ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0544

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-11-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών (86/544/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η εφαρμογή της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/603/ΕΟΚ (5), είχε θετικά αποτελέσματα· ότι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον· ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών κατά τα τελευταία χρόνια επιβάλλει την προσαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με σκοπό να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες μέθοδοι· ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση μεταφορών για ίδιο λογαριασμό με τη μέθοδο των συνδυασμένων μεταφορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 75/130/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- συνδυασμένες μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών: οι μεταφορές φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων με ή χωρίς ελκυστήρα, κινητών αμαξωμάτων και εμπορευματοκιβωτίων 20 ποδών και πλέον σε εσωτερικές πλωτές οδούς, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών και περιλαμβάνουν αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές ακτίνας μέχρι 50 km κατ' ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης.» 2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Σε περίπτωση οδικής διέλευσης συνόρων πριν από τη σιδηροδρομική διαδρομή ή πριν από την διαδρομή σε εσωτερική πλωτή οδό, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να αποδεικνύει ο μεταφορέας με κατάλληλο έγγραφο ότι έχει κρατηθεί θέση για τη σιδηροδρομική ή για την εσωτερική πλωτή μεταφορά του ελκυστήρα, του φορτηγού, του ρυμουλκούμενου, του ημιρυμουλκούμενου ή των κινητών αμαξωμάτων τους, καθώς και του εμπορευματοκιβωτίου των 20 και πλέον ποδών.» 3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 9 Όταν ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει σε επιχείρηση η οποία εκτελεί συνδυασμένες μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, έλκεται, σε μία από τις τερματικές διαδρομές, από ελκυστήρα επιχείρησης που εκτελεί μετα φορές για λογαριασμό τρίτου, δεν απαιτείται το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 3, πρέπει όμως να προσκομίζεται άλλο έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η διαδρομή που διανύθηκε ή που πρέπει να διανυθεί σιδηροδρομικά ή σε εσωτερική πλωτή οδό.» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1987. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. MOORE (1) ΕΕ αριθ. C 139 της 7. 6. 1985, σ. 2 και ΕΕ αριθ. C 144 της 11. 6. 1986, σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. C 68 της 24. 3. 1986, σ. 167. (3) ΕΕ αριθ. C 330 της 20. 12. 1985, σ. 5. (4) ΕΕ αριθ. L 48 της 22. 2. 1975, σ. 31. (5) ΕΕ αριθ. L 247 της 23. 8. 1982, σ. 6.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία