ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1988/31988L0660

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1988-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1988-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 88/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τροποποίηση της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τροποποίηση της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας ( 88/660/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ) Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/491/ΕΟΚ^(5 ), καθόρισε τα είδη επεξεργασιών που είναι δυνατόν να καταστρέψουν τους φορείς που προκαλούν ασθένειες των ζώων στα προϊόντα με βάση το κρέας προκειμένου να επιτρέπονται οι ενδοικοινοτικές συναλλαγές των προϊόντων αυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις ότι η κτηθείσα πείρα η εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνολογικων γνώσεων στον τομέα των κρεάτων, επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση νέας επεξεργασίας η οποία παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ότι, αν συμπεριληφθεί η επεξεργασία αυτή στις άλλες που ήδη προβλέπονται, θα ήταν δυναον να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, γεγονός που θα αυξήσει την αξία της παραγωγής αποφεύγοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών ότι έχει διατυπωθεί επιστημονική γνώμη σύμφωνα με την οποία μπορεί να παραλειφθεί, χωρίς κανένα κίνδυνο, το όριο βάρους πέντε χιλιογράμμων που ισχύει μέχρι σήμερα σε αυτά τα προϊόντα με βάση το κρέας, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν και να ισχύουν όλες οι άλλες υπάρχουσες εγγυήσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο α ) σημείο ii ) της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ τροποποιείται εξής : 1 . η δεύτερη περίπτωση διαγράφεται, 2 . στην πρώην τέταρτη περίπτωση, πρώτη υποπερίπτωση, οι όροι 'η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στους 70^γC' αντικαθίστανται από τους όρους 'η Θερμοκρασία στη μάζα πρέπει να φθάσει τους 70^γC '. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Απριλίου 1989 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1988 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ . ΠΟΤΤΑΚΗΣ (1 ) ΕΕ αριθ . C 273 της 22.^10.^1988, σ . 9 . ( 2 ) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1988 ( δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα ). ( 3 ) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1988 ( δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα ). ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 47 της 21.^2.^1980, σ . 4 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 279 της 2 .^10.^1987 σ . 27 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία