ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0054

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών (87/54/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα προϊόντα ημιαγωγών διαδραματίζουν έναν διαρκώς σημαντικόττερο ρόλο σε πολλές βιομηχανίες και ότι, κατά συνέπεια, η τεχνολογία ημιαγωγών μπορεί να θεωρηθεί ως θεμελιώδους σημασίας για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Κοινότητας · ότι οι λειτουργίες των προϊόντων ημιαγωγών εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τις τοπογραφίες των προϊόντων αυτών και ότι η δημιουργία τέτοιων τοπογραφιών απαιτεί την επένδυση σημαντικών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων, ενώ οι τοπογραφίες των προϊόντων αυτών μπορούν να αντιγραφούν με δαπάνη που αντιπροσωπεύει κλάσμα μόνο του κόστους που απαιτείται για την ανεξάρτητη ανάπτυξή τους· ότι οι τοπογραφίες των προϊόντων ημιαγωγών δεν προστατεύονται προς το παρόν σαφώς σε όλα τα κράτη μέλη από την υφιστάμενη νομοθεσία και ότι η προστασία αυτή, όπου υφίσταται, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά· ότι ορισμένες διαφορές που υφίστανται στη νομική προστασία των προϊόντων ημιαγωγών που εξασφαλίζεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών έχουν άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της κοινής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα ημιαγωγών και ότι οι διαφορές αυτές υπάρχει κίνδυνος να ενταθούν καθώς τα κράτη μέλη θα θεσπίζουν νέα νομοθεσία στον τομέα αυτόν· ότι οι υφιστάμενες διαφορές που έχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις θα πρέπει να καταργηθούν, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να εμποδιστεί η εμφάνιση νέων διαφορών με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της κοινής αγοράς· ότι, όσον αφορά την επέκταση της προστασίας σε πρόσωπα εκτός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους εφόσον δεν έχουν ληφθεί κοινοτικές αποφάσεις εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος· ότι το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών μπορεί, καταρχήν, να περιοριστεί σε ορισμένες βασικές αρχές μέσω διατάξεων που θα καθορίζουν το ποιος και τι πρέπει να προστατεύεται, τα αποκλειστικά δικαιώματα στα οποία θα μπορούν να στηρίζονται τα προστατευόμενα πρόσωπα προκειμένου να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένες ενέργειες, τις εξαιρέσεις από τα δικαιώματα αυτά και τη διάρκεια της προστασίας· ότι για άλλα ζητήματα μπορούν, προς το παρόν, να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ιδίως για το θέμα αν απαιτείται καταχώριση ή κατάθεση ως προϋπόθεση για την προστασία και, εξαιρουμένων των αδειών οι οποίες χορηγούνται μόνο λόγω της παρόδου ορισμένου χρονικού διαστήματος, για το θέμα αν και με ποιους όρους μπορούν να χορηγούνται μη προαιρετικές άδειες όσον αφορά τις προστατευόμενες τοπογραφίες· ότι η προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών βάσει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή ορισμένων άλλων μορφών προστασίας· ότι περαιτέρω μέτρα για τη νομική προστασία τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών στην Κοινότητα μπορούν, αν χρειαστεί, να εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ η εφαρμογή κοινών βασικών αρχών από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας αποτελεί επείγουσα αναγκαιότητα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ορισμοί Άρθρο 1 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: α) ως «προϊόν ημιαγωγών» νοείται η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος το οποίο: i) αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγωγού υλικού, και ii) έχει ένα ή περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη, και iii) προορισμό έχει να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες· β) ως «τοπογραφία» ενός προϊόντος ημιαγωγών νοείται μια σειρά συναφών εικόνων, όποιος και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες: i) που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών, ii) στην οποία κάθε εικόνα περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής του· γ) ως «εμπορική εκμετάλλευση» νοείται η πώληση, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς. Πάντως, η εμπορική εκμετάλλευση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας εφόσον το προϊόν δεν διατίθεται περαιτέρω σε τρίτους, εκτός αν η εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες εμπιστευτικότητας που τάσσει μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συνθήκης. 2. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιεί του ορισμούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) i) και ii), προκειμένου να τους αναπροσαρμόζει ανάλογα με την τεχνική πρόοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη προστατεύουν τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών με τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων που παρέχουν δικαιώματα αποκλειστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών προστατεύονται μόνον εφόσον αποτελούν προϊόν της διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού τους και δεν αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών. Όταν οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών αποτελούνται από στοιχεία που αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών, προστατεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολο του, πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Άρθρο 3 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 5, το δικαίωμα προστασίας ισχύει υπέρ των δημιουργών των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ότι: α) όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια σχέσης εργασίας του δημιουργού, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον εργοδότη του δημιουργού, εκτός αν οι όροι της σύμβασης προβλέπουν το αντίθετο· β) όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται βάσει σύμβασης, εκτός από σύμβαση εργασίας, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον συμβαλλόμενο που έχει παραγγείλει την τοπογραφία, εκτός αν ή σύμβαση προβλέπει το αντίθετο. 3. α) Όσον αφορά τα πρόσωπα που αναφέρει η παράγραφος 1, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος κράτους μέλους· β) Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν διάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 2, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται: i) σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος κράτους μέλους, ii) σε εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα με πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος κράτους μέλους. 4. Στις περιπτώσεις που οι άλλες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα προστασίας, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στα πρόσωπα που αναφέρει η παράγραφος 3 στοιχείο β) i) και ii), τα οποία: α) εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη φορά σε κράτος μέλος μια τοπογραφία που δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης πουθενά στον κόσμο, και β) έλαβαν αποκλειστική άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας για όλη την Κοινότητα, από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογραφία. 5. Δικαίωμα προστασίας παρέχεται επίσης στους δικαιοδόχους των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 4. 6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, τα κράτη μέλη δικαιούνται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες ή διακανονισμούς με τρίτα κράτη, καθώς και πολυμερείς συμβάσεις νομικής προστασίας τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως τους κανόνες της παρούσας οδηγίας. 7. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να διαπραγματεύονται με τρίτα κράτη την επέκταση του δικαιώματος προστασίας και σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν αυτό το δικαίωμα βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη που αρχίζουν ανάλογες διαπραγματεύσεις, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Όταν κράτος μέλος επιθυμεί να επεκτείνει την προστασία σε πρόσωπα τα οποία δεν απολαύουν άλλως του δικαιώματος της προστασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή να συνάψει συμφωνία ή διακανονισμό για την επέκταση της προστασίας με κράτος μη μέλος, το κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Το κράτος μέλος αναβάλλει την επέκταση της προστασίας ή τη σύναψη της συμφωνίας ή του διακανονισμού τουλάχιστον επί ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή. Αν όμως στο διάστημα αυτό η Επιτροπή γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο με σκοπό να επεκτείνουν όλα τα κράτη μέλη την προστασία στα εν λόγω πρόσωπα ή στο εν λόγω κράτος μη μέλος, τότε το κράτος μέλος αναβάλλει την επέκταση της προστασίας ή τη σύναψη της συμφωνίας ή του διακανονισμού επί δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης από το κράτος μέλος. Αν, πριν λήξουν οι δύο αυτοί μήνες, η Επιτροπή υποβάλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο, το κράτος μέλος αναβάλει την επέκταση της προστασίας ή τη σύναψη της συμφωνίας ή του διακανονισμού επί τέσσερις ακόμα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Το κράτος μέλος, ελλείψει κοινοποιήσεως ή προτάσεως της Επιτροπής ή αποφάσεως του Συμβουλίου εντός των ανωτέρω προθεσμιών, μπορεί να επεκτείνει την προστασία ή να συνάψει τη συμφωνία ή το διακανονισμό. Πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της προστασίας, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλεται ύστερα από κοινοποίηση εκ μέρους κράτους μέλους σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Απόφαση που λαμβάνει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής δεν εμποδίζει κράτος μέλος να επεκτείνει την προστασία και σε άλλα πρόσωπα πέραν εκείνων που απολαύουν του δικαιώματος προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά τα οποία περιλαμβάνονταν στην εξεταζόμενη επέκταση, συμφωνία ή διακανονισμό, όπως κοινοποιήθηκαν, εκτός αν το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, αποφασίσει άλλως. 8. Οι προτάσεις της Επιτροπής και οι αποφάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 7 δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που παρέχονται για την τοπογραφία ενός προϊόντος ημιαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 2 δεν γεννώνται ή δεν ισχύουν πλέον αν δεν κατατεθεί νομοτύπως αίτηση καταχώρησης σε δημόσια αρχή το αργότερο δύο χρόνια μετά την πρώτη εμπορική της εκμετάλλευση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, εκτός από την καταχώρηση αυτή, και την κατάθεση, σε δημόσια αρχή, υλικού που να προσδιορίζει ή να αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπογραφίας ή και συνδυασμό των ανωτέρω, καθώς και δήλωση σχετικά με την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας, όταν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία καταθέσεως της αίτησης καταχώρησης. 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το υλικό που κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν γίνεται προσιτό στο κοινό, εάν είναι εμπορικό απόρρητο. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει την κοινολόγηση αυτού του υλικού κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής σε πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαφορά περί την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που αναφέρει το άρθρο 2. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την καταχώρηση της μεταβίβασης των δικαιωμάτων των σχετικών με τις προστατευόμενες τοπογραφίες. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν για την, βάσει των παραγράφων 1 και 3, καταχώρηση και κατάθεση, την καταβολή τελών που δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες διοικητικές τους δαπάνες. 5. Δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων διατυπώσεων για την παροχή ή τη διατήρηση της προστασίας. 6. Τα κράτη μέλη που απαιτούν την καταχώρηση, παρέχουν ένδικα βοηθήματα υπέρ των δικαιούμενων προστασίας δυνάμει της παρούσας οδηγίας που μπορούν να αποδείξουν ότι άλλο πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, υπέβαλε αίτηση για καταχώρηση ή επέτυχε την καταχώρηση τοπογραφίας. Άρθρο 5 1. Τα κατά το άρθρο 2 δικαιώματα αποκλειστικότητας περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής άδειας προς διεξαγωγή και το δικαίωμα απαγόρευσης οποιασδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες: α) αναπαραγωγή τοπογραφιών προστατευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2· β) εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς το σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της τοπογραφίας. 2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 5 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει την ιδιωτική αναπαραγωγή τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκοπούς. 3. Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ισχύουν για την αναπαραγωγή με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες, ή των ίδιων των τοπογραφιών. 4. Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που αναφέρει η παράγραφος 1 δεν επεκτείνονται στις αντίστοιχες ενέργειες οι οποίες αφορούν τοπογραφία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 και η οποία έχει δημιουργηθεί δημιουργηθεί μετά από ανάλυση και αξιολόγηση άλλης τοπογραφίας, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με την παράγραφο 3. 5. Το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής άδειας διεξαγωγής ή το δικαίωμα απαγόρευσης των ενεργειών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), δεν ισχύει για καμιά τέτοια ενέργεια, όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη διάθεση της τοπογραφίας ή του προϊόντος ημιαγωγών στην αγορά ενός κράτους μέλους από πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με τη συγκατάθεσή του. 6. Δεν εμποδίζεται η εμπορική εκμετάλλευση προϊόντος ημιαγωγού από πρόσωπο το οποίο, όταν περιήλθε στην κατοχή του το προϊόν αυτό, δεν γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν προστατεύεται με δικαίωμα αποκλειστικότητας που έχει παραχωρηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Πάντως, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου του δικαιώματος, ένα δικαστήριο μπορεί, βάσει των διατάξεων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση για ενέργειες που έγιναν αφότου το εν λόγω πρόσωπο έλαβε γνώση ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγωγών προστατεύεται κατ' αυτόν τον τρόπο. 7. Η παράγραφος 6 εφαρμόζεται και στους δικαιοδόχους του προσώπου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 από άδειες που χορηγούνται μόνο λόγω της παρόδου ορισμένου χρονικού διαστήματος, αυτομάτως και δια νόμου. Άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα κατά το άρθρο 2 δικαιώματα αποκλειστικότητας γεννώνται: α) σε περίπτωση που η καταχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη γένεση του δικαιώματος αποκλειστικότητας σύμφωνα με το άρθρο 4, την εγγύτερη από τις εξής ημερομηνίες: i) την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο, ii) την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε νομοτύπως αίτηση καταχώρησης, ή β) κατά την πρώτη εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο, ή γ) κατά τον πρώτο καθορισμό ή κωδικοποίηση της τοπογραφίας. 2. Εάν τα δικαιώματα αποκλειστικότητας γεννώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), τα κράτη μέλη παρέχουν, για την περίοδο πριν από τη γένεση των εν λόγω δικαιωμάτων, ένδικα βοηθήματα υπέρ δικαιούμενου προστασίας δυνάμει της παρούσας οδηγίας που μπορεί να αποδείξει ότι άλλο πρόσωπο δολίως αναπαρήγαγε, εκμεταλλεύθηκε εμπορικά ή εισήγαγε για το σκοπό αυτό τοπογραφία. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τα ένδικα βοηθήματα που παρέχονται για την επιβολή των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που παραχωρούνται κατά το άρθρο 2. 3. Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας παύουν να υφίστανται 10 έτη μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο ή, όταν η καταχώρηση αποτελεί προϋπόθεση της γένεσης ή διατήρησης των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, 10 έτη μετά την πρώτη από τις εξής ημερομηνίες: α) το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο, ή β) το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο υπεβλήθη νομοτύπως η αίτηση καταχώρησης. 4. Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που ίσχυαν δυνάμει της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν, εάν δεν γίνει εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας, οπουδήποτε στον κόσμο, εντός 15 ετών από την ημερομηνία του πρώτου καθορισμού ή κωδικοποίησης, και δεν γεννώνται νέα δικαιώματα αποκλειστικότητας εάν, εντός της αυτής περιόδου, δεν έχει υποβληθεί νομοτύπως αίτηση καταχώρησης στα κράτη μέλη στα οποία η καταχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη γένεση ή την περαιτέρω ισχύ των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας. Άρθρο 8 Η προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 2, καλύπτει μόνο την ίδια την τοπογραφία και δεν επεκτείνεται σε καμία άλλη από τις αρχές, τις διαδικασίες, τα συστήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημένες πληροφορίες που είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία αυτή. Άρθρο 9 Εάν η νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει ότι τα προϊόντα ημιαγωγών που κατασκευάζονται με τη χρησιμοποίηση προστατευόμενων τοπογραφιών πρέπει να φέρουν διακριτική ένδειξη, η ένδειξη που θα χρησιμοποιείται θα είναι ένα κεφαλαίο Τ ως εξής: T, « T », [ T ] , T , T * ή T . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συνέχιση της εφαρμογής άλλων νομοθετικών διατάξεων Άρθρο 10 1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις νομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού προτύπου. 2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν: α) τα δικαιώματα που παρέχει κράτος μέλος σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων με τις οποίες επεκτείνονται τα δικαιώματα αυτά στους υπηκόους του ή τους διαμένοντες στο έδαφος του· β) τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, η οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή των σχεδίων ή των άλλων γραφικών παραστάσεων των τοπογραφιών μέσω της αντιγραφής τους σε δύο διαστάσεις. 3. Η προστασία που παρέχει το εθνικό δίκαιο σε τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών καθορισμένων ή κωδικοποιημένων πριν από την έναρξη της ισχύος των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, δεν θίγεται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τελικές διατάξεις Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 7 Νοεμβρίου 1987. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των σημαντικότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. HOWE (1) ΕΕ αριθ. C 360 της 31. 12. 1985, σ. 14. (2) ΕΕ αριθ. C 255 της 13. 10. 1986, σ. 249. (3) ΕΕ αριθ. C 189 της 28. 7. 1986, σ. 5.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία