ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0354

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1987-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1987-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη (87/354/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι στην πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας υιοθετήθηκαν, όσον αφορά ορισμένες οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, τα διακριτικά αρχικά GR για την Ελλάδα· ότι, προκειμένου να υπάρχει σχέση των διακριτικών αρχικών με το όνομα της Ελλάδας στην εθνική της γλώσσα, είναι αναγκαίο να δοθούν σ' αυτό το κράτος μέλος τα αρχικά EL· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι σχετικές οδηγίες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οι οδηγίες που απαριθμούνται στο παράρτημα τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1987. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 1987. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. DE CROO (1) ΕΕ αριθ. C 317 της 10. 12. 1986, σ. 5. (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 19 Ιουνίου 1987 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 150 της 9. 6. 1987, σ. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στις κατωτέρω οδηγίες και σημεία πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 (ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 16.), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 211). Στο παράρτημα ΙΙ, στην υποσημείωση που αφορά το σημείο 3.1.3, οι λέξεις «GR: Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL: Ελλάδα». Στο παράρτημα IV, στην υποσημείωση που αφορά το ή τα χαρακτηριστικά γράμματα της χώρας που χορηγεί την έγκριση, οι λέξεις «GR: Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL: Ελλάδα» . 2. Οδηγία 70/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1970 (ΕΕ αριθ. L 176 της 10. 8. 1970, σ. 12), όπως τροποποοιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 212). Στο παράρτημα Ι σημείο 1.4.1, στο εντός παρενθέσεως κείμενο, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για την Ελλάδα». 3. Οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 1971 (ΕΕ αριθ. L 68 της 22. 3. 1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 212). Στο παράρτημα Ι σημείο 2.6.2.1, στο εντός παρενθέσεως κείμενο, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για τη Ελλάδα». 4. Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 (ΕΕ αριθ. L 202 της 6. 9. 1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 212). Στο παράρτημα Ι σημείο 3.1 πρώτη περίπτωση και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3.1.1.1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, στο εντός παρενθέσεως κείμενο, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για την Ελλάδα». 5. Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1974 (ΕΕ αριθ. L 266 της 2. 10. 1974, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 212). Στο παράρτημα Ι, στην υποσημείωση που αφορά το σημείο 3.2.2.2, οι λέξεις «GR = Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις « EL = Ελλάδα». 6. Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 (ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1. 1976, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213). Στο παράρτημα, σημείο 2.1.2, στο εντός παρενθέσεως κείμενο, οι όροι «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τους όρους «EL για την Ελλάδα». 7. Στα κατωτέρω αναφερόμενα σημεία των ακόλουθων οδηγιών, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για την Ελλάδα»: α) οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4.2· β) οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 54), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4.2· γ) οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 71), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4.2· δ) οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 85), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα Ι σημείο 4.2· ε) οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 96), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα IV σημείο 4.2· στ) οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 122), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙ σημείο 4.2. 8. Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 153), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): Στο παράρτημα Ι σημείο 3.1 πρώτη περίπτωση και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3.1.1.1.1 πρώτη περίπτωση, στο εντός παρενθέσεως κείμενο, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για την Ελλάδα». 9. Στα κατωτέρω αναφερόμενα σημεία των ακόλουθων οδηγιών, οι λέξεις «GR για την Ελλάδα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «EL για την Ελλάδα»: α) οδηγία 77/536/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 220 της 29.8. 1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα VI· β) οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8. 1977, σ. 60), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙ σημείο 4.2· γ) οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8. 1977, σ. 72), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 213): παράρτημα ΙΙ σημείο 4.2· δ) οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8. 1977, σ. 83), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα IV σημείο 4.2· ε) οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8. 1977, σ. 95), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.1.1· στ) οδηγία 78/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 9. 1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα ΙΙ σημείο 3.5.2.1· ζ) οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 325 της 20. 11. 1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα VI σημείο 1.1.1· η) οδηγία 79/622/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1979 (ΕΕ αριθ. L 179 της 17. 7. 1979, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα VI· θ) οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 300 της 19. 11. 1984, σ. 72), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα Ι σημείο 3· ι) οδηγία 84/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 300 της 19. 11. 1984, σ. 95), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 214): παράρτημα Ι σημείο 3.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία