ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0430

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έβδομη οδηγία 88/430/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΕΒΔΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (88/430/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 88/272/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση, Εκτιμώντας: ότι ο Ceratocystis ulmi και οι φορείς του δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβείς οργανισμοί των οποίων η εισαγωγή θα πρέπει να απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη· ότι δεν θα πρέπει πλέον να συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ που αφορούν τον εν λόγω επιβλαβή για τις φτελιές οργανισμό· ότι κατά συνέπεια, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν· ότι έχει αποφασισθεί ότι ο Thrips palmi είναι ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν υπάρχει ακόμα στην Κοινότητα· ότι θεωρείται ότι ο επιβλαβής αυτός οργανισμός αντιπροσωπεύει σοβαρό κίνδυνο και δύναται να προσβάλει ευρύ φάσμα φυτών και φυτικών υλών που φύονται ή εισάγονται στην Κοινότητα· ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ τα δέοντα μέτρα για την καταπολέμηση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού· ότι, κατά συνέπεια, τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα υπό το φως των εξελίξεων της επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης· ότι τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1989. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 1988. Για την Επιτροπή Frans ANDRIESSEN Αντιπρόεδρος (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 116 της 4. 5. 1988, σ. 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο στοιχείο α) του μέρους Α του παραρτήματος Ι, προστίθενται τα ακόλουθα: «19. Thrips palmi Karny.» 2. Στο στοιχείο α) του μέρους Α του παραρτήματος Ι, διαγράφονται τα ακόλουθα: «13. Scolytus multistriatus (Marsh.), 14. Scolytus scolytus (F.).» 3. Στο στοιχείο δ) του μέρους Α του παραρτήματος Ι, διαγράφονται τα ακόλουθα: «3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau.» 4. Στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ, διαγράφονται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // «10. // Μεμονωμένος φλοιός του Ulmus L. // Όλες οι χώρες.» // // // 5. Στο μέρος Α του παραρτήματος IV, διαγράφονται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // «6. // Ξυλεία του Ulmus // Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη.» // «14. // Φυτά του Ulmus και του Zelkova με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά // Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα του Ceratocystis ulmi από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον.» // // // 6. Στο μέρος Α του παραρτήματος IV, προστίθενται τα ακόλουθα: 1.2.3 // // // // «42. // Φυτά για φύτευση με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, που κατάγονται από χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχουν οι Thrips palmi // Επίσημη διαπίστωση: α) ότι το πεδίο παραγωγής είναι απαλλαγμένο του Thrips palmi, ή β) ότι η αποστολή έχει υποβληθεί στην κατάλληλη αγωγή για να εξασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγμένη από Thysanoptera.» // // // 7. Στο μέρος Β του παραρτήματος IV, διαγράφονται τα ακόλουθα: 1.2.3.4 // // // // // «7. // Φυτά του Ulmus και του Zelkova προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους τους καρπούς και σπόρους προς σπορά // Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τα φυτά είναι ηλικίας το πολύ ενός έτους και ότι το συνολικό ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, και β) ότι τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε φυτώριο εντός του οποίου και στο άμεσο περιβάλλον του οποίου δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Ceratocystis ulmi από την αρχή των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, και // Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)» // // // γ) ότι τα φυτά έχουν υποβληθεί σε αγωγή για προστασία από τους φορείς του Ceratocystis ulmi με τη βοήθεια ενδεδειγμένων εντομοκτόνων // // // // // 8. Στο σημείο 4 του παραρτήματος V, διαγράφονται τα ακόλουθα: «- Ulmus.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία