ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0409

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-06-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1988 για τη θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα κρέατα που διοχετεύονται αποκλειστικά στην εθνική αγορά και για τον καθορισμό του ύψους του τέλους που πρέπει να εισπράττεται σύμφωνα με την οδηγία 85/73/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εν λόγω κρεάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουνίου 1988 για τη θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα κρέατα που διοχετεύονται αποκλειστικά στην εθνική αγορά και για τον καθορισμό του ύψους του τέλους που πρέπει να εισπράττεται σύμφωνα με την οδηγία 85/73/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εν λόγω κρεάτων ( 88/409/EOK ) TO SZMBOZLIO TVN EZRVPAIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3805/87^(5 ), προβλέπει τη διεξαγωγή υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν το νωπό κρέας που προορίζεται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές ότι είναι σκόπιμο να διεξάγονται οι ίδιες επιθεωρήσεις για το νωπό κρέας που προορίζεται για συναλλαγές στην εσωτερική αγορά κάθε κράτους μέλους, ώστε να πραγματοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τα προϊόντα που υπόκεινται στην κοινή οργάνωση της αγοράς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές ομοιόμορφες συνθήκες υγειονομικής προστασίας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και των κρεάτων πουλερικών^(6 ), το ποσό των τελών για το νωπό κρέας που λαμβάνεται σε σφαγεία που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ, καθορίζεται σε συνδυασμό με την έκδοση κανόνων επιθεώρησης για αυτό το είδος νωπού κρέατος ότι, λόγω της επέκτασης των κανόνων επιθεώρησης που καθορίζονται στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ σε όλα τα ζωά που σφάζονται για τοπική κατανάλωση και της υπαγωγής του εν λόγω κρέατος στους ελέγχους που αναφέρονται στην οδηγία 85 /358/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 81/602/ΕΟΚ περί απαγορεύσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση^(7 ) και στην οδηγία 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1986 σχετικά με την ανίχνευση καταλοίπων στα ζώα στο νωπό κρέας^(8 ), πρέπει να καθοριστεί για το κρέας που προορίζεται για τοπική κατανάλωση το ίδιο ελάχιστο επίπεδο τελών με αυτό που καθορίζεται στην οδηγία 88/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1988 σχετικά με το ύψος των τελών που πρέπει να εισπράττονται για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των νωπών κρεάτων σύμφωνα με την οδηγία 85/73/ΕΟΚ^(9 ) ότι δεν ενδείκνυται, πάντως, σ' αυτό το στάδιο, να ρυθμιστεί σε κοινοτικό επίπεδο η περίπτωση σφαγής για τις προσωπικές ανάγκες του κτηνοτρόφου ότι λόγω δυσκολιών, οφειλομένων στις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες του εδάφους της, πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη προθεσμία δύο ετών ώστε η Ελληνική Δημοκρατία να μπορέσει να εφαρμόσει τους κανόνες επιθεώρησης και τον μηχανισμό που είναι αναγκαίος για την είσπραξη του τέλους που αφορά τις επιθεωρήσεις και ελέγχους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : ίΑρθρο 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπιστούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 15β της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα κατά τις συναλλαγές νωπών κρεάτων πουλερικών^(10 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3805/87, τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου και το ύψος των υγειονομικών τελών που εφαρμόζονται στο κρέας που προορίζεται για την εθνική αγορά των κρατών μελών . Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τη σφαγή ζώου για τις ατομικές ανάγκες του κτηνοτρόφου, εφόσον οι εν λόγω ρυθμίσεις προβλέπουν εγγυήσεις για την άσκηση ελέγχου, ώστε το κρέας του ζώου αυτού να μη διοχετεύεται στην αγορά . ; ; ; 22 . 7 . 88 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ίΑρθρο 2 Από την 1η Ιανουαρίου 1990, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλίσουν ότι, το αργότερο κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 ημερομηνία, όλα τα νωπά κρέατα που παράγονται στο έδαφός τους προκειμένου να διατεθούν στην αγορά υπόκεινται σε επιθεώρηση, σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ κεφάλαιο V σημεία 25, 26 και 27, στα κεφάλαια VI, VII, VIII και στο κεφάλαιο ΙΧ σημείο 47, δεύτερη, πέμπτη και έκτη περίπτωση . Τα κρέατα αυτά δεν πρέπει να φέρουν το σήμα καταλληλότητας, που προβλέπει το κεφάλαιο Χ του αυτού παραρτήματος, εάν δεν πληρούν και τις άλλες απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας . Οι διατάξεις του κεφαλαίου VI, του κεφαλαίου VIII και του κεφαλαίου ΙΧ σημείο 47 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στις ενέργειες εναποθήκευσης και τεμαχισμού σε μικρές ποσότητες που πραγματοποιούνται στους χώρους πώλησης προς τον τελικό καταναλωτή . ίΑρθρο 3 Στην οδηγία 85/73/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο : 'Άρθρο 2α Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα έξοδα που συνεπάγονται οι έλεγχοι για τους οποίους γίνεται λόγος στα άρθρα 6, 8 και 9 της οδηγίας 86/469/ΕΟΚ να καταλογίζονται στα τέλη που προβλέπει το άρθρο^1 .' ίΑρθρο 4 Το ύψος των τελών που προκύπτει από το άρθρο 2 της απόφασης 88/408/ΕΟΚ ισχύει για το νωπό κρέας που παράγεται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας καθώς και για το κρέας που αναφέρεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ . ίΑρθρο 5 1 . Πριν από την 1η Οκτωβρίου 1989, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και με βάση πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει τις προϋποθέσεις για επέκταση των λοιπών απαιτήσεων της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ στις εγκαταστάσεις ή τα σφαγεία που δεν είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, επανεξετάζει προς το σκοπό αυτό τα κριτήρια που προβλέπονται, ιδίως στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο δ ) και στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας, βάσει των οποίων αποκλείεται η εμπορία ορισμένων κρεάτων και θεσπίζει τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής και επιθεώρησης που θα πρέπει να τηρούν τα σφαγεία που θέλουν να διαθέτουν την παραγωγή τους στην τοπική μόνο αγορά . 2 . Προ της ημερομηνίας αυτής, και με την ίδια διαδικασία, θεσπίζονται για τα κρέατα που, επί του παρόντος, προορίζονται για την εθνική μόνο αγορά : - νέοι κανόνες υγειονομικής επιθεώρησης των κρεάτων πουλερικών προ και μετά τη σφαγή, - διατάξεις για τα επαγγελματικά προσόντα των βοηθητικών επιθεωρητών, την αναγκαία κατάρτισή τους και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να ασκήσουν . ίΑρθρο 6 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Ωστόσο, η Ελληνική Δημοκρατία διαθέτει πρόσθετη προθεσμία δύο ετών για να συμμορφωθεί . ίΑρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 1988 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος I . KIECHLE EWG:L111UMBG09.95 FF : 1UGR; SETUP : 01; Hoehe : 893 mm; 160 Zeilen; 8109 Zeichen; Bediener : WILU Pr .: C; Kunde : ................................ ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 302 της 27 . 11 . 1986, σ . 4, και ΕΕ αριθ . C 298 της 7 . 11 . 1987, σ . 4 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 281 της 19 . 10 . 1987, σ . 202 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 83 της 30 . 3 . 1987, σ . 2 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . 121 της 29 . 7 . 1964, σ . 2012/64 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 357 της 19 . 12 . 1987, σ . 1 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 32 της 5 . 2 . 1985, σ . 14.(7 ) ΕΕ αριθ . L 191 της 23 . 7 . 1985, σ . 46.(8 ) ΕΕ αριθ . L 275 της 26 . 9 . 1986, σ . 36.(9 ) Βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας . ( 10) ΕΕ αριθ . L 55 της 8 . 3 . 1971, σ . 23 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία