ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1987/31987L0486

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1987-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1987-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1987-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 87/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1987 που τροποποιεί την οδηγία 80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεμβρίου 1987 που τροποποιεί την οδηγία 80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (87/486/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την απόφαση 87/230/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1095/ΕΟΚ και των αποφάσεων 80/1096/ΕΟΚ και 82/18/ΕΟΚ όσον αφορά τη διάρκεια και τα χρηματοδοτικά μέσα των μέτρων για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 2 αυτής, την πρόταση της Επιτροπής (2), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4), Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 87/230/ΕΟΚ, το Συμβούλιο αποφασίζει ιδίως για τα απαραίτητα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί η εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων στην Κοινότητα· ότι τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στο σύνολο της μέχρι σήμερα κοινοτικής ρύθμισης των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στο εμπόριο των ζώων και των κρεάτων· ότι θα πρέπει ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, να τροποποιηθούν κατάλληλα οι διατάξεις της ρύθμισης αυτής· ότι στην οδηγία 80/217/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (6), διευκρινίζονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που εκδηλώνεται εστία πανώλης των χοίρων, και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διενεργείται ο προληπτικός επείγων εμβολιασμός όταν αποφασίζεται· ότι οι χοίροι που έχουν εμβολιασθεί με την ευκαιρία αυτή καθώς και το κρέας τους αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας σε περιοχές στις οποίες δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και μπορούν να έχουν σαν συνέπεια τη μείωση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας και των εισοδημάτων των εργαζομένων στον τομέα αυτό· ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμοστούν περιοριστικά εθνικά μέτρα για την περίπτωση αυτή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 80/217/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- απαγορεύεται η κυκλοφορία και η μεταφορά των χοίρων στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρεση τη μεταφορά σε διαμετακόμιση δια μέσου της ζώνης, σιδηροδρομικώς και δια των αυτοκινητοδρόμων, δρόμων σε περίπτωση αιτιολογημένης ανάγκης, δια των μεγάλων οδικών αξόνων,» 2. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 14 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: - να απαγορεύεται η ανοσοποίηση με ορό και ο εμβολιασμός με ορό, - να τίθενται υπό επίσημο έλεγχο η παρασκευή, η πώληση για οποιοδήποτε προορισμό, η διανομή και η χρήση του εμβολίου κατά της πανώλης. 2. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό, στα πλαίσια προγράμματος ριζικής εξάλειψης της νόσου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή κατ' εφαρμογή της οδηγίας 80/1095/ΕΟΚ, μεριμνούν για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων: α) τα εμβόλια πρέπει να έχουν παραχθεί υπό επίσημο έλεγχο και να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία· β) οι προδιαγραφές του εμβολίου κατά της πανώλης καθώς και οι λεπτομέρειες διανομής, πώλησης υπό οποιανδήποτε μορφή, αποθήκευσης και χρήσης, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 16· γ) τα εμβόλια κατά της πανώλης που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται στους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6. 3. Κατά τη διαπίστωση της πανώλης των χοίρων σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις ή σε μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής και με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων, όταν αυτές προβλέπουν τον προληπτικό εμβολιασμό των χοίρων κατά της πανώλης, είτε σε τμήμα είτε σε σύνολο του εθνικού εδάφους, τα μέτρα για την καταπολέμηση της ασθένειας μπορούν να συμπληρωθούν με τον εμβολιασμό, το ταχύτερο δυνατόν και υπό επίσημο έλεγχο, των χοίρων των άλλων εκμεταλλεύσεων ή μονάδων παραγωγής που απειλούνται με μόλυνση σε μια τοπική ζώνη εμβολιασμού ή σε μια αλυσίδα παραγωγής που οριοθετούνται από την αρμόδια αρχή. Όλοι οι εμβολιασμένοι χοίροι υποβάλλονται σε σήμανση διάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής. 4. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει το συστηματικό εμβολιασμό όλων των χοίρων μιας συγκεκριμένης περιοχής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα επί έξι μήνες μετά το τέλος του πρώτου εμβολιασμού· η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την ισχύ των μέτρων αυτών: α) όλοι οι χοίροι που στεγάζονται στις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό· κατά τη διάρκεια των εργασιών εμβολιασμού απαγορεύεται εντελώς η έξοδος των χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού· β) με την επιφύλαξη του στοιχείου α), οι εμβολιασμένοι χοίροι δεν μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση παρά μόνον επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό προκειμένου για χοίρους εκτροφής και προσόδου και αυτό υπό τον όρο ότι θα μεταφερθούν σε εκμετάλλευση ευρισκόμενη σε ζώνη όπου γίνεται εμβολιασμός υπό επίσημο έλεγχο και, προκειμένου για χοίρους προοριζόμενους για άμεση σφαγή σε ένα ή περισσότερα σφαγεία ευρισκόμενα στην προστατευτική ζώνη ή, ελλείψει τέτοιου σφαγείου, σε σφαγείο κοντά στη ζώνη αυτή οριζόμενο από την αρμόδια αρχή· γ) κάθε χοίρος που γεννιέται ή εισάγεται στις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού πρέπει να εμβολιάζεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή· δ) μετά τη μεταφορά τους σε μια εκμετάλλευση, οι εμβολιαζόμενοι χοίροι προσόδου δεν μπορούν να εξέλθουν από αυτή παρά μόνο για να μεταφερθούν προς άμεση σφαγή σε ένα ή περισσότερα σφαγεία ευρισκόμενα στην προστατευτική ζώνη ή, ελλείψει τέτοιων, σε σφαγείο κοντά στη ζώνη αυτή οριζόμενο από την αρμόδια αρχή. 5. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην υποβάλλουν σε συστηματικό εμβολιασμό τα χοίρια ζωικά κεφάλαια μεγάλης γενετικής σημασίας, υπό τον όρο ότι θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας τους και ότι οι χοίροι αυτοί θα υποβάλλονται σε περιοδικό ορολογικό έλεγχο. 6. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει τον εμβολιασμό των χοίρων προσόδου μιας συγκεκριμένης περιοχής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τον πρώτο εμβολιασμό· η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την ισχύ των μέτρων αυτών: α) ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό· β) κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 στοιχείο α), οι χοίροι προσόδου που έχουν παχυνθεί μέσα στην εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκαν μπορούν να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό. Οι χοίροι αυτοί μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση μόνο για να μεταφερθούν προς σφαγή σε ένα ή περισσότερα σφαγεία ευρισκόμενα εντός της ζώνης εμβολιασμού, ή ελλείψει τέτοιων, στο πλησιέστερο σφαγείο που ορίζει η αρμόδια αρχή· γ) ο εμβολιασμός των χοιριδίων δεν μπορεί να γίνει προτού φτάσουν σε ηλικία που να εξασφαλίζει την επίτευξη πραγματικής ανοσίας· δ) οι εμβολιασμένοι χοίροι προσόδου μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση μόνον επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους και αυτό υπό τον όρο ότι θα μεταφερθούν σε εκμετάλλευση που βρίσκεται μέσα σε ζώνη εμβολιασμού· ε) οι χοίροι προσόδου που εισάγονται σε εκμετάλλευση της ζώνης εμβολιασμού πρέπει να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή· στ) μετά την άφιξή τους στην εκμετάλλευση προορισμού, οι χοίροι που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και ε) μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση αυτή μόνο για να μεταφερθούν προς άμεση σφαγή σε ένα ή περισσότερα σφαγεία ευρισκόμενα στη ζώνη εμβολιασμού ή, ελλείψει τέτοιων, στο πλησιέστερο σφαγείο που ορίζει η αρμόδια αρχή· ζ) όταν μη εμβολιασμένοι χοίροι εκτροφής προερχόμενοι από εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού προορίζονται για εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης αυτής, απαγορεύεται η έξοδος όλων των χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις αυτές, εκτός αν πρόκειται για άμεση σφαγή, και αυτό για χρονικό διάστημα που λήγει τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή των χοίρων που προέρχονται από τη ζώνη εμβολιασμού· για τους θηλυκού γένους χοίρους που κυοφορούν, η περίοδος λήγει τριάντα ημέρες μετά τον τοκετό. 7. Εξάλλου, τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν επείγοντα εμβολιασμό σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται η έξοδος από μία ζώνη εμβολιασμού: - ζώντων χοίρων, εκτός αν προορίζονται για άλλη ζώνη εμβολιασμού στο ίδιο κράτος μέλος ή για άμεση σφαγή σε σφαγείο που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή και βρίσκεται κοντά στη ζώνη εμβολιασμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα κρέατά τους σφραγίζονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση, - νωπού χοιρείου κρέατος με προορισμό άλλο κράτος μέλος· τα κρέατα αυτά φέρουν την εθνική σφραγίδα ή τη σφραγίδα που προβλέπεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ. Αυτές οι απαγορεύσεις εφαρμόζονται κατά τις εργασίες εμβολιασμού και για ελάχιστη περίοδο: - τριών μηνών το τέλος αυτών εργασιών στη συγκεκριμένη ζώνη, ή - τριών μηνών τη διαπίστωση της τελευταίας εστίας στη σχετική ζώνη εάν η ασθένεια εμφανίζεται στη ζώνη αυτή μέσα σε τρεις μήνες μετά το τέλος των εργασιών εμβολιασμού. Ωστόσο, η απαγόρευση που αναφέρεται στην πρώτη παύλα, δεν εφαρμόζεται στους ζώντες χοίρους προερχόμενους από εκμεταλλεύσεις που έκαναν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου μπορούν, έπειτα από κριτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων και με βάση αιτιολογημένα πορίσματα, να επεκταθούν και σε ζώνη ή τμήμα ζώνης ή όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός στα πλαίσια προγράμματος που ενέκρινε η Επιτροπή κατ' εφαρμογή της οδηγίας 80/1095/ΕΟΚ, εάν εμφανισθούν πολλαπλές εστίες κλασικής πανώλης των χοίρων στη ζώνη αυτή.» 3. Στο άρθρο 14α: - παράγραφος 2 δεύτερη σειρά, οι λέξεις «το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5», - παράγραφος 3, οι λέξεις «το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 14 παράγραφος 4 πέμπτη σειρά και παράγραφος 5». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 1987. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. TOERNAES (1) ΕΕ αριθ. L 99 της 11. 4. 1987, σ. 16. (2) ΕΕ αριθ. C 295 της 21. 11. 1986, σ. 5. (3) ΕΕ αριθ. C 76 της 23. 3. 1987, σ. 169. (4) ΕΕ αριθ. C 83 της 30. 3. 1987, σ. 3. (5) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 11. (6) ΕΕ αριθ. L 362 της 31. 12. 1985, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία