Οδηγία 88/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 που τροποποιεί την οδηγία 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 1988 που τροποποιεί την οδηγία 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϋόντων με βάση το κρέας ( 88 /658/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^( 3 ), Εκτιμώντας : ότι, κατόπιν της θεσπίσεως της οδηγίας 83/90/ΕΟΚ της 7ης Φεβρουαρίου 1983 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων^(4 ), θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 77/99/ΕΟΚ^(5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3805/87^(6 ), ώστε να εναρμονισθούν οι κανόνες που εφαρμόζονται στο κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας ότι, εξάλλου, η οδηγία 77/99/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη εξέλιξη στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα ότι θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για τα μαγειρευμένα φαγητά, στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνονται προϊόντα με βάση το κρέας ότι ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ότι κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται για τα δοχεία ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται να παραδοθούν ως έχουν στον καταναλωτή πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους^(7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/197/ΕΟΚ^(8 ). ότι πρέπει να προσαρμοστούν οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, την έγκριση και την ανάκληση της έγκρισης των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να εναρμονιστούν με τους κανόνες που καθορίζονται στις άλλες οδηγίες που εξεδόθησαν στον κτηνιατρικό τομέα ότι στους κανόνες ελέγχουν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς ότι διαπιστώθηκε ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν εθνικούς κανόνες που διέπουν τη σύνθεση των προϊόντων με βάση το κρέας και περιορίζουν τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των προϊόντων με βάση το κρέας ότι η ύπαρξη διαφορετικών προδιαγραφών στον τομέα αυτό μπορεί να είναι αντίθετη στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς ότι είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαδικασία που να επιτρέπει την εναρμόνιση αυτών των προδιαγραφών σύνθεσης και ότι ο καθορισμός των κοινών κανόνων που διέπουν τη χρησιμοποίηση των προσθέτων για τα προϊόντα με βάση το κρέας θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της Κοινότητας ότι στο παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας καθορίζονται οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται κατά τον τεμαχισμό και την πρώτη συσκευασία των προϊόντων με βάση το κρέας ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να διαγραφεί η αναφορά σε διαδικασία καθορισμού των θερμοκρασιών αυτών ότι οι διατάξεις σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο καθορίστηκαν στην οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας^ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα άρθρα 1 έως 17 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ αντικαθίστανται από τα ακόλουθα άρθρα : 'ιΑρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει προδιαγραφές υγειονομικής φύσεως για τα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . ; Με την επιφύλαξη των απαγορευτικών μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ^ α ) που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται εν συνεχεία για εμπορικούς σκοπούς β ) που αποστέλλονται σε μικρά δέματα προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανέναν εμπορικό χαρακτήρα γ ) που βρίσκονται επί μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν εμπορικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών και προορίζονται για τη διατροφή του προσωπικού και των επιβατών . Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως : α ) προϊόντα με βάση το κρέας : τα προϊόντα που έχουν παρασκευασθεί από ή με κρέας το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία ώστε η επιφάνεια της εγκάρσιας τομής να επιτρέπει να διαπιστωθεί η απουσία των χαρακτηριστικών του νωπού κρέατος . Ωστόσο, δεν θεωρούνται ως προϊόντα με βάση το κρέας : i ) κρέατα που έχουν υποστεί μόνο ψυκτική επεξεργασία τα κρέατα αυτά εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας 64 /433/ΕΟΚ, ii ) προϊόντα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό του προϊόντα αυτά υπόκεινται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την παραγωγή και τις συναλλαγές κιμάδων, κρεάτων σε τεμάχια μικρότερα των εκατό γραμμαρίων και παρασκευσμάτων κρέατος,, και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ, 71/118/ΕΟΚ, και 72/462/ΕΟΚ^ Επιπλέον, παρούσα δεν αφορά : i ) τα εκχυλίσματα κρέατος, τις κρεατόσουπες και τις σάλτες κρέατος καθώς και τα ομοειδή προϊόντα, άνευ τεμαχίων κρέατος, ii ) τα ολόκληρα οστά, θραυσμένα ή λεπτοτεμαχισμένα, τους πεπτόνες κρέατος, τις ζωικές ζελατίνες, τα κρεατάλευρα, το δέρμα χοίρου σε σκόνη, το πλάσμα του αίματος, το αποξηραμένο αίμα, το αποξηραμένο πλάσμα του αίματος, τις κυτταρικές πρωτεΐνες, τα εκχυλίσματα των οστών και τα ομοειδή προϊόντα, iii ) τα τηγμένα λίπη που προέρχονται από τους ιστούς των ζώων, iv ) τους στομάχουν, τις ουροδόχους κύστεις και τα έντερα που έχουν καθαριστεί και λευκανθεί, αλατισθεί ή αποξηρανθεί β ) i ) κρέατα : τα κρέατα που αναφέρονται : - στο άρθρο 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, - στο άρθρο 1 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, - στο άρθρο 1 της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ, - στο άρθρο 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, - στο άρθρο 2 της οδηγίας 88/657/ΕΟΚ, ii ) νωπά κρέατα : τα νωπά κρέατα που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ, 71/118/ΕΟΚ και 72/461/ΕΟΚ και στο άρθρο 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και τα κρέατα που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 88/657/ΕΟΚ γ ) παρασκευάσματα κρέατος : τα παρασκευάσματα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας 88/657/ΕΟΚ δ ) επεξεργασία : η θέρμανση, η αλάτιση, το πάστωμα ή η αποξήρανση των νωπών κρεάτων, συνδυαζόμενα ή μη με άλλα τρόφιμα, ή συνδυασμός των διαφόρων αυτών μεθόδων ε ) θέρμανση : χρήση της ξηράς ή υγρής θερμότητας στ ) αλάτιση : χρήση του μαγειρικού άλατος ζ ) πάστωμα : δάχυση του αλατιού στη μάζα του προϊόντος η ) ωρίμανση: επεξεργασία των ωμών αλατισμένων κρεάτων, υπό κλιματικές συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν κατά τη διάρκεια μιας αργής και σταδιακής μείωσης της υγρασίας, την εξέλιξη των φυσικών ζυμωτικών ή ενζυματικών διαδικασιών, οι οποίες επιφέρουν με το χρόνο αλλαγές που δίνουν στο προϊόν τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και εγγυώνται τη συντήρηση και την καταλληλότητα υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος θ ) αποξήρανση : φυσική ή τεχνητή μείωση της ποσότητας του ύδατος ι ) μαγειρευμένα φαγητά : προϊόντα με βάση το κρέας που αντιστοιχούν σε μαγειρικά παρασκευάσματα, μαγειρευμένα ή προμαγειρευμένα, για τη συντήρηση των οποίων δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά πρόσθετα, και συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία ια ) χώρα αποστολής : το κράτος μέλος από το οποίο τα προϊόντα με βάση το κρέας αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ιβ ) χώρα προορισμού : το κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται από άλλο κρατος μέλος ιγ ) παρτίδα : η ποσότητα προϊόντος με βάση το κρέας που καλύπτεται από το ίδιο πιστοποιητικό καταλληλότητας ιδ ) πρώτη συσκευασία : η εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της προστασίας των προϊόντων με βάση το κρέας με τη χρησιμοποίηση πρώτου καλύμματος ή πρώτου δοχείου σε άμεση επαφή με το συγκεκριμένο προϊόν καθώς και αυτό το ίδιο πρώτο κάλυμμα ή αυτό το ίδιο πρώτο δοχείο ιε ) δεύτερη συσκευασία : η εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση εντός δοχείου ενός ή περισσοτέρων προϊόντων με βάση το κρέας, που φέρουν ή όχι πρώτη συσκευασία, καθώς και αυτό το ίδιο το δοχείο ιστ ) ερμητικά κλεισμένο δοχείο : το αεροστεγές δοχείο που χρησιμοποιείται για να προστατεύει το περιεχόμενο από την είσοδο μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας και μετά από αυτήν . ιΑρθρο 3 1 . Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από το έδαφός του να αποστέλλονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους μόνο τα προϊόντα με βάση το κρέας που πληρούν, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις : 1 ) πρέπει να έχουν παρασκευασθεί σε εγκατάσταση εγκεκριμένη και ελεγμένη σύμφωνα με το άρθρο 7 2 ) πρέπει να έχουν παρασκευασθεί, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με το παράρτημα Α και, εφόσονέχουν αποθηκευθεί σε ψυκτική αποθήκη χωριστή από την εγκατάσταση, η αποθήκη αυτή πρέπει να έχει εγκριθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ 3 ) πρέπει να έχουν παρασκευασθεί : α ) από νωπά κρέατα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β ) σημείο ii ) και το οποία είναι δυνατόν να προέρχονται : i ) σύμφωνα με τις οδηγίες 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ, από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρασκευή ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος . Τα χοιρινά κρέατα στα οποία είναι διεγνωσμένη τριχίνωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το κρέας, ii ) σύμφωνα με το άρθρο 5α της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ, από το κράτος μέλος στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η παρασκευή, iii ) σύμφωνα με την οδηγία 72/462/ΕΟΚ, από τρίτη χώρα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου κράτους μέλους, iv ) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ από τρίτη χώρα, εφόσον : - τα προϊόντα που ελήφθησαν από τα κρέατα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, - τα προϊόντα αυτά δεν φέρουν τη σήμανση καταλληλότητος που προβλέπεται στο παράρτημα Α κεφάλαιο VI, - οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές αυτών των προϊόντων συνεχίζουν να υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε κράτους μέλους β ) από κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο α ) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ 4 ) πρέπει να έχουν παρασκευασθεί από νωπά κρέατα που ανταποκρίνονται στους όρους του παραρτήματος Α κεφάλαιο III 5 ) πρέπει, σύμφωνα με το παράρτημα κεφάλαιο IV, να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή και αν πρόκειται για ερμητικά κλεισμένο δοχείο, ο έλεγχος να έχει γίνει σύμφωνα με κανόνες που θα θεσπισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 18 το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 1990 6 ) πρέπει να πληρούν τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 7 ) όταν υπάρχει πρώτη ή δεύτερη συσκευασία, πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο V 8 ) πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο VI 9 ) πρέπει, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους προς τη χώρα προορισμού, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητος, σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο VII . Αυτή η υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα με βάση το κρέας που ευρίσκονται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία και το οποία έχουν υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται στο παράρτημα Β κεφάλαιο II σημειο 1 στοιχείο α ) πρώτη περίπτωση, εάν η σήμανση καταλληλότητας έχει τεθεί ανεξίτηλα σύμφωνα με τους κανόνες που θα θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 18 10 ) πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται προς τη χώρα προορισμού με ικανοποιητικούς υγειονομικούς όρους, σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο VIII . 2 . Τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν δύνανται να έχουν υποβληθεί σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, εκτός αν δικαιολογείται από ιατρικούς λόγους και η ένδειξη της εργασίας αυτής σημειώνεται σαφώς επί του προϊόντος και επί του πιστοποιητικού καταλληλότητας . 3 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εκτός από τις γενικές απιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τα προϊόντα με βάση τα κρέας να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : α ) πρέπει να έχουν παρασκευασθεί με θέρμανση, πάστωμα ή ξήρανση οι μέθοδοι αυτές είναι δυνατό να συνδυάζονται με κάπνισμα ή φρίμανση, ενδεχομένως σε ειδικές συνθήκες μικροκλίματος, και κατά τις διαδικασίες αυτές είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται κυρίως ορισμένες πρόσθετες ουσίες για το πάστωμα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 . Επίσης είναι δυνατό να αναμειχθούν με άλλα βρώσιμα προϊόντα και καρυκεύματα β ) μπορούν να λαμβάνονται από προϊόν με βάση το κρέας ή από παρασκεύασμα κρέατος . ιΑρθρο 4 Για τα προϊόντα με βάση το κρέας που δεν μπορούν να συντηρηθούν στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ο παραγωγός πρέπει, για λόγους ελέγχου, να αναγράφει κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο, στη δεύτερη συσκευασία του προϊόντος, τη θερμοκρασία υπό την οποία το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται και την ημερομηνία ελάχιστης διάρκειας συντήρησης . ιΑρθρο 5 Τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία εισάγονται με την έγκριση της χώρας προορισμού για χρήσεις άλλες από εκείνη της ανθρώπινης κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή, η χώρα προορισμού μεριμνά ώστε αυτά τα προϊόντα να μη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους έχουν αποσταλεί στην χώρα αυτή . ιΑρθρο 6 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές των μαγειρευμένων φαγητών να διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα με βάση το κρέας και τα φαγητά αυτά να πληρούν επίσης τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙΙ . ιΑρθρο 7 1 . Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στις οποίες δίνει αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης . Γνωστοποιεί τον κατάλογο αυτό στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή . Το κράτος μέλος χορηγεί έγκριση μόνον εφόσον η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας . Το κράτος μέλος μπορεί να ανακαλεί την έγκριση αν παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκρισης . Αν έχει διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 8 το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη το πόρισμα του ελέγχου αυτού . Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενημερώνονται τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή . 2 . Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή . Η αρμόδια αρχή να έχει ελεύθερη πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων ώστε να εξακριβώνει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας . 3 . Αν ένα κράτος μέλος κρίνει, ιδίως μετά τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2, ότι, σε εγκατάσταση άλλου κράτους μέλους δεν έχουν τηρηθεί ή δεν τηρούνται πλέον οι διατάξεις που αφορούν την έγκριση, πληροφορεί σχετικά την αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους αυτού . Η αρχή αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνει στην αρμόδια κεντρική αρχή του πρώτου κράτους μέλους τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη τους . Εάν αυτό το κράτος μέλος πιθανολογεί ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα ή τα μέτρα δεν είναι επαρη, τα δύο κράτη μέλη αναζητούν από κοινού τον τρόπο και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης, ενδεχομένως με επιτόπια επίσκεψη . Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτορπή σχετικά με τις διαφορές που ανακύπτουν και τον τρόπο της επίλυσής τους . Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν, το ένα από αυτά φέρει το θέμα μέσα σε εύλογη προθεσμία, στην Επιτροπή η οποία αναθέτει σε έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους να εκφέρους γνώμη . Βάσει αυτής της γνώμης ή της γνώμης που δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8, είναι δυνατόν να επιτραπει στα κράτη μέλη, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, να απαγορεύουν προσωρινά την εισαγωγή, στο έδαφός τους, προϊόντων με βάση το κρέας που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση . Η άδεια αυτή μπορεί να αποσύρεται με τη διαδικασία του άρθρου 18, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη ενός ή περιοσοτέρων πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων . Οι πραγματογνώμονες κτηνίατροι πρέπει να μην είναι υπήκοοι των κρατών μελών μεταξύ των οποίων έχει ανακύψει ηα διαφορά . Οι γενικοί κανόνες εφαρμογής της προύσας παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 . ιΑρθρο 8 Οι διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 . ιΑρθρο 9 Κατά παρέκκλιση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 3, δύναται να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, ότι ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα τα οποία περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας, σε προϊόν με βάση το κρέας ή σε παρασκεύασμα κρέατος είναι ελάχιστο . Οι παρεκκλίσεις αυτές δύνανται να αφορούν μόνο : α ) τους όρους έγκρισης των εγκαταστάσεων όπως προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι και παράρτημα Β κεφάλαιο Ι β ) τους όρους επιθεώρησης που περιγράφονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο IV γ ) τις απαιτήσεις που αφορούν τη σήμανση και το πιστοποιητικό καταλληλότητος που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία 8 και 9 . Για να αποφασισθούν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνεται υπόψη συγχρόνως η φύση και η σύνθεση του προϊόντος . Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές να είναι υγιή προϊόντα και να έχουν παρασκευασθεί από νωπά κρέατα, από προϊόντα με βάση το κρέας ή από προϊόντα, που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ . ιΑρθρο 10 Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, που πρέπει να υποβληθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1990, καθορίζει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α ) τρίτο εδάφιο . ιΑρθρο 11 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας να υποβάλλονται σε έλεγχο που θα πραγματοποιείται από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7, με περιοδικό έλεγχο της επίσημης υπηρεσίας, προκειμένου να εξακριβώνεται εάν αυτά τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . ιΑρθρο 12 1 . Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8, η χώρα προορισμού μπορεί να ελέγχει αν κάθε αποστολή προϊόντων με βάση το κρέας, εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 9 δεύτερη φράση, συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνο με το παράρτημα Α κεφάλαιο VΙΙ . 2 . Ανυπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παρατυπιών, η χώρα προορισμού μπορεί να διενεργεί ελέγχους, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, για να εξακριβώνει αν τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . 3 . Οι έλεγχοι διενεργούνται συνήθως στον τόπο προορισμού των εμπορευμάτων ή σε κάθε άλλο κατάλληλο τόπο, υπό τον όρο ότι η επιλογή αυτού του τελευταίου προκαλεί όσο το δυνατό λιγότερες δυσχέρειες στη διακίνηση των εμπορευμάτων . Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα τη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη διοχέτευσή τους στην αγορά, πράγμα που μπορεί να θίξει την ποιότητα των προϊόντων με βάση το κρέας . 4 . Αν, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργείται βάσει της παραγράφου 2, διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού μπορεί να επιτρέψει στον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους να επιλέξουν αν τα εν λόγω προϊόντα ή παρασκευάσματα θα επιστραφούν ή αν θα χρησιμοποιηθουν για άλλους σκοπούς, εφόσον το επιτρέπουν οι κανόνες υγιεινής, ή, σε αντίθετη περίπτωση, αν θα καταστραφούν . Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση των προϊόντων με βάση το κρέας. 5 . α ) Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη τους γνωστοποιούνται στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του . Αν αυτοί το ζητήσουν, τους γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως το αιτιολογικό των αποφάσεων καθώς και τα ένδικα μέσα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, ο τύπος και οι προθεσμίες για την άσκησή τους β ) αν οι αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α ) βασίζονται σε διάγνωση μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου ή στη διαπίστωση αλλοίωσης επικίνδυνης για την ανθρώπινη υγεία, γνωστοποιούνται αμέσως στην αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραγωγής και στην Επιτροπή γ ) μετά τη γνωστοποίηση αυτή, είναι δυνατό να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, ιδίως για το συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα με βάση το κρέας . ιΑρθρο 13 ιΕως ότου καταρτισθεί, στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας για τα πρόσθετα, ο κατάλογος των τροφίμων στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα επιτρεπόμενα πρόσθετα και καθορισθούν οι όροι αυτής της προσθήκης και, ενδεχομένως, περιορισμοί ως προς τους τεχνολογικούς σκοπούς της χρήσης τους, οι εθνικοί κανόνες καθώς και οι διμερείς διακανονισμοί που υπάρχουν την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τους οποίους περιορίζεται η χρήση προσθέτων στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εξακολουθούν να ισχύουν, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης, εφόσον εφαρμόζονται αδιακρίτως στην εθνική παραγωγή και στις συναλλαγές . Μέχρι να καταρτισθεί αυτός ο προσωρινός κατάλογος, οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις καθώς και οι διμερείς διακανονισμοί, που διέπουν τη χρήση των προσθέτων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, παραμένουν σε ισχύ τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης και των ισχυουσών κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων για τα πρόσθετα . ιΑρθρο 14 Τα παραρτήματα τροποποιούνται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής . ιΑρθρο 15 Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991, απόφαση σχετικά με την ενσωμάτωση αμύλου ή ζωικών ή φυτικών πρωτεϊνών στα προϊόντα με βάση το κρέας καθώς και τα μέγιστα ποσοστά που πρέπει να επιτραπούν για τεχνολογικούς λόγους . Μέχρι να εκδοθεί η εν λόγω απόφαση, οι εθνικοί κανόνες που περιορίζουν τη χρησιμοποίηση των προαναφερόμενων ουσιών καθώς και οι διμερείς διακανονισμοί που ισχύουν την ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας και αφορούν την ενσωμάτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης και ιδίως στο μέτρο που εφαρμόζονται αδιακρίτως στα εθνικά και στα εισαγόμενα προϊόντα, με την επιφύλαξη των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία για την προσέγγιση αυτών των ρυθμίσεων . Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την εν λόγω ενσωμάτωση των πρωτεϊνών μεριμνούν ώστε να γίνεται μνεία αυτής της ενσωμάτωσης και των ενσωματωμένων προϊόντων, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στην ετικέτα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη οδηγία 79/112/ΕΟΚ . Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των φυτικών πρωτεϊνών ως υποκατάστατων του κρέατος πρέπει να μεριμνούν ώστε η ετικέτα να μην φέρει καμία ένδειξη που να οδηγήσει το χρήστη να πιστέψει ότι το προϊόν ελήφθη από ή με κρέας . ιΑρθρο 16 1. Δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία τα ένδικα μέσα τα οποία επιτρέπονται από την ισχύουσα στα κράτη μέλη νομοθεσία κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . 2 . Κάθε κράτος μέλος χορηγεί στους αποστολείς, των οποίων τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν δύνανται να τεθούν σε κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4, το δικαίωμα να λάβουν τη γνώμη ενός πραγματογνώμονα . Κάθε κράτος μέλος ενεργεί κατά τρόπο ώστε οι πραγματογνώμονες, πριν οι αρμόδιες αρχές λάβουν άλλα μέτρα όπως την καταστροφή των προϊόντων με βάση το κρέας, να έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν αν πληρούνται οι όροι του άρθρου 12 παράγραφος 4 . Ο πραγματογνώμονας πρέπει να έχει την εθνικότητα ενός από τα κράτη μέλη εκτός της χώρας αποστολής ή της χώρας προορισμού . Η Επιτροπή καταρτίζει, μετά από πρόταση των κρατών μελών, τον πίνακα των πραγματογνωμόνων οι οποίοι θα δύνανται να αναλάβουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης . Καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως των κρατών μελών, τις γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης . ιΑρθρο 17 1 . Μέχρι να τεθούν σ' εφαρμογή οι κοινοτικές διατάξεις για τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές αυτές διατάξεις που δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερες από εκείνες που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . Για το σκοπό αυτό, αυτές οι εισαγωγές πρέπει να προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία να τηρούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Α και Β . Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους των κρατών μελών και της επιτροπής . Ο πραγματογνώμονες των κρατών μελών που αναλαμβάνουν αυτούς τους ελέγχους ορίζονται από την επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών . Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Κοινότητας η οποία αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα . Ωστόσο, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ελέγχουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, τις εγκαταστάσεις των τρίτων χωρών που παράγουν προϊόντα με βάση το κρέας, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σύμφωνα με κοινοτική διαδικασία . Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Α και Β καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβέπεται στο άρθρο 18 . 2 . Το πιστοποιητικό υγιεινής και καταλληλότητας που συνοδεύει τα προϊόντα κατά την εισαγωγή τους καθώς και η μορφή και η φύση της σήμανσης καταλληλότητας των προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπόδειγμα που πρέπει να καθοριστεί συμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 .' Άρθρο 2 Τα παραρτήματα Α και Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 1990 και όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα κρέατα και παρασκευάσματα που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ, την 1η Ιανουαρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Ωστόσο, η Ελληνική Δημοκρατία διαθέτει πρόσθετη προθεσμία, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992, για να συμμορφωθεί με την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 9 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1988 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ . ΠΟΤΤΑΚΗΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 349 της 31. 12 . 1985, σ . 43 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 46 της 23 . 2 . 1987, σ . 127 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 189 της 28 . 7 . 1986, σ . 35 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 59 της 5 . 3 . 1983, σ . 10 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 26 της 31 . 1 . 1983, σ . 85 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 357 της 19 . 12 . 1987, σ . 1 . ( 7 ) ΕΕ αριθ . L 33 της 8 . 2 . 1979, σ . 1 . ( 8 ) ΕΕ αριθ . L 144 της 29 . 5 . 1986, σ . 38.(9 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/491/ΕΟΚ^(;*),(10 ) ΕΕ αριθ . L 47 της 21 . 2 . 1980, σ . 4 . ( 11 ) ΕΕ αριθ . L 279 της 2 . 10 . 1987, σ . 27.(12 ), η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα με βάση το κρέας:(13 ) ΕΕ αριθ . L 47 της 21 . 2 . 1980, σ . 4.(14 ). ( 15 ) ΕΕ αριθ . L 382 της 31 . 12. 1988, σ . 3 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Β, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον : 1 . Στους χώρους όπου παράγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται το νωπό κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας και αποθηκεύονται τα παρασκευάσματα κρέατος : α ) δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό δυνάμενο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα, διαστρωμένο κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η εκροή των υδάτων τα ύδατα πρέπει να διοχετεύονται σε αποχετεύσεις με σχάρες και σιφόνια, ώστα να αποφεύγεται η δυσοσμία . Εκτός τούτων, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν : - στους χώρους όπου αποθηκεύονται διατηρημένο με ψύξη κρέατα, παρασκευάσματα κρέατος ή προϊόντα με βάση το κρέας, δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό δυνάμενο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα, διαστρωμένο κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η εκροή των υδάτων, - στους χώρους όπου αποθηκεύονται καταψυγμένα κρέατα, προϊόντα με βάση το κρέας ή παρασκευάσματα κρέατος, δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό β ) τοίχους λείους, ανθεκτικούς, αδιάβροχους με βαφή ανοικτού χρώματος, δυνάμενους να πλυθούν μέχρι ύψχους τουλάχιστον δύο μέτρων και οπωσδήποτε μέχρι το ύψος στο οποίο αποθηκεύονται τα κρέατα στους ωρους ψύξης και αποθήκευσης . Οι γωνίες των τοίχων με το δάπεδο πρέπει να είναι στρογγυλευμένες ή διαμορφωμένες κατ' ανάλογο τρόπο εκτός από τους χώρους που αναφέρει το παράρτημα Β κεφάλαιο Ι σημείο 1 στοιχεία α ) και β ) γ ) πόρτες από ανθεκτικό υλικό και, αν είναι ξύλινες, επενδεδυμένες με λείο και αδιάβροχο υλικό και στις δύο πρλευρές τους δ ) άσηπτα και άοσμα μονωτικά υλικά ε ) επαρκή εξαερισμό και, αν χρειάζεται, καλή έξοδο των υδρατμών στ ) επαρκή φωτισμό, φυσικό ή τεχνητό, που δεν αλλοιώνει τα χρώματα ζ ) οροφή καθαρή και εύκολα διατηρούμενη καθαρή εάν δεν υπάρχει οροφή, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης πρέπει να πληροί αυτούς τους όρους . 2 . ιΟσον το δυνατό πληριέστερα στους χώρους εργασίας : α ) εξοπλισμό, σε επαρκή αριθμό, για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων με θερμό νερό . Οι κρουνοί δεν πρέπει να τιθενται σε λειτουργία με τα χέρια ή με τους βραχίονες, Οι εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών πρέπει να διαθέτουν θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμειγμένο στην κατάλληλη θερμοκρασία, υλικά καθαρισμού και απολύμανησης καθώς και πετσέτες χεριών μιας χρήσεως β ) εξοπλισμό για την απολύμανση των εργαλείων με νερό ελάχιστης θερμοκρασίας 82^γC . Ο εξοπλισμός καθαρισμού και απολύμανσης των εργαλείων δεν απαιτείται όταν ο εν λόγω καθαρισμός γίνεται σε μηχανή που βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από το χώρο εργασίας . 3 . Κατάλληλες συσκευές προστασίας από τα βλαβερά ζώα, όπως έντομα και τρωκτικά . 4 . α ) Συσκευές και εργαλεία, οπως παραδείγματος χάριν τράπεζες τεμαχισμού, κινητές επιφάνειες τεμαχισμού, δοχεία, ταινίες μεταφοράς και πριόνια, από ανοξείδωτο υλικό, μη δυνάμενα να αλλοιώνουν το κρέας ή τα προϊόντα με βάση το κρέας ή τα παρασκευάσματα κρέατος και τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα η χρήση ξύλου απαγορεύεται β ) ανοξείδωτα εργαλεία και εξοπλισμό που πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις για : - το χειρισμό του κρέατος, των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος, - την τοποθέτηση των δοχείων που χρησιμοποιούνται για τα κρέατα, τα προϊόντα με βάση το κρέας ή τα παρασκευάσματα κρέατος, κατά τρόπο ώστε ούτε τα κρέατα ούτε τα προϊόντα με βάση το κρέας ούτε τα παρασκευάσματα κεατος ούτε τα δοχεία να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο ή τους τοίχους γ ) Εξοπλισμό για τον υγιεινό χειρισμό και την προστασία του κρέατος, των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση δ ) ειδικά στεγανά ανοξείδωτα δοχεία, εφοδιασμένα με κάλυμμα και σύστημα κλεισίματος που εμποδίζει τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αφαιρούν το περιεχόμενο των δοχείων, προοριζόμενα για την τοποθέτηση τεμαχισμένων κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας ή παρασκευασμάτων κρέατος που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή χώρο που κλειδώνεται και προορίζεται για την τοποθέτηση αυτών των κρεάτων, προϊόντων με βάση το κρέας ή παρασκευασμάτων κρέατος, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την υπερβολική παραγωγή τους ή εφόσον αυτά δεν απομακρύνονται ή δεν καταστρέφονται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας . ιΟταν αυτά τα κρέατα, τα προϊόντα με βάση το κρέας ή τα προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ απομακρύνονται με αγωγούς, η κατασκευή και εγκατάσταση των αγωγών πρέπει να αποικλείει κάθε κίνδυνο μόλυνσης των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας ή των παρασκευασμάτων κρέατος . 5 . Ψυκτική εγκατάσταση που επιτρέπει τη διατήρηση, στα κρέατα, τα προϊόντα με βάση το κρέας ή τα προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ, των εσωτερικών θερμοκρασιών που απαιτούνται από τις οδηγίες 64/433/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ καθώς και από την παρούσα οδηγία . Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης που επιτρέπει την εκκένωση των συμπυκνωμένων υδρατμών κατά τρόπο που να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης των κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας ή των παρασκευασμάτων κρέατος . 6 . Εγκατάσταση που επιτρέπει τον εφοδιασμό σε αποκλειστικά πόσιμο νερό, κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ, υπό πίεση και σε επαρκή ποσότητα εντούτοις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση παροχής μη πόσιμου νερού για την παραγωγή ατμού, για πυροσβεστική χρήση και για τη λειτυργία του ψυκτικού εξοπλισμού, εφόσον οι εγκατεστημένοι για το σκοπό αυτό αγωγοί αποκλείουν τη χρησιμοποίηση αυτού του νερού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης των κρεάτων, των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρεάτος, Οι αγωγοί μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς πόσιμου νερού, 7 . Σύστημα παροχής επαρκούς θερμού πόσιμου νερού κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ . 8 . Σύστημα αποχετεύσεως των λυματικών υδάτων που πληροί τις απαιτήσεις τις υγιεινής . 9 . Χώρο επαρκώς διαρρυθμισμένο που να κλειδώνεται, στην αποκλειστική διάθεση της αρμόδιας αρχής, ή, στις αποθήκες που ευρίσκονται έξω από την εγκεκριμένη εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας ή παρασκευασμάτων κρέατος, ένα χώρο ορθά διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο στη διάθεση της εν λόγω αρχής . 10 . Διαρρύθμιση που να επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την αποτελεσματική διεξαγωγή της επιθεώρησης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία . 11 . Επαρκή αριθμό βεστιαρίων με λείους, αδιάβροχους και επιδεκτικούς πλύσεως τοίχους και δάπεδα, νιπτήρες, ντους και αποχωρητήρια με καζανάκι που εξασφαλίζουν την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής . Τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους εργασίας . Οι νιπτήρες πρέπει να διαθέτουν θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμειγμένο στην κατάλληλη θερμοκρασία, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών καθώς και πετσέτες χεριών μιας χρήσεως . Οι κρουνοί των νιπτήρων δεν πρέπει να ανοίγουν με τα χέρια ή με τους βραχίονες . Πλησίον των αποχωρητηρίων πρέπει να είναι τοποθετημένοι αρκετοί νιπτήρες . 12 . Χώρους και εξοπλισμούς κατάλληλους για τον καθαρισμό και απολύμανση των μεταφορικών μέσων, Ωστόσο, αυτός ο χώρος και αυτοί οι εξοπλισμοί δεν είναι υποχρεωτικοί αν υπάρχουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ο καθαρισμός και η απολύμανση των μεταφορικών μέσων πρέπει να γίνεται σε επίσημα εγκεκριμένους χώρους . ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 . Απαιτείται απόλυτη καθαριότητα από τα προσωπικό, τους χώρους, και το υλικό : α ) το προσωπικό πρέπει να φέρει καθαρά ενδύματα εργασίας, καλύμματα κεφαλής και, ενδεχομένως, καλύμματα αυχένα . Το προσωπικό που ασχολείται με την παρασκευή ή το χειρισμό νωπών κρεάτων, προϊόντων με βάση το κρέας και παασκευασμάτων κρέατος πρέπει να πλένει και να απολυμαίνει τα χέρια του συχνά κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας καθώς και σε κάθε επανάληψη της εργασίας . Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με μολυσμένο κρέας πρέπει αμέσως να πλένει προσεκτικά τα χέρια και τους βραχίονες με ζεστό νερό και κατόπιν να τα απολυμαίνει, Απαγορεύεται το κάπνισμο στους χώρους εργασίας και αποθήκευσης β ) κανένα ζώο δεν πρέπει να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις . Τα τρωκτικά, τα έντομα και κάθε άλλο επιβλαβές ζωύφιο πρέπει να εξοντώνονται συστηματικά γ ) το υλικό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νωπού κρέατος, των προϊόντων, με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά . Πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και στο τέλος των εργασιών της ημέρας και προτού χρησιμοποιηθούν εκ νέου, εφόσον έχουν λερωθεί . Τα μηχανήματα συνεχούς παραγωγής πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον κατα το τέλος της εργασίας ή όταν υπάρχει αμφιβολία για την καθαριότητά τους . 14 . Οι χώροι, τα εργαλεία και το υλικό εργασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις εργασίες που αφορούν τα νωπά κρέατα, τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος . Εντούτοις, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη ή σε διάφορο χρόνο επεξεργασία άλλων τροφίμων, μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφεύγεται μόλυνση ή αλλοίωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία . 15 . Τα νωπά κρέατα, το προϊόντα με βάση το κρέας, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα συστατικά καθώς και τα δοχεία στο οποία περιέχονται δεν πρέπει : - να έρχονται σε απευθείας επαφή με το έδαφος, - να τοποθετούνται ή να υφίστανται χειρισμούς υπό συνθήκες που ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης ή ζημίας . Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην υπάρχει καμία επαφή μεταξύ των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων . 16 . Για όλες τις χρήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πόσιμο νερό . 17 . Απαγορεύεται η διασκόρπιση πριονιδίου ή κάθε άλλου ανάλογου υλικού στο δάπεδο των χώρων εργασίας και αποθήκευσης . 18 . Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που ο εξοπλισμός, τα εργαλεία, τα νωπά κρέατα, τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 88 /657/ΕΟΚ να μην επηρεάζονται . Μετά τη χρησιμοποίηση των ουσιών αυτών ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να ξεπλένονται καλά με πόσιμο νερό . Τα προϊόντα, συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να αποθηκεύονται στο χώρο που προβλέπεται στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι σημείο 1 στοιχείο ζ ). 19 . Η επεξεργασία και ο χειρισμός των νωπών κρεάτων, των προϊόντων με βάση το κρέας και των προϊόντων που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ απαγορεύονται σε άτομα που μπορούν να τα μολύνουν . 20 . Κάθε άτομα, το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό των νωπών κρεάτων και των προϊόντων με βάση το κρέας, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κώλυμα για μια τέτοια απασχόληση . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται κατ' έτος εκτός αν έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, άλλο καθεστώς ιατρικού ελέγχου του προσωπικού το οποίο παρέχει παρόμοιες εγγυήσεις . 21 . Κατά παρέκκλιση του σημείου 4 στοιχείο α ), επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ξύλου στους χώρους καπνίσματος, παστώματος, ωρίμανσης και τοποθέτησης σε άλμη, αποθήκευσης προϊόντων με βάση το κρέας και στους χώρους αποστολής, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τεχνολογικούς λόγους και εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης αυτών των προϊόντων . Η εισαγωγή ξύλινων παλετών στους εν λόγω χώρους επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον για τη μεταφορά συσκευασμένων σε δεύτερη συσκευασία προϊόντων με βάση το κρέας . 22 . Οι θερμοκρασίες των χώρων ή ενός τμήματός τους όπου γίνεται η επεξεργασία των νωπών κρεάτων, των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος, πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή παραγωγή εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι αυτοί ή τα τμήματά τους πρέπει να κλιματίζονται . Οι χώροι τεμαχισμού και παστώματος, όταν χρησιμοποιούνται, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +12 gC . Οι χώροι τεμαχισμού σε φέτες ή τεμαχισμού και πρώτης συσκευασίας των προϊόντων με βάση το κρέας που προορίζονται να διατεθούν στο εμπόριο προσυσκευασμένα, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνους τους +12 gC . Παρεκκλίσεις από τη θερμοκρασία που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο επιτρέπονται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής όταν, για τεχνολογικούς λόγους παρασκευής, η εν λόγω αρχή το θεωρεί δυνατό, ιδίως όταν πρόκειται για τους χώρους τεμαχισμού σε φέτες, για να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία των προϊόντων με βάση το κρέας . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 23 . Τα νωπά κρέατα τα οποία προέρχονται από σφαγείο, εργαστήριο τεμαχισμού, ψυκτική αποθήκη ή άλλη εγκατάσταση μεταποίησης που ευρίσκεται στην ίδια χώρα με την εν λόγω εγκατάσταση, πρέπει να μεταφέρονται εκεί υπό ικανοποιητικούς υγειονομικούς όρους σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τη μολυβδοσφράγιση . 24 . Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992 και με την επιφύλαξη του σημείου 26, τα κρέατα που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 δεν μπορούν να ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων . Μέχρι την ημερομηνία αυτή τα κρέατα που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ ), δύνανται να ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μόνον εφόσον αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άλλους ή σε διάφορο χρόνο από τα κρέατα που ανταποκρίνονται στους εν λόγω όρους . Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις ψυκτικές αποθήκες και σε όλους τους χώρους εργασίας για να ελέγχει την αυστηρή τήρηση των διατάξεων αυτών . Τα κρέατα ή τα νωπά κρέατα που έχουν τοποθετηθεί σε δεύτερη συσκευασία πρέπει να αποθηκεύονται σε χωριστούς ψυκτικούς χώρους . 25 . Αμέσως μετά την άφιξή τους στην εγκατάσταση και μέχρι να χρησιμοποιηθούν, τα νωπά κρέατα προς μεταποίηση πρέπει να διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 . 26 . Κατά παρέκκλιση του σημείου 24 και του άρθρου 2 η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στις εγκαταστάσεις την παρουσία κρεάτων που προέρχονται από άλλα ζωϊκά είδη, εκτός αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, για την παρασκευή προϊόντων με βάση το κρέας, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και μεταφέρονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας . Για τις συναλλαγές αυτών των προϊόντων πρέπει να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 3 ) στοιχείο α ) σημείο iv ). Τα προϊόντα που η επεξεργασία τους γίνεται στις εγκαταστάσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί αυτή η άδεια και τα οποία προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μπορούν να παράγονται μόνο υπό την εποπτεία του επίσημου κτηνίατρου και πρέπει να προστατεύονται από κάθε μόλυνση και επαναμόλυνση . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 . Οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο που διενεργείται από την αρμόδια αρχή . Η αρχή αυτή πρέπει να ειδοποιείται σε εύθετο χρόνο πριν αρχίσει η επεξεργασία των προϊόντων με βάρη το κρέας που προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . 28 . Ο έλεγχος της αρμόδιας αρχής περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα : - έλεγχο της καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων καθώς και της υγιεινής του προσωπικού, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, - έλεγχο του βιβλίου εισόδου και εξόδου των νωπών κρεάτων, των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος, - υγειονομική επιθεώρηση των νωπών κρεάτων και των παρασκευασμάτων κρέατος που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο β ), των προϊόντων με βάση το κρέας, - έλεγχο της αποτελεσματικής επεξεργασίας των προϊόντων με βάση το κρέας, - επιθεώρηση των προϊόντων με βάση το κρέας κατά την έξοδό τους από την εγκατάσταση, - διενέργεια κάθε απαραίτητης δειγματοληψίας για εργαστηριακές εξετάσεις . - σύνταξη και έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας που προβλέπεται στο σημείο 40, - κάθε άλλο μέτρο ελέγχου που κρίνει αναγκαίο για την τήρηση της παρούσας οδηγίας . Τα αποτελέσματα των διαφόρων ελέγχων που διενεργούνται από τον παραγωγό σύμφωνα με το άρθρο 11, το παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ και ΙΙΙ σημείο 2 στοιχείο β ) και το άρθρο 12, πρέπει να φυλάσσονται δύο χρόνια, προκειμένου να παρουσιάζονται κάθε φορά που το ζητά η αρμόδια αρχή . 29 . Η αρμόδια αρχή πρέπει να εξακριβώνει αν ένα προϊόν με βάση το κρέας έχει παρασκευασθεί από κρέας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και άλλα τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων ή καρυκεύματα, υποβάλλοντάς το στην κατάλληλη επιθεώρηση και ελέχοντας αν πληροί τα κριτήρια παραγωγής που έχει καθορίσει ο παραγωγός, και ιδίως εάν η σύνθεση του προϊόντος είναι πράγματι αυτή που αναφέρεται στις ενδείξεις της ετικέτας . 30 . Η αρμόδια αρχή πρέπει ιδίως να μεριμνά, ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ, τα οποία παρασκευάζονται από νωπά κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία γ ) έως η ) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ να μην είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών . ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΙΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 31 . Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να πραγματοποιούνται στους χώρους που προβλέπονται γι' αυτό το σκοπό και υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής . 32 . Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής, και ιδίως : - να μην δύνανται να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων με βάση το κρέας, - να μη δύνανται να μεταδώσουν στα προϊόντα με βάση το κρέας ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, - να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των προϊόντων με βάση το κρέας . 33 . Η πρώτη συσκευασία δεν δύνανται να χρησιμοποιείται εκ νέου για προϊόντα με βάση το κρέας, εκτός από ορισμένα ειδικά πήλινα και γυάλινα δοχεία τα οποία δύνανται να επαναχρησιμοποιούνται μετά από επαρκή καθαρισμό και απολύμανση . 34 . Η παρασκευή των προϊόντων με βάση το κρέας καθώς και οι εργασίες πρώτης και δεύτερης συσκευασίας μπορούν να γίνονται στον ίδιο χώρο εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις : α ) ο χώρος πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρος και διευθετημένος κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διεξαγωγή των εργασιών κατά τρόπο υγιεινό β ) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία τίθενται αμέσως μετά την κατασκευή τους σε ερμητικό προστατευτικό περιτύλιγμα, που προφυλάσσεται από κάθε φθορά κατά τη μεταφορά προς τις εγκαταστάσεις και αποθηκεύεται υπό υγιεινές συνθήκες σε χωριστό χώρο της εγκατάστασης γ ) οι χώροι αποθήκευσης των υλικών δεύτερης συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από σκόνη και επιβλαβή ζωύφια και να μην έχουν καμία ατμοσφαιρικής επικοινωνία με χώρους που περιέχουν ουσίες που μπορούν να μολύνουν τα νωπά κρέατα, τα προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ ή τα προϊόντα με βάση το κρέας . ιΟταν αποθηκεύονται, οι δεύτερες συσκευασίες δεν μπορούν να τοποθετούνται απ' ευθείας στο δάπεδο δ ) οι δεύτερες συσκευασίες συγκεντρώνονται υπό υγιεινές συνθήκες πριν εισαχθούν στο χώρο μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από αυτήν την απαίτηση στην περίπτωση αυτόματης συγκέντρωσης των συσκευασιών και εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης των προϊόντων με βάση το κρέας ε ) οι δεύτερες συσκευασίες εισάγονται υπό υγιεινές συνθήκες στους χώρους και χρησιμοποιούνται αμέσως . Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από προσωπικό που χειρίζεται νωπά κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας που δεν φέρουν πρώτη συσκευασία στ ) αμέσως μετά τη δεύτερη συσκευασία τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους αποθήκευσης που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό . 35 . Για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ο παραγωγός πρέπει να εξασφαλίζει ότι στην πρώτη συσκευασία ή, υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 36, στην ετικέτα των προϊόντων με βάση το κρέας αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, στο μέτρο που δεν προβλέπονται από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ, οι ακόλουθες ενδείξεις : - στο μέτρο που αυτό δεν προκύπτει σαφώς από την ονομασία πώλησης του προϊόντος, το ή τα είδη από τα οποία ελήφθησαν τα κρέατα και, σε περίπτωση μείγματος, το ποσοστό κάθε είδους . - ένδειξη που να επιτρέπει την ταυτοποίηση της παρτίδας, - για τις δεύτερες συσκευασίες που δεν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, την ημερομηνία παρασκευής, - τον κατάλογο των καρυκευμάτων και, ενδεχομένως, των λοιπών τροφίμων . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑ 36 . Τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας . Αυτή η σήμανση πρέπει να διενεργείται υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής κατά τη στιγμή παρασκευής τους, ή αμέσως μετά, σε θέση απόλυτα εμφανή, με τρόπο ευκρινή, ανεξίτηλο και με ευανάγνωστους χαρακτήρες, Το σήμα καταλληλότητας είναι δυνατόν να τίθεται στο ίδιο το προϊόν ή στην πρώτη συσκευασία του, εφόσον το προϊόν με βάση το κρέας έχει συσκευασθεί μεμονωμένα, ή σε ετικέτα που επικολλάται σ' αυτή την πρώτη συσκευασία σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 39 στοιχείο β ). Εντούτοις, εάν ένα προϊόν με βάση το κρέας φέρει πρώτη και δυέτερη συσκευασία μεμονωμένα, αρκεί να τίθεται το σήμα καταλληλότητας στη δεύτερη συσκευασία . 37 . Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα με βάση το κρέας που φέρουν σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με το σημείο 36 τοποθετούνται στη συνέχεια σε δεύτερη συσκευασία, το σήμα καταλληλότητας πρέπει να τίθεται και σ' αυτή τη δεύτερη συσκευασία . 38 . Κατά παρέκκλιση των σημείων 36 και 37, δεν απαιτείται σήμα καταλληλότητας για τα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχονται σε ενότητες αποστολής σε παλέτες, που πρόκειται να υποστούν συμπληρωματική μεταποίηση ή πρώτη συσκευασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εφόσον : - η εξωτερική επιφάνεια των εν λόγω ενοτήτων που περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας φέρει σήμα καταλληλότητας που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με το σημείο 39 στοιχείο α ), - η εγκατάσταση αποστολής τηρεί χωριστό βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι ποσότητες, ο τύπος και ο τόπος προορισμού των προϊόντων με βάση το κρέας που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν σημείο, - η εγκατάσταση προορισμού τηρεί χωριστό βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι ποσότητες, ο τύπος και η καταγωγή των προϊόντων με βάση το κρέας που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο, - το σήμα καταλληλότητας καταστρέφεται κατά το άνοιγμα των εν λόγω ενοτήτων αποστολής με την ευθύνη της αρμόδιας αρχαής, - ο τόπος προορισμού και η προβλεπόμενη χρησιμοποίηση των προϊόντων με βάση το κρέας αναφέρονται ευκρινώς στην εξωτερική επιφάνεια της μεγάλης συσκευασίας, εκτός εάν η συσκευασία αυτή είναι διαφανής . Ωστόσο, όταν μια ενότητα αποστολής πρωτοσυσκευασμένων προϊόντων φέρει διαφανή εξωτερική συσκευασία δεν απαιτείται σήμα καταλληλότητας στην εξωτερική συσκευασία εάν το σήμα καταλληλότητας στην πρώτη συσκευασία των προϊόντων είναι ευκρινές δια μέσου της εξωτερικής συσκευασίας . 39 . α ) Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες περιβάλλονται από ωοειδή λωρίδα : i ) είτε : - στο άνω τμήμα : τα αρχικά της χώρας αποστολής, με κεφαλαία τυπογραφικά στοιχεία, ήτοι : B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, και στη συνέχεια τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης, - στο κάτω τμήμα : ένα από τα ακόλουθα αρχικά : CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF, ii ) είτε : - στο άνω τιμήμα, το όνομα της χώρας αποστολής με κεφαλαία, - στο κέντρο, ο αριθμός της κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης, - στο κάτω τμήμα ένα από τα αρχικά : CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF β ) το σήμα καταλληλότητας μπορεί να τίθεται με μελανωτήρα ( ταμπόν μελάνης ), ή δια πυρός επί του προϊόντος, της πρώτης ή δεύτερης συσκευασίας ή να τυπώνεται, ή να αναγράφεται σε ετικέτα . Το σήμα, εφόσον τίθεται στη δεύτερη συσκευασία, πρέπει να καταστρέφεται κατά το άνοιγμά της . Η μη καταστροφή του σήματος, επιτρέπεται μόνο εφόσον η συσκευασία καταστρέφεται από το άνοιγμά της . ιΟσον αφορά τις κονσέρβες, το σήμα πρέπει να τυπώνεται ανεξίτηλα στο κάλυμμα ή στο κουτί γ ) η σήμανση καταλληλότητας είναι δυνατόν, επίσης, να συνίσταται στη σταθερή τοποθέτηση δίσκου από ανθεκτικό υλικό, που πληροί τις απαιτήσεις της υγιεινής και περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 40 . Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταλληλότητας που, εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 9 δεύτερη φράση, πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα με βάση το κρέας κατά τη μεταφορά τους στη χώρα προορισμού και πρέπει να χορηγείται από την αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της φόρτωσης των προϊόντων με βάση το κρέας . Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να ανταποκρίνεται, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή στις επίσημες γλώσσες τη χώρας προορισμού και να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΑΠΟΘΗΚΕΙΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 41 . Τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να αποθηκεύονται στους χώρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο α ) ή σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ . Τα προϊόντα με βάση το κρέας που μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντας, είναι δυνατό να τοποθετούνται σε αποθήκες έξω από την εγκεκριμένη εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας, εφόσον η αποθήκη αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή υπό προϋποθέσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . 42 . Τα προϊόντα με βάση το κρέας, για το οποία ενδείκνυνται ορισμένες θερμοκρασίες αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 4, πρέπει να διατηρούνται στις θερμοκρασίες αυτές . 43 . Τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να αποστέλλονται κατά τρόπον που να προστατεύονται, κατά τη μεταφορά, από οποιοδήποτε παράγοντα ο οποίος μπορει να τα καταστρέψει ή να τα μολύνει, Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της μεταφοράς καθώς και τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς και οι μετεωρολογικές συνθήκες . 44 . Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προϊόντων με βάση το κρέας πρέπει εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση των προϊόντων, να είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε κατάσταση ψύξης, και ιδίως να μην ξεπεραστούν οι αναγραφόμενες σύμφωνα με το άρθρο 4 θερμοκρασίες . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 1 . Ανεξάρτητα από τους γενικούς όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι, οι εγκαταστάσεις παρασκευής και πρώτης συσκευασίας προϊόντων με βάση το κρέας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον : α ) Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, χώρους κατάλληλους και αρκετά ευρείς για τη χωριστή αποθήκευση : i ) υπό ψύξη : - νωπών κρεάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β ) σημείο ii ) καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ ), - κρεάτων και παρασκευασμάτων κρέατος εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, ii ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή, κατά περίπτωση, υπό ψύξη : - προϊόντων με βάση το κρέας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, - άλλων προϊόντων που παρασκευάζονται εν όλω ή εν μέρει από κρέατα β ) το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 1993, χώρους κατάλληλους και αρκετά ευρείς για τη χωριστή αποθήκευση : i ) υπό ψύξη, νωπών κρεάτων και παρασκευασμάτων κρέατος, ii ) στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή, κατά περίπτωση, υπό ψύξη : - προϊόντων με βάση το κρέας που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, - άλλων προϊόντων που παρασκευάζονται εν όλω ή εν μέρει από νωπό κρέας γ ) κατάλληλο και επαρκή χώρο ή χώρους για την παρασκευή και την πρώτη συσκευασία δ ) χώρο που κλειδώνει για την αποθήκευση ορισμένων συστατικών, όπως πρόσθετα τροφίμων ε ) χώρο δεύτερης συσκευασίας, εκτός αν πληρούνται οι σχετικοί όροι που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο V σημείο 34, και χώρο για την αποστολή στ ) χώρο για την αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασίας ζ ) χώρο για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και του κινητού υλικού, όπως π.χ . άγκιστρα και δοχεία και χώρο ή ντουλάπι για την αποθήκευση του υλικού καθαρισμού και συντήρησης . 2 . Ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει : α ) χώρο ή, αν δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, μέρος αφαίρεσης της δεύτερης συσκευασίας β ) χώρο ή, αν δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης μέρος απόψυξης των νωπών κρεάτων γ ) χώρο τεμαχισμού δ ) χώρο πλήρωσης των δοχείων πριν υποστούν θέρμανση ε ) χώρο : - ψησίματος οι συσκευές θερμικής επεξεργασίας πρέπει να διαθέτουν θερμόμετρο ή τηλεθερμόμετρο με μηχανισμό καταγραφής, - αποστείρωσης τα αυτόκλειστα πρέπει να διαθέτουν θερμόμετρο ή τηλεθερμόμετρο με μηχανισμό καταγραφής καθώς και θερμόμετρο ελέγχου με απευθείας ανάγνωση τα αυτόκλειστα πρέπει, εξάλλου, να διαθέτουν μανόμετρο στ ) χώρο τήξης των λιπών ζ ) χώρο ή ειδική εγκατάσταση για το κάπνισμα η ) χώρο αποξήρανσης και ωρίμανσης θ ) χώρο αφαλάτωσης, διαβροχής και κάθε άλλης επεξεργασίας των φυσικών εντέρων ι ) χώρο προκαθαρισμού των τροφίμων που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία προϊόντων με βάση το κρέας ια ) χώρο παστώματος που να διαθέτει, εφόσον είναι απαραίτητο, σύστημα κλιματισμού για τη διατήρηση της θερμοκρασίας που προβλέπεται στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 22 ιβ ) χώρο προκαθαρισμού, εάν χρειάζεται, για τα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για τεμαχισμό ή για απλό τεμαχισμό και για πρώτη συσκευασία ιγ ) χώρο κλιματιζόμενο, εάν αυτό είναι αναγκαίο, για τον τεμαχισμό σε φέτες ή τον απλό τεμαχισμό και για την πρώτη συσκευασία των προϊόντων με βάση το κρέας που προορίζονται να διατεθούν στο εμπόριο προσυσκευασμένα ιδ ) συσκευή για τη μεταφορά των κουτιών κονσερβών με υγιεινό τρόπο προς την αίθουσα εργασίας ιε ) συσκευή για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των δοχείων αμέσως πριν από την πλήρωσή τους ιστ ) συσκευή για το πλύσιμο με πόσιμο νερό που είναι αρκετά θερμό για την απομάκρυνση των λιπών από τα δοχεία μετά το ερμητικό κλείσιμο και πριν την αποστείρωση ιζ ) χώρο ή κατάλληλο μέρος για την ψύξη και το στέγνωμα των δοχείων μετά τη θερμική επεξεργασία ιη ) συσκευές επώασης των δειγμάτων των προϊόντων με βάση το κρέας που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία ιθ ) κατάλληλο εξοπλισμό για τον έλεγχο της στεγανότητας και της ακεραιότητας των δοχείων . Εντούτοις, εφόσον οι χρησιμοποιούμενες συσκευές δεν κινδυνεύουν να βλάψουν τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας, οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται για τους χωριστούς χώρους που αναφέρονται στα στοιχεία ε ) και στ ), μπορούν να πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο . Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στους χώρους που αναφέρονται στα στοιχεία γ ), δ ), ζ ) και ιγ ) μπορούν να πραγματοποιούνται στο χώρο που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ ) εφόσον αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν ενιαίο κύκλο συνεχούς παραγωγής χωρίς διακοπή των εργασιών και εξασφαλίζουν την τήρηση των άλλων απαιτήσεων της οδηγίας και εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης των νωπών ή των προϊόντων με βάση το κρέας . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ Οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν προϊόντα με βάση το κρέας σε ερμητικά κλειστά δοχεία πρέπει, εκτός από τις γενικές διατάξεις, να πληρούν και τις ακόλουθες απαιτήσεις : 1 . Η αρμόδια αρχή πρέπει να φροντίζει ώστε, όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία : α) ο εκμεταλλευόμενος την εκγατάσταση, ο ιδιοκτήτης αυτής ή ο αντιπρόσωπός του να εξασφαλίζουν με δειγματοληπτικούς ελέγχους : - την εφαρμογή στα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται να αποθηκευθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μιας διαδικασίας που να επιτρέπει να επιτυγχάνεται τιμή Fc ίση ή ανώτερη από 3,00 ή, στα κράτη μέλη όπου δεν χρησιμοποιείται η τιμή αυτή, ελέγχου της πραγματοποιηθείσης επεξεργασίας με δοκιμή επώασης επτά ημερών σε 37^gC ή δέκα ημερών σε 35 gC, - την εφαρμογή μιας αξιόπιστης θερμικής επεξεργασίας η οποία θα έχει καθοριστεί σύμφωνα με αντιπροσωπευτικά κριτήρια, όπως η διάρκεια θέρμανσης, η θερμοκρασία, η κίνηση κατά τη θέρμανση, η πλήρωση, κλπ ., - την τήρηση, για τα κενά δοχεία, των κανόνων παραγωγής, - την πραγματοποίηση ελέγχου της ημερήσιας παραγωγής, με προκαθορισμένη συχνότητα, για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό κλείσιμο των δοχείων, - την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων και τη χρησιμοποίηση, ιδίως, σημείων ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία έχουν υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία, - την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων για να εξασφαλίζεται ότι το ψυκτικό νερό περιέχει χλώριο μετά τη χρήση . Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαίτηση αυτή, εάν το νερό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/778 /ΕΟΚ, - τη διενέργεια δοκιμών επώασης των προϊόντων με βάση το κρέας που ευρίσκονται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία και έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση, - την επίθεση διακριτικού σημείου στα δοχεία το οποίο θα επιτρέπει την αναγνώριση των προϊόντων με βάση το κρέας που παρασκευάζονται ταυτόχρονα και με τις ίδιες συνθήκες β ) τα προϊόντα που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία να εξάγονται από τις συσκευές θέρμανσης σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία εξάτμιση της υγρασίας και να μην έρχονται σε επαφή με χέρια πριν στεγνώσουν τελείως γ ) τα κουτιά στα οποία παρουσιάζεται αέριο να υποβάλλονται σε συμπληρωματικό έλεγχο δ ) τα θερμόμετρα της συσκευής θέρμανσης να ελέγχονται με τη βοήθεια βαθμονομημένων θερμομέτρων . 2 . Τα δοχεία πρέπει : - να απορρίπτονται αν έχουν υποστεί ζημίες ή είναι κακής κατασκευής, - να καθαρίζονται καλά, αμέσως πριν την πλήρωσή τους, με τα συστήματα καθαρισμού που αναφέρονται στο κεφάλαιο I στοιχείο 2 σημείο ιε ) δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στάσιμου νερού, - εάν χρειάζεται, να στραγγίζουν για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τον καθαρισμό και πριν την πλήρωσή τους, - εφόσον είναι απαραίτητο, να πλένονται μόσιμο νερό, ενδεχομένως αρκετά θερμό για να απομακρύνονται τα λίπη, μετά το ερμητικό κλείσιμό τους και πριν την αποστείρωση, με τη συσκευή που αναφέρεται στο κεφάλαιο I σημείο 2 στοιχείο ιστ ), - να ψύχονται, μετά τη θέρμανση, σε νερό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 1 στοιχείο α ) έκτη περίπτωση, - ο χειρισμός τους, πριν και μετά τη θερμική επεξεργασία, πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται αποιαδήποτε βλάβη ή μόλυνση . 3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προσθήκη ορισμένων ουσιών στο νερό των αυτοκλείστων για να αποφεύγεται η διάβρωση των κουτιών για κονσέρβες και για την αποσκλήρυνση και την απολύμανση του νερού . Ο κατάλογος των προϊόντων αυτών καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 . 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού για την ψύξη των δοχείων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία . Το νερό αυτό πρέπει να διηθείται και να χλωριώνεται ή να υφίσταται άλλη επεξεργασία που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 . Αυτή η επεξεργασία γίνεται για να ανταποκρίνεται το ανακυκλωμένο νερό στους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα Ε της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ ώστε να μη μπορεί αυτό το νερό να μολύνει τα προϊόντα και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία . Το ανακυκλωμένο νερό πρέπει να κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα ώστε να είναι αδύνατη η χρησιμοποίησή του για άλλους σκοπούς . 5 . Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, επιτρέπεται ο καθαρισμός του δαπέδου, στο τέλος της περιόδου εργασίας, με το νερό που είχε χρησιμοποιηθεί για την ψύξη των δοχείων καθώς και με το νερό των αυτόκλειστων . ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ Ανεξάρτητα από τις γενικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο I και ανάλογα με το είδος της συγκεκριμένης παραγωγής : 1 . α ) Εάν η παρασκευή μαγειρευμένων φαγητών δεν γίνεται στο χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο γ ), η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει χωριστό χώρο για την παρασκευή των μαγειρευμένων φαγητών β ) η παρασκευή των μαγειρευμένων φαγητών πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία . 2 . α ) Ο εκμεταλλευόμενος την εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης αυτής ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο της γενικής υγιεινής των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάστασή του, ιδίως με μικροβιολογικούς ελέγχους σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο . Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και, ανάλογα με το είδος της συγκεκριμένης παραγωγής, στα προϊόντα . Οφείλει, εξάλλου, να είναι σε θέση κατόπιν αιτήσεως της επίσημης αρχής, να γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή ή στους πραγματογνώμονες κτηνίατρους της επιτροπής τη φύση, τη συχνότητα και τα αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο . Το είδος των ελέγχων αυτών, η συχνότητά τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου θα καθοριστούν σε ένα κώδικα ορθής υγιεινής πρακτικής που θα εκπονηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 β ) η αρμόδια αρχή προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στο στοιχείο α ). Μπορεί, σε συνάρτηση με την ααλυση αυτή, να προβαίνει σε συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις, σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή επί των προϊόντων . Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση, της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον εκμεταλλευόμενο την εγκατάσταση, ο οποίος φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής 3 . Επιπλέον, τα ψημένα μαγειρευμένα φαγητά που προορίζονται να πωληθούν άμεσα στους καταναλωτές πρέπει : - να υποβάλλονται στην πρώτη συσκευασία αμέσως ή μετά το ψήσιμο, - να υποβάλλονται, μετά τις εργασίες ψησίματος και πρώτης συσκευασίας, σε ταχεία ψύξη σε χώρο απομονωμένο που πληροί τους όρους υγιεινής, - να ψύχονται επί δύο ώρες ή περισσότερο από το τέλος του ψησίματος έως ότου επιτευχθεί εσωτερική θερμοκρασία + 10^γC, - ενδεχομένως, να υποβληθούν σε κατάψυξη ή βαθιά κατάψυξη αμέσως μετά την ψύξη . 4 . Η επίθεση ετικετών στα μαγειρευμένα φαγητά κρέατος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 79/118/ΕΟΚ . Ο κατάλογος των συστατικών πρέπει, για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, να περιλαμβάνει τα είδη των ζώων . 5 . Τα μαγειρευμένα φαγητά πρέπει να φέρουν λίαν ευκρινώς σε μια από τις εξωτερικές πλευρές της πρώτης συσκευασίας, εκτός από τις ενδείξεις που ήδη προβλέπονται, την ημερομηνία παρασκευής . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ^(;) ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚ Αριθ .^($) (=) Χώρα αποστολής : Υπουργείο : Υπηρεσία : Στοιχεία ^($): Ι . Ταυτοποίηση των προϊόντων με βάση το κρέας Προϊόντα παρασκευασθέντα από κρέατα : ( είδος ζώου ) Είδος προϊόντων ^(%) Είδος συσκευασίας : Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας : Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς^(& ) Διάρκεια συντήρησης^(& ): Καθαρό βάρος : ΙΙ . Προέλευση προϊόντων με βάση το κρέας Διεύθυνση(εις ) και αριθμός(οι ) κτηνιατρικής έγκρισης της(των ) εγκεκριμένης(ων ) εγκαταστάσεως(ων ) μεταποίησης ^(=): Ενδεχομένως : Διεύθυνση(εις ) και αριθμός(οι ) κτηνιατρικής έγκρισης της(των ) εγκεκριμένης(ων ) ψυκτικής(ων) αποθήκησ(ων )^(=): ΙΙΙ . Προορισμός προϊόντων με βάση το κρέας Τα προϊόντα αποστέλλονται από : ( τόπος αποστολής ) σε : ( χώρα προορισμού ) με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο ^(()^(=): Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολέα : Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση παραλήπτη : (;) Κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ . ($) Προαιρετικό . (=) Σε περίπτωση μεταφόρτωσης σε εγκατάσταση ή σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη, η αρμόδια αρχή πρέπει να συμπληρώσει το πιστοποιητικό ( αριθμός καταχώρησης, ημερομηνία, τόπος, σφραγίδα και υπογραφή ). (%) Ενδεχόμενη ένδειξη για την περίπτωση ιονιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς λόγους . (& ) Συμπληρώνεται σε περίπτωση ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 77 /99/ΕΟΚ . (() Για τα βαγόνια και τα φορτηγά, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως και για τα πλοία η ονομασία . IV . Βεβαίωση καταλληλότητας Βεβαιώνω : α ) ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν παρασκευασθεί με νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας και με συνθήκες που πληρούν τους κανόνες της οδηγίας 77 /99/ΕΟΚ β ) ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν/δεν έχουν ^(;) υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα Β κεφάλαιο Ι σημείο 1 στοιχείο α ) πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ γ ) ότι τα εν λόγω προϊόντα, η πρώτη ή η δεύτερη συσκευασία τους φέρουν σήμανση που αποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα προέρχονται στο σύνολό τους από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ^(;). δ) ότι τα οχήματα και τα μηχανικά μέσα μεταφοράς καθώς και οι συνθήκες φόρτωσης της συγκεκριμένης αποστολής πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται από την αοδηγία 77/99/ΕΟΚ ε) ότι το νωπό χοιρινό κρέας που χρησιμοποιήθηκε έχει/δεν έχει^(;) υποβληθεί σε εξέταση για την ανίχνευση τριχινών . ιΕγινε στ ( τόπος ) στις ( ημερομηνία ) Σφραγίδα ( υπογραφή ) ( Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία γράμματα ) (;) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία