ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0218

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-04-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/218/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων (88/218/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 85/3/ΕΟΚ (4) ορίζει ως μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος, για όλα τα οχήματα, τα 2 500 mm· ότι η μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία απαιτεί τη χρησιμοποίηση ειδικών οχημάτων εξοπλισμένων με μονωμένα τοιχώματα· ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόσθετο διάστημα εσωτερικά για να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία του αέρα και να εμποδίζεται κάθε επαφή του φορτίου με τα τοιχώματα· ότι, στο παρόν στάδιο της τεχνολογίας των μονώσεων, τα τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 45 mm· ότι, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τυποποιημένες παλέτες διαστάσεων 1 200 x 800 mm2 και, ταυτόχρονα, να τηρείται το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος των 2 500 mm· ότι, κατά συνέπεια, και μόνο για την κατηγορία των « οχημάτων-ψυγείων», πρέπει να αυξηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος των 2 500 mm που καθορίζεται στην οδηγία 85/3/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 85/3/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, μετά την τέταρτη περίπτωση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση: «- με τον όρο 'όχημα-ψυγείο με παχέα τοιχώματα', κάθε όχημα του οποίου οι μόνιμες ή κινητές υπερκατασκευές είναι ειδικά εξοπλισμένες για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις κλάσεις B, C, E και F της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1970 σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές αλλοιώσιμων τροφίμων και με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται γι' αυτές (ΑΤΡ), και των οποίων το πάχος κάθε πλευρικού τοιχώματος, μαζί με τη μόνωση, είναι τουλάχιστον 45 mm ,». 2. Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.2 Μέγιστο πλάτος: 1.2 // α) όχημα οποιουδήποτε τύπου // 2,50 m· // β) ψυκτικές υπερκατασκευές των οχημάτων ψυγείων με παχέα τοιχώματα // 2,60 m.» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1989. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 1988. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. RIESENHUBER (1) ΕΕ αριθ. C 148 της 6. 6. 1987, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 305 της 16. 11. 1987, σ. 152. (3) ΕΕ αριθ. C 319 της 30. 11. 1987, σ. 25. (4) ΕΕ αριθ. L 2 της 3. 1. 1985, σ. 14.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία