ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0227

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/462/ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέσπιση υγειονομικών κανόνων και κανόνων υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαρτίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/462/ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέσπιση υγειονομικών κανόνων και κανόνων υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (89/227/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το Συμβούλιο με την οδηγία 77/99/ΕΟΚ(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/658/ΕΟΚ (5), έχει ρυθμίσει τα υγειονομικά προβλήματα στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας· ότι το Συμβούλιο με την οδηγία 80/215/ΕΟΚ (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/660/ΕΟΚ (7), έχει ρυθμίσει τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας· ότι θα πρέπει να θεσπιστεί κοινοτικό καθεστώς το οποίο θα εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας από τρίτες χώρες· ότι, μέχρι να τεθούν σε ισχύ κοινοτικοί υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τις συναλλαγές κρέατος πουλερικών και κρέατος θηραμάτων, τα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών ή θηραμάτων θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· ότι στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να καθοριστούν οι υγειονομικοί όροι και οι όροι υγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας· ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/289/ΕΟΚ (9), καθόρισε τους όρους που ισχύουν σχετικά με τις εισαγωγές νωπού κρέατος από ορισμένες τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών· ότι τα ίδια κριτήρια μπορούν να εφαρμοστούν και για τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας· ότι, σε γενικές γραμμές, οι υγειονομικοί κανόνες και οι κανόνες υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς αυτούς που προβλέπονται από τις οδηγίες 77/99/ΕΟΚ και 80/215/ΕΟΚ · ότι τα νωπά κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το κρέας πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις· ότι οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ· ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις· ότι οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ· ότι, για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας εκ μέρους των τρίτων χωρών που πραγματοποιούν τις εισαγωγές, είναι ανάγκη να εφαρμόζονται έναντι αυτών οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ, και ιδίως το σύστημα επιτόπιων κοινοτικών ελέγχων από πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Κοινότητας και οι έλεγχοι κατά την άφιξη στο έδαφος της Κοινότητας· ότι η προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού και πιστοποιητικού καταλληλότητας, που έχουν εκδοθεί από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας που πραγματοποιεί την εισαγωγή, αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για να παρέχεται η εγγύηση ότι μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή μιας παρτίδας προϊόντων με βάση το κρέας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγεινομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών.» 2. Τα άρθρα 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών: - κατοικιδίων βοοειδών και χοίρων εκτροφής, αποδόσεως ή σφαγής, - νωπών κρεάτων που προέρχονται από κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων), χοίρους, προβατοειδή και αιγοειδή, καθώς και από κατοικίδια μόνοπλα, - για τις ανάγκες του άρθρου 3, νωπών κρεάτων αγρίων μονόπλων και διχήλων ζώων, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές αποδεκτές που προέρχονται από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής, - προϊόντων με βάση το κρέας που παρασκευάζονται από νωπά κρέατα που ορίζονται στη δεύτερη περίπτωση, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ και στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 20 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. 2. Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται: α) στα ζώα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για βοσκή ή γεωργικές εργασίες, προσωρινά, κοντά στα σύνορα της Κοινότητας· β) στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση, εφόσον η μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο κατ' άτομο και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 28· γ) στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) που αποστέλονται ως μικροδέματα σε ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα, κατά το μέτρο που η αποστελλόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο, και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από μια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 28· δ) στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία ευρίσκονται, για τη σίτιση του προσωπικού και των επιβατών, σε μεταφορικά μέσα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές. Όταν αυτά τα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας ή τα υπολείμματά τους κουζίνας εκφορτώνονται, πρέπει να καταστρέφονται. Είναι, εντούτοις, δυνατό να μην καταστραφούν όταν τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας διέρχονται, απευθείας ή αφού έχουν τεθεί προσωρινά υπό τελωνειακό έλεγχο, απ' αυτό το μεταφορικό μέσο σε ένα άλλο· ε) εφόσον η ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο, στα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό δοχείο με τιμή Fo ανώτερη ή ίση με 3,00: i) που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική τους κατανάλωση, ii) που αποστέλλονται ως μικροδέματα σε ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/489/ΕΟΚ (2), και της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/658/ΕΟΚ (4). Ωστόσο, οι ορισμοί των κρεάτων πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Περαιτέρω νοείται ως: α) επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας· β) χώρα προορισμού: το κράτος μέλος προς το οποίο αποστέλλονται ζώα, νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας προερχόμενα από τρίτη χώρα· γ) τρίτη χώρα: η χώρα στην οποία δεν ισχύουν οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ· δ) εισαγωγή: η εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας ζώων, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών· ε) εκμετάλλευση: η επίσημα ελεγχόμενη αγροτική επιχείρηση βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, η οποία ευρίσκεται στο έδαφος μια τρίτης χώρας και στην οποία κρατούνται ή εκτρέφονται κατά το συνήθη τρόπο ζώα εκτροφής, αποδόσεως ή σφαγής· στ) ζώνη απαλλαγμένη επιζωοτίας: ζώνη στην οποία, κατόπιν επισήμων διαπιστώσεων, τα ζώα δεν έχουν προσβληθεί από οποιοδήποτε μεταδοτικό νόσημα του πίνακα που συντάχθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, κατά τη διάρκεια μια χρονικής περιόδου και εντός ακτίνας που ορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. (1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. (2) ΕΕ αριθ. L 280 της 3. 10. 1987, σ. 28. (3) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85. (4) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 15. Άρθρο 3 1. Συντάσσεται από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, κατάλογος των χωρών ή τμημάτων των χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή: - κατοικιδίων βοοειδών και χοίρων εκτροφής, απόδοσης ή σφαγής, - νωπών κρεάτων που προέρχονται από κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων), χοίρους, προβατοειδή και αιγοειδή ή από τα κατοικίδια μόνοπλα, καθώς και από τα προϊόντα με βάση το κρέας που παρασκευάζονται από ή με αυτά τα κρέατα, - νωπών κρεάτων αγρίων μονόπλων και διχήλων ζώων, λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης αυτών των χωρών ή των τμημάτων αυτών. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση του πίνακα σχετικά με τα προϊόντα με βάση το κρέας, με ενδεχόμενη μνεία του είδους των ζώων και, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 21α παράγραφος 2, της απαιτούμενης επεξεργασίας. 2. Για να αποφασιστεί, τόσο για τα βοοειδή και τους χοίρους όσο και για τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, αν μια χώρα ή ένα τμήμα της χώρας μπορεί να περιληφθούν στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται ιδίως υπόψη: α) αφενός, η υγειονομική κατάσταση των εκτρεφομένων ζώων, των άλλων κατοικιδίων ζώων και των αγρίων ζώων της τρίτης χώρας, όσον αφορά ιδιαίτερα τα εξωτερικά νοσήματα των ζώων και, αφετέρου, η υγειονομική κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας αυτής, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπινου πληθυσμού και του ζωικού κεφαλαίου των κρατών μελών· β) η κανονικότητα και η ταχύτητα με την οποία διαβιβάζονται από τη χώρα αυτή οι πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση στο έδαφός της μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στους πίνακες Α και Β του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών· γ) οι κανονισμοί της χώρας αυτής σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων· δ) η δομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών αυτής της χώρας και οι δυνατότητες των υπηρεσιών αυτών· ε) η οργάνωση και η εφαρμογή της πρόληψης και της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων· στ) η νομοθεσία αυτής της χώρας για τη χρήση ουσιών και ιδίως εκείνη για την απαγόρευση ή άδεια χρησιμοποίησής τους, τη διανομή τους, τη διάθεσή τους στην αγορά και τους κανόνες χορήγησης και ελέγχου αυτών. 3. Προκειμένου να αποφασιστεί, για τα προϊόντα με βάση το κρέας, αν μια χώρα ή τμήμα χώρας μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι εγγυήσεις που παρέχει η εν λόγω τρίτη χώρα από υγειονομική άποψη και από την άποψη των υγειονομικών ελέγχων. 4. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και όλες οι διενεργούμενες τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, συντάσσεται ένας ή περισσότεροι πίνακες των εγκαταστάσεων από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας. Σύμφωνα με λεπτομέρειες εφαρμογής που θα καθορίσει η Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30, ο ή οι πίνακες αυτοί μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται από την Επιτροπή σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα οποία έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στα κράτη μέλη. Σε περίπτωση δυσκολιών, το θέμα φέρεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29. Το Συμβούλιο επανεξετάζει τη διαδικασία αυτή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990, με βάση έκθεση της Επιτροπής. 2. Για να αποφασισθεί αν ένα σφαγείο, εργαστήριο τεμαχισμού, εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας ή ψυκτικός χώρος εναποθήκευσης που ευρίσκεται εκτός ενός σφαγείου ή ενός εργαστηρίου τεμαχισμού ή μιας εγκατάστασης παρασκευής μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν από τους πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) οι εγγυήσεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας· β) οι κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας που αφορούν τη χορήγηση στα ζώα σφαγής όλων των ουσιών που μπορούν να προσβάλουν την καταλληλότητα των κρεάτων ή/και των προϊόντων με βάση το κρέας· γ) όσον αφορά τα νωπά κρέατα, η τήρηση, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και του παραρτήματος 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Εντούτοις, παρέκκλιση είναι δυνατή, κατά τη διαδικασία του άρθρου 29 της παρούσας οδηγίας, από το σημείο 13 στοιχείο γ) δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση, από τα σημεία 24 και 41 μέρος Γ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, αν η ενδιαφερόμενη χώρα παρέχει παρόμοιες εγγυήσεις· στην περίπτωση αυτή, ορίζονται υγειονομικοί όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς εκείνους του εν λόγω παραρτήματος κατά περίπτωση και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία· δ) όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας, η τήρηση, σε κάθε επιμέρους περίπτωση, των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των σχετικών διατάξεων των παραρτημάτων Α και Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· ε) η οργάνωση της ή των υπηρεσιών ελέγχου των κρεάτων της τρίτης χώρας ή ενός τμήματος της χώρας αυτής, οι δυνατότητες που διαθέτει αυτή ή αυτές οι υπηρεσίες και η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται. 3. Η εγγραφή στον ή στους πίνακες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορεί να διενεργηθεί μόνο αν το σφαγείο, το εργαστήριο τεμαχισμού ή η εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας ή ο ψυκτικός χώρος εναποθηκεύσεως, που ευρίσκεται εκτός ενός σφαγείου, ενός εργαστηρίου τεμαχισμού ή μιας εγκατάστασης παρασκευής, ευρίσκεται σε μια τρίτη χώρα ή ένα τμήμα της χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και αν έχει εγκριθεί επίσημα για τις εξαγωγές προς την Κοινότητα από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας. Η έγκριση αυτή εξαρτάται από την τήρηση των ακόλουθων όρων: α) συμβιβάσιμο με τις σχετικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή αντίστοιχα, των παραρτημάτων Α και Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· β) συνεχής επίβλεψη από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας. 4. Ο ή οι πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όλες οι διενεργούμενες τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 3. Στο άρθρο 19, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται mutatis mutantis στα προϊόντα με βάση το κρέας». 4. Μετά το άρθρο 21, παρεμβάλεται το ακόλουθο κεφάλαιο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας Άρθρο 21α 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να παρασκευάζονται από ή με νωπά κρέατα: - που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 14 και 15 και στους ενδεχόμενους ειδικούς όρους υγειονομικού ελέγχου που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 ή - που κατάγονται από κράτος μέλος εφόσον αυτά τα νωπά κρέατα: i) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των άρθρων 7 και 10 της εν λόγω οδηγίας, ii) έχουν μεταφερθεί, υπό κτηνιατρικό έλεγχο, στην εγκατάσταση μεταποίησης, είτε απευθείας είτε ύστερα από προηγούμενη αποθήκευση σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη, iii) πριν την επεξεργασία τους, έχουν ελεγχθεί από επίσημο κτηνίατρο για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα νωπά κρέατα είναι πάντοτε κατάλληλα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 77/99/ΕΟΚ. 2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιταχθούν, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, στις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας από τρίτες χώρες ή από τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον πίνακα ''Προϊόντα με βάση το κρέας' του καταλόγου που συντάσσεται με το άρθρο 3 αλλά από τις οποίες δεν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται πλέον οι εισαγωγές νωπού κρέατος εφόσον τα εν λόγω προϊόντα ανταποκρίνονται στις εξής απαιτήσεις: i) πρέπει να προέρχονται από εγκατάσταση η οποία πληροί τις γενικές προϋποθέσεις έγκρισης και έχει λάβει ειδική έγκριση γι' αυτό το είδος παραγωγής, ii) πρέπει να έχουν ληφθεί από ή με νωπά κρέατα που ορίζονται στην παράγραφο 1 ή από κρέατα που προέρχονται από τη χώρα παρασκευής, τα οποία πρέπει: - να ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να ορισθούν, για κάθε περίπτωση χωριστά, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση της χώρας παρασκευής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30, - να προέρχονται από σφαγείο με ειδική έγκριση για την παράδοση κρεάτων στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο i), - να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα, που θα ορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, iii) πρέπει να έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό δοχείο με τιμή Fo ανώτερη ή ίση με 3,00. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 30, μπορούν να γίνουν αποδεκτές και άλλες επεξεργασίες, ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που επικρατεί στην εξάγουσα χώρα. (1) ΕΕ αριθ. C 286 της 25. 10. 1984, σ. 5. (2) ΕΕ αριθ. C 175 της 15. 7. 1985, σ. 301. (3) ΕΕ αριθ. C 87 της 9. 4. 1985, σ. 6. (4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85. (5) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 15. (6) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 4. (7) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 35. (8) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. (9) ΕΕ αριθ. L 124 της 18. 5. 1988, σ. 31. Άρθρο 21β Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21α, τα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει, για να μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα, να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Να παρασκευάζονται σε μια από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει ο πίνακας ''Προϊόντα με βάση το κρέας' του καταλόγου που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4. 2. Να προέρχονται από εγκατάσταση που ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των παραρτημάτων Α και Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. 3. Να παρασκευάζονται σε συνθήκες υγιεινής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο ΙΙ και κεφάλαιο ΙΙΙ σημεία 23 και 25 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. 4. Να παρασκευάζονται: α) από νωπό κρέας: i) που προέρχεται από εγκατάσταση που περιλαμβάνεται σε έναν από τους πίνακες οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ ή την παρούσα οδηγία, ii) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας οδηγίας και ανταποκρίνεται επίσης στους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙΙ σημεία 23 και 25 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· β) σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 21α παράγραφος 2, από κρέατα που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη χώρα παρασκευής· γ) από προϊόντα με βάση το κρέας που παρασκευάζονται σε μια από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται είτε στον πίνακα που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 είτε σε έναν από τους πίνακες που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. 5. Να ανταποκρίνονται στις γενικές απαιτήσεις που ορίζονται από την οδηγία 77/99/ΕΟΚ και ιδίως: α) να έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· β) να έχουν ελεγχθεί από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο IV της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ και, εάν πρόκειται για ερμητικά κλειστό δοχείο, ο έλεγχος να έχει γίνει κατά τις απαιτήσεις που θα θεσπιστούν σε συμφωνία με το παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. Για τον έλεγχο αυτό, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς οι οποίοι τίθενται υπό την ευθύνη του. Οι βοηθοί αυτοί πρέπει: i) να διορίζονται από την αρμόδια κεντρική αρχή της χώρας εξαγωγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ii) να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, iii) να έχουν νομικό καθεστώς που να εγγυάται την ανεξαρτησία τους έναντι των υπευθύνων των εγκαταστάσεων, iv) να μην έχουν καμία εξουσία λήψης αποφάσεων για το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου· γ) όταν υπάρχει πρώτη ή δεύτερη συσκευασία, να συσκευάζονται σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο V της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· δ) να είναι εφοδιασμένα με σήμα καταλληλότητας το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους σήμανσης που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, εξαιρουμένων των διακριτικών και αρχικών που προβλέπονται για τα κράτη μέλη στο σημείο 39 στοιχείο α) και που αντικαθίστανται από την ένδειξη της τρίτης χώρας καταγωγής, η οποία συνοδεύεται από τον αριθμό της κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης από την οποία προέρχονται· ε) να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται προς την Κοινότητα υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το παράρτημα Α κεφάλαιο VIII της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, και να διακινούνται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής· για τα προϊόντα με βάση το κρέας που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, ο παραγωγός πρέπει να φροντίζει να φαίνεται, για τον έλεγχο, με τρόπο ευδιάκριτο και ευανάγνωστο στη συσκευασία του προϊόντος, η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να διατηρείται το προϊόν κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή του και η διάρκεια κατά την οποία μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρησή του με αυτόν τον τρόπο. 6. Να μην έχουν υποβληθεί σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.» 5. Τα άρθρα 22 μέχρι 26 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Κοινές απαιτήσεις για τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας Άρθρο 22 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας μόνον κατόπιν παρουσιάσεως ενός υγειονομικού πιστοποιητικού και ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, που έχουν συνταχθεί από επίσημο κτηνίατρο της εξάγουσας τρίτης χώρας. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει: α) να έχουν συνταχθεί τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού και σε μία από τις γλώσσες της χώρας στην οποία διενεργούνται οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή, που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24· β) να συνοδεύουν τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας με το πρωτότυπο· γ) να περιέχονται σε ένα μόνο φύλλο· δ) να αναφέρονται σε έναν μόνο παραλήπτη. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνει ότι τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας ανταποκρίνονται στις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και σε εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή αυτής για την εισαγωγή νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών. 2. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με ένα υπόδειγμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, μπορεί να αποφασισθεί, κατά περίπτωση, ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό καταλληλότητας αποτελούν ένα μόνο έντυπο. 3. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να ανταποκρίνεται, ως προς την εμφάνιση και το περιεχόμενό του, για τα νωπά κρέατα, προς το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα Α και, για τα προϊόντα με βάση το κρέας, προς το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα Γ και να εκδίδεται την ημέρα φορτώσεως των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας, προκειμένου να αποσταλούν στη χώρα προορισμού. Άρθρο 23 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας να υποβάλλονται, αμέσως μετά την άφιξή τους στο γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας, σε υγειονομικό έλεγχο, διενεργούμενο από την αρμόδια αρχή, οποιοδήποτε και εάν είναι το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο αυτά έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 29 διαδικασία, θεσπίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής για την εξασφάλιση ομοιόμορφης διενέργειας των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο ελέγχων. 2. Με την επίφυλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή να απαγορευθεί όταν από τον έλεγχο προκύπτει ότι: - αυτά τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους μιας τρίτης χώρας εγγεγραμμένης στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, - αυτά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους μιας τρίτης χώρας από την οποία οι εισαγωγές έχουν απαγορευθεί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 28, με την επιφύλαξη του άρθρου 21α παράγραφος 2, - το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει αυτά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν είναι σύμφωνο με τους όρους που έχουν καθορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφοι 1 και 2. 3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά νωπών κρεάτων με βάση το κρέας τα οποία προέρχονται από μια τρίτη χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη ότι: α) ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει ότι η πρώτη τρίτη χώρα προς την οποία μεταφέρονται τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας, μετά τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Κοινότητας, αναλαμβάνει να μην απωθήσει ή επανεξαγάγει σε καμία περίπτωση προς την τελευταία αυτή τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή τη διαμετακόμιση, β) η μεταφορά αυτή πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται ο υγειονομικός έλεγχος κατά την εισαγωγή, γ) η μεταφορά αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή φορτώσεως στο έδαφος της Κοινότητας υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών εντός οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων που έχουν σφραγισθεί από τις αρμόδιες αρχές· οι μόνοι χειρισμοί που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτής είναι εκείνοι που διενεργούνται αντίστοιχα στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας ή της εξόδου από αυτήν για την απευθείας μεταφόρτωση από ένα πλοίο ή αεροπλάνο σε κάθε μεταφορικό μέσο ή αντίστροφα. 4. Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς κρατική αποζημίωση. Άρθρο 24 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παρτίδα νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας να υποβάλλεται σε έλεγχο καταλληλότητας πριν διατεθεί στην κατανάλωση στο γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας καθώς και σε υγειονομικό έλεγχο που πραγματοποιείται από έναν επίσημο κτηνίατρο. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εισαγωγείς να υποχρεούνται να ειδοποιούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως την τοπική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο κατά την εισαγωγή στο σταθμό στον οποίο τα νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας θα παρουσιασθούν για έλεγχο, καθοριζομένης της ποσότητας, του είδους του κρέατος ή του προϊόντος με βάση το κρέας και του χρονικού σημείου από το οποίο ο έλεγχος θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 2. Ο έλεγχος της καταλληλότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά προκειμένου για τις εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 21α και 21β. Έχει, ιδίως, σαν στόχο την εξακρίβωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3: α) του πιστοποιητικού καταλληλότητας, της συμφωνίας των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας προς τους όρους του πιστοποιητικού αυτού, της σήμανσης· β) της κατάστασης συντήρησης, της παρουσίας ρυπάνσεων και παθογόνων παραγόντων· γ) της παρουσίας καταλοίπων των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 20· δ) εάν, όσον αφορά τα νωπά κρέατα, η σφαγή και ο τεμαχισμός ή, όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας, η παρασκευή έχουν διενεργηθεί σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις· ε) των συνθηκών μεταφοράς. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, θεσπίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες εφαρμογής για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης διενέργειας των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20, και ειδικότερα τις μεθόδους αναλύσεως, τη συχνότητα και τους κανόνες δειγματοληψίας. 4. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας, εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ότι: - τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, - δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή τα παραρτήματα Α και Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, - ένα από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 22, που συνοδεύουν κάθε παρτίδα, δεν ανταποκρίνεται προς τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 5. Όταν τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν μπορούν να εισαχθούν, πρέπει να απωθηθούν εφόσον δεν αντιτάσσονται λόγοι υγειονομικών μέτρων ή καταλληλότητας. Εάν η απώθηση είναι αδύνατη, πρέπει να καταστρέφονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Κατά παρέκκλιση αυτής της διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα ή του εντολοδόχου του, το κράτος μέλος που διενεργεί τον υγειονομικό έλεγχο και τον έλεγχο καταλληλότητας μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή τους, για χρήσεις άλλες εκτός από την ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους ή τα ζώα και εφόσον τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται από χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και από την οποία οι εισαγωγές δεν έχουν απαγορευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28. Αυτά τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν το έδαφος του κράτους μέλους αυτού, το οποίο πρέπει να ελέγχει τον προορισμό τους. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά από τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν ένδειξη με την οποία να καθίσταται σαφής ο προορισμός που προβλέπεται για τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας. Άρθρο 25 Τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας κάθε παρτίδας, των οποίων η διάθεση στην κυκλοφορία στην Κοινότητα έχει επιτραπεί από ένα κράτος μέλος βάσει των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1, πρέπει πριν τη διοχέτευσή τους προς τη χώρα προορισμού να συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό ανταποκρινόμενο, ως προς την εμφάνισή του και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα Β. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: α) να συντάσσεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου ή του χώρου εναποθηκεύσεως· β) να χορηγείται την ημέρα της φορτώσεως για την αποστολή των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας προς τη χώρα προορισμού· γ) να συντάσσεται τουλάχιστον στη γλώσσα της τελευταίας αυτής χώρας· δ) να συνοδεύει την παρτίδα των νωνπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας με το πρωτότυπό του. Άρθρο 26 Όλα τα έξοδα που προκύπτουν κατ' εφαρμογή των άρθρων 24 και 25, ιδίως τα έξοδα ελέγχου των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας, τα έξοδα εναποθηκεύσεως καθώς και τα πιθανά έξοδα καταστροφής αυτών των κρεάτων ή αυτών των προϊόντων με βάση το κρέας, βαρύνουν τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους, χωρίς κρατική αποζημίωση.» 6. Το κεφάλαιο IV γίνεται κεφάλαιο VI. 7. Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) των σταθμών ελέγχου για την εισαγωγή των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας.» 8. Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 και του άρθρου 21α παράγραφος 2, αν, σε τρίτη χώρα που αναφέρεται στον κατάλογο που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, εμφανισθεί ή εξαπλωθεί μεταδοτική ασθένεια ζώων, που μπορεί να μεταδοθεί με τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας, και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου ενός από τα κράτη μέλη, ή αν υγειονομικά μέτρα το δικαιολογούν, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει την εισαγωγή αυτών των κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας που προέρχονται απευθείας μέσω άλλου κράτους μέλους, είτε εξ ολοκλήρου από την τρίτη χώρα είτε από ένα τμήμα του εδάφους αυτής.» 9. Το άρθρο 32α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 32α 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση, ή προϊόντων με βάση το κρέας, μόνο από της ενάρξεως ισχύος της ή των αποφάσεων της Επιτροπής που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, προκειμένου να επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3. 2. Οι εθνικές νομοθεσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές, προελεύσεως τρίτων χωρών, των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μέχρι την έναρξη ισχύος σχετικής κοινοτικής ρύθμισης.» 10. Το παράρτημα Β αντικαθίσταται από εκείνο που εμφαίνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. 11. Προστίθεται το παράρτημα Γ που εμφαίνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Έως ότου θεσπιστεί η εναρμόνιση των κανόνων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για το νωπό κρέας πουλερικών και για το κρέας θηραμάτων, οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών ή θηραμάτων θα εξακολουθήσουν να διέπονται, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης, από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Άρθρο 3 Στο άρθρο 17 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Μέχρι να τεθούν σ' εφαρμογή οι κοινοτικές διατάξεις για τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών προελεύσεως τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές αυτές διατάξεις που δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερες από εκείνες που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.» Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1990. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 1989. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. ROMERO HERRERA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (1) ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κατά την εισαγωγή: Σταθμός ελέγχου: Είδος κρεάτων/προϊόντων με βάση το κρέας: Πρώτη συσκευασία: Αριθμός σφαγίων (2): Αριθμός μισών σφαγίων(2): Αριθμός τετάρτων σφαγίου(2) ή χαρτοκιβωτίων: Καθαρό βάρος: Τρίτη χώρα καταγωγής: Στην περίπτωση προϊόντων με βάση το κρέας: Προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 14/ άρθρο 21α παράγραφος 2 (1) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ: Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιεί ότι τα κρέατα/προϊόντα με βάση το κρέας (1), που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό, έχουν ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. 1.2 // // // (Τόπος και ημερομηνία) // (Επίσημος κνηνίατρος) (1) Διαγράφεται η περιπτή ένδειξη. (2) Μόνο για τα νωπά κρέατα.» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για τα προϊόντα με βάση το κρέας (1) που προορίζονται για (ονομασία του κράτους μέλους ΕΟΚ) Αριθ. (2) Αποστέλλουσα χώρα: Υπουργείο: Υπηρεσία: Σχετικά: (προαιρετικό) Ι. Ταυτοποίηση των προϊόντων με βάση το κρέας Προϊόντα με βάση το κρέας από: (είδος ζώου) Είδος τεμαχίων: Είδος δεύτερης συσκευασίας: Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας: Απαιτούμενη θερμοκρασία κατά την εναποθήκευση και τη μεταφορά (3): Διάρκεια διατήρησης (3): Καθαρό βάρος: ΙΙ. Προέλευση των προϊόντων με βάση το κρέας: Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης της (των) εγκεκριμένης(νων) εγκατάστασης(σεων): ΙΙΙ. Προορισμός προϊόντων με βάση το κρέας: Τα προϊόντα με βάση το κρέας αποστέλλονται από: (τόπος αποστολής) σε: (χώρα και τόπος προορισμού) με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (4): Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη: IV. Βεβαίωση καταλληλότητας: Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, βεβαιώνει: α) - ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα με βάση το κρέας, - ότι η ετικέτα που τοποθετήθηκε στις συσκευασίες των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων με βάση το κρέας, φέρει(ουν) τη σφραγίδα με την οποία βεβαιούται ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται εξ ολοκλήρου από νωπά κρέατα ζώων σφαγέντων σε εγκεκριμένα για εξαγωγές προς τη χώρα προορισμού σφαγεία ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 21α παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, ζώων σφαγέντων σε σφαγείο με ειδική έγκριση για την παράδοση κρεάτων για την επεξεργασία που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο (5)· β) ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας κρίθηκαν κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση ως έχουν, κατόπιν κτηνιατρικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ· γ) ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν ληφθεί από κρέατα χοίρων που έχουν / δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία δια του ψύχους (5)· δ) ότι τα μέσα μεταφοράς καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως των προϊόντων με βάση το κρέας της αποστολής είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής, οι οποίες προβλέπονται για αποστολές προς τις χώρες προορισμού· ε) ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν ληφθεί από κρέατα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και σε εκείνες του άρθρου 3 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ και έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 21α παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (5). Έγινε στ , στις (Υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου) (1) Προϊόντα με βάση το κρέας κατά την έννοια της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. (2) Προαιρετικό. (3) Συμπληρώνεται σε περίπτωση ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. (4) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός μητρώου, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης και για τα πλοία η ονομασία τους. (5) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία