ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0053

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/643/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/643/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών (87/53/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43, 75, 84 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 83/643/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1983 για τη διευκόλυνση του ελέγχου και των διοικητικών διατυπώσεων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών (4) περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τις μεταφορές εμπορευμάτων κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας· ότι πρέπει να σημειωθεί σύντομα νέα πρόοδος προκειμένου να διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις κατά τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών· ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους στόχους και τα αποτελέσματα των ενεργειών για την πραγματοποίηση της εσωτερικής αγοράς· ότι, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του συστήματος κοινοτικής διαμετακόμισης, ο επιχειρηματίας μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία διαμετακόμισης στο εσωτερικό του κράτους μέλους αναχώρησης ή/και να προβλέψει ότι τα εμπορεύματα θα διατεθούν στην κατανάλωση ή θα τεθούν υπό κάποιο άλλο καθεστώς σε τόπο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κράτους μέλους προορισμού, και ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την προσφυγή σε απλοποιημένες διαδικασίες, στις κατάλληλες περιστάσεις· ότι θα πρέπει επίσης να καταβάλουν προσπάθειες όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των τελωνείων, ώστε να λάβουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπόψη τις ανάγκες των οικονομικών φορέων· ότι για να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αεροπορικών μεταφορών είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της διακίνησης εμπορευμάτων, και προκειμένου να ικανοποιηθούν πραγματικές ανάγκες, οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών που πραγματοποιούν τους ελέγχους στα αεροδρόμια· ότι η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που πραγματοποιούν ελέγχους και διατυπώσεις και στις δύο πλευρές κάθε μεθοριακού σταθμού θα συνέβαλε στη μείωση του χρόνου αναμονής στα σύνορα· ότι η βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών της διαδικασίας που ακολουθείται για τα εμπορεύματα και τα παραστατικά που τα συνοδεύουν θα συνέβαλε επίσης στη μείωση του χρόνου αναμονής· ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε συναλλαγή μεταξύ κρατών μελών πρέπει να μπορούν να ενημερώνουν με κάποια διαδικασία τις εθνικές και κοινοτικές αρχές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως κατά τη διέλευση των συνόρων· ότι ορισμένοι έλεγχοι, και ιδιαίτερα όσοι έχουν σχέση με την εξέταση των απαιτουμένων εγγράφων, θα διευκολύνουν αν οι αρμόδιες αρχές ανέθεταν την πραγματοποίησή τους σε κάποια από τις άλλες αντιπροσωπευόμενες υπηρεσίες· ότι, για να διευκολύνεται η πληρωμή των ενδεχομένως απαιτουμένων προσώπων κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και των διατυπώσεων, πρέπει να προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και εγγυημένες ή πιστοποιημένες διεθνείς τραπεζικές επιταγές· ότι είναι επιθυμητό να μπορούν να παρέχονται από την Επιτροπή ενημερωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας των τελωνείων ελέγχου που βρίσκονται είτε στα σύνορα είτε στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 83/643/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, το σημερινό κείμενο θα αποτελέσει την παράγραφο 1 και προστίθενται τα εξής: «2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, υπό τις συνθήκες τις οποίες κρίνουν κατάλληλες, στους τόπους αναχώρησης και προορισμού των εμπορευμάτων, την προσφυγή στις απλοποιημένες διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την αποστολή, την κυκλοφορία και τη διάθεση των εμπορευμάτων στην κατανάλωση. 3. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να κατανέμουν γεωγραφικά τα τελωνεία, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στο εσωτερικό της επικράτειάς τους, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπόψη οι ανάγκες των οικονομικών φορέων.» 2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 4 1. Προκειμένου να αναζητούν τις ενδεδειγμένες λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται στα κοινά σύνορα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αναπτύξουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που πραγματοποιούν τους ελέγχους και τις διατυπώσεις από τη μια ή από την άλλη πλευρά των συνόρων. 2. Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά μεταξύ άλλων: - τη διαρρύθμιση των συνοριακών σταθμών, - τη μετατροπή των συνοριακών γραφείων σε γραφεία ελέγχου, με διάταξη κατά σειρά ή συνδυασμένη, όπου αυτό είναι δυνατό. 3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την εναρμόνιση των ωραρίων λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών ελέγχου ή διοικητικών διατυπώσεων εκατέρωθεν κάθε συνοριακού σταθμού. Σε περίπτωση δυσχερειών για την επίτευξη εναρμόνισης, παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή, ώστε να θεωρεί κατάλληλες για την επίλυση των ανωτέρω δυσχερειών. 4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα μιας ανεπίσημης συνεννόησης σε τοπικό και, ενδεχομένως, εθνικό επίπεδο μεταξύ των αντιπροσώπων των διαφόρων υπηρεσιών που συμμετέχουν στους ελέγχους και στις διατυπώσεις, των μεταφορέων, των εκτελωνιστών, του βοηθητικού προσωπικού των μεταφορών και των χρηστών.» 3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον όγκο των μεταφορών οι συνοριακοί σταθμοί να παραμένουν ανοικτοί, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαγορεύεται η κυκλοφορία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή: - εικοσιτέσσερις ώρες το εικοστετράωρο η διέλευση των συνόρων και η διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν τα εμπορεύματα υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης και τα μέσα μεταφοράς τους, καθώς και τη διακίνηση οχημάτων χωρίς φορτίο, εκτός περιπτώσεις όπου ο συνοριακός έλεγχος είναι αναγκαίος για την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών, - η διεξαγωγή άλλων ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν μεταφορικά μέσα και εμπορεύματα που δεν βρίσκονται υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, τουλάχιστον επί δέκα συνεχείς ώρες και το Σάββατο επί έξι τουλάχιστον συνεχείς ώρες, εκτός αν οι ημέρες αυτές είναι αργίες· β) όταν πρόκειται για οχήματα και εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, τα ωράρια που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση να προσαρμόζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και, κατά συνέπεια, να μπορούν να κατατέμνονται ανάλογα με τη ροή των μεταφορών· γ) οι μεταφορτώσεις που οι υπηρεσίες των τελωνείων, βάσει των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων, επιτρέπουν να πραγματοποιούνται χωρίς άμεση τελωνειακή επιτήρηση, να μπορούν να εκτελούνται καθ' οιονδήποτε χρόνο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες. 2. Εάν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γενικά, να τηρήσουν τα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, και στοιχείο β) τα κράτη μέλη φροντίζουν να παρευρίσκεται ειδικός κτηνίατρος κατά τη διέλευση των συνόρων τις ώρες αυτές, εφόσον ο μεταφορέας δώσει τη σχετική προειδοποίηση τουλάχιστον προ δώδεκα ωρών· η προειδοποίηση αυτή είναι ωστόσο δυνατό να αυξηθεί σε δεκαοκτώ ώρες, προκειμένου για μεταφορές ζώντων ζώων. 3. Εάν περισσότεροι του ενός συνοριακοί σταθμοί βρίσκονται στην ίδια λιμενική ή αερολιμενική ζώνη, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1, εφόσον όμως οι λοιποί συνοριακοί σταθμοί της ζώνης αυτής μπορούν πράγματι να εκπληρώσουν τις τελωνειακές διατυπώσεις για τα εμπορεύματα και οχήματα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. 4. Για τους συνοριακούς σταθμούς και τις τελωνειακές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και υπό τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές του επιτρέπουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων και εκτός των ωρών εργασίας, ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη αίτηση υποβαλλόμενη κατά τις ώρες εργασίας και ενδεχομένως έναντι αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.» 4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι ο χρόνος αναμονής για τη διεξαγωγή των διαφόρων ελέγχων και διατυπώσεων δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που είναι αναγκαία για τη σωστή τους εκτέλεση. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη οργανώνουν τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών που πραγματοποιούν τους ελέγχους και τις διατυπώσεις, το διαθέσιμο προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, καθώς και τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για τα εμπορεύματα και τα παραστατικά κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων, κατά τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής κατά τη ροή της κυκλοφορίας.» 5. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες να δημιουργήσουν στους συνοριακούς σταθμούς, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται από τον όγκο της κυκλοφορίας, οδούς ταχείας κυκλοφορίας αποκλειστικά για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης, για τα μέσα μεταφοράς τους, καθώς και για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς φορτίο.» 6. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρέχουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε συναλλαγή μεταξύ κρατών μελών να ενημερώνουν γρήγορα τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές για τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διέλευση των συνόρων. Οι αρχές αυτές εξετάζουν τα εν λόγω προβλήματα και, αν αυτά δεν επιλυθούν, η Επιτροπή προτείνει λύσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 2. Προκειμένου να επιλύσει δυσκολίες σχετικά με θέματα ελέγχων ή διατυπώσεων κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με άλλο κράτος μέλος. Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν επαρκούν για την επίλυση των εν λόγω δυσκολιών, το κράτος μέλος μπορεί να ενημερώσει την Επιτροπή ώστε αυτή να προτείνει τις λύσεις που θεωρεί κατάλληλες για την επίλυση των δυσκολιών αυτών.» 7. Τα ακόλουθα άρθρα προστίθενται στην οδηγία: «Άρθρο 6α Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά το δυνατόν, τα κατάλληλα μέτρα ώστε, με ρητή εξουσιοδότηση των αρμόδιων αρχών και για λογαριασμό των αρχών αυτών, μία από τις άλλες αντιπροσωπευόμενες υπηρεσίες, και κατά προτίμηση το τελωνείο, να μπορεί να διεκπεραιώνει ορισμένα καθήκοντα αρμοδιότητας των υπηρεσιών αυτών, και ειδικότερα ελέγχους των απαιτουμένων εγγράφων, της ισχύος και αυθεντικότητάς τους και συνοπτικό έλεγχο της ταυτότητας των εμπορευμάτων που δηλούνται σ' αυτά. Στην περίπτωση αυτή, οι οικείες αρχές παρέχουν τα μέσα που δηλούνται σ' αυτά. Στην περίπτωση αυτή, οι οικείες αρχές παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.» «Άρθρο 7α Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ποσά που τυχόν απαιτούνται κατά τη διεκπεραίωση των ελέγχων και διατυπώσεων στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών να μπορούν να καταβάλλονται επίσης υπό μορφή εγγυημένων ή πιστοποιημένων διεθνών τραπεζικών επιταγών οι οποίες έχουν εκδοθεί στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο είναι απαιτητή η οφειλή.» «Άρθρο 8α Τα κράτη μέλη παρέχουν σε εύθετο χρόνο στην Επιτροπή ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς ελέγχου.» Άρθρο 2 1. Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1987. 2. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το κείμενο των διατάξεων που θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. MOORE (1) ΕΕ αριθ. C 237 της 18. 9. 1985, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. C 352 της 31. 12. 1985, σ. 291. (3) ΕΕ αριθ. C 101 της 28. 4. 1986, σ. 5. (4) ΕΕ αριθ. L 359 της 22. 12. 1983, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία