ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0117

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-01-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού (89/117/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε ένα άλλο κράτος μέλος τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο ίδιο κράτος μέλος· ότι το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, όσον αφορά τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών, αρκεί τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε ένα άλλο κράτος μέλος να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς ολοκλήρου του ιδρύματος· ότι, στα πλαίσια ενός άλλου μέσου συντονισμού των υποχρεώσεων δημοσίευσης που υπέχουν τα καταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος από ορισμένους τύπους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους· ότι, όσον αφορά τη δημοσιότητα των λογιστικών εγγράφων, γίνεται αναφορά σε ειδικές διατάξεις που πρέπει να θεσπιστούν για τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· ότι η ισχύουσα πρακτική ορισμένων κρατών μελών να απαιτούν από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός αυτών των κρατών μέλων να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς που αφορούν τα υποκαταστήματα, δεν δικαιολογείται πλέον μετά τη θέσπιση της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (4)· ότι, εξάλλου, η δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών των υποκαταστημάτων δεν επιτρέπει στο κοινό, και ιδίως στους δανειστές, να σχηματίσουν επαρκή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί χωριστά ένα τμήμα ενός ενιαίου συνόλου· ότι, επιπλέον, ενόψει του παρόντος σταδίου ενοποίησης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί η ανάγκη ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα εκτός αυτού του κράτους μέλους · ότι, εντούτοις, θα πρέπει να περιορισθεί η έκταση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· ότι, ωστόσο, η παρούσα οδηγία αφορά μόνον τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των ετήσιων λογαριασμών και σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις πληροφόρησης στις οποίες υπόκεινται τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρημα τοπιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει άλλων διατάξεων, για παράδειγμα, κοινωνικής νομοθεσίας όσον αφορά το δικαίωμα πληροφόρησης των εργαζομένων, ελέγχου των τραπεζών στην περίπτωση των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας υποδοχής και φορολογικού δικαίου καθώς και για στατιστικούς σκοπούς· ότι όσον αφορά τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα, ισότητα στον ανταγωνισμό σημαίνει, αφενός, ότι τα υποκαταστήματα αυτά πρέπει να τηρήσουν για τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών ένα πρότυπο το οποίο είναι όμοιο ή ισοδύναμο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν οφείλουν να δημοσιεύσουν τους ετήσιους λογαριασμούς που αφορούν τη δική τους δραστηριότητα αν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση· ότι η απαιτούμενη, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ισοδυναμία σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε μια τρίτη χώρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εκτίμησης· ότι, κατά συνέπεια, τα προβλήματα αυτά όπως και τα άλλα προβλήματα που τίθενται στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της, επιβάλλεται να εξετασθούν από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο μιας επιτροπής συνεργασίας· ότι, προκειμένου να διατηρηθεί χαμηλός ο αριθμός των επιτροπών του είδους αυτού, είναι επιθυμητό να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνεργασία στα πλαίσια της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 52 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 για τους ετήσιους λογαρισμούς εταιρειών ορισμένων μορφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/569/ΕΟΚ (2)· ότι, εντούτοις, εφόσον πρόκειται για την εξέταση προβλημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, η επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει την κατάλληλη σύνθεση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στα εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού. Στην περίπτωση που ένα πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο μέτρο που το ίδρυμα αυτό έχει νομική μορφή παρόμοια με αυτές που αναφέρονται στα προαναφερόμενα στοιχεία α) και β). 2. Το άρθρο 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ (3) εφαρμόζεται mutatis mutandis στα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 2 Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος 1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, τα έγγραφα του πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (ετήσιοι λογαριασμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί, έκθεση διαχείρισης, ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, εκθέσεις που καταρτίζει ο υποψήφιος για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών). 2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την οδηγία 86/635/ΕΟΚ. 3. Τα υποκαταστήματα δεν μπορούν να υποχρεώνονται να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς που αφορούν τη δική τους δραστηριότητα. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή περαιτέρω συντονισμού, να απαιτούν από τα υποκαταστήματα τη δημοσίευση των ακόλουθων συμπληρωματικών πληροφοριών: - τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, - τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα, - το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένες σε εκείνες που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν τους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκφρασμένες στο νόμισμα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, - το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της συμφωνίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 35 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. Όταν ζητούνται οι πληροφορίες αυτές, η ακρίβειά τους και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς πρέπει να ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να ασκούν τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκατασταθεί το υποκατάστημα. Άρθρο 3 Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα 1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα δημοσιεύουν, σύμφωνα με το αρθρο 2 παράγραφος 1, τα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, τα οποία συντάσσονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που βρίσκεται η έδρα. 2. Εφόσον τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με την οδηγία 66/635/ΕΟΚ, ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον πληρείται ο όρος της αμοιβαιότητας, για τα κοινοτικά πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην τρίτη χώρα που βρίσκεται η έδρα του ιδρύματος, εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 3. 3. Στις άλλες περιπτώσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τα υποκαταστήματα τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών που αφορούν τη δραστηριότητά τους. 4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τα υποκαταστήματα τη δημοσίευση των στοιχείων που αναφέρονται στο στοιχείο 2 παράγραφος 4 καθώς και του κεφαλαίου που έχει τεθεί στη διάθεσή τους. 5. Το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ εφαρμόζεται κατ' αναλογία στα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Γλώσσες δημοσίευσης Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη δημοσίευση των εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία στην ή τις επίσημες εθνικές γλώσσες τους και την επικύρωση της μετάφρασης των εν λόγω εγγράφων. Άρθρο 5 Καθήκοντα της επιτροπής συνεργασίας Η επιτροπή συνεργασίας, που συνιστάται βάσει του άρθρου 52 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, όταν έχει την κατάλληλη σύνθεση έχει επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα: α) να διευκολύνει με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές συνεννοήσεις που αφορούν ιδίως τα συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της, όπως για παράδειγμα την εκτίμηση της ισοδυναμίας των εγγράφων, και να διευκολύνει τις αποφάσεις που αφορούν το συγκρίσιμο χαρακτήρα και την ισοδυναμία των νομικών μορφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1· β) να εισηγείται στην Επιτροπή, αν είναι ανάγκη, προσθήκες ή τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας. Τελικές διατάξεις Άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για πρώτη φορά για τους ετήσιους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993 ή κατά τη διάρκεια του έτους 1993. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 7 Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το Συμβούλιο, με βάση έκθεση της Επιτροπής, θα εξετάσει και, ενδεχομένως, μετά από πρόταση της Επιτροπής και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αναθεωρήσει το άρθρο 2 παράγραφος 4, ανάλογα με την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί σχετικά με την παρούσα οδηγία καθώς και με το στόχο κατάργησης των συμπληρωματικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς μια μεγαλύτερη εναρμόνιση των λογαριασμών των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 1989. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. SOLCHAGA CATALAN (1) ΕΕ αριθ. C 230 της 11. 9. 1986, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 319 της 30. 11. 1987, σ. 64 και ΕΕ αριθ C 290 της 14. 11. 1988, σ. 66. (3) ΕΕ αριθ. C 345 της 21. 12. 1987, σ. 73. (4) ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1986, σ. 1. (1) ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. L 314 της 4. 12. 1984, σ. 28. (3) ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία