ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0238

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1987-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1987-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/238/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1987 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Απριλίου 1987 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων (87/238/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1973 σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και πρϊόντα στη διατροφή των ζώων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 6, Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ προβλέπουν, ότι το περιεχόμενο των παραρτημάτων πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· ότι είναι αναγκαίο να περιοριστεί η περιεκτικότητα καδμίου στις ζωοτροφές και σε ορισμένες πρώτες ύλες που υπεισέρχονται στη σύνθεση των ζωοτροφών, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ζώων και των ανθρώπων καθώς και το περιβάλλον· ότι τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 1 το αργότερο στις 3 Δεκεμβρίου 1988. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 1987. Για την Επιτροπή Frans ANDRIESSEN Αντιπρόεδρος (1) ΕΕ αριθ. L 38 της 11. 2. 1974, σ. 31. (2) ΕΕ αριθ. L 212 της 2. 8. 1986, σ. 27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο παράρτημα Ι, στο τμήμα Α «Ουσίες (ιόντα ή στοιχεία)», προστίθεται η ακόλουθη θέση: 1.2.3 // // // // Ουσίες, προϊόντα // Ζωοτροφές // Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg ζωοτροφής (PPM), μετά από αναγωγή σε ποσοστό υγρασίας 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // «6. Κάδμιο // Απλές ζωοτροφές φυτικής προέλευσης // 1 // // Απλές ζωοτροφές ζωικής προέλευσης (με εξαίρεση των τροφών για τα κατοικίδια ζώα) // 2 // // Φωσφορικα άλατα // 10 (3) // // Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα (με εξαίρεση τις πλήρεις ζωοτροφές για μοσχάρια, αρνιά και ερίφια) // 1 // // Άλλες πλήρεις ζωοτροφές (με εξαίρεση των τροφών για τα κατοικίδια ζώα) // 0,5 // // Ανόργανες ζωοτροφές // 5 (4) // // Άλλες συμπληρωματικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα // 0,5 // // // (3) Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίσουν ως μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο τα 0,5 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου. (4) Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίσουν ως μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο τα 0,75 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου.» 2. Στο παράρτημα ΙΙ, στο τμήμα Α, προστίθεται η εξής θέση: 1.2.3 // // // // Ουσίες, προϊόντα // Πρώτες ύλες // Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg πρώτης ύλης, αναγωγή σε ποσοστό υγρασίας 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // «2. Κάδμιο // Φωσφορικά άλατα // 15 (1) // // // (1) Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίσουν ως μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο τα 0,75 mg ανά εκατοστιαία μονάδα φωσφόρου.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία