν για τη διατροφή των ζώων από το στόμα». 3. Στο ιταλικό κείμενο της οδηγίας, οι λέξεις «alimenti per animali» αντικαθίστανται από τη λέξη «mangimi». Άρθρο 3 Η οδηγία 79/373/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2: α) το στοιχείο γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων »· β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «στ) ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων». 2. Στο άρθρο 2: α) τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «α) ζωοτροφές: τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, απλές ή σε μείγμα, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα· β) σύνθετες ζωοτροφές: τα σύνθετα μείγματα προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης ή οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα υπό μορφή πλήρων ή συμπληρωματικών ζωοτροφών»· β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ι) και ια): «ι) ζωοτροφές θηλασμού: οι σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται σε ξηρά κατάσταση ή διαλυμένες ορισμένη ποσότητα υγρού και οι οποίες προορίζονται για τη διατροφή των νεαρών ζώων ως συμπλήρωμα ή σε αντικατάσταση του μεταπυαρικού μητρικού γάλακτος ή για τη διατροφή μόσχων σφαγής· ια) συστατικά (πρώτες ύλες): τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να διατεθούν στο εμπόριο ως απλές ζωοτροφές ή για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών ή ως έκδοχα προμειγμάτων». 3. Στο άρθρο 5: α) η παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) η ονομασία 'πλήρης τροφή', 'συμπληρωματική ζωοτροφή', ' ανόργανη τροφή', 'τροφή που περιέχει μελάσσα', 'πλήρης τροφή θηλασμού', 'συμπληρωματική τροφή θηλασμού', ανάλογα με την περίπτωση»· β) στην παράγραφο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «ζ) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία ή η διεύθυνση και η έδρα της εταιρείας του παρασκευαστή, αν δεν είναι υπεύθυνος για τις ενδείξεις της dOEOE C dAEoe»· γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «4α. Όσον αφορά τις τροφές που παράγονται και διατίθενται προς εμπορίαν στο έδαφός του, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν, αντί των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο ζ), την αναγραφή ενός επίσημου κωδικού αριθμού που θα αντιστοιχεί στους παρασκευαστές τους εγκατεστημένους στο έδαφός του»· δ) στην παράγραφο 5, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «η) η ένδειξη, η οποία θα αφορά τη φυσική κατάσταση της τροφής ή την ειδική επεξεργασία που έχει υποστεί»· ε) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «7α. Η παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για συστατικά (πρώτες ύλες) που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα των σύνθετων τροφών βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ»· στ) η παράγραφος 8 συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο: «Οι πληροφορίες αυτές: - δεν πρέπει να παραπλανούν τον αγοραστή με το να αποδίδουν στην τροφή αποτελέσματα ή ιδιότητες τις οποίες δεν έχει ή με το να υπαινίσσονται ότι η τροφή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενώ στην πραγματικότητα όλες οι παρόμοιες τροφές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, - πρέπει να αναφέρονται σε αντικειμενικά ή μετρήσιμα στοιχεία που μπορούν να αιτιολογηθούν». 4. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 5α Στην αγγλική γλώσσα, οι ονομασίες «complementary feedingstuff» και «complete feedingstuff» δύνανται στην περίπτωση των ζωοτροφών για τα ζώα συντροφίας, να αντικατασταθούν από τις ονομασίες «complementary pet food» και «complete pet food». Άρθρο 5β Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι ετικέτες των σύνθετων ζωοτροφών για τα ζώα συντροφίας μπορούν να επισημαίνουν τη χαμηλή περιεκτικότητα ή την παρουσία ενός ή περισσότερων συστατικών που είναι απαραίτητα για να προσδώσουν στην τροφή τα χαρακτηριστικά της. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό σε βάρος, σε συστατικό ή συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν, πρέπει να αναγράφεται καθαρά είτε δίπλα στη δήλωση που επισημαίνει το ή τα αναγραφόμενα συστατικά είτε στον κατάλογο των συστατικών είτε αναφέροντας το ή τα συστατικά και το ή τα ποσοστά σε βάρος δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία συστατικών». 5. Στο ιταλικό κείμενο της οδηγίας, οι λέξεις «alimenti per animali» αντικαθίστανται από τη λέξη «mangimi». Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 1988, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. HOWE (1) ΕΕ αριθ. C 258 της 26. 9. 1984, σ. 7. (2) ΕΕ αριθ. C 175 της 15. 7. 1985, σ. 21. (3) ΕΕ αριθ. C 87 της 9. 4. 1985, σ. 4. (4) ΕΕ αριθ. L 38 της 11. 2. 1974, σ. 31. (5) ΕΕ αριθ. L 32 της 3. 2. 1977, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 86 της 6. 4. 1979, σ. 30. (7) ΕΕ αριθ. L 189 της 11. 7. 1986, σ. 40. (8) ΕΕ αριθ. L 56 της 3. 3. 1983, σ. 31. (9) ΕΕ αριθ. L 386 της 31. 12. 1982, σ. 42. (10) ΕΕ αριθ. L 319 της 29. 11. 1984, σ. 13. (11) ΕΕ αριθ. L 213 της 21. 7. 1982, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία