Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών ( 89/437/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο^43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι, για να εξασφαλισθεί η αρμονική λειτουργία της κοινής αγοράς, και ιδιαίτερα της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αυγών, που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3907/87^(5 ), και του κοινού καθεστώτος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2783/75^(6 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 4001/87^(7 ), δεν πρέπει πλέον να παρεμποδίζεται η εμπορία των προϊόντων αυγών από τις διαφορετικές προδιαγραφές υγιεινής που υπάρχουν στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών ότι η εναρμόνιση αυτή θα επιτρέψει καλλίτερη εναρμόνιση της παραγωγής καθώς και τον ανταγωνισμό με ίσους όρους, εξασφαλίζοντας συγχρόνως για τον καταναλωτή προϊόντα ποιότητας ( 8 ) ΕΕ αριθ . C 67 της 14 . 3 . 1987, σ . 9 και ΕΕ αριθ . C^53 της 2.^3 . 1989, σ.^10 . ( 9 ) ΕΕ αριθ . C 187 της 18 . 7 . 1988, σ . 184 . ( 10 ) ΕΕ αριθ . C 232 της 31 . 8 . 1987, σ. 11 . ( 11 ) ΕΕ αριθ . L 282 της 1 . 11 . 1975, σ . 49 . ( 12 ) ΕΕ αριθ . L 370 της 30 . 12 . 1987, σ . 14 . ( 13 ) ΕΕ αριθ . L 282 της 1. 11 . 1975, σ . 104 . ( 14 ) ΕΕ αριθ . L 377 της 31 . 12 . 1987, σ . 44 . ότι η εμπορία ορισμένων προϊόντων αυγών που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης, είναι στενά συνδεδεμένη με την εμπορία των προϊόντων αυγών που υπόκεινται σε κοινή οργάνωση αγοράς ότι πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα αυγών ότι φαίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα προϊόντα από αυτά τα οποία λαμβάνονται σε εργαστήρια, μαγαζιά ή εστιατόρια και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων που προορίζονται για άμεση πώληση στον τελικό καταναλωτή ή για να καταναλωθούν επί τόπου ότι πρέπει να καθοριστούν οι προδιαγραφές υγιεινής σχετικά με την παραγωγή, την εναποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων αυγών ότι πρέπει ιδίως να καθοριστούν κανόνες σχετικά με την έγκριση των εγκαταστάσεων ότι πρέπει επίσης να καθορισθούν οι υγειονομικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα αυγών ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις συναλλαγές εντός των κρατών μελών ότι πρέπει, καταρχάς, ο παραγωγός να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυγών ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν, με ελέγχους και επιθεωρήσεις, να φροντίζουν ώστε ο παραγωγός να τηρεί τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ότι οι κανόνες σχετικά με αυτούς τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές της εσωτερικής αγοράς ότι πρέπει να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση της παρουσίας καταλοίπων ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ότι πρέπει να θεσπισθούν μέτρα κοινοτικού ελέγχου που να εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας ότι, στα πλαίσια μιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής, πρέπει ο εξαγωγέας, ο παραλήπτης ή ο εντολοδόχος τους, στην περίπτωση διαφοράς με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, να έχει τη δυνατότητα να ζητάει τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα ότι, για τα προϊόντα αυγών που παρασκευάζονται σε τρίτη χώρα και προορίζονται να διατεθούν στην αγορά στο έδαφος της Κοινότητας, δεν πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ευνοϊκότερο από εκείνο που επιβάλλει η παρούσα οδηγία ότι πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία επιθεώρησης των εγκαταστάσεων των τρίτων χωρών ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα να λάβει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που να καθιερώνουν στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προδιαγραφές υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών που προορίζονται τόσο για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για την παρασκευή τροφίμων. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται : - στα τελειωμένα τρόφιμα που παρασκευάζονται από προϊόντα αυγών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 και τα οποία πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 3, - στα προϊόντα αυγών τα οποία λαμβάνονται σε εργαστήριο και τα οποία, χωρίς να υποστούν επεξεργασία, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων που προορίζονται για άμεση πώληση χωρίς ενδιάμεσο στον καταναλωτή ή καταναλώνονται επί τόπου απευθείας μετά την παρασκευή τους . Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2772/75^(15 ). Επιπλέον, νοούνται ως : 1 . ^προϊόντα αυγών : τα προϊόντα που λαμβάνονται από το αυγό, από τα διάφορα συστατικά του στοιχεία ή από τα μείγματά τους, αφού αφαιρεθεί το κέλυφος και οι μεμβράνες, και που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μπορούν να συμπληρώνονται εν μέρει με άλλα τρόφιμα ή πρόσθετα τα προϊόντα αυγών μπορούν να είναι υγρά, συμπυκνωμένα, αποξηραμένα, με κρυσταλλική μορφή, κατεψυγμένα, υπερκατεψυγμένα ή πηγμένα ( 16 ) ΕΕ αριθ . L 282 της 1 . 11 . 1975, σ . 56 . 2 . ^εκμετάλλευση παραγωγής : με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού ( ΕΟΚ ) 2782/75^(17 ), η εκμετάλλευση για την παραγωγή αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 3 . ^εγκατάσταση : η εγκεκριμένη εγκατάσταση για την παρασκευή την επεξεργασία των προϊόντων αυγών 4 . ^ραγισμένα αυγά : τα αυγά των οποίων το κέλυφος έχει υποστεί βλάβη, χωρίς λύση συνεχείας και με άθικτη μεμβράνη 5 . ^φορτίο : η ποσότητα προϊόντων αυγών που έχου παρασκευαστεί υπό τις ίδιες συνθήκες, και ιδίως έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στα πλαίσια μιας και μόνης συνεχούς διαδικασίας 6 . ^παρτίδα : η ποσότητα προϊόντων αυγών που παραδίδονται μαζί στον ίδιο τόπο προορισμού για περαιτέρω μεταποίηση από τη βιομηχανία τροφίμων ή που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση 7 . ^χώρα αποστολής : το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα από όπου τα προϊόντα αυγών αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος 8 . ^χώρα προορισμού : το κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα αυγών από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα 9 . ^συσκευασία : η τοποθέτηση των προϊόντων αυγών σε περιέκτη οιασδήποτε μορφής 10 . ^αρμόδια αρχή: η κτηνιατρική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη ισότιμη υπηρεσία που ορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 11 . ^διάθεση στην αγορά : η εμπορία των προϊόντων αυγών, όπως οριζεται στο άρθρο 1 σημείο 5 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2772/75 . Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να παράγονται ως τρόφιμα ή να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων μόνον προϊόντα αυγών που ανταποκρίνονται στα ακόλουθα γενικά κριτήρια : α ) ^έχουν ληφθεί από αυγά από κότες, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες ή ορτύκια, απαγορευομένων των μειγμάτων διαφόρων ειδών β ) φέρουν την ένδειξη του ποσοστού των ουστατικών τους σε αυγά στοιχείων, εφόσον συμπληρώνονται εν μέρει από άλλα τρόφιμα και, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12, από πρόσθετα γ ) έχουν υποστεί επεξεργασία έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6, που ανταποκρίνεται στους όρους των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος, και πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας δ ) έχουν παρασκευαστεί υπό όρους υγιεινής σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κεφαλαίων ΙΙΙ και V του πα - ( 18 ) ΕΕ αριθ . L 282 της 1 . 11 . 1975, σ . 100 . ραρτήματος, από αυγά που ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου IV του παραρτήματος ε ) έχουν υποστεί επεξεργασία με τρόπο ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 και που τους επιτρέπει να πληρούν ιδίως τις προδιαγραφές αναλύσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του παραρτήματος . Ωστόσο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους παρασκευής ορισμένων τροφίμων που λαμβάνονται από προϊόντα αυγών, η αρμόδια αρχή επιτρέπει, βάσει κριτηρίων που θεσπίζονται με την διαδικασία του άρθρου 14, να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία ορισμένα προϊόντα αυγών στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα αυγών πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην εγκατάσταση όπου προορίζονται για την παρασκευή άλλων τροφίμων στ ) πληρούν τις προδιαγραφές ανάλυσης του κεφαλαίου VI του παραρτήματος ζ ) έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παραρτήματος η ) έχουν συσκευαστεί σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του παραρτήματος θ ) αποθηκεύονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΧ και Χ του παραρτήματος ι ) φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΧΙ του παραρτήματος και, όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατάνάλωση, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους^(19 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/197/ΕΟΚ^(20 ). Άρθρο 4 Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής προϊόντων αυγών λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία, και ιδίως ότι : - λαμβάνονται δείγματα για εργαστηριακή εξέταση για να εξακριβωθεί η τήρηση των προδιαγραφών ανάλυσης που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του παραρτήματος, - τα προϊόντα αυγών που δεν μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου μεταφέρονται ή αποθηκεύονται στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΧ και Χ του παραρτήματος, - καθορίζεται η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας διατηρούνται τα προϊόντα αυγών, - τα αποτελέσματα των διαφόρων ελέγχων και δοκιμών καταγράφονται και φυλάσσονται επί δύο έτη, προκειμένου να μπορούν να τους υποβάλλονται, - κάθε φορτίο φέρει μια ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της ημερομηνίας της επεξεργασίας του αυτή η ( 21 ) ΕΕ αριθ . L 33 της 8 . 2 . 1979, σ . 1 . ( 22 ) ΕΕ αριθ . L 144 της 29 . 5 . 1986, σ . 38 . ένδειξη του φορτίου πρέπει να καταγράφεται στην κατάσταση της επεξεργασίας που πραγματοποιείται και στη σφραγίδα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΧΙ . Άρθρο 5 1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πραγματοποιούνται έλεγχοι για την αναζήτηση καταλοίπων ουσιών με φαρμακολογική ή ορμονική δράση, αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων, απορρυπαντικών και άλλων ουσιών βλαβερών ή ικανών να αλλοιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή να καταστήσουν, ενδεχομένως, την κατανάλωση των προϊόντων αυγών επικίνδυνη ή επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία . 2 . Εάν τα εξεταζόμενα προϊόντα αυγών παρουσιάζουν ίχνη καταλοίπων, που υπερβαίνουν τις αποδεκτές ανοχές που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, πρέπει να μην χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη διατροφή ή να αποκλείονται από τη διάθεση στην αγορά, τόσο για την παρασκευή τροφίμων όσο και για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση . 3 . Οι εξετάσεις για κατάλοιπα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με δοκιμασμένες και επιστημονικά αναγνωρισμένες μεθόδους, και ιδίως με τις μεθόδους που ορίζονται στις κοινοτικές οδηγίες ή σε άλλα διεθνή πρότυπα . Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κατάλοιπα πρέπει να μπορούν να αξιολογούνται με τις μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14, μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής . Με την ίδια διαδικασία ορίζεται, σε κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ένα εργαστήριο αναφοράς στο οποίο ανατίθεται η εξέταση των καταλοίπων σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 7 και 8 . Η Επιτροπή δημοσιεύει τις μεθόδους αναφοράς και τον πίνακα των εργαστηρίων αναφοράς στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 4 . Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει : - τις λεπτομέρειες ελέγχου, - τις ανοχές για τις ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο^2, - τη συχνότητα της δειγματοληψίας . Άρθρο 6 1 . Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεών του, κάθεμία από τις οποίες φέρει αριθμό έγκρισης . Το κράτος μέλος κοινοποιεί τον κατάλογο αυτό στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή . ιΕνα κράτος μέλος εγκρίνει μια εγκατάσταση μόνον όταν διαπιστώνει ότι η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας . Το κράτος μέλος αίρει την έγκρισή του εάν οι όροι της έγκρισης παύσουν να πληρούνται . Τα λοιπά κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται για το γεγονός ότι η έγκριση έχει αρθεί . 2 . Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και των κέντρων συσκευασίας πραγματοποιούνται τακτικά υπό την ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλα τα μέρη των εγκαταστάσεων για να εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας . Αν με τις επιθεωρήσεις αυτές αποκαλυφθεί ότι δεν τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης . Άρθρο 7 1 . Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρουσας οδηγίας, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους . Μπορούν δε, ιδίως, να ελέγχουν εάν οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) 2772/75 κέντρα συσκευασίας τηρούν πράγματι τις διατάξεις της παρούσας οδηγιας . Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους . Η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων που πραγματοποιούνται . Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού . Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, να αποφασίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να αναστείλει τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών της εγκατάστασης που δεν τηρεί πλέον τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας . 2 . Πριν από την πραγματοποίηση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14, ορίζονται οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου και συντάσσεται ιδίως σύσταση της Επιτροπής η οποία προβλέπει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τον έλεγχο της παραγράφου^1 . Άρθρο 8 1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 7, η χώρα προορισμού μπορεί, αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παρατυπιών, να υποβάλλει σε επιθεωρήσεις, που δεν συνεπάγονται διακρίσεις, τα προϊόντα αυγών, για να διαπιστώσει αν μια παρτίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας . 2 . Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού των εμπορευμάτων ή σε άλλο κατάλληλο τόπο, υπό τον όρο ότι, στη δεύτερη περίπτωση, ο τόπος αυτός παρεμποδίζει όσο το δυνατό λιγότερο τη διακίνηση των εμπορευμάτων . Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται το ταχύτερον ούτως ώστε να μην καθυστερούν αδικαιολόγητα τη διάθεση των προϊόντων αυγών στην αγορά, ή να προκαλούν καθυστερήσεις οι οποίες ενδέχεται να αλλοιώσουν την ποιότητά τους . 3 . Αν, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα αυγών δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού μπορεί να αφήσει στον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους την επιλογή μεταξύ της απόσυρσης της παρτίδας από την αγορά, για να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία, ή της επαναχρησιμοποίησής της για άλλους σκοπούς, εφόσον οι όροι καταλληλότητας το επιτρέπουν διαφορετικά, η προσφερόμενη λύση πρέπει να είναι η καταστροφή των προϊόντων αυγών . Πάντως, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα από την αρμόδια αρχή για να αποφευχθεί κάθε ακατάλληλη χρήση των εν λόγω προϊόντων αυγών . 4 . ^α ) ^Οι εν λόγω αποφάσεις και οι λόγοι στους οποίους θεμελιώνονται πρέπει να γνωστοποιούνται στον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους . Αν ένας από αυτούς το ζητήσει, οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις πρέπει να του γνωστοποιηθούν αμέσως εγγράφως, με ένδειξη των ενδίκων βοηθημάτων που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, καθως και του τύπου και των προθεσμιών μέσα στις οποίες πρέπει να τα ασκήσει . Τα ένδικα βοηθήματα που μπορεί να ασκήσει ο εξαγωγέας, ο παραλήπτης ή ο εντολοδόχος τους δεν θιγονται από την παρούσα οδηγία . β ) ^ιΟταν οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στη διαπίστωση ενός κινδύνου ιδιαίτερα σοβαρού για την ανθρώπινη υγεία, γνωστοποιούνται αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής και στην Επιτροπή . γ ) ^Μετά τη γνωστοποίηση αυτή, μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, ιδίως για το συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται σε άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα αυγών . 5 . Κάθε κράτος μέλος παρέχει το δικαίωμα στους αποστολείς των οποίων τα προϊόντα αυγών δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά μετά από επιθεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, να λαμβάνουν τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα . Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους άλλου από τη χώρα αποστολής ή τη χώρα προορισμού . Η Επιτροπή καταρτίζει, μετά από πρόταση των κρατών μελών, τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων στους οποίους μπορεί να ανατίθεται η διατύπωση αυτών των γνωμών . Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 . Άρθρο 9 ιΟταν ένα κράτος μέλος κρίνει, μετά από επιθεώρηση που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, ότι σε κάποια εγκατά - σταση άλλου κράτους μέλους δεν τηρούνται πλέον οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους . Η αρχή αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους τις αποφάσεις που λαμβάνονται καθώς και την αιτιολογία τους . Αν το πρώτο κράτος μέλος έχει υπόνοιες ότι δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα αυτά ή ότι είναι ανεπαρκή, αναζητά με το δεύτερο κράτος μέλος τους τρόπους και τα μέσα για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής, ενδεχομένως με μια επιτόπια επίσκεψη . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαφορές που ανακύπτουν και τις λύσεις που δίνονται . Αν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν, ένα από αυτά προσφεύγει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην Επιτροπή, η οποία αναθέτει σε έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν γνώμη . Μέχρι να διατυπωθεί η γνώμη αυτή, το κράτος μέλος αποστολής πρέπει να ενισχύει τους ελέγχους των προϊόντων αυγών που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση και, μετά από αίτηση του κράτους μέλους προορισμού, η Επιτροπή αναθέτει αμέσως σε έναν εμπειρογνώμονα να μεταβεί στην εγκατάσταση αποστολής για να προτείνει τα κατάλληλα συντηρητικά μέτρα . Με βάση τη γνώμη που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο ή το αποτέλεσμα του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, είναι δυνατό να παρέχεται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, η άδεια να απαγορεύουν προσωρινά την είσοδο στο έδαφός τους προϊόντων αυγών που προέρχονται από την εγκατάσταση αυτή . Η άδεια αυτή μπορεί να ανακαλείται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, με βάση νέα γνώμη ενός ή περισσοτέρων εμπειρογνωμώνων . Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους άλλου από τα ενεχόμενα στη διαφορά κράτη μέλη . Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 . Άρθρο 10 Το παράρτημα της παρούσας οδηγίας τροποποιείται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής . Άρθρο 11 1 . Εν αναμονή της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, οι εθνικοί κανόνες εισαγωγής προϊόντων αυγών από τρίτες χώρες εξακολουθούν να ισχύουν και δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότεροι από εκείνους που διέπουν τις συναλλαγές εντός της Κοινότητας . 2 . Εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους . Οι εμπειρογνώμο - νες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθενται οι έλεγχοι αυτοί διορίζονται από την Επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών . Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, που αναλαμβάνει τις αντίστοιχες δαπάνες . 3 . Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που ανταποκρίνονται στους όρους του παραρτήματος καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 . 4 . Το πιστοποιητικό υγιεινής και καταλληλότητας που συνοδεύει τα προϊόντα κατά την εισαγωγή τους, καθώς και η μορφή και η φύση του σήματος καταλληλότητας των προϊόντων, πρέπει να αντιστοιχούν σε υπόδειγμα που καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 14 . Άρθρο 12 Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, ποια από τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσθέτων τα οποία επιτρέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές ρυθμίσεις για τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυγών που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α ), καθώς και για τις λεπτομέρειες της χρήσης αυτής . Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικές ρυθμίσεις που διέπουν τη χρήση αυτή . Άρθρο 13 1 . Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμοζεται η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968, αποκαλούμενη στο εξής 'επιτροπής', συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής . Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 3 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . 4 . ιΟταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Αν, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός αν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα . Άρθρο 14 1 . Σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής . Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 3 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής . 4 . ιΟταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Εάν, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός αν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα . Άρθρο 15 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού . Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί μέχρι τότε η έκθεση αυτή ενδεχομένως συνοδεύεται από προτάσεις για την προσαρμογή του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας λαμβανομένων ιδίως υπόψη των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων . ιΑρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 20 Ιουνίου 1989 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C . ROMERO HERRERA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον : 1 . ^στους χώρους αποθήκευσης των αυγών και παρασκευής ή αποθήκευσης των προϊόντων αυγών : α ) ^δάπεδο από αδιάβροχα και άσηπτα υλικά, που μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, με επαρκή κλίση, ώστε να διευκολύνεται η εκροή υδάτων . Τα ύδατα αυτά πρέπει να διοχετεύονται προς αποχετεύσεις με σχάρες και σιφόνια ώστε να αποφεύγεται η δυσοσμία β ) ^τοίχους λείους, ανθεκτικούς και αδιάβροχους, με βαφή ανοιχτού χρώματος που μπορεί να πλένονται μέχρι ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων και τουλάχιστον μέχρι του ύψους της αποθήκευσης στους χώρους ψήξης και αποθήκευσης . Οι γωνίες των τοίχων με το δάπεδο πρέπει να είναι στρογγυλευμένες ή διαμορφωμένες έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός γ ) ^πόρτες από ανθεκτικό υλικό που δεν διαβρώνεται και, εάν είναι από ξύλο, επενδυμένες με λείο και αδιάβροχο υλικό και στις δύο πλευρές τους δ ) οροφές που καθαρίζονται εύκολα, κατασκευασμένες και τελειωμένες έτσι ώστε να εμποδίζεται η συσσώρευση ακαθαρσιών, η δημιουργία μούχλας, το ενδεχόμενο ξεφλούδιασμα της βαφής και η υγροποίηση των υδρατμών ε ) επαρκή εξαερισμό και, ενδεχομένως, αποτελεσματική έξοδο των αναθυμιάσεων στ ) επαρκή φωτισμό, φυσικό ή τεχνητό ζ ) όσο το δυνατό πλησιέστερα στους χώρους εργασίας : - εξοπλισμό σε επαρκή αριθμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων με θερμό νερό . Ο χειρισμός των κρουνών δεν πρέπει να γίνεται με το χέρι ή τον αγκώνα. Για το πλύσιμο των χεριών, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμεμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμών και απολύμανσης καθώς και με πετσέτες μιας χρήσης. - εξοπλισμό για την απολύμανση των εργαλείων 2 . ^επαρκή αριθμό βεστιαρίων, με τοίχους και δάπεδα λεία, στεγανά και που μπορούν να πλένονται, με νιπτήρες και αποχωρητήρια με νερό . Τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους εργασίας . Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμεμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών καθώς και με πετσέτες μιας χρήσης . Ο χειρισμός των κρουνών των νιπτήρων δεν πρέπει να γίνεται με το χέρι . Κοντά στα αποχωρητήρια πρέπει να είναι τοποθετημένοι αρκετοί νιπτήρες τέτοιου είδους 3 . ^ειδικό χώρο και κατάλληλα συστήματα για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των περιεκτών και των κινητών και σταθερών δεξαμενών . Ωστόσο, ο χώρος και τα συστήματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά όταν ισχύουν διατάξεις που επιτρέπουν τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών και δεξαμενών σε άλλα κέντρα 4 . ^εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον εφοδιασμό σε αποκλειστικά πόσιμο νερό, κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του πόσιμου ύδατος ^(;). Εντούτοις, επιτρέπεται η εγκατάσταση εφοδιασμού με μη πόσιμο νερό για την παραγωγή ατμού, για πυροσβεστική χρήση και για την ψύξη των ψυκτικών μηχανών, με την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού αποκλείουν τη χρησιμοποίηση αυτού του νερού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης των προϊόντων αυγών . Ο εν λόγω ατμός και το εν λόγω νερό δεν πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή ούτεμε τα προϊόντα αυγών ούτε να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών, των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με τα προϊόντα αυγών . Οι σωληνώσεις του μη πόσιμου και του πόσιμου νερού πρέπει να είναι χωριστές 5 . ^κατάλληλα συστήματα προστασίας από ανεπιθύμητα ζώα, όπως έντομα και τρωκτικά 6 . ^το υλικό, οι σωληνώσεις και τα εργαλεία ή οι επιφάνειες που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα αυγών πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό λείο, που να μπορεί να πλένεται, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και να μην απελευθερώνει μέσα στα προϊόντα αυγών ποσότητα ουσιών που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύνθεση των προϊόντων αυγών ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές τους ιδιότητες . (;) ΕΕ αριθ . L 229 της 30.^8.^1980, σ . 11 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εκτός των γενικών όρων του κεφαλαίου Ι, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον : 1 . ^κατάλληλους χώρους, αρκετά μεγάλους για την ξεχωριστή εναποθήκευση των αυγών και των τελικών προϊόντων αυγών, εφόσον είναι αναγκαίο, εξοπλισμένους με ψυκτικά μηχανήματα για να διατηρούνται τα προϊόντα αυγών στις κατάλληλες θερμοκρασίες οι ψυκτικές αποθήκες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με θερμόμετρο ή τηλεθερμόμετρο καταγραφής 2 . ^σε περίπτωση χρησιμοποίησης βρώμικων αυγών, εγκαταστάσεις για τον καθορισμό και την απολύμανση των αυγών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, καταρτίζεται κατάλογος των προϊόντων με τα οποία επιτρέπεται να γίνεται η απολύμανση αυτή 3 . ^α ) ^ειδικό χώρο με κατάλληλο εξοπλισμό για το σπάσιμο των αυγών, τη συλλογή του περιεχομένου τους και την αφαίρεση των κελύφων και των μεμβρανών β ) ^ξεχωριστό χώρο για εργασίες εκτός των εργασιών που αναφέρονται στο στοιχείο α ). Σε περίπτωση παστερίωσης των προϊόντων αυγών, αυτή μπορεί να γίνεται στο χώρο του στοιχείου α ) όταν η εγκατάσταση διαθέτει κλειστό σύστημα παστερίωσης ενώ, στις άλλες περιπτώσεις αυτή πρέπει να γίνεται στο χώρο του στοιχείου β ). Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται μόλυνση των προϊόντων αυγών μετά την παστερίωσή τους 4 . ^κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά του περιεχομένου των αυγών μέσα στην εγκατάσταση 5 . ^στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, εξοπλισμός που εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή για την επεξεργασία των προϊόντων αυγών και που είναι τουλάχιστον εφοδιασμένος με : α ) ^στην περίπτωση παστερίωσης : - σύστημα αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας, - θερμόμετρο καταγραφής, - σύστημα αυτόματης ασφαλείας που εμποδίζει την ανεπαρκή θέρμανση β ) ^στην περίπτωση συστήματος συνερχούς παστερίωσης, ο εξοπλισμός πρέπει εξάλλου να διαθέτει : - σύστημα κατάλληλης ασφάλειας που εμποδίζει την ανάμειξη των παστεριωμένων προϊόντων αυγών με μερικώς παστεριωμένα και - αυτόματο μηχανισμό καταγραφής της ασφάλειας η οποία εμποδίζει την ανάμειξη αυτή 6 . ^χώρο αποθήκευσης άλλων τροφίμων και προσθέτων 7 . ^σε περίπτωση συσκευασίας σε περιέκτες μιας χρήσης, κατάλληλο χώρο και, ενδεχομένως, χώρο ξεχωριστό για την εναποθήκευση των περιεκτών αυτών και της πρώτης ύλης που χρειάζεται για την παρασκευή τους 8 . ^εγκαταστάσεις για την άμεση απομάκρυνση και τη χωριστή εναποθήκευση των άδειων κελύφων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων αυγών που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 9 . ^κατάλληλες εγκαταστάσεις για την υγιεινή συσκευασία των προϊόντων αυγών 10 . ^η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εργαστήριο για τη διεξαγωγή των αναλύσεων και των δοκιμών, τηρουμένων των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα αυγών, ειδάλλως, πρέπει να απευθύνεται σε εργαστήριο το οποίο ικανοποιεί τις εν λόγω απαιτήσεις . Στην περίπτωση αυτή, η εγκατάσταση ενημερώνει την αρμόδια αρχή 11 . ^ενδεχομένως, κατάλληλες εγκαταστάσεις για το ξεπάγωμα των προϊόντων αυγών, τα οποία πρέπει να υποστούν επεξεργασία και περαιτέρω χειρισμό σε εγκεκριμένη εγκατάσταση 12 . ^ξεχωριστό χώρο για την εναπόθεση προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Απαιτείται απόλυτη καθαριότητα εκ μέρους του προσωπικού, καθώς και στους χώρους και τον εξοπλισμό : 1 . ^το προσωπικό που επεξεργάζεται ή που χειρίζεται αυγά ή προϊόντα αυγών πρέπει να φέρει καθαρά ενδύματα εργασίας και καθαρή κόμη, πρέπει επίσης να πλένει και απολυμαίνει πολλές φορές τα χέρια κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και κάθε φορά που ξαναρχίζει να εργάζεται . Απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων, το φτύσιμο και το μάσημα μαστίχας στους χώρους όπου γίνεται χειρισμός και εναποθήκευση αυγών και προϊόντων αυγών 2 . ^απαγορεύεται η είσοδος ζώων στην εγκατάσταση . Τα τρωκτικά, τα έντομα και κάθε παράσιτο πρέπει να εξοντώνονται συστηματικά 3 . ^οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των προϊόντων αυγών πρέπει να είναι καθαρά και να γίνεται καλή συντήρησή τους . Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται προσεκτικά πολλές φορές κάθε εργάσιμη ημέρα, στο τέλος της ημέρας και πριν επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν ρυπανθεί . Το σύστημα κλειστών αγωγών για τη μεταφορά των προϊόντων αυγών πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα κατάλληλο σύστημα καθαρισμού που να εξασφαλίζει τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των μερών . Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, οι αγωγοί ξεπλένονται με πόσιμο νερό 4 . ^οι χώροι, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία των προϊόντων αυγών, εκτός αν πρόκειται για την επεξεργασία άλλων ειδών διατροφής είτε συγχρόνως είτε όχι, μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση ή αλλοίωση των προϊοντων που καλύπτει η παρούσα οδηγία 5 . ^η χρησιμοποίηση του πόσιμου νερού επιβάλλεται για όλες τις χρήσεις . Εντούτοις, κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη πόσιμου νερού για την παραγωγή ατμού, υπό τον όρο ότι οι σωληνώσεις που τοποθετούνται για το σκοπό αυτό δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του νερού αυτού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης των αυγών και των προϊόντων αυγών . Κατ'εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση μη πόσιμου νερού για την ψύξη των ψυκτικών μηχανών . Οι σωληνώσεις για το μη πόσιμο νερό πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται για το πόσιμο νερό 6 . ^τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται και να εναποθηκεύονται κατά τρόπο που να μην προσβάλλονται ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα προϊόντα αυγών . Μετά τη χρησιμοποίησή τους, εξοπλισμός και εργαλεία πρέπει να ξεπλένονται καλά με πόσιμο νερό 7. ^η επεξεργασία και ο χειρισμός των αυγών και των προϊόντων αυγών πρέπει να απαγορεύονται σε άτομα τα οποία ενδέχεται να τα μολύνουν 8 . ^κάθε άτομο που επεξεργάζεται ή χειρίζεται αυγά ή προϊόντα αυγών πρέπει να καταθέτει ιατρικό πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την τοποθέτησή του στη θέση αυτή . Αυτό το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος, εκτός εάν γίνει αποδεκτός, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14, άλλος ιατρικός έλεγχος του προσωπικού που να παρέχει παρεμφερείς εγγυήσεις . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 1 . ^Τα αυγά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων αυγών πρέπει να συσκευάζονται βάσει των διατάξεων του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 95/69 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1969 περί εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1619/68 περί ορισμένων προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα αυγά ^(;), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3906/86^($). 2 . ^α ) ^Για την παρασκευή προϊόντων αυγών, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μη επωασμένα αυγά κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση το κέλυφος των αυγών αυτών πρέπει να είναι ακέραιο και να μην παρουσιάζει ελαττώματα β ) ^κατά παρέκκλιση από τη διάταξη που προβλέπεται στο στοιχείο α ), τα ραγισμένα αυγά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων αυγών, εφόσον παραδίδονται κατευθείαν από τα κέντρα συσκευασίας ή την εκμετάλλευση παραγωγής σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, όπου σπάζονται το συντομότερο δυνατό . 3 . ^Τα αυγά και τα προϊόντα αυγών που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να απομακρύνονται και να μετουσιώνονται κατά τρόπο που να μη μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη κατανάλωση . Πρέπει να τοποθετούνται αμέσως στο χώρο που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 8 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ιΟλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται μολύνσεις στη διάρκεια της παραγωγής, χειρισμού και αποθεματοποίησης των προϊόντων αυγών, ιδίως : (;) ΕΕ αριθ . L 13 της 18.^1.^1969, σ . 13 . ($) ΕΕ αριθ . L 364 της 23.^12.^1986, σ . 20 . 1 . ^τα αυγά και τα προϊόντα αυγών που παραδίδονται για ενδεχόμενη επεξεργασία σε εγκεκριμένη εγκατάσταση πρέπει να αποθεματοποιούνται αμέσως μετά την παραλαβή τους στους χώρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 1, μέχρι να μεταποιηθούν . Η θερμοκρασία των χώρων αυτών πρέπει να εξασφαλίζει την αποφυγή μολύνσεων . Οι δίσκοι των αυγών με το κέλυφος δεν πρέπει να τοποθετούνται κατ' ευθείαν στο δάπεδο 2 . ^τα αυγά ξεπακετάρονται και όταν είναι αναγκαίο πλένονται και απολυμαίνονται, σε χώρο χωριστό από το χώρο που σπάζονται . Το υλικό συσκευασίας δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο όπου σπάζονται τα αυγά 3 . ^τα αυγά σπάζονται στο χώρο που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 3 στοιχείο α ). Τα ραγισμένα αυγά, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV σημείο 2 στοιχείο β ), πρέπει να μεταποιούνται χωρίς καθυστέρηση 4 . ^τα βρώμικα αυγά πρέπει να καθαρίζονται πριν από το σπάσιμο . Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται σε χώρο άλλον από εκείνον όπου σπάζονται τα αυγά ή όπου γίνεται χειρισμός του εκτεθειμένου περιεχομένου του αυγού . Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η μόλυνση ή αλλοίωση του περιεχομένου του αυγού . Το κέλυφος πρέπει να είναι αρκετά στεγνό τη στιγμή που σπάζεται, για να αποφεύγεται το στάξιμο του νερού καθαρισμού στο περιεχόμενο του αυγού 5 . ^ο χειρισμός και η μεταποίηση των άλλων αυγών εκτός από τα αυγά ορνίθων, γάλων και φραγκόκοτας πρέπει να γίνεται ξεχωριστά . Ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται όταν ξαναρχίζουν οι εργασίες μεταποίησης των αυγών ορνίθων, γάλων και φραγκόκοτας 6 . ^το σπάσιμο, οποιαδήποτε μέθοδος και αν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται, κατά το δυνατό, η μόλυνση του περιεχομένου του αυγού . Προς το σκοπό αυτό, απαγορεύεται η φυγοκέντρηση ή η σύνθλιψη των αυγών για τη λήψη του περιεχομένου τους όπως και η φυγοκέντρηση των άδειων κελυφών για τη λήψη υπολοίπων από ασπράδια αυγών . Πρέπει να αποφεύγεται, κατά το δυνατό, η παρουσία υπολειμμάτων κελυφών ή μεμβρανών στο προϊόν αυγών, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ποσότητα που αναφέρεται στο κεφάλαιο VΙ σημείο 2 στοιχείο γ ) 7 . ^μετά το σπάσιμο, κάθε μέρος του προϊόντος αυγού πρέπει να υποβάλλεται το γρηγορότερο σε επεξεργασία . Η θερμική επεξεργασία συνίσταται σε κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας και χρόνου για την απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών που ενδεχομένως υπάρχουν στο προϊόν αυγών . Κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας, πρέπει να καταγράφονται συνεχώς οι θερμοκρασίες . Οι καταγραφές για κάθε φορτίο που υφίσταται επεξεργασία πρέπει να φυλάσσονται επί δύο έτη και να είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής . Στην περίπτωση που ένα φορτίο έχει υποστεί ανεπαρκή επεξεργασία, μπορεί να υποβληθεί και πάλι σε επεξεργασία στην ίδια εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι η νέα αυτή επεξεργασία θα το καταστήσει κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση . Εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ακατάλληλο προς τούτο, πρέπει να μετουσιώνεται βάσει των διατάξεων του σημείου 3 του κεφαλαίου ΙV 8 . ^στην περίπτωση που η επεξεργασία δεν γίνεται αμέσως μετά το σπάσιμο, το περιεχόμενο του αυγού πρέπει να εναποθηκεύεται υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής, είτε σε κατάψυξη, είτε σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 4^γC . Αυτός ο χρόνος εναποθήκευσης σε 4γC, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες, εκτός των συστατικών από τα οποία πρόκειται να αφαιρεθούν τα σάκχαρα 9 . ^εφόσον τούτο επιβάλλεται από ορισμένες διαδικασίες παραγωγής, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 14 και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991, καθορίζει τις ιδιαίτερες περιπτώσεις και θεσπίζει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα αυγών που προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση μπορούν να υφίστανται επεξεργασία σε άλλη εγκεκριμένη εγκατάσταση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις : α ) ^μόλις λαμβάνονται, πρέπει είτε να καταψύχονται είτε να ψύχονται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 4^γC . Στην δεύτερη περίπτωση, υποβάλλονται σε επεξεργασία στον τόπο προορισμού μέσα σε 48 ώρες μετά το σπάσιμο των αυγών από τα οποία ελήφθησαν, εκτός των συστατικών από τα οποία θα αφαιρεθούν τα σάκχαρα β) ^η συσκευασία, ο έλεγχος, η μεταφορά και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας γ ) ^πρέπει να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου ΧΙ η φύση των εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται ως ακολούθως : 'Μη παστεριωμένο προϊόν αυγών - προς επεξεργασία στον τόπο προορισμού - ημερομηνία και ώρα σπασίματος -' 10 . ^οι περαιτέρω εργασίες μετά την επεξεργασία πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν μολύνονται πάλι τα προϊόντα αυγών . Τα υγρά ή συμπυκνωμένα προϊόντα που δεν φέρουν στερεό περίβλημα πρέπει αμέσως ή μετά την υποβολή τους στη διαδικασία ζύμωσης είτε να αποξηραίνονται είτε να ψύχονται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 4^γC . Τα προϊόντα που πρέπει να καταφυχθούν πρέπει να καταψύχονται αμέσως μετά την επεξεργασία 11 . ^τα προϊόντα αυγών πρέπει να φυλάσσονται στις θερμοκρασίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας μέχρι να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή άλλων τροφίμων 12 . ^στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, η προετοιμασία των προϊόντων αυγών από πρώτες ύλες που δεν είναι κατάλληλες για την παρασκευή τροφίμων απαγορεύεται, ακόμη και για τεχνική χρήση . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1 . ^Μικροβιολογικά κριτήρια Τα φορτία προϊόντων αυγών πρέπει να υποβάλλονται, μετά την επεξεργασία, σε δειγματοληπτικούς μικροβιολογικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, για να εξασφαλίζεται ότι συμφωνούν με τά ακόλουθα κριτήρια : α ) ^σαλμονέλες : απουσία σε 25 g ή ml προϊόντος αυγών β ) ^άλλα κριτήρια : - αερόβια μεσόφυλλα βακτηρίδια : Μ = 10& σε 1 g ή σε 1 ml, - εντεροβακτηρίδια : Μ = 10$σε 1 g ή σε 1 ml, - σταφυλόκοκκοι : απουσία σε 1 g προϊόντος αυγών, Μ^= η οριακή τιμή για τον αριθμό βακτηριδίων το αποτέλεσμα δεν θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός των βακτηριδίων σε μία ή περισσότερες δειγματοληπτικές μονάδες ισούται ή υπερβαίνει το Μ . 2 . ^Άλλα κριτήρια Τα φορτία προϊόντων αυγών πρέπει να υποβάλλονται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, για να εξασφαλίζεται ότι συμφωνούν με τα ακόλουθα κριτήρια : α ) ^η περιεκτικότητα σε βουτυρικό οξύ 3 ΟΗ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg/kg ξηράς ύλης αμετάβλητου προϊόντος αυγών β ) ^για την εξασφάλιση της τήρησης των υγειονομικών κανόνων στο χειρισμό των αυγών και των προϊόντων αυγών πριν από την επεξεργασία τους, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα : - το περιεχόμενο σε γαλακτικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1^000 mg/kg ξηράς ύλης προϊόντος αυγών ( τιμή που ισχύει μόνο για το προϊόν που δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία ), - το περιεχόμενο σε ηλεκτρικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mg/kg ξηράς ύλης προϊόντος αυγών . Ωστόσο, για τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, οι τιμές αυτές είναι οι προ της ζυμώσεως τιμές γ ) ^η ποσότητα των καταλοίπων από κελύφη, μεμβράνες αυγών και άλλων καταλοίπων ενδεχομένως στο προϊόν αυγών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/kg προϊόντος αυγών δ ) ^η ποσότητα των καταλοίπων των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ανοχές της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου . 3 . ^Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1991, η Επιτροπή καθορίζει με τη διαδικασία του άρθρου 14 : - τις μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας, - τα προγράμματα δειγματοληψίας, - τον αριθμό των δειγματοληψιών, - τις αναλυτικές ανοχές . Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως μέθοδο αναφοράς τις διεθνώς ανεγνωρισμένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 . ^Οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο που διενεργείται από την αρμόδια αρχή . Ο έλεγχος της αρμόδιας αρχής περιλαμβάνει κάθε μέτρο επίβλεψης που θεωρείται αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι ο παρασκευαστής προϊόντων αυγών συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και ιδίως : - τον έλεγχο της προέλευσης των αυγών και του προορισμού των προϊόντων αυγών, καθώς και τον έλεγχο του βιβλίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 τέταρτη περίπτωση, - την επιθεώρηση των αυγών που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων αυγών, - την επιθεώρηση των προϊόντων αυγών κατά την έξοδό τους από την εγκατάσταση, - τον έλεγχο της κατάστασης καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού, - τη διενέργεια κάθε απαραίτητης δειγματοληψίας κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα αυγά και τα προϊόντα αυγών τηρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας . Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο και ανακοινώνονται στον παρασκευαστή προϊόντων αυγών . 2 . ^Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής, ο παρασκευαστής προϊόντων αυγών αυξάνει τη συχνότητα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 πρώτη περίπτωση, εφόσον τούτο θεωρείται αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η παρασκευή των προϊόντων αυγών κάτω από καλές υγειονομικές συνθήκες . ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 1 . ^Η συσκευασία των προϊόντων αυγών πρέπει να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες ώστε να μην μολύνονται τα προϊόντα αυγών . Οι περιέκτες πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής, ιδίως : - να μην δύνανται να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυγών . - να μην δύνανται να μεταφέρουν στα προϊόντα αυγών ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, - να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των προϊόντων αυγών . 2 . ^Ο χώρος εναποθήκευσης των περιεκτών πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκόνη και παράσιτα το υλικό περιεκτών μιας χρήσης δεν πρέπει να εναποθηκεύεται στο δάπεδο . 3 . ^Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυγών πρέπει να καθαρίζονται πριν το γέμισμα . Οι περιέκτες που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να ξεπλένονται πριν το γέμισμα . 4 . ^Οι περιέκτες πρέπει να μεταφέρονται στους χώρους εργασίας κάτω από καλές υγειονομικές συνθήκες και να χρησιμοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση . 5 . ^Αμέσως αφού γεμισθούν, οι περιέκτες πρέπει να σφραγίζονται και να τοποθετούνται στους χώρους εναποθήκευσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 1 . 6 . ^Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυγών μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλα τρόφιμα, αν χρειαστεί, εφόσον καθαρισθούν και απολυμανθούν ώστε να μην μολυνθούν τα προϊόντα αυγών . 7 . ^Οι περιέκτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά προϊόντων αυγών χύμα, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής, και ιδίως τα ακόλουθα : - η εσωτερική τους επιφάνεια και κάθε άλλο σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με το προϊόν αυγού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από λείο υλικό που πλένεται, καθαιζεται και απολυμαίνεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και να μην μεταφέρει στα προϊόντα αυγών ουσίες σε ποσότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να υποβαθμίσουν τη σύσταση του προϊόντος αυγού ή να αλλοιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, - να είναι σχεδιασμένοι έτσι που να μπορεί να αφαιρείται εντελώς το προϊόν αυγού εφόσον φέρουν καπάκι, αυτό πρέπει να αφαιρείται εύκολα, να πλένεται, να καθαρίζεται και να απολλυμαίνεται . - πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να ξεπλένονται αμέσως μετά από κάθε χρήση και πριν ξαναχρησιμοποιηθούν, αν είναι ανάγκη, - πρέπει να σφραγίζονται καταλλήλως αφού γεμισθούν και να παραμένουν σφραγισμένοι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέχρι να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα αυγών, - να προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά προϊόντων αυγών . Ωστόσο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η Επιτροπή, για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 και εφόσον τούτο δεν έχει δυσμενή επίδραση στα προϊόντα αυγών και τα άλλα σχετικά τρόφιμα καθορίζει, εάν χρειαστεί, τους ειδικούς όρους στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνονται οι αποδέκτες αυτοί για να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων τροφίμων, και ιδίως τους όρους που αφορούν : - το πλύσιμο, καθάρισμα και απολύμανση πριν από κάθε επαναχρησιμοποίηση, - τους όρους μεταφοράς, - τις προθεσμίες χρησιμοποίησης . Μέχρις ότου αρχίσουν να ισχύουν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991 : - παραμένουν εν ισχύ οι εθνικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη χρήση των αποδεκτών για τη μεταφορά στο εθνικό έδαφος άλλων τροφίμων, εκτός των προϊόντων αυγών, καθώς και οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει τα κράτη μέλη για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της συνθήκης, - τα κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμίσεις των οποίων παρέχουν τη σχετική άδεια, δεν μπορούν ούτε να περιορίσουν ούτε να απαγορεύσουν την είσοδο στο έδαφός τους μεταφορών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη στα οποία επίσης η άδεια αυτή παρέχεται, - τα κράτη μέλη που απαγορεύουν στο έδαφός τους τη μεταφορά άλλων τροφίμων στους αποδέκτες που προβλέπονται για τη μεταφορά των προϊόντων αυγών μπορούν να υποβάλουν τις μεταφορές προϊόντων αυγών, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, στις ίδιες απαιτήσεις . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 . ^Τα προϊόντα αυγών πρέπει να εναποθηκεύονται εντός των χώρων που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 1 . 2 . ^Τα προϊόντα αυγών για τα οποία ενδείκνυνται ορισμένες θερμοκρασίες εναποθήκευσης πρέπει να διατηρούνται στις θερμοκρασίες αυτές . Οι θερμοκρασίες εναποθήκευσης πρέπει να καταγράφονται συνεχώς, ο ρυθμός της ψύξης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η θαρμοκρασία του προϊόντος να φθάνει στο απαιτούμενο επίπεδο το γρηγορότερο δυνατό και οι περιέκτες πρέπει να εναποθηκεύονται με τρόπο ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτούς . 3 . ^Κατά την εναποθήκευση, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση των εξής θερμοκρασιών : - για τα υπερκατεψυγμένα προϊόντα :- 18γ^C^ - για τα κατεψυγμένα προϊόντα :- 12γ^C^ - για τα διατηρημένα με απλή ψύξη προϊόντα :+^ 4γ^C^ - για τα αφυδατωμένα προϊόντα, εκτός από τα ασπράδια αυγών:+^15γ^C . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1 . ^Τα οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προϊόντων αυγών πρέπει να είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα με τρόπο που να διατηρούνται συνεχώς οι θερμοκρασίες τις οποίες απαιτεί η παρούσα οδηγία, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς . 2 . ^Τα προϊόντα αυγών πρέπει να αποστέλλονται κατά τρόπο ώστε, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, να ποστατεύονται επαρκώς από ο,τι δήποτε μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση . 3 . ^Κατά τη μεταφορά, πρέπει να τηρούνται οι θερμοκρασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ σημείο 3 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙOΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 1 . ^Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, κάθε αποστολή προϊόντων αυγών από μια εγκατάσταση πρέπει να φέρει ετικέτα με τις ακόλουθες ενδείξεις : ιιi ) ^είτε : - στο άνω τμήμα, τα αρχικά της χώρας αποστολής, με κεφαλαία τυπογραφικά στοιχεία, ή ένα από τα ακόλουθα γράμματα : B-D-DK-EL-ESP -F-IRL-I-L-NL-P-UK, και στη συνέχεια τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης, - στο κάτω τμήμα, ένα από τα ακόλουθα αρχικά : CEE -EEC-EEG-EOK-EWG-EOF ιii ) ^είτε : - στο άνω τμήμα, το ονόμα της χώρας αποστολής, με κεφαλαία, - στο κέντρο, ο αριθμός της έγκρισης της εγκατάστασης, - στο κάτω τμήμα, ένα από τα ακόλουθα αρχικά : CEE-EEC-EEG-EOK-EWG-EOF iii ) ^τη θερμοκρασία στην οποία πρέπει να διατηρούνται τα προϊόντα αυγών και την περίοδο κατά την οποία μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρησή τους με τον τρόπο αυτό . Η ετικέτα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και με ευανάγνωστους χαρακτήρες . 2 . ^Τα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως : α ) ^τη φύση του προϊόντος, με μνεία του αρχικού είδους β ) ^τον αριθμό του φορτίου γ ) ^τον τόπο προορισμού καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη . 3 . ^Οι πληροφορίες αυτές καθώς και εκείνες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να συντάσσονται στην επίσημη ή στις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία