ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0572

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-11-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Νοεμβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (3), Εκτιμώντας: ότι με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/272/ΕΟΚ (5), το Συμβούλιο θέσπισε μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα- ότι, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις που σημειώθηκαν από τότε, ορισμένες από τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθούν- ότι πρέπει να διασαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά την ξυλεία- ότι, προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λεπτομερείς περιγραφές των ξύλων που περιέχονται στο παράρτημα I μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3985/87 (7)- ότι οι κανόνες που αφορούν τους ελέγχους των εισαγωγών κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων η εξέλιξη της κοινοτικής νομολογίας και ιδίως η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που έχει προοδευτικά δημιουργηθεί ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών αποστολής- ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η αμοιβαία ενημέρωση όσον αφορά τις περιπτώσεις κατασχέσεων- ότι οι κανόνες που αφορούν τους ελέγχους των εισαγωγών στην περίπτωση εισαγωγών από τρίτες χώρες πρέπει να συμπληρωθούν με διατάξεις σχετικά με φορτία σύμφωνα με τη δήλωση αποστολής, δεν περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο στη χώρα καταγωγής τους προτού επιτραπεί η είσοδός τους σε ένα κράτος μέλος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Εκτός αντιθέτων ρητών διατάξεων, η παράγραφος 1 στοιχείο β) και οι άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας αφορούν την ξυλεία μόνον εφόσον διατηρεί το σύνολο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής της επιφάνειας, με ή χωρίς φλοιό, ή βρίσκεται υπό μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος V, η οδηγία αφορά την ξυλεία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό πληροί τον παραπάνω όρο, και στην περίπτωση που έχει τη μορφή υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών ή υλικού συσκευασίας για τη μεταφορά αντικειμένων παντός είδους, εφόσον υπάρχει φυτοϋγειονομικός κίνδυνος.' 2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος, πριν από τις λέξεις 'τα κράτη μέλη δύνανται' προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: 'Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3'. 3. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 'ε) εφόσον χρειάζεται να διενεργηθούν έλεγχοι για την αναγνώριση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που έχουν δηλωθεί. Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι αναγκαίοι εφόσον στο κράτος μέλος επαναποστολής έχουν ληφθεί επίσημα μέτρα, όπως επίσημη σφράγιση της συσκευασίας τους ή ισοδύναμες εγγυήσεις επίσημα αναγνωρισμένες και υπό επίσημη εποπτεία ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνώριση αυτή. Το κατά πόσον μια συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί ισοδύναμη εγγύηση μπορεί να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, το άρθρο 17.' 4. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Δεν απαιτούν καμία συμπληρωματική δήλωση όσον αφορά τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 7, 8 ή 9. Στην περίπτωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων καταγωγής τρίτων χωρών και στο μέτρο που τα κράτη μέλη ακολουθούν τις ίδιες φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές, βάσει των άρθρων 3 και 5, όσον αφορά την εισαγωγή τέτοιων φυτών, φυτικών προϊόντων καθώς και άλλων αντικειμένων στην επικράτειά τους, το κράτος μέλος που τα εισάγει από ένα άλλο κράτος μέλος δεν απαιτεί ούτε τα πιστοποιητικά να περιλαμβάνουν πρόσθετες δηλώσεις τις οποίες δεν έχει απαιτήσει το κράτος μέλος που πρώτο τα εισήγαγε στην Κοινότητα, ούτε μια τυχόν πρόσθετη δήλωση σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας να είναι διατυπωμένη διαφορετικά από ό,τι απαιτεί το κράτος μέλος της πρώτης εισαγωγής.' 5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις 'όσον αφορά τους καρπούς και τα λαχανικά καθώς και τα γεώμηλα, με εξαίρεση τα φυτά προς φύτευση' διαγράφονται και οι λέξεις 'του ενός επίσημου ελέγχου περί της ταυτότητος και των απαιτήσεων που γίνονται αποδεκτές στην παράγραφο 1' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'των μέτρων που επιτρέπονται δυνάμει της παραγράφου 1 δεύτερη περίοδος'. 6. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος, οι λέξεις 'επίσημοι έλεγχοι των καρπών και λαχανικών καθώς και των γεωμήλων εκτός των φυτών προς φύτευση' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'επίσημοι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων αναγνώρισης'. 7. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται ως εξής: 'Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στα σύνορα θα μειωθούν στα σταδιακά, εκτός από τις περιπτώσεις που προσδορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στον τόπο προορισμού των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, είτε σε άλλο τόπο που έχει καθοριστεί, αλλά πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι διαταράσσεται όσο το δυνατόν λιγότερο η διαδρομή που προβλέπεται για τη διοχεύτεση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.' 8. Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υπηρεσία φυτοϋγειονομικής προστασίας τους να ενημερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία του κράτους μέλους επαναποστολής όποτε τυχόν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα προερχόμενα από αυτό το κράτος μέλος κατασχεθούν επειδή εμπίπτουν σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με την επιφύλαξη των μέτρων τα οποία ενδεχομένως κρίνει αναγκαία η πρώτη από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικής προστασίας σχετικά με το παρακρατούμενο φορτίο και πρέπει να γίνεται το συντομότερο μετά την κράτηση, ώστε οι ενδεχόμενες υπηρεσίες φυτοϋγειονικής προστασίας να μπορούν να μελετήσουν την περίπτωση, προκειμένου να μπορούν να λάβουν τα επιβεβλημένα μέτρα για την αποφυγή νέων κρατήσεων και συγκεκριμένα, εφόσον είναι δυνατόν και επιβάλλεται, μέτρα ως προς την κατασχεθείσα φόρτωση, τα οποία είναι ανάλογα με τον κίνδυνο που εγκυμονεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να θεσπιστεί τυποποιημένο σύστημα ενημέρωσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16.' 9. Στο άρθρο 12 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: '3α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν ότι τα φορτία που προέρχονται από τρίτες χώρες και για τα οποία κατά τη δήλωση δεν περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V ελέγχονται επισήμως, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες. Με τη διαδικασία του άρθρου 16 είναι δυνατό να καθορίζονται: - οι περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, - οι μέθοδοι με τις οποίες διεξάγονται οι έλεγχοι αυτοί. Εάν μετά το πέρας του ελέγχου παραμένουν αμφιβολίες ως προς την αναγνώριση της αποστολής, ιδιαίτερα όσον αφορά το γένος, το είδος ή την καταγωγή, η αποστολή θεωρείται ότι περιέχει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V.' 10. Στο παράρτημα IV, τμήμα Α, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: ' '' ID='1'>6β) ξυλεία υπό μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, απορριμμάτων ξύλου ή ροκανιδιών, τα οποία εξάγονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το γένος ή το είδος στο οποίο αναφέρεται το παράρτημα V σημείο 4 στοιχείο β), καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών-> ID='2'>Το προϊόν κατασκευάστηκε αποκλειστικά από ξύλα του οποίου αφαιρέθηκε ο φλοιός ή το οποίο υπέστη επεξεργασία αποξήρανσης είτε σε κλίβανο ώστε η περιεκτικότητά του σε υγρασία να είναι μικρότερη του 20 % εκφρασμένη ως ποσοστό της ξηράς ουσίας κατά την κατασκευή, πράγμα που θα έχει επιτευχθεί μέσω κατάλληλου συνδυασμού χρόνου/θερμοκρασίας, είτε με υποκαπνισμό και μεταφέρεται σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί εκ νέου μόλυνσή του.'> ' 11. Στο παράρτημα V, το σημείο 4, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '4. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον: α) ανταποκρίνεται σε μία από τις κατωτέρω περιγραφές του παραρτήματος I μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1): '' ID='1'>4401 10> ID='2'>- Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές'> ID='1' ASSV='2'>ex 4401 21> ID='2'>- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:'> ID='2'>- Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1' ASSV='2'>4401 22> ID='2'>- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:'> ID='2'>- Άλλη από των κωνοφόρων'> ID='1'>ex 4401 30> ID='2'>- Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές'> ID='1' ASSV='2'>ex 4403 20> ID='2'>Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:'> ID='2'>- Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1' ASSV='3'>4403 91> ID='2'>Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:'> ID='2'>- Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:'> ID='2'>- Βελανιδιάς (Quercus spp.)'> ID='1' ASSV='3'>4403 99> ID='2'>Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:'> ID='2'>- Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης'> ID='2'>- Άλλη από των κωνοφόρων, τροπικών ξύλων, βελανιδιάς (Quercus spp.) ή οξιάς (Fagus spp.)'> ID='1' ASSV='2'>ex 4404 10> ID='2'>Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος:'> ID='2'>- Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1' ASSV='2'>ex 4404 20> ID='2'>Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί απριόνιστοι κατά μήκος:'> ID='2'>- Μη κωνοφόρων'> ID='1' ASSV='2'>4406 10> ID='2'>Στωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:'> ID='2'>- Μη εμποτισμένοι'> ID='1' ASSV='2'>ex 4407 10> ID='2'>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό πάχους άνω των 6 mm, ιδίως δε δοκάρια, σανίδια, πηχάκια, τάβλες και σανιδάκια:'> ID='2'>- Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1' ASSV='2'>ex 4407 91> ID='2'>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό πάχους άνω των 6 mm, ιδίως δε δοκάρια, σανίδια, πηχάκια, τάβλες και σανιδάκια:'> ID='2'>- Βελανιδιάς (Quercus spp.)'> ID='1' ASSV='2'>ex 4407 99> ID='2'>Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό πάχους άνω των 6 mm, ιδίως δε δοκάρια, σανίδια, πηχάκια, τάβλες και σανιδάκια:'> ID='2'>- Άλλη από των κωνοφόρων, τροπικών ξύλων, βελανιδιάς (Quercus spp.) ή οξιάς (Fagus spp.)'> ID='1'>ex 4415 10> ID='2'>Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1'>ex 4415 20> ID='2'>Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια, και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών'> ID='1'>ex 4416 00> ID='2'>Βαρέλια από ξύλο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δούγες, βελανιδιάς (Quercus spp.)'> β) και έχει ληφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από ένα των περιγραφομένων κατωτέρω γενών ή ειδών: - Castanea, Quercus, στα οποία περιλαμβάνονται και το ξύλο το οποίο δεν διατηρεί τη φυσική στρογγυλή του επιφάνεια, - Platanus, - Κωνοφόρα, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, - Populus, καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρου, - Acer saccharum, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εξαιρείται η ξυλεία που ανταποκρίνεται στις περιγραφές οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α) υπό τους κωδικούς ΣΟ 4401 10, ex 4404 10, ex 4407 10, ex 4415 10 ή ex 4415 20 και έχει ληφθεί εξ ολοκλήρου από κωνοφόρα: - όταν αποδεδειγμένως ανταποκρίνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ή ανήκει σε μια εμπορική ποιότητα που δεν επιτρέπει ανοχές για το φλοιό, ή - όταν με την ένδειξη 'αποξηραμμένο σε κλίβανο' (kiln-dried/KD) ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη ένδειξη που τίθεται πάνω στο ξύλο ή στη συσκευασία του σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, αποδεδειγμένως πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα ότι έχει υποστεί επεξεργασία αποξήρανσης σε κλίβανο ώστε η περιεκτικότητά της σε υγρασία να είναι μικρότερη από 20 %, εκφρασμένης ως ποσοστό της ξηράς ουσίας, τη στιγμή της κατασκευής πράγμα που θα έχει επιτευχθεί με χρησιμοποίηση κατάλληλου συνδυασμού χρόνου/θερμοκρασίας, ή - αποδεδειγμένως το ξύλο έχει εμποτισθεί κατάλληλα με αποτελεσματικό συντηρητικό ξύλου του οποίου η χρήση επιτρέπεται στην Κοινότητα.' Εξαιρούνται επίσης οι απλές παλέτες και οι παλέτες-κιβώτια (κωδικός ΣΟ ex 4415 20) όταν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν καθορισθεί για τις 'Παλέτες-UIC' και φέρουν τη σχετική ένδειξη. (1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1989. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 1988. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ (1) ΕΕ αριθ. C 186 της 13. 7. 1984, σσ. 6 και 11. (2) ΕΕ αριθ. C 300 της 12. 11. 1984, σ. 53. (3) ΕΕ αριθ. C 25 της 28. 1. 1985, σ. 31. (4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (5) ΕΕ αριθ. L 116 της 4. 5. 1988, σ. 19. (6) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1987, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία