ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0064

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1987-01-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1986-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/64/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (87/64/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 113, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 72/461/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/643/ΕΟΚ (5), καθορίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ζώα από τα οποία προέρχονται τα νωπά κρέατα που προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές· ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 83/91/ΕΟΚ (7), καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προέλευσης τρίτων χωρών· ότι οι αδένες και τα όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του αίματος, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερομένων οδηγιών· ότι οι αδένες και τα όργανα που λαμβάνονται από τα ζώα, συμπεριλαμβανομένου και του αίματος, ζητούνται σε μεγάλες ποσότητες από τις φαρμακοβιομηχανίες των κρατών μελών για να διασφαλίσουν τη διάθεση εκχυλισμάτων και ενζύμων για την ιατρική και κτηνιατρική· ότι, λόγω του γεγονότος αυτού, τα κράτη μέλη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν σε πιο ελεύθερη βάση την εισαγωγή από τρίτες χώρες αδένων και οργάνων, περιλαμβανομένου και του αίματος, προοριζομένων για τη φαρμακοβιομηχανία· ότι, για να διασφαλίσουν την κατάλληλη και ειδική χρήση αυτής της πρώτης ύλης, η σχετική άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο αν πληρούνται ορισμένοι όροι που θα καθοριστούν με κοινοτική διαδικασία· ότι, για να διατηρηθεί η κοινοτική προτίμηση, πρέπει να εφαρμοσθούν οι ίδιες διευκολύνσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αδένων και οργάνων, περιλαμβανομένου και του αίματος προοριζομένων για τη φαρμακοβιομηχανία, σύμφωνα με ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι οι πρώτες αυτές ύλες θα χρησιμοποιηθούν κανονικά και μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 3 της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ προστίθεται το εξής στοιχείο: «δ) Πάντως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, τηρώντας τα στοιχεία α), β) και γ) αλλά κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 α) τα κράτη μέλη μπορούν, και κατόπιν αδείας των κτηνιατρικών αρχών τους, να επιτρέπουν την εισαγωγή αδένων κα οργάνων, περιλαμβανομένου και του αίματος, ως πρώτης ύλης προοριζομένης για τη μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία. Η άδεια αυτή εξαρτάται εξάλλου από την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τη φύση των σχετικών υλών, τη συσκευασία, τις συνθήκες μεταφοράς, την αποθήκευση,το χειρισμό και την επεξεργασία, καθώς και των διατάξεων για την καταστροφή των υλικών συσκευασίας και περιτυλίγματος, καθώς και των υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία, ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.» Άρθρο 2 Στο άρθρο 16 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, το σημερινό κείμενο παίρνει τον αριθμό 1 και προστίθενται τα εξής: «2. Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, την εισαγωγή αδένων και οργάνων, περιλαμβανομένου και του αίματος, ως πρώτων υλών για τη φαρμακοβιομηχανία, προελεύσεως τρίτων χωρών περιλαμβανομένων στον πίνακα που καταρτίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 και μη αποτελούντων αντικείμενο απαγορεύσεων. Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τις εισαγωγές αυτές καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 30. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29, τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να εισαγάγουν τις εν λόγω πρώτες ύλες από τρίτες χώρες μη περιλαμβανομένες στον πίνακα του πρώτου εδαφίου, υπό προϋποθέσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ειδική υγειονομική κατάσταση των οικείων τρίτων χωρών. Οι προϋποθέσεις αυτών των εισαγωγών, καθοριζόμενες σύμφωνα με τις διαδικασίες των εδαφίων δεύτερου και τρίτου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ευνοϊκότερες από τις προϋποθέσεις που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.» Άρθρο 3 Το Συμβούλιο, με βάση έκθεση της Επιτροπής -συνοδευόμενη από ενδεχόμενες προτάσεις- θα προβεί πριν από την 1η Ιουλίου 1995 στην επανεξέταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1988. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Δεκεμβρίου 1986. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. SHAW (1) ΕΕ αριθ. C 68 της 15. 3. 1985, σ. 5. (2) ΕΕ αριθ. C 175 της 15. 7. 1985, σ. 262. (3) ΕΕ αριθ. C 218 της 29. 8. 1985, σ. 7. (4) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. (5) ΕΕ αριθ. L 339 της 27. 12. 1984, σ. 27. (6) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. (7) ΕΕ αριθ. L 59 της 5. 3. 1983, σ. 34.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία