ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0364

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/364/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων (86/364/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 85/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 5, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ, απαιτείται η θέσπιση λεπτομερών διατάξεων σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας αυτής· ότι η οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις, βάσει κανονιστικών πράξεων, πινακίδες και επιγραφές, όπως και τις θέσεις και τους τρόπους εναπόθεσής τους στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 78/507/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), προβλέπει ήδη την ύπαρξη τέτοιου αποδεικτικού με τη μορφή πινακίδας του κατασκευαστή· ότι η πινακίδα αυτή πρέπει να συμπληρωθεί με μια άλλη πινακίδα σχετική με τις διαστάσεις των οχημάτων, κατασκευαζόμενη και τοποθετούμενη σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΟΚ· ότι η μορφή και το περιεχόμενο των πινακίδων αυτών καθώς και οι διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώρισή τους από τα κράτη μέλη, που περιέχονται στις δύο αυτές οδηγίες και στην παρούσα οδηγία, παρέχουν ικανοποιητικού βαθμού πληροφορίες και εγγυήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με τα οχήματα, τη στιγμή της κατασκευής τους· ότι πρέπει να προβλέπεται ότι το αποδεικτικό συμμόρφωσης θα μπορεί επίσης να παρέχεται, είτε διαμέσου μιας μόνης πινακίδας, κατασκευαζόμενης και τοποθετούμενης σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΟΚ, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που δίνουν οι προαναφερόμενες δύο πινακίδες, είτε διαμέσου ενός και μόνου εγγράφου, εκδιδομένου από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα είναι εγγεγραμμένο ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, το οποίο φέρει τις ίδιες στήλες και παρέχει τις ίδιες πληροφορίες με τις αναγραφόμενες στις ανωτέρω πινακίδες· ότι, όταν τα χαρακτηριστικά του οχήματος δεν ανταποκρίνονται πλέον στα αναγραφόμενα στο αποδεικτικό συμμόρφωσης, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το όχημα ενδείκνυται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα τροποποιείται το αποδεικτικό συμμόρφωσης· ότι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο να αναγράφονται στην (στις) πινακίδα(δες) ή στο προαναφερόμενο έγγραφο το μέγιστο βάρος που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, το οποίο διαφέρει από το βάρος που προβλέπει η οδηγία 85/3/ΕΟΚ καθώς και το αποδεκτό από τεχνική άποψη βάρος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ, είναι σύμφωνα με την τελευταία αυτή οδηγία, θα είναι εφοδιασμένα με ένα από τα αποδεικτικά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ): α) το συνδυασμό των εξής δύο πινακίδων: - «πινακίδα του κατασκευαστή», η οποία καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΟΚ, - πινακίδα για τις διαστάσεις σύμφωνα με το παράρτημα, η οποία καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΟΚ· β) μία και μόνη πινακίδα που καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΟΚ και περιέχει τις πληροφορίες των δύο πινακίδων που αναφέρονται στο στοιχείο α)· γ) ένα και μόνο έγγραφο που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκε σε κυκλοφορία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στις πινακίδες για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο α). Φυλάγεται σε μέρος ευχερώς προσιτό για τους ελέγχους και επαρκώς προστατευμένο. 2. Όταν τα χαρακτηριστικά του οχήματος δεν ανταποκρίνονται πλέον σε εκείνα που αναγράφονται στο αποδεικτικό συμμόρφωσης, το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τροποποίηση του αποδεικτικού συμμόρφωσης. 3. Οι πινακίδες και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ως αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ. 4. Τα εφοδιασμένα με αποδεικτικό συμμόρφωσης οχήματα μπορούν να υποβάλλονται: - σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όσον αφορά τους κοινούς κανόνες σχετικά με τα βάρη, - σε ελέγχους όσον αφορά τους κοινούς κανόνες σχετικά με τις διαστάσεις, αλλά μόνον εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν είναι σύμφωνα με την οδηγία 85/3/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Η κεντρική στήλη του αποδεικτικού συμμόρφωσης σχετικά με το βάρος θα αναγράφει, ενδεχομένως, τις κοινοτικές τιμές που ισχύουν για το βάρος του εν λόγω οχήματος. Για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 2.2.2 στοιχείο γ) του παραρτήματος Ι της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ, αναγράφεται εντός παρενθέσεων η ένδειξη «44 t» κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνδυασμού οχημάτων. 2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, για κάθε όχημα που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας ή τίθεται σε κυκλοφορία στο έδαφός του, την αναγραφή, στην αριστερή στήλη, του αποδεικτικού συμμόρφωσης των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών που προβλέπονται στην εθνική του νομοθεσία και την αναγραφή, στη δεξιά στήλη, των τεχνικά αποδεκτών βαρών. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο ένα έτος μετά την κοινοποίησή της (1). Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. CLARK (1) ΕΕ αριθ. L 2 της 3. 1. 1985, σ. 14. (2) ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1. 1976, σ. 1. (3) ΕΕ αριθ. L 155 της 13. 6. 1978, σ. 31. (1) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 29 Ιουλίου 1986. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πινακίδα σχετικά με τις διαστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ι. Η πινακίδα σχετικά με τις διαστάσεις στερεώνεται, στο μέτρο του δυνατού, δίπλα στην πινακίδα που προβλέπει η οδηγία 76/114/ΕΟΚ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: 1. Όνομα του κατασκευαστή (1). 2. Αριθμό αναγνώρισης του οχήματος (1). 3. Μήκος του οχήματος με κινητήρα, του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου (L). 4. Πλάτος του οχήματος με κινητήρα, του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου (W). 5. Στοιχεία για τη μέτρηση του μήκους συνδυασμών οχημάτων: - απόσταση (a) μεταξύ του εμπρόσθιου μέρους του οχήματος με κινητήρα και του κέντρου του συστήματος ζεύξης (άγκιστρο ή πέταλο ζεύξης)· στην περίπτωση πετάλου πολλαπλών σημείων ζεύξης πρέπει να αναγράφονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές (amax και amin), - απόσταση (b) μεταξύ του κέντρου του συστήματος ζεύξης του ρυμουλκούμενου (δακτύλιος) ή του ημιρυμουλκούμενου (πείρος ζεύξης) και του οπίσθιου μέρους του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου: στην περίπτωση συστήματος με πολλαπλά σημεία ζεύξης πρέπει να αναγράφονται οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ( bmin και bmax). Το μήκος των συνδυασμών οχημάτων μετράται όταν το όχημα με κινητήρα, το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο διατάσσονται σε ευθεία γραμμή. ΙΙ. Οι τιμές που αναφέρονται στο αποδεικτικό συμμόρφωσης πρέπει να επαναλαμβάνουν ακριβώς τα εξαγόμενα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν απευθείας στο όχημα. (1) Οι ενδείξεις αυτές δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μία μόνη πινακίδα που περιλαμβάνει και τα στοιχεία που αφορούν το βάρος και τα στοιχεία που αφορούν τις διαστάσεις.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία