ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0271

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πέμπτη οδηγία 88/271/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΠΕΜΠΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (88/271/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/298/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ θεσπίζει προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα· ότι οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας αυτής· ότι έχει αποδειχθεί ότι οι κατάλογοι αυτοί δεν ανταποκρίνονται πλέον στις προσπάθειες που έχει αναλάβει η Κοινότητα στον φυτοϋγειονομικό τομέα· ότι πρέπει, εξάλλου, να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών· ότι πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθούν τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ βάσει των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί όσον αφορά τις επιστημονικές ή τεχνολογικές γνώσεις· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Το παράρτημα Ι της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο μέρος Α στοιχείο α) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // «001. // Acleris variana (Fern.) // 01α // Anomala orientalis Waterh. // 3α // Enarmonia prunivora (Walsh, 1968) // 7βi) // Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen // 7βii) // Opogona sacchari (Bojer) // 8α // Premnotrypes spp. (μη ευρωπαϊκός) // 18. // Xiphinema β) στο μέρος Α στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2 // «1. // Aplanobacter populi Ride.»· γ) στο μέρος Α στοιχείο γ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // «4. // Xanthomonas poluli (Ride) Ride και Ride // 5. // Xylella fastidiosa (Wells et al, 1987) [συνώνυμο βακτήριο της ασθένειας της αμπέλου του Pierce]»· δ) στο μέρος Α στοιχείο δ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // « 5. // Cronatrium compotoniae Arthur // 6. // Cronatrium fusiforme Hedge και Huntex Cumm., // 8. // Endocronatrium harknesii (J. P. Moore), Y. Hiratsuka // // - Peridermium harknesii (J. P. Moore) // 11. // Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.»· ε) στο μέρος Α στοιχείο δ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // « 5. // Cronatrium spp. (μη ευρωπαϊκό) // 6. // Endocronatrium spp. (μη ευρωπαϊκό) // 10α // Gymnosporangium spp. (μη ευρωπαϊκό) // 13α // Monilinia fructicola (Wint.) Honey // 13β // Mycosphaerella larici-leptolepis K. Ito et al // 15α // Peridermium spp. (μη ευρωπαϊκό) // 15β // Phoma andina Turkensteen // 15γ // Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. // 16α // Septoria licopersici var malaguttii Ciccarone & Boerema.»· στ) στο μέρος Β στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // // // // «9. // Iridomyrmex humilis (Mayr) // Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα.» ζ) στο μέρος Β στοιχείο α) στο σημείο 4 προστίθενται οι λέξεις «Ισπανία, Πορτογαλία» στη δεξιά στήλη· η) στο μέρος Β στοιχείο α) στο σημείο 12 προστίθεται η λέξη « Ελλάδα» στη δεξιά στήλη· θ) στο μέρος Β στοιχείο α) στο σημείο 6 προστίθεται η λέξη « Γαλλία» στη δεξιά στήλη· ι) στο μέρος Β στοιχείο γ) διαγράφεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // // // // «1. // Cronatrium ribicola J. C. Fischer // Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία.»· ια) στο μέρος Β στοιχείο γ) στα σημεία 4 και 5 προστίθεται η λέξη «Γαλλία» στη δεξιά στήλη· ιβ) στο μέρος Β στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // // // // «5 αα) // Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. albedinis (Killian & Maire) Gord. // Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.» 2. Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο μέρος Α στοιχείο α) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // «5. // Gracilaria azaleella Brants // Azaleas (Rhododendron L.patrim) // 6. // Lampetia equestris F. // Κρόμμυα και βολβοί ανθέων // 8. // Rhagoletis cerasi L. // Καρποί κερασιάς (Prunus avium L. and Prunus ceracus L.).»· β) στο μέρος Α στοιχείο α) σημείο 3 στην τρίτη στήλη μετά τις λέξεις «Βολβοί ανθέων» προστίθενται οι λέξεις «του Croccus L., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss,, and Tulipa L.»· γ) στο μέρος Α στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // // // // «1 (01) // Aphelenchoides besseyi Christie // Φυτά φράουλας (Fragaria Toyrn. ex L.) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.»· δ) στο μέρος Α στοιχείο β) διαγράφεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // // // // «5. // Pseudomonas gladioli Severini - Pseudomonas marginata (McCcll.) Stapp // Βολβοί γλαδιόλων ( Gladiolus Tourn. ex L.) και της φρέζιας (Fressia Klatt.),»· ε) στο μέρος Α στοιχείο β) στο σημείο 9 μετά τη λέξη «Xanthomonas» διαγράφονται οι λέξεις «nesicatoria (Doidge) Dye» και προστίθενται οι λέξεις «campestris pv. vesicatoria (Doidge 1920) Dye 1978»· στ) στο μέρος Α στοιχείο β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // «7α // Pseudomonas syringae pv. persicae (prunier et al 1970) Young et al 1978. // Prunus, εξαιρέσει των καρπών και των σπόρων προς σπορά // 8 αα) // Xanthomonas ampelina Panagopoulos 1969 // Άμπελος (Nitis L.partim) εξαιρέσει των καρπών και των σπόρων προς σπορά,»· ζ) στο μέρος Α στοιχείο γ) διαγράφονται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // « 5. // Ovulina azaleae Weiss // Αζαλέαι (Rhododendron L partim) // 10. // Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm // Κρόμμυα ανθέων // 11. // Sclerotinia convoluta Drayt. // Ριζώματα της ίριδος (Iris L.) // 12. // Septoria gladioli Pass. // Κρόμμυα και βολβοί ανθέων // 13. // Stomatinia gladioli (Drat) Whet. // Κρόμμυα και βολβοί ανθέων»· η) στο μέρος Α στοιχείο γ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // « 5. // Hypoxylon pruinatum (Klotsche) Cke // Φυτά του Populus εκτός των σπόρων που προορίζονται για φύτευση // 8α // Puccinia pitteriana // Solananum spp. // 15α // Verticillium dahliae // Λυκίσκος (Humulus lupulus L.)»· θ) στο μέρος Β στοιχείο α) στο σημείο 01 προστίθεται η λέξη « Πορτογαλία» στη δεξιά στήλη· ι) στο μέρος Β στοιχείο α) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3.4 // // // // // «03. // Aphelenchoides besseyi Christie // Ρύζι (oryza spp.) σπόροι προς σπορά // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία // 11αα) // Rhagoletis cerasi L. // Καρποί κερασιάς (Prunus avium L. and Prunus cerasus L.) // Ηνωμένο Βασίλειο» ια) στο μέρος Β στοιχείο β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3.4 // // // // // «1α // Erwinia stewartii (Smith 1898) Dye 1963 // Αραβόσιτος Zea σπόροι προς σπορά // Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία // 7. // Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama 1922) Dye 1978 and pv. orizicola (Fang et al 1957) Dye 1978 // Ρύζι (Oryza spp.) σπόροι προς σπορά // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία» ιβ) στο μέρος Β στοιχείο γ) διαγράφονται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3.4 // // // // // «1. // Ascochyta chlorospora Speg. // Αμυγδαλέαι (Prunus amygdalus Batsch) που προορίζονται για φύτευση και καρποί που περιλαμβάνουν μέρος ή ολόκληρο το εξωτερικό περικάρπιο // Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία // 3. // Cryptosporosis curvispora (Pk) Gremmen // Μηλέαι (Malus pumila Mill.) // Ιταλία, Ελλάδα»· ιγ) στο μέρος Β στοιχείο γ) στο σημείο 7 στη μεσαία στήλη μετά τη λέξη «φυτά» προστίθενται οι λέξεις «εκτός των σπόρων προς σπορά»· ιδ) στο μέρος Β στοιχείο γ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3.4 // // // // // «3. // Diaporthe phaseolorum var. caulivora and var. sojae // Σπόροι σόγιας (Glycine max (L.) Merr.) για φύτευση // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία // 4β // Phialophora gregata // Σπόροι σόγιας ( Glycine max (L.) Merr.) για φύτευση // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία // 6β // Phytopthora megasperma f.sp. Glycinea // Σπόροι σόγιας (Glycine max (L.) Merr.) για φύτευση // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία // 6γ // Sclerotinia conyoluta Drayt. // Ριζώματα ίριδας ( Iris L.) // Ηνωμένο Βασίλειο» 3. Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο μέρος Β προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // «4α // Φυτά του Juniperus εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά // Μη ευρωπαϊκές χώρες // 8. // Φυτά των Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Pyrus L. and Rosa L. για φύτευση εκτός των διακοσμητικών φυτών χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούς // Μη ευρωπαϊκές χώρες // 9β // Φυτά των σολανιδών εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά // Χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής»· β) στο μέρος Β προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // «10α // Σπόροι ρυζιού (Oryza sativa L. ) για φύτευση καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών εκτός της Αλγερίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Συρίας και της Τυνησίας // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία // 10β // Φυτά του Phoenix spp. προοριζόμενα για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά από την Αλγερία και το Μαρόκο // Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία» 4. Το παράρτημα IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο μέρος Α στο σημείο 16 στην αριστερή στήλη και στην πρώτη σειρά μετά τις λέξεις «Φυτά του» προστίθενται οι λέξεις «Crataegus L.» και μετά τις λέξεις «Οι σχετικοί επιβλαβεί οργανισμοί είναι:» προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «- στα Crataegus L. and Malus Mill.: Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. (Παράρτημα Ι Α (δ) (15) (γ)»· β) στο μέρος Α στο σημείο 28 μετά τις λέξεις «Verticillium albo-atrum» προστίθενται οι λέξεις «και Verticillium dahliae»· γ) στο μέρος Α προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // // // // «14γ // Φυτά των Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Prunus, Pyrus που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, από μη ευρωπαϊκές χώρες // Επίσημη διαπίστωση - ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απηλλαγμένη από Monilinia fructicol σύμφωνα με την διαδικα)σία που καθορίζεται στο άρθρο 16, και // // // - ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της Monilinia fructicol στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου // 14δ // Από 1ης Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου από νωπούς καρπούς του Prunus καταγωγής νοτίου ημισφαιρίου // Επίσημη διαπίστωση ότι - είτε οι καρποί κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απηλλαγμένη από Monilinia fructicol σύμφωνα με την διαδικα)σία που καθορίζεται στο άρθρο 16, και // // // - είτε οι καρποί έχουν υποστεί κατάλληλη επιθεώρηση και αγωγή πριν από την συγκομιδή ή/και εξαγωγή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένοι από Monilinia spp. // 16γ // Φυτά της Fregaria (Tourn.) L. που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά, καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση της Aphelenchoides besseyi // Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τα φυτά, εφόσον είναι αναγκαίο σύμφωνα με τα σημεία 16 και 16β, επίσημη διαπίστωση ότι: α) είτε δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της Aphelenchoides besseyi, σε φυτά στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου· // // // β) είτε στην περίπτωση φυτών που σε ιστοκαλλιέργειες τα φυτά είναι παράγωγα φυτών που αναποκρίνονται στους όρους του τμήματος α) του παρόντος σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με κατάλληλες νηματολογικές μεθόδους και έχουν αποδειχθεί ότι είναι απηλλαγμένα από Aphelenchoides besseyi» δ) στο μέρος Β προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3.4 // // // // // «19. // Σπόροι ρυζιού (Oryza sativa L.) για φύτευση καταγωγής χωρών στις οποίες δεν εμφανίζεται η Aphelenchoides besseyi // Επίσημη διαπίστωση ότι οι σπόροι έχουν ελεγχθεί με κατάλληλες νηματολογικές δοκιμασίες και έχει αποδειχθεί ότι είναι απηλλαγμένα από Aphelenchoides besseyi // Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1989. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 1988. Για την Επιτροπή Frans ANDRIESSEN Αντιπρόεδρος americanum sensu lato (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί).»· (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 151 της 11. 6. 1987, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία