ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1986/31986L0587

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1986-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 86/587/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Νοεμβρίου 1986 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (86/587/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (2), και ιδίως το άρθρο 12, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι, για να ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα όσον αφορά τη σφαγή ζώων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες υγιεινής σύμφωνα με τους οποίους δύνανται να κενώνονται τα στομάχια στους χώρους σφαγής χωρίς να διατρέχεται οποιοσδήποτε κίνδυνος μόλυνσης του νωπού κρέατος· ότι είναι σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι κανόνες όσον αφορά την υγειονομική επιθεώρηση μετά τη σφαγή για τα διάφορα είδη σφαγίων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο κεφάλαιο Ι σημείο 13 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Εντούτοις, ο ιδιαίτερος αυτός χώρος δεν απαιτείται όταν οι εργασίες εκκένωσης και καθαρίσματος των στομάχων γίνονται με μηχανικά μέσα σε κλειστό κύκλωμα το οποίο είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και πληροί τις εξής προϋποθέσεις: i) ο μηχανικός εξοπλισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος και διευθετημένος κατά τρόπο που οι εργασίες διαχωρισμού εντοσθίων-στομάχου και εκκένωσης και καθαρίσματος των στομάχων να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής. Πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδικό χώρο ο οποίος να διαχωρίζεται σαφώς από τα εκτεθειμένα νωπά κρέατα με χώρισμα ύψους τουλάχιστον 3 μέτρων ξεκινώντας από το έδαφος, το οποίο περιβάλλει τον χώρο στον οποίο γίνονται οι εργασίες αυτές, ii) ο σχεδιασμός και η λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προλαμβάνεται αποτελεσματικά κάθε μόλυνση των νωπών κρεάτων, iii) ένα σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι εγκατεστημένο και να λειτουργεί με προϋποθέσεις ικανές να εξουδετερώσουν τις οσμές και τον κίνδυνο μόλυνσης από ψεκασμούς, iv) η συσκευή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό που να επιτρέπει την εκκένωση, σε κλειστό κύκλωμα, των εναπομενόντων υδάτων και του περιεχομένου των στομάχων προς σύστημα αποχέτευσης, v) το κύκλωμα που ακολουθούν τα στομάχια προς και από τη συσκευή πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένο και απομακρυσμένο από το κύκλωμα άλλων νωπών κρεάτων. Αμέσως μετά την εκκένωση και το καθάρισμα, τα στομάχια πρέπει να απομακρύνονται με τρόπο υγιεινό, vi) το προσωπικό που ασχολείται με τα άλλα νωπά κρέατα δεν πρέπει να εγγίζει τα στομάχια. Το προσωπικό που ασχολείται με τα στομάχια δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα άλλα νωπά κρέατα.» 2. Στο κεφάλαιο V σημείο 25: α) η πρώτη φράση αντικαθίσταται ως εξής: «25. Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται στην προ της σφαγής εξέταση την ημέρα της άφιξής τους στο σφαγείο ή πριν από την έναρξη της καθημερινής σφαγής.»· β) προστίθενται τα δύο επόμενα εδάφια: «Ο ασκών την εκμετάλλευση του σφαγείου ή ο εκπρόσωπός του οφείλουν να διευκολύνουν τις εργασίες υγειονομικής επιθεώρησης πριν από τη σφαγή, και ιδίως οποιοδήποτε χειρισμό θεωρείται απαραίτητος. Κάθε ζώο που προορίζεται προς σφαγή πρέπει να φέρει αναγνωριστικό σήμα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να καθορίζει την καταγωγή του.» 3. Στο κεφάλαιο VI: α) η αρχή του σημείου 31 αντικαθίσταται ως εξής: «31. Εκτός των χοίρων και με την επιφύλαξη του σημείου 40 Δ στοιχείο α) δεύτερη φράση, η άμεσος και πλήρης εκδορά . . .»· β) στο σημείο 32: - το τέλος της τρίτης φράσης συμπληρώνεται ως εξής: «. . . και κάθε άλλο τμήμα του ζώου που είναι απαραίτητο για την επιθεώρηση ή ενδεχομένως απαραίτητο για τους ελέγχους που προβλέπονται στην οδηγία 86/469/ΕΟΚ (1). (1) ΕΕ αριθ. L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36.», - μετά την τέταρτη φράση προστίθενται τα εξής: «πάντως, εφόσον δεν εμφανίζει ίχνη παθολογίας ή κακώσεων το πέος μπορεί να απομακρύνεται αμέσως.» 4. Στο κεφάλαιο VII, το σημείο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο σημείο: «40. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει κυρίως να προβαίνει: Α. Για τα βοοειδή ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων: α) στον εποπτικό έλεγχο της κεφαλής και του λαιμού· τα υπογνάθια, τα οπισθοφαρυγγικά και τα παρωτίδια λεμφογάγγλια ( Inn. retrogharyngiales, mandibulares και parotidei) πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται. Θα πρέπει να εξετάζονται οι έξω μασητήρες στους οποίους πρέπει να γίνονται δύο τομές παράλληλες προς την κάτω γνάθο και οι έσω μασητήρες (έσω πτερυγοειδείς μύες) οι οποίοι θα πρέπει να τέμνονται κατά επίπεδο. Η γλώσσα, αφού απελευθερωθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει λεπτομερή εποπτικό έλεγχο του στόματος και των στοματικών κοιλοτήτων, θα πρέπει να υφίσταται εποπτικό έλεγχο και ψηλάφηση. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται· β) στον εποπτικό έλεγχο της τραχείας αρτηρίας· στον εποπτικό έλεγχο και στην ψηλάφηση των πνευμόνων και του οισοφάγου· τα βρογχικά και μεσοπνευμόνια γάγγλια (Inn bifurcationes, eparteriales και mediastinales) θα πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται. Η τραχεία αρτηρία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις θα πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες θα πρέπει να τέμνονται στο τελευταίο τους τριτημόριο καθέτως προς το μεγάλο άξονά τους, οι τομές όμως αυτές δεν είναι απαραίτητες στην περίπτωση που οι πνεύμονες δεν επιτρέπεται να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση· γ) στον εποπτικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδίας, η οποία τέμνεται κατά μήκος έτσι ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα· δ) στον εποπτικό έλεγχο του διαφράγματος· ε) στον εποπτικό έλεγχο και ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του, των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών λεμφογαγγλίων (Inn portales)· τομή της γαστρικής επιφάνειας του ήπατος και τομή στη βάση του κερκοφόρου λοβού του ήπατος για να εξεταστούν οι χοληφόροι οδοί · επιθεώρηση και ψηλάφηση των παγκρεατικών γαγγλίων· στ) στον εποπτικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Inn gastrici, mesenterici, craniales και caudales) ψηλάφηση των στομαχικών και μεσεντέριων λεμφογαγγλίων και αν παραστεί ανάγκη, τομή των εν λόγω λεμφογαγγλίων· ζ) εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εποπτικός έλεγχος και ψηλάφηση της σπλήνας· η) εποπτικός έλεγχος των νεφρών και τομή, εάν παραστεί ανάγκη, των νεφρών και των λεμφογαγγλίων τους (Inn. renales)· θ) στον εποπτικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου· ι) στον εποπτικό έλεγχο των γεννητικών οργάνων· ια) στον εποπτικό έλεγχο και, εάν παραστεί ανάγκη, ψηλάφηση και τομή και μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Inn. supramammarii). Στις αγελάδες οι μαστοί διανοίγονται δια μακράς και βαθείας τομής μέχρι τον γαλακτοφόρο κόλπο (sinus galactophores), εκτός από την περίπτωση που αποκλείονται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Τα λεμφογάγγλια τα οποία αναφέρονται και των οποίων απαιτείται η τομή θα πρέπει να υπόκεινται συστηματικά σε πολλαπλές τομές και σε εποπτικό έλεγχο. Β. Για βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων: α) στον εποπτικό έλεγχο της κεφαλής και του λαιμού. Τα οπισθοφαρυγγικά λεμφογάγγλια (Inn. retropharyngiales) θα πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται και η γλώσσα να ψηλαφίζεται. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται· β) στον εποπτικό έλεγχο των πνευμόνων, της τραχείας αρτηρίας και του οισοφάγου· ψηλάφιση των πνευμόνων. Τα βρογχικά και μεσοπνευμόνια γάγγλια (Inn. bifurcationes, eparteriales και mediastinales) θα πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται. Η τραχεία αρτηρία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις θα πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες πρέπει να τέμνονται κατά το τελευταίο αυτών τριτημόριο καθέτως προς τον μεγάλο άξονά τους, οι τομές όμως αυτές δεν είναι απαραίτητες στην περίπτωση που οι πνεύμονες δεν επιτρέπεται να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση· γ) στον εποπτικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδίας η οποία τέμνεται κατά μήκος ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα· δ) στον εποπτικό έλεγχο του διαφράγματος· ε) στον εποπτικό έλεγχο του ήπατος, των λεμφογαγγλίων, των γαγγλίων της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων ( Inn. portales)· ψηλάφηση και, εάν παραστεί ανάγκη, τομή του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του· στ) στον εποπτικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Inn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ψηλάφηση των στομαχικών και μεσεντέριων λεμφογαγγλίων και, εάν παραστεί ανάγκη, τομή των εν λόγω λεμφογαγγλίων· ζ) στον εποπτικό έλεγχο και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στην ψηλάφηση της σπλήνας· η) στον εποπτικό έλεγχο των νεφρών, τομή, εάν παραστεί ανάγκη, των νεφρών και των λεμφογαγγλίων τους (Inn. renales)· θ) στον εποπτικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου· ι) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφιση της ομφαλικής περιοχής και των αρθρώσεων, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας η ομφαλική περιοχή πρέπει να τέμνεται και να διανοίγονται οι αρθρώσεις. Θα πρέπει να εξετάζεται το αρθρικό υγρό. Γ. Για του χοίρους: α) στον εποπτικό έλεγχο της κεφαλής και του λαιμού. Τα υπογνάθια λεμφογάγγλια (Inn. mandibulares) θα πρέπει να εξετάζονται και να τέμνονται. Το στόμα, οι στοματικές κοιλότητες και η γλώσσα θα πρέπει να εξετάζονται οπτικώς. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται· β) στον εποπτικό έλεγχο των πνευμόνων, της τραχείας αρτηρίας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων και των βρογχικών και μεσοπνευμονίων γαγγλίων (Inn. bifuscationes, eparteriales και mediastinales). Η τραχεία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να τέμνονται κατά το τελευταίο αυτών τριτημόριο καθέτως προς το μέγαλο άξονά τους, οι τομές όμως αυτές δεν είναι απαραίτητες όταν οι πνεύμονες αποκλείεται να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση· γ) στον εποπτικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδίας η οποία τέμνεται κατά μήκος ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα· δ) στον εποπτικό έλεγχο του διαφράγματος· ε) στον εποπτικό έλεγχο του ήπατος, των γαγγλίων, της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων (Inn. portales)· ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του· στ) στον εποπτικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου των στομαχικών και μεσεντέριων λεμφογαγγλίων (Inn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ψηλάφηση των στομαχικών και μεσεντέριων λεμφογαγγλίων και, εάν παραστεί ανάγκη, τομή των εν λόγω λεμφογαγγλίων· ζ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της σπλήνας· η) στον εποπτικό έλεγχο των νεφρών, τομή, εάν παραστεί ανάγκη, των νεφρών και των λεμφογαγγλίων τους (Inn. renales)· θ) στον εποπτικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου· ι) στον εποπτικό έλεγχο των γεννητικών οργάνων· ια) στον εποπτικό έλεγχο του μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Inn. supramammarii)· στους θηλυκούς χοίρους τέμνονται οι γαλακτοφόροι αδένες· ιβ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της ομφαλικής περιοχής και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων· σε περίπτωση αμφιβολίας, η ομφαλική περιοχή πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται. Δ. Για τα πρόβατα και τις αίγες: α) Στον εποπτικό έλεγχο της κεφαλής μετά την κατάτμησή της και, σε περίπτωση αμφιβολίας, εξέταση του λάρυγγα, του στόματος, της γλώσσας και των οπισθοφαρυγγικών και παρωτιδίων λεμφογαγγλίων. Με την επιφύλαξη του υγειονομικού ελέγχου, οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες εάν η αρμόδια αρχή μπορεί να εγγυηθεί ότι η κεφαλή, συμπεριλαμβανομένων της γλώσσας και του μυαλού, αποκλείεται να διατεθεί για ανθρώπινη κατανάλωση· β) στον εποπτικό έλεγχο των πνευμόνων, της τραχείας αρτηρίας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων και των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Inn. bifurcationes, eparteriales και mediastinales)· σε περίπτωση αμφιβολίας, τα εν λόγω όργανα και λεμφογάγγλια θα πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται· γ) στον εποπτικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδίας· σε περίπτωση αμφιβολίας, η καρδία θα πρέπει να τέμνεται και να εξετάζεται· δ) στον εποπτικό έλεγχο του διαφράγματος· ε) στον εποπτικό έλεγχο του ήπατος, των γαγγλίων της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων (Inn. portales)· ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του· τομή της γαστρικής επιφάνειας του ήπατος με σκοπό την εξέταση των χοληδόχων οδών· στ) στον εποπτικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Inn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ζ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της σπλήνας· η) στον εποπτικό έλεγχο των νεφρών· στην τομή, εάν παραστεί ανάγκη, των νεφρών και των λαμφογαγγλίων τους (Inn. renales)· θ) στον εποπτικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου· ι) στον εποπτικό έλεγχο των γεννητικών οργάνων· ια) στον εποπτικό έλεγχο του μαστού και των λεμφογαγγλίων του · ιβ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της ομφαλικής περιοχής και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων· σε περίπτωση αμφιβολίας, η ομφαλική περιοχή πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται. Ε. Για κατοικίδια μόνοπλα: α) στον εποπτικό έλεγχο της κεφαλής και μετά την αφαίρεση της γλώσσας και του λαιμού· τα υπογνάθια, τα οπισθοφαρυγγικά και τα παρωτίδια λεμφογάγγλια (Inn. retropharyngiales, mandibulares και parotidei) πρέπει να ψηλαφίζονται και, αν παραστεί ανάγκη, να τέμνονται. Η γλώσσα, αφού πρώτα ελευθερωθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει λεπτομερή εξέταση του στόματος και της στοματικής κοιλότητας, πρέπει να υφίσταται εποπτικό έλεγχο και ψηλάφηση. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται· β) στον εποπτικό έλεγχο των πνευμόνων, της τραχείας αρτηρίας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων. Τα βρογχικά και μεσοπνευμόνια γάγγλια (Inn. bifurgationes, eparteriales και mediastinales) πρέπει να ψηλαφίζονται, και, αν παραστεί ανάγκη, να τέμνονται. Η τραχεία αρτηρία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες πρέπει να τέμνονται κατά το τελευταίο αυτών τριτημόριο καθέτως προς το μεγάλο άξονά τους· εντούτοις, οι εν λόγω τομές δεν είναι απαραίτητες στην περίπτωση που οι πνεύμονες δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· γ) στον εποπτικό έλεγχο του περικαρδίου και της καρδίας, η οποία τέμνεται κατά μήκος ώστε να διανοίγονται οι κοιλιές και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα· δ) στον εποπτικό έλεγχο του διαφράγματος· ε) στον εποπτικό έλεγχο του ήπατος, των γαγγλίων της πύλης του ήπατος και των παγκρεατικών γαγγλίων (Inn. portales)· ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του· αν παραστεί ανάγκη, τέμνονται το ήπαρ και τα λεμφογάγγλια της πύλης του ήπατος καθώς και τα παγκρεατικά γάγγλια· στ) στον εποπτικό έλεγχο του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντέριων λεμφογαγγλίων (Inn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· αν παραστεί ανάγκη, τέμνονται τα στομαχικά και μεσεντέρια λεμφογάγγλια· ζ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της σπλήνας· η) στον εποπτικό έλεγχο των νεφρών· την ψηλάφηση των νεφρών και, αν παραστεί ανάγκη, την τομή των νεφρών και των λεμφογαγγλίων τους (Inn. renales)· θ) στον εποπτικό έλεγχο του υπεζοκώτα και του περιτοναίου· ι) στον εποπτικό έλεγχο των γεννητικών οργάνων των μη ευνουχισμένων αρσενικών και των φοράδων· ια) στον εποπτικό έλεγχο του μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Inn. supramammarii) και, αν παραστεί ανάγκη, στην τομή των εν λόγω λεμφογαγγλίων· ιβ) στον εποπτικό έλεγχο και την ψηλάφηση της ομφαλικής περιοχής και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων· σε περίπτωση αμφιβολίας, η ομφαλική περιοχή πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται· ιγ) όλα τα γκριζωπά και λευκά άλογα πρέπει να εξετάζονται για την ανίχνευση μελάνωσης ή μελανωμάτων· η εξέταση των μυών και των λεμφογαγγλίων (lymphonodi subrhomboidei) των ώμων γίνεται κάτω από τον ωμοπλατιαίο χόνδρο με χαλάρωση της πρόσφυσης του ενός ώμου. Οι νεφροί πρέπει να αποκαλύπτονται και να εξετάζονται αφού τμηθούν απ' άκρη σ' άκρη. ΣΤ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να πραγματοποιεί και άλλες τομές και επιθεωρήσεις των σχετικών μερών των ζώων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έκδοση τελικής διάγνωσης. 5. Στο κεφάλαιο VII, το σημείο 41: α) το στοιχείο Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Α. Η εξέταση για την κυστικέρκωση των χοίρων: η εξέταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση των άμεσα ορατών μυωδών επιφανειών, και ιδίως των μηριαίων μυών, των σκελών του διαφράγματος, των μεσοπλεύριων μυών, της καρδιάς, της γλώσσας και του λάρυγγα και, αν είναι απαραίτητο, του κοιλιακού τοιχώματος και των μυών της ψόας απαλλαγμένων από τους λιπαρούς ιστούς.»· β) το στοιχείο Β διαγράφεται. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 1987. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. JOPLING (1) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. (2) ΕΕ αριθ. L 362 της 31. 11. 1985, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία