ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0439

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/439/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1989 που τροποποιεί την οδηγία 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1989 που τροποποιεί την οδηγία 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ( 89/439/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), Εκτιμώντας : στα πλαίσια της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ^(3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/359/ΕΟΚ^(4 ), το Συμβούλιο προέβλεψε μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ότι η προστασία των φυτών από τους οργανισμούς αυτούς είναι απολύτως αναγκαία για την αύξηση της γεωρικής παραγωγικότητας, που αποτελεί έναν από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής ότι η φυτοϋγιειονομική νομοθεσία που εφαρμόζεται στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα δεν έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με την οδηγία 77/93 /ΕΟΚ ότι, λόγω των σημαντικών εμπορικών συναλλαγών σε φυτά και φυτικά προϊόντα με την υπόλοιπη Κοινότητα, θα πρέπει εφεξής να εφαρμοσθούν σ'αυτά οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της γεωργικής παραγωγής των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων, θα πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικά μέτρα προστασίας που δικαιολογούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των φυτών εκεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα από άλλες περιοχές της Γαλλίας ότι κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί ο κανόνας του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σύμφωνα με τον οποίο το επίσημο πιστοποιητικό φυτοϋγιεινής, που απαιτείται βάσει του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας, πρέπει να εκδίδεται στη χώρα καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων ότι πρέπει να καθοριστούν οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό κατά γενικότερο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 όταν γίνεται αντίστοιχη τροποποίηση, από την Επιτροπή, του παραρτήματος ΙV ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι ο επίσημος έλεγχος των φυτών, φυτικών προϊόντων και ( 5 ) ΕΕ αριθ . C 117 της 4.^5.^1988, σ . 11 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . C 187 της 18.^7.^1988, σ . 213 . ( 7 ) ΕΕ αριθ . L 26 της 31.^1.^1977, σ. 20 . ( 8 ) ΕΕ αριθ . L 153 της 6.^6.^1989, σ . 28 . άλλων αντικειμένων που προέρχονται από τρίτες χώρες, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, πρέπει να διεξάγεται από την Επιτροπή στην τρίτη χώρα καταγωγής ότι κρίθηκε αναγκαίο να βελτιωθεί η λειτουργία της ρήτρας διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 της ίδιας οδηγίας, ώστε να είναι δυνατή μια ταχύτερη, συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη κοινοτική δράση στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η ρήτρα αυτή και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ευρύτερες εξουσίες σε σχέση με τη θέσπιση των μέτρων διασφάλισης από τα κράτη μέλη ότι, επειδή λαμβάνονται μέτρα για τον προοδευτικό περιορισμό των ελέγχων από τα κράτη μέλη προορισμού, θα χρειαστεί μια ενίσχυση των ελέγχων που διεξάγονται από τα κράτη μέλη αποστολής ότι είναι επομένως αναγκαίο να ενισχυθούν οι κοινοτικοί έλεγχοι φυτοϋγιεινής για να βελτιωθεί η λειτουργία του ισχύοντος κοινοτικού καθεστώτος φυτοϋγιεινής, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργίας και την επίτευξη της ενιαίας αγοράς το 1992, και ιδίως για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε όλους τους φυτοϋγιειονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται σε φυτά ή φυτικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητας ότι αυτοί οι ενισχυμένοι κοινοτικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής καθώς και από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, των οποίων οι υπηρεσίες θα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να ορισθεί ο ρόλος αυτός των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις δραστηριότητες που απαιτούνται στα πλαίσια του κοινοτικού καθεστώτος φυτοϋγιεινής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . ^Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής : α ) ^στην παράγραφο 2, οι λέξεις 'στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, ούτε' διαγράφονται β ) ^προστίθενται οι εξής παράγρφοι : '3 . Η παρούσα οδηγία αφορά επίσης μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα από άλλες περιοχές της Γαλλίας, και αντιστρόφως, κατά της εισαγωγής σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, επιβλαβών οργανισμών από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα . 4 . Με την επιφύλαξη των όρων που θα καθοριστούν για τη διαφύλαξη της φυτοϋγιειονομικής κατάστασης που επικρατεί σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές όσον αφορά τις γεωργικές και οικολογικές συνθήκες, είναι δυνατόν να θεσπιστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, μέτρα προστασίας τα οποία δικαιολογούνται για την προστασία της υγείας και της ζωής των φυτών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και τα οποία συμπληρώνουν τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία .' 2 . ^Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '1 . Στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, για τα οποία ισχύουν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Α, το επίσημο πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 πρέπει να έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός : - στην περίπτωση ξυλείας, αν, κατ' εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Α, αρκεί το γεγονός ότι της έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, - σε άλλες περιπτώσεις, στο βαθμό που είναι δυνατόν να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Α και σε άλλο τόπο εκτός από τον τόπο καταγωγής .' 3 . ^Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος, οι λέξεις 'κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'σε περίπτωση εισαγωγής τους '. 4 . ^Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος, διαγράφεται το στοιχείο β ). 5 . ^Στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '4 . Αν διαπιστωθεί ότι τμήμα των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή των άλλων αντικειμένων έχει μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, η εισαγωγή του άλλου τμήματος δεν απαγορεύεται αν δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι το τμήμα αυτό έχει μολυνθεί και αν φαίνεται ότι αποκλείεται η διάδοση επιβλαβών οργανισμών .' 6 . ^Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : '5 . Μπορεί να συμφωνηθεί, στα πλαίσια τεχνικών διακανονισμών που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και αρμόδιων οργανισμών ορισμένων τρίτων χωρών και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16α, ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τους ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α ) μπορούν επίσης να διεξάγονται υπό την ευθύνη της Επιτροπής και σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 19α στην εν λόγω τρίτη χώρα, σε συνεργασία με τον επίσημο φυτοϋγειονομικό οργανισμό της χώρας αυτής .' 7 . ^Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος, μετά τις λέξεις 'μετά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων', προστίθενται τα εξής : 'και, εφόσον χρειάζεται, κατόπιν των ερευνών που πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 19α, στη χώρα καταγωγής των εν λόγω φυτών ή φυτικών προϊόντων .' 8 . ^Στο άρθρο 14 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : 'Ο κίνδυνος αυτός εκτιμάται βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, συμπληρώνονται με επιπρόσθετες έρευνες ή, εφόσον συντρέχει λόγος, με έρευνες που πραγματοποιούνται από την καθοδήγηση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 19α στη χώρα καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων .' 9 . ^Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2 . Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση το συντομότερο δυνατό στα πλαίσια της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής . Υπό την ευθύνη της Επιτροπής και σύμφωνα με τις κατάλληλες διατάξεις του άρθρου 19α μπορούν να διεξαχθούν επιτόπιες έρευνες . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, είναι δυνατόν να θεσπιστούν τα απαιτούμενα μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα με τα οποία μπορεί να αποφασιστεί εάν τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη πρέπει να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν . Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, τροποποιεί ή καταργεί, ανάλογα με τις εξελίξεις, τα προαναφερόμενα μέτρα . Το κράτος μέλος μπορεί να διατηρήσει τα μέτρα που έχει εφαρμόσει, εφόσον δεν έχει θεσπιστεί κανένα μέτρο κατά την προαναφερόμενη διαδικασία .' 10 . ^Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : 'ιΑρθρο 16α 1 . Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Φυτοϋγειονομική Επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής 'επιτροπής', συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους . 2 . Στην Επιτροπή, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει ένα σχέδιο των προς θέσπιση μέτρων . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας την οποία ο πρόεδρος δύναται να ορίσει σε συνάρτηση με το επείγον των θεμάτων που υποβλήθηκαν προς εξέταση . Αποφασίζει με πλειοψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων . 4 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, όταν αυτά είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής . Αν δεν είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα προς θέσπιση μέτρα . Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία . Αν το Συμβούλιο, κατά την εκπνοή τριμήνου προθεσμίας από της ημέρας που επελήφθη της υποθέσεως, δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προταθέντα μέτρα .' 11 . ^Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο : 'ιΑρθρο 19α 1 . Για να εξασφαλιστεί η σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να διενεργούν ελέγχους υπό την καθοδήγησή της, στα πλαίσια των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, επί τόπου ή αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου . Εφόσον οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε κάποιο κράτος μέλος, πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τον επίσημο φυτοϋγιειονομικό οργανισμό του εν λόγω κράτους μέλους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 7. 2 . Οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί : - να προσλαμβάνονται από την Επιτροπή, - να προσλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και να διατίθενται στην Επιτροπή σε βάση προσωρινή ή ad hoc . Πρέπει να έχουν αποκτήσει, σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, τα προσόντα που απαιτούνται για τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν τη διενέργεια και την επίβλεψη των επίσημων φυτοϋγιειονομικών ερευνών . 3 . Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διενεργούνται όσον αφορά τα εξής καθήκοντα : - την επίβλεψη των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6, - την επίβλεψη ή, στο πλαίσιο της παραγράφου 5 στοιχείο γ ) του παρόντος άρθρου, τη διενέργεια σε συνεργασία με τα κράτη μέλη των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, - την ανάληψη δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στις τεχνικές συμφωνίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, - τη διενέργεια των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 στο άρθρο 15 παράγραφος 2, - την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, - την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντας που ανατίθεται στους εμπειρογνώμονες από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής . 4 . Προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν : - να επισκέπεονται φυτώρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και άλλους χώρους όπου καλλιεργούνται, παράγονται, μεταποιούνται ή αποθηκεύονται - επί του παρόντος ή στο παρελθόν - φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, - να επισκέπτονται τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12, - να συμβουλεύονται υπαλλήλους των επίσημων φυτοϋγιειονομικών οργανισμών των κρατών μελών, - να συνοδεύουν τους εθνικούς επιθεωρητές των κρατών μελών όταν εκτελούν δραστηριότητες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας . 5 . ^α ) ^Στα πλαίσια της συνεργασίας που αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, ο επίσημος φυτοϋγιειονομικός οργανισμός του κράτους μέλους πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με το έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα . Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποφυγή οποιουδήποτε δινδύνου για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων . Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παρεμποδίζονται και λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να τους παρέχεται, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, ο διαθέσιμος απαραίτητος εξοπλισμός, στον οποίο θα περιλαμβάνεται το υλικό και το προσωπικό εργαστηρίου. Η Επιτροπή αποδίδει τις δαπάνες που συνεπάγονται τα αιτήματα αυτά, εντός των ορίων των διαθέσιμων για το σκοπό αυτό πιστώσεων του κοινοτικού προϋπολογισμού . Οι εμπειρογνώμονες πρέπει, εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να έχουν λάβει σχετική εντολή από τον επίσημο φυτοϋγιειονομικό οργανισμό του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και να τηρούν τους κανόνες και την πρακτική που επιβάλλεται να τηρούν οι υπάλληλοι αυτού του κράτους μέλους β ) ^όταν πρόκειται για επίβλεψη ελέγχων ( παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση ) ή επίβλεψη επιθεωρήσεων ( παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση πρώτο ενδεχόμενο ) ή για διενέργεια ερευνών ( παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση ), δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση επί τόπου . Οι εμπειρογνώμονες υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα πορίσματά τους γ ) ^όταν πρόκειται για διενέργεια επιθεωρήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 ( παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση δεύτερο ενδεχόμενο του παρόντος άρθρου ), οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να εντάσσονται σε ένα καταρτισθέν πρόγραμμα επιθεωρήσεων και πρέπει να τηρούνται οι διαδικαστικοί κανόνες που έχει θεσπίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πάντως, στην περίπτωση κοινής επιθεωρήσεως, το συγκεκριμένο κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο μιας παρτίδας στην Κοινότητα μόνον εάν ο φυτοϋγειονομικός οργανισμός του και η Επιτροπή συμφωνούν . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, ο όρος αυτός μπορεί να επεκταθεί σε άλλες αμετάκλητες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις παρτίδες πριν την εισαγωγή τους στην Κοινότητα εάν η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η επέκταση είναι αναγκαία . Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του κοινοτικού εμπειρογνώμονα και του εθνικού επιθεωρητή, το συγκεκριμένο κράτος μέλος λαμβάνει τα επι - βαλλόμενα συντηρητικά μέτρα, μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφάση δ ) ^σε όλες τις περιπτώσεις, οι εθνικές διατάξεις περί ποινικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες . Οσάκις οι εμπειρογνώμονες έχουν υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αυτό το γεγονός πρέπει να κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους . 6 . Η Επιτροπή : - εγκαθιδρύει δίκτυο για την κοινοποίηση των νέων περιπτώσεων επιβλαβών οργανισμών, - διατυπώνει συστάσεις για τη σύνταξη σημειώσεων για την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών επιθεωρητών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους . Για να συνδράμουν την Επιτροπή κατά την εκπλήρωση του τελευταίου αυτού καθήκοντος, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διαδικασίες επιθεώρησης που ισχύουν στο φυτοϋγειονομικό τομέα . 7 . Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων όσον ισχύουν για τη συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο . 8 . Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των διατά - ξεων του παρόντος άρθρου . Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να τροποποιηθούν, εφόσον συντρέχει λόγος, οι διατάξεις αυτές με βάση την εν λόγω πείρα .' Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 . 2 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία . Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 1989 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C . ROMERO HERRERA
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία