ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0530

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1989 όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 1989 όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα (89/530/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η εσωτερική αγορά καλύπτει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων· ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/284/ΕΟΚ(2), καθορίζει κανόνες για τη διάθεση στο εμπόριο λιπασμάτων τύπου ΕΟΚ· ότι κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας στα επτά ιχνοστοιχεία (βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο) που περιέχονται σ' αυτά τα λιπάσματα· ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ πρέπει, στο εξής, να εφαρμόζεται για τα στερεά ή υγρά λιπάσματα τα περιέχοντα ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία που διατίθενται στο εμπόριο αυτούσια και για τα μείγματά τους καθώς και για ορισμένα χημικά ιχνοστοιχεία· ότι είναι σκόπιμη η διαρκής εξέλιξη και ενημέρωση των οδηγιών του Συμβουλίου για τα λιπάσματα με στόχο την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική εξέλιξη των προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα των εν λόγω οδηγιών· ότι, για το λόγο αυτό, απαιτείται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που προβλέπεται στην οδηγία 76/116/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα στερεά ή υγρά λιπάσματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α του παραρτήματος, τα οποία περιέχουν μόνο ένα από τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο, ψευδάργυρο και τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του εν λόγω κεφαλαίου Α, μπορούν να φέρουν την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ». 2. Τα μείγματα τα οποία αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά ιχνοστοιχεία μπορούν να φέρουν την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ», εφόσον ανταποκρίνονται στο κεφάλαιο Β του παραρτήματος. Άρθρο 2 Τα λιπάσματα ΕΟΚ που ανταποκρίνονται στο άρθρο 1 πρέπει να συσκευάζονται. Άρθρο 3 1. Για τα λιπάσματα ΕΟΚ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ πρέπει να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα από τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο, ψευδάργυρο, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: α) ότι τα ιχνοστοιχεία αυτά πρέπει να προστίθενται και να υπάρχουν σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς την κατώτατη περιεκτικότητα που αναφέρεται στα κεφάλαια Γ και Δ του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας· β) ότι το λίπασμα ΕΟΚ πρέπει να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ. 2. Όταν τα ιχνοστοιχεία είναι τα συνήθη συστατικά των πρώτων υλών που παρέχουν τα κύρια και τα δευτερεύοντα στοιχεία, η δήλωσή τους είναι προαιρετική, υπό την προϋπόθεση ότι τα ιχνοστοιχεία αυτά υπάρχουν σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς την κατώτατη περιεκτικότητα που αναφέρεται στα κεφάλαια Γ και Δ του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Οι υποχρεωτικές ενδείξεις για την αναγνώριση των λιπασμάτων που εξετάζονται στην παρούσα οδηγία είναι οι εξής: α) η ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ», με κεφαλαία γράμματα· β) ο χαρακτηρισμός του τύπου του λιπάσματος: - είτε σύμφωνα με το κεφάλαιο Α του παραρτήματος, - είτε με ονομασία του τύπου: «Μείγμα ιχνοστοιχείων», ακολουθούμενη από τα ονόματα των περιεχομένων ιχνοστοιχείων ή από τα χημικά τους σύμβολα, - είτε σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ συμπλωρώνοντας το χαρακτηρισμό του τύπου με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «με ιχνοστοιχεία» ή «με», ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των παρόντων ιχνοστοιχείων ή των χημικών τους συμβόλων. Μόνον οι αριθμοί οι οποίοι δείχνουν τις περιεκτικότητες σε κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ αναγράφονται μετά το χαρακτηρισμό του τύπου. Όταν υπάρχουν πολλά ιχνοστοιχεία, πρέπει να αναφέρονται με την αλφαβητική σειρά του χημικού τους συμβόλου: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn· γ) οι εγγυημένες περιεκτικότητες για κάθε ενεργό συστατικό του λιπάσματος και οι εγγυήσεις ως προς τις μορφές ή/και τις διαλυτότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ και για κάθε ιχνοστοιχείο όπως ορίζονται στο άρθρο 6· δ) όταν το σύνολο ή μέρος ιχνοστοιχείου είναι χημικά ενωμένο με οργανικό μόριο, τότε η ονομασία του ιχνοστοιχείου πρέπει να ακολουθείται από έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: - «σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με . . .» (ονομασία του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα ή του συμβόλου του όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε σημείο 1 του παραρτήματος), - «συμπλοκοποιημένο με . . .» (ονομασία του συμπλοκοποιητικού παράγοντα όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε σημείο 2 του παραρτήματος). Η ένδειξη της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία πρέπει να εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό κατά βάρος, με ακέραιο αριθμό ακολουθούμενο ενδεχομένως από δεκαδικό για τα λιπάσματα που περιέχουν μόνο ένα ιχνοστοιχείο του παραρτήματος του κεφαλαίου Α. Για τα λιπάσματα που περιέχουν περισσότερα του ενός ιχνοστοιχεία, ο αριθμός των δεκαδικών για κάθε στοιχείο μπορεί να αντιστοιχεί με τον αριθμό των δεκαδικών που αναφέρεται στα κεφάλαια Β, Γ και Δ του παραρτήματος. Η ένδειξη της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία πρέπει να γίνεται τόσο με την ολόγραφη ονομασία τους όσο και με το χημικό σύμβολό τους. Η ετικέτα ή τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν, όσον αφορά τα προϊόντα του κεφαλαίου Α και Β του παραρτήματος κάτω από τις υποχρεωτικές ή προαιρετικές δηλώσεις, την ακόλουθη ένδειξη: «Να χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεδειγμένων δόσεων.» Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν στην επικράτειά τους, χωρίς να εμποδίζουν τη διάθεση στο εμπόριο και με την ευθύνη του αρμοδίου για τη διάθεση στην αγορά, την ένδειξη των δόσεων και των όρων χρήσης που προσφέρονται για το έδαφος και τις καλλιέργειες για τις οποίες προορίζεται το λίπασμα. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευκρινώς διαχωρισμένες από τις υποχρεωτικές ενδείξεις της επισήμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 4. Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι περιεκτικότητες σε ιχνοστοιχεία των λιπασμάτων ΕΟΚ που διατίθενται στην αγορά πρέπει να αναγράφονται υπό μορφή στοιχείων (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Η δήλωση της περιεκτικότητας των λιπασμάτων όσον αφορά κάθε ιχνοστοιχείο γίνεται ως εξής: α) για τα λιπάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α (στήλη 6), του παραρτήματος· β) για τα λιπάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3, με την ένδειξη: - της συνολικής περιεκτικότητας εκφραζόμενης σε εκατοστιαίο ποσοστό κατά βάρος λιπάσματος και - της περιεκτικότητας σε διαλυτό στο νερό ιχνοστοιχείο, εκφραζόμενης σε εκατοστιαίο ποσοστό κατά βάρος λιπάσματος εφόσον αυτή η διαλυτότητα φθάνει τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής περιεκτικότητας. Όταν ένα ιχνοστοιχείο είναι πλήρως διαλυτό στο νερό, δηλώνεται μόνον η διαλυτή στο νερό περιεκτικότητα. Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας των λιπασμάτων σε ένα ιχνοστοιχείο πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των μεθόδων ανάλυσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ. Όταν ένα ιχνοστοιχείο ενώνεται χημικά με ένα οργανικό μόριο, η υπάρχουσα στο λίπασμα περιεκτικότητα δηλώνεται αμέσως μετά τη διαλυτή στο νερό περιεκτικότητα και εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό κατά βάρος του λιπάσματος ακολουθούμενη από μία από τις ενδείξεις «σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με . . .» ή « συμπλοκοποιημένο με . . .» συν τη ονομασία του οργανικού μορίου μπορεί να αντικαθίσταται από τα αρχικά της. Άρθρο 7 Οι ανοχές που γίνονται δεκτές σε σχέση με τη δηλωμένη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία καθορίζονται ως εξής: - 0,4 % σε απόλυτη τιμή, για περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 2 %, - 1 / 5 της δηλωμένης τιμής, για περιεκτικότητα μικρότερη ή ίση προς 2 %. Άρθρο 8 Στο άρθρο 9 της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11. Σε περίπτωση τροποποίησης των παραρτημάτων, ένα λίπασμα μπορεί να προστίθεται μόνον εάν: α) δεν έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον· β) παρέχει αποτελεσματικά θρεπτικά στοιχεία για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια ή για τις συνθήκες αύξησης συγκεκριμένων καλλιεργειών.» Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από την κοινοποίησή της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1989. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος E. CRESSON (1) ΕΕ αριθ. C 304 της 29. 11. 1988, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. C 47 της 20. 2. 1989, σ. 75 και απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 1989 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 102 της 24. 4. 1989, σ. 9. (4) ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1. 1976, σ. 21. (5) ΕΕ αριθ. L 111 της 22. 4. 1989, σ. 34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Σημείωση 1: Ο χαρακτηρισμός ενός χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα μπορεί να γίνει με τη χρήση των αρχικών της ονομασίας του όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε. Σημείωση 2: Αν το προϊόν δεν αφήνει στερεό υπόλειμμα μετά τη διάλυσή του, μπορεί να χαρακτηριστεί «για διάλυση». Σημείωση 3: Όταν ένα ιχνοστοιχείο είναι υπό μορφή χηλικού σύμπλοκου, πρέπει να αναφέρεται η περιοχή του pH στην οποία το συμπλοκοποιημένο μέρος παρουσιάζει καλή σταθερότητα. 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Αριθ. // Τύπος // Ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής και τα βασικά συστατικά // Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά ιχνοστοιχεία (% κατά βάρος) Ενδείξεις σχετικά με την αξιολόγηση των ενεργών στοιχείων Άλλες απαιτήσεις // Άλλες ενδείξεις σχετικά με την ονομασία του τύπου // Ιχνοστοιχεία με εγγυημένη περιεκτικότητα Διαλυτότητα Άλλα κριτήρια // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // // ΒΟΡΙΟ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 1α // Βορικό οξύ // Προϊόν που λαμβάνεται με τη δράση ενός οξέος σ' ένα βορικό άλας // 14 % σε διαλυτό στο νερό (Β) // Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες // Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 1β // Βορικό νάτριο // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό βορικό νάτριο // 10 % σε διαλυτό στο νερό (Β) // Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις ονομασίες του εμπορίου // Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 1γ // Βορικό ασβέστιο // Προϊόν που παράγεται από κολεμανίτη ή πανδερμίτη και περιέχει ως βασικό συστατικό βορικά άλατα του ασβεστίου // 7 % σε ολικό (Β) λεπτή σκόνη τουλάχιστον 98 % περνάει από κόσκινο των 0,063 mm // Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις εμπορικές ονομασίες // Ολικό βόριο (Β) // // // // // // // 1δ // Βοριούχος αιθανολαμίνη // Προϊόν που λαμβάνεται από την αντίδραση του βορικού οξέος με αιθανολαμίνη // 8 % διαλυτό στο νερό Β // // Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 1ε // Βοριούχο λίπασμα σε διάλυμα ή σε εναιώρημα // Προϊόν διάλυσης ή εναιώρησης σε νερό των τύπων 1α, 1β, 1δ // 2 % σε ολικό διαλυτό στο νερό βόριο (Β) // // Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // ΚΟΒΑΛΤΙΟ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 2α // Άλας κοβαλτίου // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας κοβαλτίου // 19 % σε διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Co) // Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος // Κοβάλτιο ( Co) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 2β // Χηλικό σύμπλοκο του κοβαλτίου // Προϊόν που παράγεται από τη χημική σύνδεση του κοβαλτίου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα // 2 % διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Co) από το οποίο τουλάχιστον 8/10 είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Κοβάλτιο (Co) διαλυτό στο νερό Κοβάλτιο υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 2γ // Διάλυμα λιπάσματος με κοβάλτιο // Προϊόν που προέρχεται από διάλυση των τύπων 2α ή/και 2β // 2 % σε διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Co) // Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος ή/και τη φύση του χηλικού συμπλόκου παράγοντα // Κοβάλτιο (Co) διαλυτό στο νερό Κοβάλτιο υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // 1,6 // ΧΑΛΚΟΣ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 3α // Άλας χαλκού // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας χαλκού // 20 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό (Cu) // Η ονομασία πρέπει να περιέχει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος // Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό // // // // // // // 3β // Οξείδιο του χαλκού // Προϊόν που λαμβάνεται με χημική διαδικασία και περιέχει ως βασικό συστατικό οξείδιο του χαλκού // 70 % σε ολικό Cu Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 % περνάει από κόσκινο των 0,063 mm // // Ολικός χαλκός (Cu) // // // // // // // 3γ // Υδροξείδιο του χαλκού // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό υδροξείδιο του χαλκού // 45 % σε ολικό Cu (χαλκό) Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 % περνάει από κόσκινο των 0,063 mm // // Ολικός χαλκός (Cu) // // // // // // // 3δ // Χηλικό σύμπλοκο χαλκού // Προϊόν που λαμβάνεται από τη χημική σύνδεση του χαλκού με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα // 9 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό από το οποίο τουλάχιστον τα 8/10 είναι σε μορφή χηλικού σύμπλοκου // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Χαλκός (Cu) διαλυτό στο νερό Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 3ε // Λίπασμα με βάση του χαλκό // Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμιξη των τύπων 3α, 3β, 3γ ή 3δ και ενδεχομένως, μιας μη θρεπτικής και μη τοξικής αδρανούς μάζας // 5 % σε ολικό χαλκό Cu Λεπτότητα σκόνης: τουλχιστον 98 % περνάει από κόσκινο των 0,063 mm // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Ολικός χαλκός (Cu) Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό, αν αυτός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού χαλκού Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 3στ // Διάλυμμα λιπάσματος με χαλκό // Προϊόν που παράγεται με διάλυση στο νερό των τύπων 3α ή/και 3δ // 3 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό (Cu) // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // ΣΙΔΗΡΟΣ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 4α // Άλας σιδήρου // Προϊόν χημικής επεξεργασίας στο νερό, που περιέχει ως βασικό συστατικό ένα σιδηρούχο άλας (Fe II) // 12 % σε διαλυτό στο νερό σίδηρο (Fe) // Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος // Σίδηρος (Fe ) διαλυτός στο νερό // // // // // // // 4β // Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου // Προϊόν παραγόμενο από τη χημική σύνδεση του σιδήρου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα // 5 % σε Fe διαλυτό στο νερό από το οποίο τουλάχιστον τα 8/10 είναι σε μορφή χηλικού συμπλόκου // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό Σίδηρος (Fe) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 4γ // Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο // Προϊόν διάλυσης σε νερό των τύπων 4α ή/και 4β // 2 % σε διαλυτό στο νερό σίδηρο (Fe) // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό Σίδηρος (Fe) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // 1,6 // ΜΑΓΓΑΝΙΟ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 5α // Άλας μαγγανίου // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας μαγγανίου (ΙΙ) // 17 % σε διαλυτό στο νερό μαγγάνιο (Mn) // Η ονομασία πρέπει ναπεριλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος // Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 5β // Χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου // Προϊόν που παράγεται από τη χημική σύνδεση του μαγγανίου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα // 5 % σε Mn διαλυτό στο νερό από το οποίο τουλάχιστον τα 8/10 είναι υπό μορφή χηλικού σύμπλοκου // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό Μαγγάνιο (Mn) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 5γ // Οξείδιο του μαγγανίου // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικά συστατικά οξείδια του μαγγανίου // 40 % σε ολικό (Mn) Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 80 % περνάει από κόσκινο των 0,063 mm // // Ολικό μαγγάνιο (Mn) // // // // // // // 5δ // Λίπασμα με βάση το μαγγάνιο // Προϊόν που παράγεται με ανάμιξη των τύπων 5α και 5γ // 17 % σε ολικό μαγγάνιο (Mn) // // Ολικό μαγγάνιο (Mn) Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό αν αυτό αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού μαγγανίου // // // // // // // 5ε // Διάλυμα λιπάσματος με βάση το μαγγάνιο // Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση στο νερό των τύπων 5α ή/και 5β // 3 % σε διαλυτό στο νερό μαγγάνιο (Mn) // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό Μαγγάνιο (Mn) με μορφή χηλικού σύμπλοκου // // // // // // 1,6 // ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 6α // Μολυβδενικό νάτριο // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό μολυβδενικό νάτριο // 35 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο (Mo) // // Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 6β // Μολυβδενικό αμμώνιο // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό μολυβδενικό αμμώνιο // 50 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο (Mo) // // Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 6γ // Λίπασμα με βάση μολυβδένιο // Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμιξη των τύπων 6α και 6β // 35 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο (Mo) // // Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό // // // // // // // 6δ // Λίπασμα μολυβδένιου σε διάλυμα // Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση στο νερό των τύπων 6α ή/και 6β // 3 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο (Mo) // // Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 7α // Άλας ψευδαργύρου // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ανόργανο άλας του ψευδαργύρου // 15 % σε διαλυτό στο νερό ψευδάργυρο (Zn) // Η ονομασία θα περιλαμβάνει το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος // Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό // // // // // // // 7β // Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου // Προϊόν που λαμβάνεται από τη χημική σύνδεση του ψευδαργύρου με ένα χηλικό συμπλεκτικό παράγοτα // 5 % σε διαλυτό στο νερό ψευδάργυρο (Zn) // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό Ψευδάργυρος (Zn) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // // 7γ // Οξείδιο του ψευδαργύρου // Προϊόν που παράγεται δια της χημικής οδού και περιέχει σαν βασικό συστατικό οξείδιο του ψευδαργύρου // 70 % σε ολικό Zn // // Ολικός ψευδάργυρος (Zn) // // // // // // // 7δ // Λίπασμα με βάση το ψευδάργυρο // Προϊόν παράγωγο των τύπων 7α και 7γ // 30 % σε ολικό Zn // // Ολικός ψευδάργυρος (Zn) Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό αν αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού ψευδαργύρου (Zn) // // // // // // // 7ε // Διάλυμα λιπάσματος με βάση τον ψευδάργυρο // Προϊόν που παράγεται με διάλυση στο νερό των τύπων 7α και 7β // 3 % σε διαλυτό στο νερό ψευδάργυρο (Zn) // Φύση του χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα // Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό Ψευδάργυρος (Zn) με μορφή χηλικού συμπλόκου // // // // // // ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΕΡΕΑ Ή ΥΓΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.2,3 // // // // Όταν το ιχνοστοιχείο υπάρχει σε μορφή: // 1.2.3 // // αποκλειστικά ανόργανη // χηλικού συμπλόκου ή συμπλοκοποιημένη // // // // Για ένα ολιγοστοιχείο: // // // Βόριο (B) // 0,2 // 0,2 // Κοβάλτιο (Co) // 0,02 // 0,02 // Χαλκός (Cu) // 0,5 // 0,1 // Σίδηρος (Fe) // 2,0 // 0,3 // Μαγγάνιο (Mn) // 0,5 // 0,1 // Μολυβδένιο (Mo) // 0,02 // - // Ψευδάργυρος (Zn) // 0,5 // 0,1 // // // Ελάχιστη συνολική ποσότητα ιχνοστοιχείων σε στερεό μείγμα: 5 % κατά βάρος του λιπάσματος. Ελάχιστη συνολική ποσότητα ιχνοστοιχείων σε υγρό μείγμα: 2 % κατά βάρος του λιπάσματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΟΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 1.2.3 // // // // // Για καλλιέργειες αγρών και βοσκοτόπους // Για φυτοκομική χρήση // // // // Βόριο (B) // 0,01 // 0,01 // Κοβάλτιο (Co) // 0,002 // - // Χαλκός (Cu) // 0,01 // 0,002 // Σίδηρος (Fe) // 0,5 // 0,02 // Μαγγάνιο (Mn) // 0,1 // 0,01 // Μολυβδένιο (Mo) // 0,001 // 0,001 // Ψευδάργυρος (Zn) // 0,01 // 0,002 // // // ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΟΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ Βόριο (B) 0,01 Κοβάλτιο (Co) 0,002 Χαλκός (Cu) 0,002 Σίδηρος (Fe) 0,02 Μαγγάνιο (Mn) 0,01 Μολυβδένιο (Mo) 0,001 Ψευδάργυρος (Zn) 0,002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ορισμός των συμπλοκοποιημένων ιχνοστοιχείων Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, συμπλοκοποιημένα ιχνοστοιχεία ονομάζονται οι συνδυασμοί, όπου το μέταλλο υπάρχει με τη μορφή: - χηλικού προϊόντος, - συμπλοκοποιημένου προϊόντος. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 1. Χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες: Οξέα ή άλατα νατρίου, καλίου ή αμμωνίου των εξής ουσιών: 1.2.3 // Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ: // EDTA // C10H16O8N2 // Διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ: // DPTA // C14H23O10N3 // Αιθυλενοδιαμινο-δι (0-υδροξυφαινυλοξικό) οξύ: // EDDHA // C18H20O6N2 // Υδροξυ-2-αιθυλενοδιαμινοτριοξικό οξύ: // HEEDTA // C10H18O7N2 // Αιθυλοδιαμινο-δι (0-υδροξυ-π-μεθυλοφαινυλο) οξικό οξύ: // EDDHMA // C20H24N2O6 // Αιθυλενοδιαμινο-δι (5-καρβοξυ-2-υδροξυφαινυλ) οξικό οξύ: // EDDCHA // C20H20O10N2 2. Συμπλοκοποιητικοί παράγοντες (*) (*) Πρόκειται να καταρτιστεί κατάλογος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία