ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0449

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/449/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσέγγισης της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ( 88/449/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το αθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3 ), Εκτιμώντας : ότι το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυqερνήσεων των κρατών μελών, που συνέρχονται στα πλαίσια του Συμβουλίου, ενέκριναν, στις 19 Δεκεμβρίου 1984, ψήφισμα για την οδική ασφάλεια(4 ); ότι η οδηγία 77/143/ΕΟΚ(5 ) προβλέπει περιοδικούς ελέγχους ορισμένων μόνο κατηγοριών οχημάτων ( λεωφορεία, πούλμαν, φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων, ταξί και ασθενοφόρα ); ότι είναι σκόπιμο να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος και στα ελαφρά και τα μικρά φορτηγά ενώ, συγχρόνως, θα συνεχίσει να εξετάζεται η πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση παρόμοιου ελέγχου για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα; ότι τα συστήματα ελέγχου των οχημάτων, που ισχύουν σήμερα σε ορισμένες χώρες, διαφέρουν αισθητά και ότι πρέπει, όχι μόνο να απαιτείται ο έλεγχος άλλα και να εναρμονιστούν, στο μέτρο του δυνατού, η συχνότητα των ελέγχων και τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά; ότι η ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαραίτητες προθεσμίες για την καθιέρωση ή την ενίσχυση των διοικητικών και τεχνικών μηχανισμών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ιδιαίτερα σε όσα κράτη μέλη αυτό το καθεστώς ελέγχου δεν υπάρχει ακόμα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Αρθρο 1 Η οδηγία 77/143/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1.Το ισχύον κείμενο του άρθρου 7 γίνεται παράγραφος 1 του άρθρου αυτού και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : '2 . ^ίΟσον αφορά τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παραρτήματος Ι, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993 . Ωστόσο, στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει σύστημα τεχνικού ελέγχου γι'^αυτή την κατηγορία οχημάτων, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995 .' 2.Στο παράρτημα Ι, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : '5.Οχήματα με κινητήρα και τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιμοποιούνται κανονικά για την οδική μεταφορά πραγμάτων και έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος έως 3^500 kg, εκτός από τους γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα . τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και, στη συνέχεια, ανά διετία .' 3.Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας . Αρθρο 2 1 . ^Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητι - κές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο δύο έτη από την κοινοποίησή της(6 ). 2 . ^Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία . Αρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1988 . Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςΓ . ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ( 1)ΕΕ αριθ . C 133 της 31.^5.^1986, σ.^3 . ( 2)ΕΕ αριθ . C 76 της 23.^3.^1987, σ.^194 . ( 3)ΕΕ αριθ . C 333 της 29.^12.^1986, σ.^7 . ( 4)ΕΕ αριθ . C 342 της 29.^12.^1984, σ.^1 . ( 5)ΕΕ αριθ . L 47 της 18.^2.^1977, σ.^47 . ( 6)Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 28 Ιουλίου 1988 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία