ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0220

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-04-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισμένων ΟΣΕΚΑ, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισμένων ΟΣΕΚΑ, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (88/220/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 τρίτη φράση, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (4) περιορίζει σε 5 % την επένδυση στοιχείων του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ στις κινητές αξίες που εκδίδει ένας και ο αυτός εκδότης, ποσοστό που μπορεί ενδεχομένως να αυξηθεί σε 10 %· ότι το όριο αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στους ΟΣΕΚΑ της Δανίας, σε περίπτωση που επιθυμούν να επενδύσουν σημαντικό μέρος των στοιχείων του ενεργητικού τους στην εθνική αγορά ομολόγων, δεδομένου ότι στην εν λόγω αγορά κυριαρχούν ενυπόθηκα ομόλογα και ο αριθμός των οργανισμών που εκδίδουν τα ομόλογα αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένος· ότι, στη Δανία, τα ενυπόθηκα ομόλογα υπόκεινται σε ιδιαίτερες ρυθμίσεις και εποπτεία με σκοπό την προστασία των κομιστών και, βάσει της νομοθεσίας, εξομοιώνονται προς ομόλογα που εκδίδει ή εγγυάται το κράτος· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, προβλέπεται παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου στην περίπτωση ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται ένα κράτος και, στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να τοποθετούν μέχρι 35 % των στοιχείων του ενεργητικού τους σε ομόλογα του είδους αυτού· ότι μια παρόμοια αλλά λιγότερο σημαντική παρέκκλιση δικαιολογείται για τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία έστω και χωρίς κρατική εγγύηση προσφέρουν ιδιαίτερες εγγυήσεις στον επενδυτή βάσει ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται γι' αυτά · ότι, συνεπώς, ενδείκνυται να επεκταθεί η δυνατότητα παρέκκλισης για όλα τα ομόλογα αυτά, να ανατεθεί δε στα κράτη μέλη η μέριμνα να καταρτίσουν τα ίδια τον κατάλογο των ομολόγων για τα οποία ενδεχομένως προτίθενται να χορηγήσουν παρέκκλιση και να εφαρμοστεί μια διαδικασία ενημέρωσης των άλλων κρατών μελών όμοια με αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 22 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, προστίθενται οι παράγραφοι: «4. Τα κράτη μέλη μπορούν, για ορισμένες ομολογίες, να καθορίσουν το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ανώτατο ποσοστό 25 %, όταν οι ομολογίες αυτές εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο που αποβλέπει στην προστασία των κατόχων των εν λόγω ομολογιών. Ιδιαίτερα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται, βάσει του νόμου, σε στοιχεία ενεργητικού τα οποία να καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια ισχύος των ομολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη. Όταν ένας ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πάνω από 5 % των στοιχείων του ενεργητικού του σε ομολογίες αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο, οι οποίες έχουν εκδοθεί από έναν και τον αυτόν εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80 % της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1, τον κατάλογο των προαναφερόμενων κατηγοριών ομολογιών και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, βάσει του νόμου και των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο διατάξεων περί ελέγχου, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν ομολογίες που να ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των προαναφερόμενων εγγυήσεων. Εφαρμόζεται σχετικά η διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2. 5. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του 40 % που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν αθροιστικά και, γι' αυτό το λόγο, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του ιδίου εκδότη που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, να υπερβούν συνολικά το 35 % των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέσα στις ίδιες προθεσμίες που προβλέπονται στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 1988. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. BANGEMANN (1) ΕΕ αριθ. C 155 της 21. 6. 1986, σ. 4. (2) Γνώμη που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 125 της 11. 5. 1987, σ. 162, και απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 1988 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 333 της 29. 12. 1986, σ. 10. (4) ΕΕ αριθ. L 375 της 31. 12. 1985, σ. 3.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία