ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0272

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έκτη οδηγία 88/272/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΕΚΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (88/272/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/298/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, τα αιτήματα της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ όρισε μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα· ότι η εν λόγω οδηγία όριζε επίσης τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη τουλάχιστον όσον αφορά την εισαγωγή στην επικράτειά τους των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V και προέρχονται από τρίτες χώρες· ότι σε ορισμένα κράτη μέλη είναι αυστηρότερα τα μέτρα που αφορούν τούτα τα φυτά και φυτικά προϊόντα· ότι αυτά τα αυστηρότερα μέτρα των αιτουμένων κρατών μελών περιλαμβάνουν ορισμένους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα που κατάγονται από τρίτες χώρες· ότι εάν τροποποιηθούν καταλλήλως τα παραρτήματα της προαναφερόμενης οδηγίας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα μπορούν να επιβάλουν τους σχετικούς περιορισμούς σε προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη· ότι, λόγω των προθεσμιών που εκδήλωσαν η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη όταν ενέκριναν την τροποποιητική οδηγία 85/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα τα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ αποκλειστικά όμως ως προσωρινό προστατευτικό μέτρο για περιορισμένη χρονική περίοδο που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να μελετήσει κατά περίπτωση τη βάση τους από φυτοϋγειονομική άποψη· ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η Επιτροπή θα εξετάσει τα προστατευτικά μέτρα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον φυτοϋγειονομικό τομέα των διαφόρων τρίτων χωρών προκειμένου, στο τέλος της περιόδου αυτής, να καταλήξει σε πλέον πάγιες διατάξεις· ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα ΙΙ μέρος Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Στο τμήμα α) προστίθενται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // // // // «13. Anthonomus bisignifer ( Schenkling) // Φυτά του Fragaria L. εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 14. Anthonomus signatus (Say) // Φυτά του Fragaria L. εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 15. Carposina niponensis Walsingham // Καρποί Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., και Pyrus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // // // // // // // // 16. Chrysomphalus aonidum L. // Φυτά Malus Mill., Musa, Phoenix, Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 17. Chryptorhynchus (Sternochetus) magniferae // Σπόροι Mangifera καταγωγής τρίτων χωρών // Ισπανία // 18. Dacus tryoni (Froggatt) // Καρποί Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 19. Enarmonia packardi (Zeller.) // Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 20. Enarmonia prunivora (Walsh.) // Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 21. Epochra canadensis (Loew) // Φυτά Ribes L. καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 22. Grapholita inopinata // Καρποί Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 23. Hyperodes bonariensis Kuschel // Σπόροι προς σπορά Cruciferae, Graminae και Trifalium, καταγωγής Αργεντινής, Αυστραλίας ή Νέας Ζηλανδίας // Ηνωμένο Βασίλειο // 24. Nephopteryx pyrivorella (Matsumura) // Καρποί Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 25. Rhacochlaena japonica It. // Καρποί Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 26. Rhagoletis indifferens (Curran) // Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 27. Rhagoletis mendax Curran // Φυτά Vaccinium L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 28. Rhagoletis ribicola (Doane) // Φυτά Ribes L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 29. Saissetia coffae Walk // Διακοσμητικά φυτά, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 30. Saissetia nigra. Nieth. // Διακοσμητικά φυτά, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 31. Spodoptera aridania (Cramer) // Φυτά Dendranthema (DC ) Desmoul., Dianthus caryophyllus L. και Pelargonium l'Herit, εξαιρουμένων των κομμένων ανθέων, καταγωγής τρίτων χωρών // Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο // // // // // 32. Spodoptora frygiperda (Smith) // Φυτά Dendranthema (DC) Desmoul., Dianthus caryophyllus L. και Pelargonium l'Herit, εξαιρουμένων των κομμένων λουλουδιών, καταγωγής τρίτων χωρών // Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο // 33. Tachypterellus quadrigibbus Say. // Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο» Στο τμήμα β) προστίθενται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // «3. Pseudococcus gahani // Φυτά Malus Mill., Musa, Phoenix, Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 4. Pseudococcus gahani // Φυτά Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L. καταγωγής τρίτων χωρών // Πορτογαλία // 5. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola // Σπόροι προς σπορά Phaseolus L. καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 6. Xanthomonas campestris p.v. phaseoli // Σπόροι προς σπορά Phaseolus L. καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα Πορτογαλία» Στο τμήμα γ) προστίθενται τα εξής: 1.2.3 // // // // «8. Alternaria kikuchiana Tanaka // Καρποί Pyrus communis L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 9. Alternaria mali Roberts // Καρποί Malus pumila Mill., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 10. Guignardia bidwelli (Ellis) Viala and Ravaz // Φυτά Vitis L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο // 11. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto // Καρποί Malus pumila Mill., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 12. Mycosphaerella schoenoprasi ( Auersw.) Schroet // Φυτά προς φύτευση Allium, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 13. Plasmopara halstedii (είδος 3) // Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L., καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής // Ισπανία, Πορτογαλία // 14. Plasmopara helianthii // Σπόροι προς σπορά Helianthus L. καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 15. Plasmopara helianthii // Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής // Γαλλία // 16. Sclerotinia camelliae Hara // Φυτά προς φύτευση Camellia L., εξαιρουμένων σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 17. Ustilago allii McAlpine // Φυτά προς φύτευση Allium, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 18. Venturia nashicola Tanaka and Yamamoto // Καρποί Pyrus communis L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο // 19. Verticillium albo-atrum (Reinke and Berth) // Σπόροι προς σπορά Medicago sativa L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ηνωμένο Βασίλειο» Μετά το τμήμα γ) προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «δ) Ιοί και συναφείς παθογόνοι οργανισμοί 1.2.3 // // // // Είδη // Αντίκειμενο μόλυνσης // Κράτος μέλος // // // // 1. Μωσαΐκωση κατά ζώνες Barley // Σπόροι προς σπορά Hordeum L. spp. και Triticum L. spp., καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 2. Μωσαΐκωση κοινή του φασολιού // Σπόροι προς σπορά Phaseolus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 3. Παθογόνοι οργανισμοί Cadang-Cadang // Φυτά Palmaceae εξαιρουμένων των καρπών και των αγονιμοποίητων σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Ισπανία // 4. Μωσαΐκωση του μαρουλιού // Σπόροι προς σπορά Lactuca sativa L. καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα, Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο // 5. Μυκόπλασμα κιτρινόχρου νέκρωσης του φοινικοδένδρου // Φυτά Palmaceae, εξαιρουμένων των καρπών και των αγονιμοποίητων σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Ισπανία // 6. Μωσαΐκωση της λεύκας // Φυτά προς φύτευση Populus L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 7. Μωσαΐκωση της τριανταφυλλιάς // Φυτά προς φύτευση Rosa L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 8. Μωσαΐκωση της κολοκυθιάς // Σπόροι προς σπορά Cucurbitae, καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα // 9. Μωσαΐκωση του καπνού // Σπόροι προς σπορά Solanum Lycopersicum και Capsicum annum L., καταγωγής τρίτων χωρών // Ελλάδα» // // // Άρθρο 2 Στο παράρτημα IV του μέρους Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ προστίθενται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // // // // «19. Φυτά φοίνικα, εξαιρουμένων των καρπών και των αγονιμοποίητων σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απαλλαγμένη από Fusarium oxysporum f.sp. albedenis // Ισπανία // 20. Φυτά Palmaceae, εξαιρουμένων των καρπών και των αγονιμοποίητων σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απαλλαγμένη από μυκόπλασμα κιτρινόχρου νέκρωσης του φοινικοδένδρου και από τον παθογόνο οργανισμό Cadang-Cadang // Ισπανία // 21. Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής // Επίσημη βεβαίωση ότι η περιοχή παραγωγής είναι απηλλαγμένη από το είδος 3 του Plasmopara halstedii // Ισπανία Πορτογαλία // 22. Σπόροι προς σπορά του είδους Mangifera καταγωγής τρίτων χωρών εκτός της αμερικανικής ηπείρου // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απαλλαγμένη από Cryptorhynchus (Sternochetus) magniferae // Ισπανία // 23. Φυτά Prunus L., Ribes L. και Rubus L. καταγωγής τρίτων χωρών // Πριν από την απόκτηση τεχνικής έγκρισης για εισαγωγή που εκδίδεται από το 'Ministere Francais de l'Agriculture (Service de la Protection des Vegetaux)' // Γαλλία (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 151 της 11. 6. 1987, σ. 1. (3) ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1985, σ. 25. 1.2.3 // // // // // // // 24. Φυτά όλων των ειδών, ποικιλιών (και καλλιεργειών) των ακόλουθων γενών: - Chaenomeles - Cydonia - Malus - Sorbus - Stranvaesia - Cotoneaster - Pyracantha - Pyrus που κατάγονται από εγκεκριμένες τρίτες χώρες εκτός από εκείνες από τις οποίες απαγορεύεται η εισαγωγή τούτων των ειδών και ποικιλιών στη Γαλλία // Πριν από την απόκτηση τεχνική έγκριση για εισαγωγή που εκδίδεται από το 'Ministere Francais de l'Agriculture ( Service de la Protection des Vegetaux)' - η εισαγωγή επιτρέπεται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 15 Απριλίου του επομένου έτους εφόσον η χώρα καταγωγής ευρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο (περιλαμβανομένης της Κολομβίας, της Ουγκάντα και της Σομαλίας) - η εισαγωγή επιτρέπεται από τις 16 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου εφόσον η χώρα καταγωγής ευρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο (συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, του Κογκό, του Ισημερινού, της Γκαμπόν, της Ινδονησίας, της Κένυα, του Ζαΐρ), // Γαλλία // 25. Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής // Επίσημη βεβαίωση ότι η παρτίδα υπέστη ειδική κατεργασία κατά της ασθένειας Plasmopara helianthii // Γαλλία // 26. Λαχανικά που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 14 καταγωγής τρίτων χωρών // Έλεγχος πριν τη φόρτωση και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου // Ιρλανδία // 27. Φυτά ενυδρείων καταγωγής τρίτων χωρών // Έλεγχοι πριν τη φόρτωση και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου // Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο // 28. Δένδρα και θάμνοι, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά: - είναι καθαρισμένα (δηλαδή απηλλαγμένα από φυτικά κατάλοιπα και άλλες ενδείξεις και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών), και - έχουν υποβληθεί στην ενδεδειγμένη αρωγή κατά των επιβλαβών οργανισμών // Ιρλανδία // 29. Φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά ναρκοβιούν και είναι απηλλαγμένα από το φύλλωμα και τους καρπούς // Ιρλανδία // 30. Φυτά Chrysanthemum, Dianthus και Pelargonium, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι: - η χώρα καταγωγής είναι απηλλαγμένη από Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis και Spodoptera litura, ή - τα φυτά έχουν υποβληθεί στην ενδεδειγμένη αγωγή προστασίας τους από τους οργανισμούς αυτούς // Ιρλανδία // 31. Κομμένα άνθη του είδους Dendranthema, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η περιοχή παραγωγής είναι απηλλαγμένη από Puccinia horiana // Ιρλανδία // // // // // 32. Φυτά Solanum lycopersicum, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απηλλαγμένη από τον παθογόνο οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων γεωμήλων // Ιρλανδία // 33. Κόνδυλοι Solanum, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απηλλαγμένη από Corynebacterium sepedonicum και από τον παθογόνο οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων γεωμήλων // Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο // 34. Σπόροι προς φύτευση καταγωγής τρίτων χωρών // Έλεγχοι πριν από την αποστολή και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου // Ιταλία // 35. Καρποί που δεν αναφέρονται στο παράρτημα V, καταγωγής τρίτων χωρών // Έλεγχοι πριν την αποστολή και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου // Ιταλία, Πορτογαλία // 36. Καρποί Solanum lycopersicum, Solanum melongena και Capsicum annuum εκτός των ήδη αναφερομένων στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β, καταγωγής τρίτων χωρών // Έλεγχοι πριν την αποστολή και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου // Ιταλία // 37. Σπόροι προς σπορά Phaseolus, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι δείγμα σπόρων εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι απηλλαγμένο από Xanthomonas campestris p.v. phaseoli // Πορτογαλία // 38. Σπόροι προς σπορά Zea mays, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι δείγμα σπόρων εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι απηλλαγμένο από Erwinia stewartii // Πορτογαλία // 39. Φυτά, εξαιρουμένων των κομμένων ανθέων, Dentranthema, Dianthus caryophyllus και Pelargonium, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απαλλαγμένη από Spodoptera frugiperda ή ότι τα φυτά υπέστησαν την κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη του επιβλαβούς αυτού ζιζανίου, και ότι τα φυτά είναι απηλλαγμένα από Spodoptera eridania // Πορτογαλία // 40. Όλα τα φυτά προς φύτευση καταγωγής τρίτων χωρών εκτός Ευρώπης και Μεσογείου // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά και οιαδήποτε μέσα συντήρησής τους είναι απηλλαγμένα από χώμα // Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία // 41. Δένδρα και θάμνοι εξαιρουμένων των φυτών σε καλλιέργεια κυττάρων και των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά: - είναι απηλλαγμένα από φυτικά κατάλοιπα, και - εφόσον προέρχονται εκτός Ευρώπης-Μεσογείου, έχουν υποστεί την ενδεδειγμένη αγωγή κατά όλων των σταδίων των επιδημιών ζιζανίων και ακάρεων // Ηνωμένο Βασίλειο // // // // // 42. Φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι εξαιρουμένων των φυτών σε καλλιέργεια κυττάρων και των καρπών καταγωγής τρίτων χωρών εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά είναι απηλλαγμένα από το φύλλωμα και τους καρπούς // Ηνωμένο Βασίλειο // 43. Φυτά προς φύτευση καμέλιας, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι: - τα φυτά είναι απηλλαγμένα από Sclerotinia camelliae, και - ο τόπος παραγωγής είναι απηλλαγμένος από αυτήν την ασθένεια // Ηνωμένο Βασίλειο // 44. Φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά είναι απηλλαγμένα από νεκρά φύλλα και φυτικά κατάλοιπα // Ηνωμένο Βασίλειο // 45. Φυτά προς φύτευση Solanum lycopersicum, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η περιοχή ή ο τόπος παραγωγής είναι απηλλαγμένος από τον παθογόνο οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση του κονδύλου των γεωμήλων // Ηνωμένο Βασίλειο // 46. Φυτά προς φύτευση Medicago sativa καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απηλλαγμένος από Verticillium albo-atrum // Ηνωμένο Βασίλειο // 47. Σπόροι προς σπορά Lactuca sativa, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι δείγμα σπόρων εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι απηλλαγμένο από τον ιό της μωσαΐκωσης του μαρουλιού κατόπιν ελέγχου ή δοκιμασίας // Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία // 48. Φυτά προς φύτευση Prunus, εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά αναπτύχθηκαν σε τόπο παραγωγής απηλλαγμένο από Xanthomonas campestris pv pruni // Ηνωμένο Βασίλειο // 49. Φυτά Fragaria, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά αναπτύχθηκαν σε τόπο παραγωγής απηλλαγμένο από Xanthomonas fragarii και ότι είναι απηλλαγμένα από νεκρά φύλλα και φυτικά κατάλοιπα εάν καλλιεργήθηκαν εκτός Ευρώπης, επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή απηλλαγμένη από Anthonomus signatus και Anthonomus bisignifer // Ηνωμένο Βασίλειο // 50. Καρποί Fragaria, Ribes Rubus L., Vaccinium και Vitis, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι οι καρποί είναι απηλλαγμένοι από κατάλοιπα του φυτού, φύλλα και τεμάχια φύλλων // Ηνωμένο Βασίλειο // // // // // 51. Φυτά προς φύτευση Vitis εξαιρουμένων των σπόρων, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα φυτά είναι απηλλαγμένα από Xanthomonas ampelina και ο τόπος καταγωγής είναι απηλλαγμένος από Giugnardia bidwelli, Giugnardia baccae και Xanthomonas ampelina // Ηνωμένο Βασίλειο // 52. Λαχανικά Allium, Apium, Beta, Brassica, Daucus, Lactuca, Phaseolus, Pisum, Spinacea και Vicia, καταγωγής τρίτων χωρών. Κομμένα άνθη Dendranthema (DC) Desmoul., καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι τα λαχανικά είναι απηλλαγμένα από χώμα και ζιζάνια Coleoptera // Ηνωμένο Βασίλειο // 53. Κομμένα άνθη Dendranthema (DC) Desmoul., καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής ή η φυτεία είναι απηλλαγμένη από Puccinia Horiana // Ηνωμένο Βασίλειο // 54. Φυτά, εξαιρουμένων των κομμένων ανθέων, Dendranthema, Dianthus caryophyllus και Pelargonium, καταγωγής τρίτων χωρών // Επίσημη βεβαίωση ότι η χώρα καταγωγής είναι απηλλαγμένη από Epichoristodes acerbella, Spodoptera litura, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis και Spodoptera fragiperda και ότι τα φυτά υποβλήθηκαν σε αγωγή για την καταπολέμηση αυτών των ζιζανίων και ότι τα φυτά είναι απηλλαγμένα από Spodoptera eridania // Ηνωμένο Βασίλειο» Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 1988. Για την Επιτροπή Frans ANDRIESSEN Αντιπρόεδρος
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία