ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0461

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρη, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένες μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των αρθρωτών οχημάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με τα βάρη, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένες μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των αρθρωτών οχημάτων ( 89/461/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ειδικότερα το άρθρο^75, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι η επιδίωξη αύξησης της παραγωγικότητας των συνόλων οχημάτων οδηγεί τους κατασκευαστές να προτείνουν ένα μέγιστο χρήσιμο όγκο εντός των ορίων των περιορισμών που επιβάλλει η οδηγία 85/3/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/460/ΕΟΚ^(5 ) ότι η αύξηση αυτή του χρήσιμου όγκου γίνεται εις βάρος αφενός του χώρου που διατίθεται για τον οδηγό και αφετέρου του χώρου που υφίσταται μεταξύ του ελκυστήρα και του ημιρυμουλκουμένου, χάρη σε ειδικές διατάξεις ζεύξης ότι συνεπεία τούτου προκύπτει επιδείνωση των συνθηκών υπό τις οποίες εργάζεται ο οδηγός όσον αφορά τόσο την άνεση όσο και την ασφάλεια ότι, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ορθολογική και οικονομική χρήση των επαγγελματικών οδικών οχημάτων και στην οδική ασφάλεια, είναι σκόπιμο να γίνει προσαρμογή των σημερινών κανόνων ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα αλληλοαντικατάστασης των οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα και να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος στον οδηγό, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 85/3/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . ^Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : 'ιΑρθρο 4α Κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος^1 τα αρθρωτά οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και τα οποία δεν τηρούν τις νέες διατάξεις των σημείων^1 .6 και 4.4 του παραρτήματος^Ι της οδηγίας, θεωρούνται ως ανταποκρινόμενα προς τις διατάξεις αυτές εφόσον δεν υπερβαίνουν το συνολικό μήκος των 15,50^m .' 2 . ^Στο παράρτημα Ι το σημείο^1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '1.1 ^Μέγιστο μήκος - όχημα με κινητήρα12,00 m '. - ρυμουλκούμενο12,00 m '. - αρθρωτό όχημα16,50 m '. - οδικός συρμός18,00 m '. - αρθρωτό λεωφορείο18,00 m '. 3 . ^Στο παράρτημα Ι παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο : '1.6 . ^Μέγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλκουμένου12,00 m '. 4 . ^Στο παράρτημα Ι παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 4.4 : '4.4 . ^Ημιρυμουλκούμενα : Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκουμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04^m'. Άρθρο 2 ιΕπειτα από συνεννόηση με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των βασικών εθνικών διατάξεων που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1989 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . DUMAS ( 1 ) EE ariu . C 214 thw 16 . 8 . 1988, s . 1 . ( 2 ) EE ariu . C 47 thw 27 . 2 . 1989, s . 157 . ( 3 ) EE ariu . C 71 thw 29 . 3 . 1989, s . 17 . ( 4 ) EE ariu. L 2 thw 3 . 1 . 1985, s . 14 . ( 5 ) Blepe s . 5 thw parozsaw Epishmhw Efhmeridaw .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία