ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0338

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-05-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων ( 89/338/EOK ) TO SZMBOZLIO TVN EZRVPAIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 85/3/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/218/ΕΟΚ^(5 ), καθορίζει ορισμένα βάρη και διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ότι πρέπει να καθοριστούν επίσης ορισμένα βάρη και διαστάσεις άλλων οχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών, δηλαδή τα διαξονικά, τριαξονικά και τετραξονικά οχήματα με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων των αρθρωτών λεωφορείων και των τετραξονικών συνδυασμών οχημάτων ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο εξοπλισμός του οχήματος ( διπλά ελαστικά και αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες σε κοινοτικό επίπεδο ) προκειμένου να καθοριστούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη των τριαξονικών και τετραξονικών οχημάτων με κινητήρα καθώς και των δίδυμων αξόνων των οχημάτων με κινητήρα ότι η κατάσταση ορισμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπει, στο παρόν στάδιο, την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να αναβληθεί προσωρινά η εφαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις αυτές στα εν λόγω δύο κράτη μέλη ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, πρέπει να ορίσει, πριν από την 1η Ιουλίου 1989, την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η ισχύς των παρεκκλίσεων αυτών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 85/3/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . ^Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο α ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'α ) ^στις διαστάσεις των οχημάτων που προορίζονται για την οδική κυκλοφορία, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα/ώρα, και που χρησιμοποιούνται : - είτε για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν έχουν μέγιστο βάρος έμφορτου οχήματος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους, - είτε για τη μεταφορά επιβατών, όταν διαθέτουν περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η θέση του οδηγού .' 2 . ^Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΑρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως : - 'όχημα με κινητήρα', κάθε αυτοπροωθούμενο οδικό όχημα με κινητήρα, - 'ρυμουλκούμενο', κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα, εκτός από τα ημιρυμουλκούμενα, και το οποίο, λόγω της κατασκευής και της διαμόρφωσής του, προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, - 'ημιρυμουλκούμενο', κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα με τρόπο ώστε ένα μέρος του ρυμουλκούμενου αυτού να στηρίζεται στο όχημα με κινητήρα και ένα σημαντικό μέρος του βάρους του και του βάρους του φορτίου του να αναλαμβάνεται από το εν λόγω όχημα, και το οποίο, λόγω της κατασκευής και της διαμόρφωσής του, προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, - 'συνδυασμός οχημάτων ': - ^είτε ένας οδικός συρμός που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ένα ρυμουλκούμενο, - ^είτε ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ημιρυμουλκούμενο, - 'όχημα-ψυγείο με τοιχώματα μεγάλου πάχους', κάθε όχημα του οποίου οι μόνιμες ή κινητές υπερκατασκευές είναι εξοπλισμένες για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις κλάσεις B, C, E και F της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1970 σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές αλλοιώσιμων τροφίμων και με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται γι' αυτές τις μεταφορές ( ATP ), και του οποίου το πάχος κάθε πλευρικού τοιχώματος, μαζί με τη μόνωση, είναι τουλάχιστον 45 mm, - 'λεωφορείο', κάθε όχημα που διαθέτει περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η θέση του οδηγού, το οποίο, λόγω της κατασκευής και της διαμόρφωσής του, προορίζεται για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους . Μπορεί να έχει ένα ή δύο ορόφους και μπορεί επίσης να σύρει ρυμουλκούμενο με αποσκευές, - 'αρθρωτό λεωφορείο', ένα λεωφορείο που αποτελείται από δύο άκαμπτα τμήματα, συνδεόμενα μεταξύ τους με συνάρθρωση . Σε αυτόν τον τύπο οχήματος, τα διαμερίσματα των επιβατών που βρίσκονται στο καθένα από τα δύο άκαμπτα τμήματα επικοινωνούν μεταξύ τους . Η συνάρθρωση επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατών μεταξύ των άκαμπτων τμημάτων . Η σύνδεση και αποσύνδεση των δύο αυτών τμημάτων μπορούν να γίνονται μόνο σε συνεργείο, - 'μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις', οι μέγιστες διαστάσεις του οχήματος που, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, επιτρέπει για τη χρήση στις διεθνείς μεταφορές η αρμόδια αρχή του κράτους όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία, - 'μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος', το μέγιστο βάρος του εμφόρτου οχήματος που, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, επιτρέπει για τη χρήση στις διεθνείς μεταφορές η αρμόδια αρχή του κράτους όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία, - 'μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα', το μέγιστο βάρος άξονα ή ομάδας αξόνων υπό φορτίο που, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, επιτρέπει για τη χρήση στις διεθνείς μεταφορές η αρμόδια αρχή του κράτους όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία .' 3 . ^Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΑρθρο 7 Κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία : - από την 1η Ιουλίου 1986, όσον αφορά την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πλην εκείνων που αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις, - την 1η Ιανουαρίου 1989 το αργότερο, όσον αφορά την εφαρμογή του σημείου 1.2.β ) του παραρτήματος Ι, - από την 1η Ιανουαρίου 1990, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4 και του παραρτήματος ΙΙ, - από την 1η Ιουλίου 1991, όσον αφορά την εφαρμογή του σημείου 1 του παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών, - από την 1η Ιανουαρίου 1992, όσον αφορά την εφαρμογή του σημείου 3.4.1 του παραρτήματος Ι, - από την 1η Ιανουαρίου 1993, όσον αφορά την εφαρμογή των σημείων 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 και 4.3 του παραρτήματος Ι . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας .' 4 . ^Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής : - στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '1 . Οι διατάξεις του άρθρου 3 όσον αφορά τις προδιαγραφές των σημείων 2.2.1, 2.2.2 και 3.3.2 του παραρτήματος Ι δεν εφαρμόζονται προσωρινά στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο .' . ^- η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 όσον αφορά την προδιαγραφή του σημείου 3.4.1 του παραρτήματος Ι δεν εφαρμόζονται προσωρινά στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο . Πάντως, τα δύο αυτά κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 στους συνδυασμούς οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 του παραρτήματος Ι των οποίων το βάρος ανά κινητήριο άξονα δεν υπερβαίνει τους 10,5 τόνους .' - προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι : '5 . Οι διατάξεις του άρθρου 3 όσον αφορά τις προδιαγραφές των σημείων 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 και 3.4.2 του παραρτήματος Ι δεν εφαρμόζονται προσωρινά στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο . Ωστόσο, τα δύο αυτά κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 στα οχήματα που αναφέρονται στα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3 και 2.4 του παραρτήματος Ι των οποίων : α ) ^το βάρος ανά κινητήριο άξονα δεν υπερβαίνει τους 10,5 τόνους και β ) το συνολικό μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει : - τους 35 τόνους για τα οχήματα που αναφέρονται στα σημεία 2.2.3 και 2.2.4, - τους 17 τόνους για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 2.3.1, - τους 30 τόνους για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 2.3.3, με την επιφύλαξη τήρησης των όρων που καθορίζονται στο σημείο αυτό και στο σημείο 4.3, - τους 27 τόνους για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 2.4 . 6 . Η Επιτροπή, εντός του μηνός που ακολουθεί την έκδοση της παρούσας οδηγίας και βάσει αυτής, υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο^5 . Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, για την πρόταση αυτή πριν από την 1η Ιουλίου 1989 .' 5 . ^Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής : α ) ^στο σημείο 1.1, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : . ^α ) ^'2.2.3.3 . '- αρθρωτό λεωφορείο 18,00 m' β ) στο σημείο 2.2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία : '2.2.3 . Τετραξονικοί οδικοί συρμοί αποτελούμενοι από διαξονικό όχημα με κινητήρα και από διαξονικό ρυμουλκούμενο 36 τόνοι '2.2.4 . Τετραξονικά αρθρωτά οχήματα που αποτελούνται από διαξονικό όχημα με κινητήρα και από διαξονικό ημιρυμουλκούμενο, αν η απόσταση των αξόνων του ημιρυμουλκούμενου : '2.2.4.1 . είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,3 m και ίση προς ή μικρότερη από 1,8 m 36 τόνοι '2.2.4.2 . είναι μεγαλύτερη από 1,8 m 36 τόνοι ανοχής όταν τηρούνται το ΜΕΒ του οχήματος με κινητήρα ( 18 τόνοι ) και το ΜΕΒ του δίδυμου άξονα του ημιρυμουλκούμενου ( 20 τόνοι ) και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο' + 2 τόνοι γ ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία : '2.3 . Οχήματα με κινητήρα '2.3.1 . Διαξονικά οχήματα με κινητήρα 18 τόνοι '2.3.2 . Τριαξονικά οχήματα με κινητήρα - 25 τόνοι - 26^τόνοι όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο '2.3.3 . Τετραξονικά οχήματα με κινητήρα με δύο κατευθυντήριους άξονες 32^τόνοι όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά ή αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο '2.4 . Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία 28 τόνοι' δ ) το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής : - το σημείο 3.4 υποδιαιρείται ως εξής : - '3.4 . Κινητήριος άξονας - '3.4.1 . Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία 2.2.1 και 2.2 .2 11,5 τόνοι - '3.4.2 . Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3 και 2.4 11,5 τόνοι', - προστίθεται το ακόλουθο σημείο : - '3.5 . Δίδυμοι άξονες οχημάτων με κινητήρα Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των διδύμων αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση ( d ) μεταξύ των αξόνων : - '3.5.1 . είναι μικρότερη από 1 m ( d [1,0 m ) τους 11,5 τόνους - '3.5.2 . είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,0^m και μικρότερη από 1,3^m ( 1,0^m 9d [1,3^m ) τους 16 τόνους - '3.5.3 . είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,3 m και μικρότερη από 1,8 m ( 1,3 m 9d [1,8 m ) - τους 18 τόνους - τους 19 τόνους όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αεροστατικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο' ε ) στο σημείο 4 προστίθεται το ακόλουθο σημείο : '4.3 . Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε συνάρτηση με το μεταξόνιο Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόνους ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήματος .' Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 27 Απριλίου 1989 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J . BARRIONUEVO PENA ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 90 της 11.^9.^1971, σ . 25, ΕΕ αριθ . C 16 της 18.^1 .^1979, σ . 3, και ΕΕ αριθ . C 173 της 2.^7.^1988, σ . 12 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 124 της 17.^12.^1971, σ . 63, ΕΕ αριθ . C 144 της 15.^6.^1981, σ . 80, και ΕΕ αριθ . C 187 της 18.^7.^1988, σ . 209 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 61 της 10.^6.^1972, σ . 5, ΕΕ αριθ . C 113 της 7.^5.^1980, σ . 14, και ΕΕ αριθ . C 208 της 8.^8.^1988, σ . 56 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 2 της 3.^1.^1985, σ . 14 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 98 της 15.^4.^1988, σ . 48 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία