Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών ( 88/407/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι οι διατάξεις για τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών παρατίθενται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3768/85^(5 ) ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ^(6 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3768/85, περιέχει εξάλλου διατάξεις σχετικές με τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες ότι οι αναφερόμενες διατάξεις επέτρεψαν, όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές στην Κοινότητα βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες, να εξασφαλιστεί ότι η χώρα προελεύσεως θα εγγυάται την τήρηση των κριτηρίων υγειονομικού ελέγχου, πράγμα που επιτρέπει να αποφευχθούν σχεδόν ολοκληρωτικά οι κίνδυνοι μεταδόσεως των ασθενειών των ζώων ότι υφίσταται πάντως κίνδυνος μεταδόσεως αυτών των ασθενειών στην περίπτωση των συναλλαγών σπέρματος ότι, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής εναρμονίσεως των εθνικών διατάξεων στον τομέα του υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και προϊόντων που προέρχονται από αυτά, είναι στο εξής απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο σύστημα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές στην Κοινότητα σπέρματος βοοειδών ότι για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σπέρματος, το κράτος μέλος στο οποίο συλλέγεται το σπέρμα πρέπει να υποχρεωθεί να εγγυηθεί ότι το σπέρμα συνελέγη και απετέλεσε αντικείμενο κατεργασίας σε κέντρα συλλογής εγκεκριμένα και ελεγχόμενα, ότι προέρχεται από ζώα των οποίων η υγειονομική κατάσταση είναι τέτοια ώστε να απομακρύνονται οι κίνδυνοι μεταδόσεως των ασθενειών των ζώων, ότι συνελέγη, κατεργάσθηκε και μεταφέρθηκε σύμφωνα με κανόνες που επιτρέπουν τη διατήρηση της καταστάσεώς του από υγειονομική άποψη και ότι συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό κατά τη μεταφορά του προς τη χώρα προορισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των εγγυήσεων αυτών ότι οι διαφορετικές πολιτικές που ασκούνται στην Κοινότητα στον τομέα του εμβολιασμού κατά ορισμένων ασθενειών δικαιολογούν τη διατήρηση χρονικά περιορισμένων παρεκκλίσεων οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαιτούν, όσον αφορά ορισμένες ασθένειες, πρόσθετη προστασία κατά των ασθενειών αυτών ότι, για την εισαγωγή σπέρματος από τρίτες χώρες στην Κοινότητα, πρέπει να καταρτισθεί ένας πίνακας τρίτων χωρών με βάση υγειονομικές προδιαγραφές ότι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυτού του πίνακα, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος μόνον όταν τούτο προέρχεται από κέντρα συλλογής που πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, οι οποίες ελέγχονται επισήμως ότι πρέπει, εξάλλου, να καθοριστούν ανάλογα με τις περιστάσεις ειδικοί κανόνες υγειονομικού ελέγχου εφαρμοζόμενοι για χώρες που περιλαμβάνονται στον πίνακα ότι για να επιβεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων αυτών, είναι δυνατόν να γίνονται επί τόπου έλεγχοι ότι πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία για τη ρύθμιση των διαφορών που μπορούν να προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ορθότητα της εγκρίσεως ενός κέντρου συλλογής ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν την εισαγωγή μιας παρτίδας σπέρματος εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ότι το σπέρμα αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετοι λόγοι υγειονομικής πολιτικής και ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του υποβάλουν τη σχετική αίτηση, πρέπει να μπορεί να επανεξάγεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στους τελευταίους η δυνατότητα να λάβουν γνώση των λόγων στους οποίους βασίστηκε η απαγόρευση ή ο περιορισμός καθώς και τη γνωμοδότηση ενός εμπειρογνώμονος ότι, για να προληφθεί η μετάδοση ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών, πρέπει να γίνεται έλεγχος εισαγωγής κατά την άφιξη μιας παρτίδας σπέρματος στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός από την περίπτωση όπου πρόκειται για εξωτερική διαμετακόμιση ότι μετά τον έλεγχο αυτό, σε περίπτωση εσωτερικής διαμετακόμισης, πρέπει να καθοριστούν τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν επείγοντα μέτρα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικών ασθενειών σε ένα άλλο κράτος μέλος ή σε μια τρίτη χώρα ότι οι κίνδυνοι που περιέχουν οι ασθένειες αυτές και τα μέτρα άμυνας που καθίστανται αναγκαία πρέπει να εκτιμώνται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της Κοινότητας ότι για το λόγο αυτό πρέπει να θεσπισθεί μια κοινοτική επείγουσα διαδικασία, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η φροντίδα της λήψεως ορισμένων εκτελεστικών μέτρων της παρούσας οδηγίας ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής ότι, τέλος, η παρούσα οδηγία δεν παραβλάπτει το εμπόριο σπέρματος, που έχει παραχθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν προς αυτή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις ίΑρθρο 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και για τις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών από τρίτες χώρες . ίΑρθρο 2 Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ισχύουν, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ . Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται επίσης ως : α ) 'σπέρμα ': το παρασκευασμένο ή αραιωμένο προϊόν της εκσπερμάτωσης ενός κατοικίδιου βοοειδούς β ) 'κέντρο συλλογής σπέρματος ': ένα επίσημα εγκεκριμένο και ελεγχόμενο ίδρυμα που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και όπου παράγεται σπέρμα για τεχνητή γονιμοποίηση γ ) 'επίσημος κτηνίατρος ': ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας δ ) 'κτηνίατρος του κέντρου ': ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ε ) 'παρτίδα ': η ποσότητα σπέρματος που συνοδεύεται από το ίδιο πιστοποιητικό στ ) 'χώρα συλλογής ': το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα στα οποία συλλέγεται το σπέρμα και από τα οποία αποστέλλεται σε κράτος μέλος ζ ) 'εγκεκριμένο εργαστήριο ': ένα εργαστήριο που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και έχει οριστεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για να εκτελεί την ή τις εξετάσεις που επιτάσσει η οδηγία αυτή η ) 'συλλογή ': ποσότητα σπέρματος η οποία λαμβάνεται από ένα σπερματοδότη ανεξαρτήτως χρόνου . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ενδοκοινοτικό εμπόριο ίΑρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να αποστέλλεται από την επικράτειά του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους αποκλειστικά και μόνο σπέρμα που πληροί τους ακόλουθους γενικούς όρους : α ) ^πρέπει να έχει συλλεγεί και να έχει υποστεί επεξεργασία, με σκοπό την τεχνητή γονιμοποίηση, σε κέντρο συλλογής σπέρματος, εγκεκριμένο, από υγειονομική άποψη, για ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 β ) ^πρέπει να έχει συλλεγεί από βοοειδή των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι σύμφωνη με το παράρ - τημα Β γ ) ^η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά του σπέρματος πρέπει να έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Γ δ ) ^πρέπει, κατά τη μεταφορά του προς τη χώρα προορισμού, να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 . ίΑρθρο 4 1 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 την εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση μολυσματικής ρινοτραχεΐτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας ή που αντιδρούν θετικά μετά από εμβολιασμό που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 την εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν θετικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση μολυσματικής ρινοτραχεΐτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών και που δεν έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία . Στην περίπτωση αυτή κάθε παρτίδα σπέρματος πρέπει να υποβάλλεται σε εξέταση δι' εμβολιασμού ζώντος ζώου ή/και δοκιμασία απομόνωσης ιού . Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του σπέρματος ζώων που έχουν αντιδράσει αρνητικά στις δοκιμασίες του πρώτου εδαφίου πριν από τον πρώτο εμβολιασμό στο κέντρο σπερματέγχυσης . Οι εξετάσεις αυτές μπορούν, κατόπιν διμερούς συμφωνίας, να γίνονται είτε στη χώρα συλλογής είτε στη χώρα προορισμού . Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, το Συμβούλιο θα προβεί στην επανεξέταση της παραγράφου με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις . 2 . Τα κράτη μέλη στα οποία όλα τα κέντρα περιλαμβάνουν μόνον ζώα που παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ELISA, δικαιούνται να απαγορεύουν την εισαγωγή σπέρματος ζώων προερχόμενου από κέντρα με διαφορετικό καθεστώς . Με τη διαδικασία του άρθρου 19 μπορεί να αποφασιστεί επέκταση της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους, εφόσον όλα τα κέντρα του συγκεκριμένου αυτού τμήματος της επικράτειας περιλαμβάνουν ζώα που παρουσιάζουν μόνον αρνητικά αποτελέσματα στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ELISA . 3 . Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη που δεν πραγματοποιούν εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού, δεν μπορούν να απαγορεύσουν την εισαγωγή σπέρματος από ζώα εμβολιασμένα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία . Στην περίπτωση αυτή, ένα μέγιστο ποσοστό 10 % του σπέρματος κάθε σπερματοδότη ( με κατώτατο όριο 5 σωληνάρια ), μπορεί να υποβάλλεται σε δοκιμασία απομόνωσης ιού για τον αφθώδη πυρετό σε εργαστήριο του κράτους μέλους προορισμού ή σε εργαστήριο καθοριζόμενο από αυτό . Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η εισαγωγή του σπέρματος μπορεί να μη γίνει δεκτή . ίΑρθρο 5 1 . Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α ) χορηγείται μόνον εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος Α και εφόσον το κέντρο συλλογής σπέρματος είναι σε θέση να τηρεί τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας . Το κράτος μέλος πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών και ανακαλεί την έγκρισή του όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές παύουν να τηρούνται . 2 . ιΟλα τα κέντρα συλλογής σπέρματος καταγράφονται σε μητρώο και στο κάθε κέντρο δίδεται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου . Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί τον πίνακα των κέντρων συλλογής σπέρματος και τον αριθμό κτηνιατρικού μητρώου τους στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, στους οποίους γνωστοποιεί και κάθε τυχόν ανάκληση έγκρισης . ιΟταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι οι διατάξεις που διέπουν την έγκριση δεν τηρούνται, ή δεν τηρούνται πλέον, σε κέντρο συλλογής σπέρματος άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους . Η αρχή αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους τις αποφάσεις που λαμβάνει καθώς και τις σχετικές αιτιολογίες . Εάν το πρώτο κράτος μέλος φοβάται ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ή ότι είναι ανεπαρκή, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη ενός ή περισσοτέρων εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων . Με βάση τη γνώμη αυτή των εμπειρογνωμόνων, μπορεί να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη, με τη διαδικασιά του άρθρου 19, να απαγορεύσουν προσωρινά την εισαγωγή σπέρματος που προέρχεται από το κέντρο αυτό . Αυτή η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί με τη διαδικασία του άρθρου 19, με βάση τη νέα γνώμη ενός ή περισσοτέρων εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων . Οι εμπειρογνώμονες κτηνίατροι πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη που δεν ενέχονται στη συγκεκριμένη διαφορά . Οι γενικοί κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 . ίΑρθρο 6 1 . Τα κράτη μέλη εξαρτούν την εισαγωγή σπέρματος από την προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο συντάσσεται από επίσημο κτηνίατρο του κράτους μέλους συλλογής, σύμφωνα με το παράρτημα Δ . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει υποχρεωτικά : α ) ^να συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους συλλογής και σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού β ) ^να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό της, σε πρωτότυπο γ ) ^να συντάσσεται σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού δ ) ^να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη . 2 . ^α ) ^Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να απαγορεύει την εισαγωγή παρτίδων σπέρματος εάν, μετά από έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 3 β ) ^το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, για να διαπιστώνει με βεβαιότητα αν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, είναι όντως μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς γ ) ^οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των στοιχείων α ) ή β ) πρέπει, μετά από αίτηση του αποστολέα ή εντολοδόχου του, να επιτρέπουν την επιστροφή του σπέρματος εφόσον αυτό δεν αντενδείκνυται για υγειονομικούς λόγους . 3 . Αν η εισαγωγή του σπέρματος έχει απαγορευθεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α ) και β ) και το κράτος μέλος συλλογής δεν επιτρέπει την επιστροφή του μέσα σε 30 ημέρες, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλος προορισμού μπορεί να διατάσσει την καταστροφή του σπέρματος . 4 . Οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 πρέπει να κοινοποιούνται μαζί με τις σχετικές αιτιολογίες, στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του . ίΑρθρο 7 1 . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις δυνατότητες προσφυγής που υφίστανται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει της παρούσας οδηγίας . Οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις πρέπει, μετά από αίτηση, να κοινοποιούνται αμέσως και εγγράφως στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του αναφέροντας τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τον τύπο και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθούν . Οι αποφάσεις πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλους συλλογής ή προελεύσεως . 2 . Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους αποστολείς, για τις αποστολές σπέρματος των οποίων ελήφθησαν τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το δικαίωμα να λάβουν, πριν ληφθούν άλλα μέτρα από την αρμόδια αρχή, τη γνώμη εμπειρογνώμονα κτηνιάτρου για να διαπιστωθεί αν έχει τηρηθεί το άρθρο 6 παράγραφος 2 . Ο εμπειρογνώμονας κτηνίατρος πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος συλλογής ή το κράτος μέλος προορισμού του σπέρματος . Η Επιτροπή, μετά από πρόταση των κρατών μελών, καταρτίζει κατάλογο εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων που εξουσιοδοτούνται να διατυπώνουν τέτοιες γνώμες . Οι γενικοί κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη γνωμοδότηση αυτή, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εισαγωγές από τρίτες χώρες ίΑρθρο 8 1 . Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών μόνον από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που θα καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 19 . Ο κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 18 . 2 . Για να αποφασισθεί αν μια τρίτη χώρα μπορεί να περιληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη : α ) η κατάσταση της υγείας των ζώων, τω άλλων κατοικίδιων ζώων και του άγριου ζωικού πληθυσμού στην τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες των ζώων καθώς και η κατάσταση από άποψη υγιεινής του περιβάλλοντος αυτής της χώρας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων στα κράτη μέλη β ) η συχνότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης που παρέχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την ύπαρξη μεταδοτικών ασθενειών των ζώων στην επικράτειά της και ιδίως την ασθενειών που αναφέρονται στους καταλόγους Α και Β του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών γ ) οι ρυθμίσεις της χώρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων δ ) η δομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και οι αρμοδιότητές τους ε ) η οργάνωση και η εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων στ ) οι εγγυήσεις που είναι σε θέση να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας . 3 . Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . ίΑρθρο 9 1 . Με τη διαδικασία του άρθρου 19, συντάσσεται ένας ή περισσότεροι κατάλογοι των κέντρων συλλογής σπέρματος από τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος από τρίτες χώρες . Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με την ίδια διαδικασία . 2 . Για να περιληφθεί ένα κέντρο συλλογής σπέρματος τρίτης χώρας στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο κτηνιατρικός έλεγχος των συστημάτων παραγωγής σπέρματος στην τρίτη χώρα, οι αρμοδιότητες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται τα κέντρα συλλογής σπέρματος . 3 . ιΕνα κέντρο συλλογής σπέρματος εγγράφεται στον ή τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο εάν : α ) ^βρίσκεται σε μια από τις χώρες που αναγράφονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 β ) ^ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α γ ) ^έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας δ ) ^υπόκειται στην επίβλεψη κτηνίατρου του κέντρου της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ε ) ^υπόκειται σε τακτική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο . ίΑρθρο 10 1 . Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει τουλάχιστον έξι μήνες αμέσως πριν από τη συλλογή του σπέρματός τους, στην επικράτεια μιας τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 . 2 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο μόνο αν το σπέρμα αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υγειονομικού ελέγχου που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 για τις εισαγωγές σπέρματος από τη χώρα αυτή . Κατά τη θέσπιση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο μέτρων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : α) ^η κατάσταση, από άποψη υγιεινής, της περιοχής που περιβάλλει το κέντρο συλλογής σπέρματος, με ειδική αναφορά στις ασθένειες του πίνακα Α του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών β ) ^η κατάσταση της υγείας της αγέλης στο κέντρο συλλογής σπέρματος, καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων γ ) ^η κατάσταση της υγείας του σπερματοδότη και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων δ ) ^οι προδιαγραφές των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται το σπέρμα . 3 . ιΟσον αφορά τον καθορισμό των όρων υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τη φυματίωση καθώς και τη βρουκέλλωση βοοειδών, εφαρμόζονται σαν βάση αναφοράς τα πρότυπα που ορίζονται από τις διατάξεις του παραρτήματος Α της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ . Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αποφασισθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές αν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα παρέχει παρόμοιες υγειονομικές εγγυήσεις στην περίπτωση αυτή, ορίζονται υγειονομικοί όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι εκείνων του προαναφερόμενου παραρτήματος Α, σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, ώστε να επιτραπεί η είσοδος των εν λόγω ζώων στα κέντρα συλλογής . 4 . Το άρθρο 4 εφαρμόζεται κατ' αναλογία . ίΑρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος μόνον εφόσον προσκομίζεται υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει : α ) ^να συντάσσεται σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού και σε μια από τις γλώσσες της χώρας στην οποία γίνεται ο έλεγχος κατά την εισαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 12 β ) ^να συνοδεύει το σπέρμα ως πρωτότυπο γ ) ^να συντάσσεται σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού δ ) ^να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη . 2 . Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 . ίΑρθρο 12 1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παρτίδα σπέρμα - τος που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να υπόκειται σε έλεγχο πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή γίνει δεκτό σε κάποιο τελωνειακό καθεστώς, και απαγορεύουν την είσοδο του σπέρματος αυτού στην Κοινότητα σε περίπτωση που ο έλεγχος εισαγωγής που πραγματοποιείται κατά την άφιξή του αποδεικνύει ότι : - το σπέρμα δεν προέρχεται από την επικράτεια τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 - το σπέρμα δεν προέρχεται από κέντρο συλλογής σπέρματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 - το σπέρμα προέρχεται από την επικράτεια τρίτης χώρας από την οποία απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 - το υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει το σπέρμα δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και οι οποίες καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού . Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις παρτίδες σπέρματος που φθάνουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης προκειμένου να διοχετευθούν σε τόπο προορισμού εκτός του εν λόγω εδάφους . Εφαρμόζεται όμως σε περίπτωση εγκαταλείψεως του τελωνειακού καθεστώτος της διαμετακομίσεως κατά τη διάρκεια μεταφοράς διαμέσου του κοινοτικού εδάφους . 2 . Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, για να διαπιστώνει με βεβαιότητα αν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, είναι όντως μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς . 3 . Εάν η εισαγωγή σπέρματος έχει απαγορευτεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και η τρίτη χώρα εξαγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή του μέσα σε 30 μέρες, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να διατάσσει την καταστροφή του σπέρματος . ίΑρθρο 13 Κάθε παρτίδα σπέρματος της οποίας έχει επιτραπεί η εισαγωγή στην Κοινότητα από κράτος μέλος με βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, πρέπει, όταν αποστέλλεται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή από επικυρωμένο αντίγραφό του, θεωρημένο και στις δύο περιπτώσεις από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 . ίΑρθρο 14 Αν τα μέσα καταστροφής αποφασισθούν κατ' εφαρμογήν του άρθρου 12 παράγραφος 3, τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους . Το κράτος δεν καταβάλει καμία αποζημίωση . ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Μέτρα διασφαλίσεως και ελέγχου ίΑρθρο 15 1 . ιΕνα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα, εάν υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί ασθένεια των ζώων λόγω της εισαγωγής σπέρματος στην επικράτειά του από άλλο κράτος μέλος, να λάβει τα ακόλουθα μέτρα : α ) ^σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτικής ασθένειας στο άλλο κράτος μέλος, να απαγορεύει προσωρινά ή να περιορίζει την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τα τμήματα της επικράτειας του κράτους μέλους αυτού όπου έχει εκδηλωθεί η ασθένεια β ) ^σε περίπτωση εκτεταμένης εξάπλωσης επιζωοτικής ασθένειας ή εκδήλωσης νέας βαριάς μεταδοτικής ασθένειας ζώων, να απαγορεύει προσωρινά ή να περιορίζει την εισαγωγή σπέρματος από ολόκληρη την επικράτεια του κράτους αυτού . Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με την εκδήλωση, στην επικράτειά του, οποιασδήποτε ασθένειας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και ως προς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την καταπολέμησή της . Τους γνωστοποιεί, επίσης, αμέσως την εξάλειψη της ασθένειας . 2 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8, 9 και 10, το κράτος μέλος προορισμού απαγορεύει την εισαγωγή σπέρματος, είτε αυτό εισάγεται άμεσα είτε διαμέσου άλλου κράτους μέλους και, είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τμήμα της επικράτειάς της, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί με το σπέρμα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων σε ένα από τα κράτη μέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος σχετικός με την υγεία των ζώων . 3 . Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 καθώς και η κατάργηση των μέτρων αυτών κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μαζί με τις σχετικές αιτιολογίες . Με τη διαδικασία του άρθρου 18, είναι δυνατό να λαμβάνεται απόφαση για την κατάργηση ή την τροποποίηση των μέτρων αυτών, ιδίως για να συντονιστούν με τα μέτρα που λαμβάνουν άλλα κράτη μέλη . 4 . Εάν ανακύψει η κατάσταση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και αν παραστεί ανάγκη να εφαρμόσουν και άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων αυτών, τροποποιημένα, αν χρειάζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με βάση τη διαδικασία του άρθρου 18 . 5 . Η επανάληψη των εισαγωγών από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα επιτρέπεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 . ίΑρθρο 16 1 . Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους . Η χώρα συλλογής, στο έδαφος της οποίας πραγματοποιείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους . Η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τη χώρα συλλογής σχετικά με το αποτέλεσμα πραγματοποιηθέντων ελέγχων . Η εν λόγω χώρα συλλογής λαμβάνει τα μέτρα που θα μπορούσαν να κριθούν αναγκαία για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου . Εάν η χώρα συλλογής δεν λάβει τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την κατάσταση στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο και του άρθρου 9 παράγραφος 1 . 2 . Οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις ίΑρθρο 17 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να προσαρμοστούν στην τεχνολογική εξέλιξη . ίΑρθρο 18 1 . Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή ( που καλείται στο εξής 'επιτροπή '), η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία μετά από αίτηση κράτους μέλους . 2 . Στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία . 3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των προς έγκριση μέτρων . Η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή δια - τυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά μέσα σε προθεσμία δύο ημερών . Η γνώμη διατυπώνεται με πλειοψηφία 54 ψήφων . 4 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως εφόσον είναι σύμωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής . ιΟταν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αυτής ή εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να εγκριθούν . Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία . Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών . ίΑρθρο 19 1 . Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους . 2 . Στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία . 3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των προτάσεων αυτών σε προθεσμία την οποία ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει ανάλογα με το επείγον των προς εξέταση θεμάτων . Αποφασίζει με πλειοψηφία 54 ψήφων . 4 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής . Εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αυτής ή εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν . Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία . Εάν, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών . ίΑρθρο 20 1 . Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για το σπέρμα που συλλέγεται και υπόκειται σε επεξεργασία σε κράτος μέλος πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989 . 2 . Μέχρι την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, τα κράτη μέλη δεν εισάγουν σπέρμα από τρίτες χώρες με συνθήκες ευνοϊκότερες από αυτές που προκύπτουν από το κεφάλαιο ΙΙ . ίΑρθρο 21 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1990 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή . ίΑρθρο 22 Η οδηγία αυτή απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1988 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος I . KIECHLE EWG:L111UMBG02.95 FF : 1UGR; SETUP : 01; Hoehe : 3372 mm; 672 Zeilen; 33802 Zeichen; Bediener : WILU Pr .: C; Kunde : 42090 Montan Griechisch 02 ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 267 της 6 . 10 . 1983, σ . 5 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 342 της 19 . 12 . 1983, σ . 11 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 140 της 28 . 5 . 1984, σ . 6 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . 121 της 29 . 7 . 1964, σ . 1977/64 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 362 της 31 . 12 . 1985, σ . 8 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 302 της 31 . 12 . 1972, σ . 28 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει : α ) να βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση κτηνιάτρου του κέντρου β ) να διαθέτουν τουλάχιστον : iii ) ^εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την απομόνωση των ζώων, iii ) ^εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρματος με ειδικό χώρο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή αποστείρωση του εξοπλισμού, iii ) ^χώρο επεξεργασίας σπέρματος, που δεν πρέπει αναγκαία να βρίσκεται στον ίδιο χώρο, iv ) ^χώρο για την αποθήκευση του σπέρματος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαία να βρίσκεται στο ίδιο μέρος γ ) να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από το κέντρο δ ) να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρματος να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα ε ) να διαθέτουν χώρο απομόνωσης, ο οποίος να μην επικοινωνεί άμεσα με τις κανονικές εγκαταστάσεις στ ) να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο χώρος όπου στεγάζονται τα ζώα να μην έχει καμία επαφή με το χώρο επεξεργασίας σπέρματος και τα δύο μαζί να μην έχουν καμία επαφή με το χώρο αποθήκευσης του σπέρματος . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει : α ) να επιβλέπονται ώστε να διαμένουν σ' αυτά μόνο τα ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα . Μπορούν, ωστόσο, να γίνονται δεκτά και άλλα κατοικίδια ζώα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του κέντρου συλλογής, εφόσον αυτά δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μόλυνσης για τα είδη ζώων από τα οποία πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζει ο κτηνίατροος του κέντρου β ) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται μητρώο όλων των βοοειδών που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις, το οποίο παρέχει πληροφορίες ως προς τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και βιβλίο όλων των ελέγχων για ασθένειες και όλων των εμβολιασμών που πραγματοποιούνται μαζί με στοιχεία από το φάκελο ασθένειας/υγείας κάθε ζώου γ ) να υποβάλλονται σε τακτική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ώστε να ελέγχονται διαρκώς οι όροι έγκρισης και επίβλεψης δ ) να ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα . Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες που έχουν άδεια σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου ε ) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο σε διαδικασίες απολύμανσης και τεχνικές υγιεινής που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών στ ) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων : ivi ) ^μόνο στο σπέρμα που έχει συλλεγεί σε εγκεκριμένο κέντρο, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριμένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλο σπέρμα . Πάντως, το σπέρμα που δεν συλλέγεται σε εγκεκριμένα κέντρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στα κέντρα αυτά με την προϋπόθεση ότι : - το σπέρμα αυτό προέρχεται από βοοειδή που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήματος Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο δ ) σημεία i ), ii ), iii ) και v ), - η επεξεργασία αυτή γίνεται με διαφορετικά όργανα ή σε διαφορετική χρονική στιγμή από την επεξεργασία του σπέρματος που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα όργανα πρέπει να καθορίζονται και να αποστειρώνονται μετά τη χρήση, - το σπέρμα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου, ούτε μπορεί ποτέ να έλθει σε επαφή ή να αποθηκευθεί μαζί με σπέρμα προοριζόμενο για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, - το σπέρμα αυτό μπορεί να αναγνωρισθεί με την επίθεση σήματος διαφορετικού από το προβλεπόμενο στο σημείο vii ), vii ) ^η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρματος γίνεται μόνο σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτό, με τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής, iiii ) ^όλα τα εργαλεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το σπέρμα ή με το ζώο σπερματοδότη κατά τη συλλογή και την επεξεργασία απολυμαίνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, iiv ) ^τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος - περιλαμβανομένων και προσθέτων ή αραιωτικών ουσιών - λαμβάνονται από πηγή που δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή έχουν υποβληθεί πριν από τη χρήση σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόμοιο κίνδυνο, v ) ^οι φιάλες αποθήκευσης και οι φιάλες μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε επαναπλήρωση, ivi ) ^ο κρυογόνος παράγοντας που χρησιμοποιείται δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για προϊόντα ζωικής προέλευσης, vii ) ^κάθε ατομική δόση σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερματοδότη και το όνομα του κέντρου, ενδεχομένως, κωδικοποιημένο . Τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα το σήματος αυτού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου^19 . ΕWΓ:Λ111ΘΜΒΓ03.95 ΦΦ:^1ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^508^μμ; 71^Υειλεν; 5497^Υειψηεν; Βεδιενερ : WΙΛΘ Πρ.:^Ψ; Κθνδε:^Λ 111 ΓΡ 03 - 42090 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1 . ^Τα βοοειδή που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει : α ) ^να έχουν υποβληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον 30 ημερών μακρυά από το αγρόκτημα προέλευσης σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο για το λόγο αυτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στον οποίο δεν υπάρχουν άλλα δίχηλα του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού β ) ^πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο προαναφερθέν στοιχείο α ), να έχουν ληφθεί από αγέλες που ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους : ii ) αναγνωρίζονται επίσημα ως απαλλαγμένα από φυματίωση, ii ) αναγνωρίζονται, επίσημα ή όχι, ως απαλλαγμένα από βρουκέλλωση . Τα ζώα δεν μπορούν να έχουν διαμείνει προηγουμένως με άλλες αγέλες, κατώτερες, όσον αφορά τον υγειονομικό χαρακτηρισμό τους γ ) ^να προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών ή να έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υπεβλήθη, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε ορολογική δοκιμασία για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών 30 ημέρες, το πολύ, πριν από την εισδοχή του ζώου στο κέντρο . Αν η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το σπέρμα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών εφ' όσον ο σπερματοδότης δεν φθάσει την ηλικία των δύο ετών και δεν υποβληθεί στις δοκιμασίες του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος 1 σημείο iii ) με αρνητικά αποτελέσματα δ ) ^πριν από την περίοδο απομόνωσης που αναφέρεται παραπάνω στο στοιχείο α ) και εντός των προηγούμενων 30 ημερών υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες στις οποίες αντέδρασαν αρνητικά : iii ) ενδοδερμικός φυματινισμός σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, iii ) δοκιμασία οροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml, και προκειμένου για αγέλες όχι επισήμως απαλλαγμένες από βρουκέλλωση, δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml ( 20 μονάδες ICFT ), iii ) ορολογική δοκιμασία για ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Ζ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, iiv ) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση μολυσματικής ρινοτραχειίτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών, iv ) δοκιμασία απομόνωσης ιού ( δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων ή δοκιμασία ανοσοϋπεροξιδάσης ) για τη διαρροϊκή ίωση των βοοειδών . Στην περίπτωση ζώων ηλικίας κάτω των έξι μηνών η δοκιμασία αυτή αναβάλλεται μέχρις ότου τα ζώα φθάσουν στην ηλικία αυτή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή των ελέγχων του στοιχείου δ ) στο σταθμό απομόνωσης, εφόσον τα αποτελέσματα γίνουν γνωστά πριν από την έναρξη της περιόδου των 30 ημερών που προβλέπεται στο στοιχείο ε ) ε ) ^κατά την απομόνωση για τουλάχιστον 30 ημέρες, που αναφέρεται στο παραπάνω στοιχείο α ), να έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα : iii ) δοκιμασία οροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml και δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml ( 20 μονάδες ICFT ) στην περίπτωση ζώου που προέρχεται από αγέλες απαλλαγμένες από βρουκέλλωση, iii ) είτε δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων και καλλιέργεια για τη μόλυνση 'campylobacter foetus' σε δείγμα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύματος . Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης, iii ) μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια για τη διαπίστωση μόλυνσης από 'trichomonas foetus' σε δείγμα κολπικού ή ποσθικού εκπλύματος . Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης, iv ) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση μολυσματικής ρινοτραχειίτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών, και θεραπευτική αγωγή κατά της λεπτοσπείρωσης με δύο ενέσεις στρεπτομυκίνης σε διάστημα 14 ημερών ( 25 mg ανά kg ζώντος ζώου ). Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από αυτές τις δοκιμασίες, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το χώρο απομόνωσης . Στην περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα . 2. ^ιΟλες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος . 3 . ^Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνο με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου . ιΟλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται . 4 . ^Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά τη μέρα της εισόδου τους και πρέπει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να προέρχονται από χώρο απομόνωσης, που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α ), ο οποίος, κατά την ημέρα της αποστολής, πληροί επίσημα τους ακόλουθους όρους : α ) ^βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 km στην οποία, από 30 τουλάχιστον μέρες, δεν υπήρξε κρούσμα αφθώδους πυρετού β ) ^για τρεις τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένος από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση γ ) ^είναι, από 30 τουλάχιστον μέρες, απαλλαγμένος από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ . 5 . ^Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον, κατά τους 12 προηγούμενους μήνες, έχουν εκτελεστεί οι συνήθεις δοκιμασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο όπου επικρατεί η ίδια κατάσταση υγείας χωρίς απομόνωση και χωρίς δοκιμασίες, εάν η μεταφορά εκτελείται κατευθείαν . Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με δίχηλα που η κατάσταση της υγείας τους είναι χαμηλότερου επιπέδου, και το μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει απολυμανθεί . Εάν η μεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, τότε γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1 . ^ίΟλα τα βοοειδή που διαμένουν σε ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβάλλονται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στις ακόλουθες εξετάσεις ή θεραπευτική αγωγή : iii ) ενδοδερμικός φυματινισμός, για φυματίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με αρνητικά αποτελέσματα, iii ) δοκιμασία οροσυγκόλλησης για βρουκέλλωση που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml και η οποία εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, iii ) ορολογική δοκιμασία για ενζωοτική λεύκωση βοοειδών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Ζ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με αρνητικά αποτελέσματα, iv ) για τη μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών ή τη μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ELISA με αρνητικά αποτελέσματα . Πάντως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορεί να πραγματοποιείται εμβολιασμός κατά των ανωτέρω ασθενειών σε ταύρους που έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δοκιμασία οροεξουδετέρωσης είτε με μια δόση θερμοευαίσθητου ζώντος εμβολίου που χορηγείται από τη μύτη, είτε με δύο δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου σε διάστημα όχι μικρότερο από τρεις και όχι μεγαλύτερο από τέσσερις εβδομάδες στη συνέχεια ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από έξι μήνες, iv ) είτε δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων και καλλιέργεια για τη μόλυνση 'campylobacter foetus' σε δείγμα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύματος . Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης . 2 . ^ιΟλες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος . 3 . ^Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες πρέπει να απομονώνεται και το σπέρμα του, που έχει συλλεγεί από την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο . Το σπέρμα που έχει συλλεγεί από όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριμένου κέντρου, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δοκιμασία με τα θετικά αποτελέσματα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέχρις ότου αποκατασταθεί η υγεία των ζώων του κέντρου αυτού . ΕWΓ:Λ111ΘΜΒΓ04.94 ΦΦ:^1ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^508^μμ; 111^Υειλεν; 9555^Υειψηεν; Βεδιενερ : ΞΘΤΤ Πρ.:^Ψ; Κθνδε:^42090 Μονταν Γριεψηισψη 04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 . Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα που : α ) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της συλλογής β ) ii ) ^δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού ή ii ) ^ανήκουν σε κέντρο όπου όλα τα ζώα έχουν προστατευθεί πλήρως κατά των στελεχών Α, Ο και C : - ^είτε, αν πρόκειται για ζώα που δεν είχαν πριν την εισαγωγή τους στο κέντρο, εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού και λόγω αυτού έλαβαν δύο δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου που έχει εγκριθεί και ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εξαγωγής σε διάστημα όχι μικρότερο από έξι εβδομάδες και όχι μεγαλύτερο από οκτώ μήνες, - ^είτε, αν πρόκειται για ζώα που είχαν, πριν την εισαγωγή τους στο κέντρο, εμβολιαστεί τουλάχιστον τρεις φορές σε διάστημα μεταξύ δύο εμβολιασμών όχι μεγαλύτερο από ένα έτος, απαλλάσσονται από την παραπάνω απαιτούμενη προϋπόθεση . Σε περίπτωση εμβολιασμού, όλα τα ζώα εμβολιάζονται για δεύτερη φορά σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 12 μήνες γ ) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ημέρες πριν από τη συλλογή δ ) αμέσως πριν από την ημερομηνία συλλογής έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος για μια συνεχή περίοδο 30 τουλάχιστον ημερών ε ) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν στ ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις μήνες πριν και μέχρι 30 ημέρες μετά τη συλλογή σπέρματος και βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10^km στην οποία επί 30 τουλάχιστον ημέρες, δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού ζ ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, επί 30 ημέρες και πριν και μέχρι 30 ημέρες μετά τη συλλογή σπέρματος, είναι απαλλαγμέμα από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ . 2 . Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προστεθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις στην τελική αραίωση του σπέρματος : Τουλάχιστον : 500 διεθνείς μονάδες ανά ml στρεπτομυκίνη, 500 διεθνείς μονάδες ανά ml πενικιλλίνη, 150 μg ανά ml Lincomycin, 300 μg ανά ml Spectinomycin . Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί συνδυασμοί αντιβιοτικών με ισοδύναμο αποτέλεσμα κατά των καμπυλοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων και των μυκοπλασμάτων . Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωμένο σπέρμα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5 γC για 45 λεπτά τουλάχιστον . 3 . Το σπέρμα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει : ii ) ^να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή, ii ) ^να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί κατάλληλα πριν από την αποστολή από τον εγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης . ΕWΓ:Λ111ΘΜΒΓ05.95 ΦΦ:^1ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^254^μμ; 42^Υειλεν; 3284^Υειψηεν; Βεδιενερ : WΙΛΘ Πρ.:^Ψ; Κθνδε:^Λ 111 ΓΡ 05 - 42090 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθμός . Χώρα συλλογής : . Αρμόδια αρχή : . Αρμόδια τοπική αρχή : . ΙΙΙ . ^Στοιχεία του σπέρματος . ΙΙΙ .^ Αριθμός δόσεων Ημερομηνία(ες ) συλλογής Στοιχεία του ζώου σπερματοδότη Φυλή Ημερομηνία γέννησης ΙΙΙ . ^Προέλευση του σπέρματος Διεύθυνση του ( των ) κέντρου(- ων ) συλλογής σπέρματος : . . . Αριθμός έγκρισης του ( των) κέντρου(-ων ) συλλογής σπέρματος : . . ΙΙΙ .^ Προορισμός του σπέρματος ΙΙΙ .^ Το^σπέρμα^θα^σταλεί^από Το^σπέρμα^θα^σταλεί^από . ( τόπος φόρτωσης ) ΙΙΙ .^ Το^σπέρμα^θα^σταλεί^στ Το^σπέρμα^θα^σταλεί^στ . ( χώρα και τόπος προορισμού ) ΙΙΙ .^ Το^σπέρμα^θα^σταλεί^με : Το^σπέρμα^θα^σταλεί^με : . ( μεταφορικό μέσο ) ιΟνομα και διεύθυνση του αποστολέα : . . . ιΟνομα και διεύθυνση του παραλήπτη : . . . ΙΙΙ .^ IV . Ο υπογραφόμενος, επίσημος κτηνίατρος, βεβαιώνω : 1 . ^ότι οι όροι επιλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης του σπέρματος που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 88/407/ΕΟΚ 2 . ^ότι το σπέρμα που αναφέρεται παραπάνω στάλθηκε στον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο περιέκτη σύμφωνα με τους όρους που ικανοποιούν τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ . .............................................. .................................................... ( τόπος ) ( ημερομηνία ) . ( υπογραφή ) . ( το όνομα με κεφαλαία ) Σφραγίδα ΕWΓ:Λ111ΘΜΒΓ06.94 ΦΦ:^1ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Η ηε:^517^μμ; 63^Υειλεν; 1536^Υειψηεν; Βεδιενερ : WΙΛΘ Πρ.:^Α; Κθνδε:^42090 Λ;;;ΘΜΒΓ06
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία