ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0556

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών ( 89/556/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι η χρησιμοποίηση εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την εκτροφή ζώων που οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικό - τητα και αυξημένα περιθώρια κέρδους στον τομέα αυτό ότι επιπλέον, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμβρύων αυτών θα πρέπει να ενθαρρύνει την ορθολογική ανάπτυξη επιτρέποντας να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστοι παράγοντες παραγωγής ότι οι διατάξεις για τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών και χοιροειδών προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/360/ΕΟΚ^(5 ) ότι, επιπλέον, στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ^(6 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/227/ΕΟΚ^(7 ), περιλαμβάνονται διατάξεις για τα προβλήματα κτηνιατρικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες ότι με τις προαναφερόμενες διατάξεις έχει εξασφαλιστεί ως προς το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές στην κοινότητα βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες, ότι η χώρα προέλευσης εγγυάται την τήρηση των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης των ασθενειών των ζώων ότι, ωστόσο, το εμπόριο εμβρύων ενέχει κίνδυνο εξάπλωσης των ασθενειών αυτών ότι, στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων υγειονομικού ελέγχου οι οποίες διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και ζωϊκών προϊό - ντων, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί εναρμονισμένο σύστημα για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα εμβρύων βοοειδών ότι, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου εμβρύων, το κράτος μέλος όπου συλλέγονται τα έμβρυα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι τα έμβρυα αυτά έχουν συλλεγεί και υποστεί επεξεργασία από εγκεκριμένες και ελεγχόμενες ομάδες συλλογής εμβρύων, ότι προέρχονται από ζώα η κατάσταση της υγείας των οποίων αποκλείει τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών των ζώων, ότι έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της υγείας τους και ότι, κατά τη μεταφορά στη χώρα προορισμού, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την τήρηση της υποχρέωσης αυτής ότι οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών που ακολουθούνται στην Κοινότητα όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού δικαιολογούν τη διατήρηση για τα νωπά έμβρυα προσωρινών παρεκκλίσεων, που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαιτούν πρόσθετη προστασία κατά της ασθένειας αυτή ότι, βάσει κριτηρίων υγειονομικού ελέγχου, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος τρίτων χωρών, από τις οποίες τα έμβρυα είναι δυνατόν να εισάγονται στην Κοινότητα ότι, με την επιφύλαξη του καταλόγου αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή εμβρύων μόνον εφόσον έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί από ομάδες που τηρούν ορισμένες προδιαγραφές και υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο ότι, επιπλέον, όσον αφορά τις χώρες του καταλόγου αυτού, πρέπει να οριστούν ειδικοί όροι υγεινομικού ελέγχου ανάλογα με τις περιστάσεις ότι, προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των εν λόγω προδιαγραφών, επιτρέπεται να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών, πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι κατά την εισαγωγή όταν μια παρτίδα εμβρύων φθάνει στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός από περίπτωση εξωτερικής διαμετακόμισης ότι πρέπει να καθοριστούν τα μέτρα που θα λαμβάνουν τα κράτη μέλη μετά τους ελέγχους αυτούς, σε περίπτωση εσωτερικής διαμετακόμισης ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η λήψη ορισμένων μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ότι, προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εμπόριο εμβρύων που έχουν ληφθεί, υποστεί επεξεργασία ή αποθηκευθεί, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 1 . Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές νωπών και κατεψυγμένων εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες . 2 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα έμβρυα που προέρχονται από γονιμοποίηση in vitro, ούτε στα έμβρυα του υποβάλλονται σε επιλογή βάσει του φύλου ( sexing ), σε διχοτόμηση ( twining ), κλωνισμό ( cloning ), ή σε κάθε άλλο χειρισμό που επηρεάζει την ακεραιότητα της διαφανούς ζώνης του εμβρύου . Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, έκθεση για τους όρους υπαγωγής των εμβρύων αυτών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η οποία ενδεχομένως συνοδεύεται από προτάσεις . Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και στο άρθρο 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ . Εξάλλου, νοείται ως : α ) ^'έμβρυο ': το αρχικό στάδιο ανάπτυξης κατοικιδίου βοοειδούς, όταν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε φέρουσα αγελάδα β ) 'ομάδα συλλογής εμβρύων ': μια επίσημα εγκεκριμένη ομάδα τεχνικών ή δομή, εποπτευόμενη από κτηνίατρο ομάδας, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση εμβρύων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Α γ ) 'κτηνίατρος ομάδας ': ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ομάδας συλλογής εμβρύων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα^Α δ ) 'παρτίδα εμβρύων ': η ποσότητα εμβρύων που προέρχεται από μία μόνο συλλογή και από τον ίδιο δότη και η οποία καλύπτεται από ένα μόνο πιστοποιητικό ε ) 'χώρα συλλογής ': το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου παράγονται, συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και ενδεχομένως αποθηκεύονται τα έμβρυα και από όπου αποστέλλονται σε κράτος μέλος στ ) 'εγκεκριμένο διαγνωστικό εργαστήριο ': ένα εργαστήριο που ευρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και έχει εγκριθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για να εκτελεί τις διαγνωστικές εξετάσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες για το ενδοκοινοτικό εμπόριο Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να μην αποστέλλονται από το έδαφος του προς το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους έμβρυα τα οποία δεν πληρούν τους ακόλουθους όρους : α ) ^έχουν συλληφθεί με τεχνητή σπερματέγχυση με σπέρμα σπερματοδότη ενός κέντρου συλλογής σπέρματος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β ) της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ^(8 ). Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει το εμπόριο εμβρύων ορισμένων συγκεκριμένων φυλών που έχουν συλληφθεί κατόπιν φυσικής οχείας από ταύρους των οποίων η κατάσταση της υγείας πληροί τα οριζόμενα στο παράρ - τημα Β της εν λόγω οδηγίας β ) έχουν συλλεγεί από κατοικίδια βοοειδή των οποίων η κατάσταση της υγείας πληροί τα οριζόμενα στο παράρ - τημα Β της παρούσας οδηγίας γ ) έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί από ομάδα συλλογής εμβρύων εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 δ ) έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί από την ομάδα συλλογής εμβρύων σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας ε ) κατά τη μεταφορά τους προς τη χώρα προορισμού συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 . Άρθρο 4 1 . Τα κράτη μέλη που δεν διενεργούν εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού μπορούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 : - να απαγορεύουν την εισαγωγή, στο έδαφός τους, νωπών εμβρύων από κράτη μέλη όπου διενεργούνται οι εμβολιασμοί αυτοί, και - κατά την εισαγωγή κατεψυγμένων εμβρύων από κράτη μέλη που διενεργούνται οι εμβολιασμοί αυτοί, να απαιτούν επιπλέον : ii ) οι δότριες να προέρχονται απο εκμετάλλευση : - ^στην οποία κανένα ζώο να μην έχει εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού τριάντα ημέρες πριν από τη συλλογή, - ^να μην αποτελεί το αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης ή απομόνωσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ii ) τα έμβρυα πρέπει να έχουν αποθηκευθεί υπό εγκεκριμένους όρους επί ελάχιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών από την αποστολή . 2 . Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το παρόν άρθρο με βάση έκθεση της Επιτροπής η οποία θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις . Άρθρο 5 1 . Η έγκριση ομάδας συλλογής εμβρύων που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ ) χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος Α, κεφάλαιο Ι και εφόσον η ομάδα συλλογής εμβρύων είναι σε θέση να τηρεί τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας . Για κάθε σημαντική μεταβολή στην οργάνωση της ομάδας πρέπει να ειδοποιείται η αρμόδια αρχή . Η έγκριση της ομάδας πρέπει να ανανεώνεται όταν αντικαθίσταται ο κτηνίατρος ομάδας ή όταν πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της οαδας ή στα εργασηρια και τις εγκαταστάσεις της . Ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών και ανακαλεί την έγκριση όταν παύσουν να τηρούνται μία ή περισσότερες διατάξεις . 2 . ιΟλες οι εγκεκριμένες ομάδες συλλογής εμβρύων καταχωρούνται σε μητρώα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και σε κάθε ομάδα χορηγείται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου . Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή, κατάλογο των ομάδων συλλογής εμβρύων με τους αντίστοιχους αριθμούς κτηνιατρικού μητρώου και τα ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου αυτού . ιΟταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι μια ομάδα συλλογής εμβρύων ενός κράτους μέλους δεν τηρεί ή δεν τηρεί πλέον τις διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση έγκρισης, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και κοινοποιεί τις αποφάσεις του καθώς και την αιτιολόγησή τους στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους . Σε περίπτωση που το πρώτο κράτος μέλος πιστεύει ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ή ότι είναι ανεπαρκή, ενημερώνει περί αυτού την Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη ενός ή περισσοτέρων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων . Με βάση τη γνώμη αυτή είναι δυνατόν να παρέχεται η άδεια στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, να απαγορεύουν προσωρινά την εισαγωγή, στο έδαφός τους, εμβρύων που συλλέγονται από την εν λόγω ομάδα . Η άδεια αυτή μπορεί να ανακαλείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, με βάση νέα γνώμη ενός ή περισσοτέρων κτηνιατριων εμπειρογνωμόνων . Οι κτηνιατρικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους που δεν ενέχεται στην εν λόγω διαφορά . 3 . Οι κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο^18 . Άρθρο 6 1 . Κάθε παρτίδα εμβρύων συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συντάσσεται από τον επίσημο κτηνίατρο του κράτους μέλους συλλογής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Γ . Για κάθε αποστολή εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό . 2 . Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει : α ) ^να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο και να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού β ) ^να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη γ ) ^να συνοδεύει την παρτίδα εμβρύων μέχρι τον προορισμό της, στο πρωτότυπο . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο 7 1 . Τα έμβρυα εισάγονται μόνο από τις τρίτες χώρες ή τα τμήματά τους που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 . Ο κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία . 2 . Για να αποφασισθεί αν μια τρίτη χώρα ή τμήματά της είναι δυνατόν να περιληφθούν στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη : α ) ^η κατάσταση της υγείας των ζώων, των άλλων κατοικιδίων ζώων και της άγριας πανίδας στην τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες των ζώων, και η κατάσταση από άποψη υγιεινής του περιβάλλοντος στην εν λόγω χώρα, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων στα κράτη μέλη β ) η συχνότητα και η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών από την τρίτη χώρα όσον αφορά την ύπαρξη μεταδοτικών ασθενειών των ζώων στο εδαφός της, και ιδίως των ασθενειών που αναφέρονται στους πίνακες Α και Β του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών γ ) η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων δ ) η διάρθρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της τρίτης χώρας και οι εξουσίες τους ε ) η οργάνωση και η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, και στ ) οι εγγυήσεις που είναι σε θέση να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία . 3 . Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και όλες οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Άρθρο 8 1. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, συντάσσεται κατάλογος των ομάδων συλλογής εμβρύων στις οποίες επιτρέπεται να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να αποθηκείουν, σε τρίτες χώρες, έμβρυα προοριζόμενα για τα κράτη μέλη . Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία . 2 . Για να περιληφθεί ομάδα συλλογής εμβρύων τρίτης χώρας στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο^1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο κτηνιατρικός έλεγχος των συστημάτων συλλογής εμβρύων στη χώρα αυτή, οι εξουσίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται οι ομάδες συλλογής εμβρύων . 3 . Μια ομάδα συλλογής εμβρύων εγγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον εάν : α ) ^ασκεί τις δραστηριότητές της σε μία από τις χώρες ή τα τμήματά της που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 β ) ^ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος Α γ ) ^έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας τρίτης χώρας, και δ ) επιθεωρείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από επίσημο κτηνίατρο της οικείας τρίτης χώρας . Άρθρο 9 1 . Η εισαγωγή εμβρύων από το έδαφος ή τμήμα εδάφους τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, πραγματοποιείται μόνο εφόσον τα έμβρυα : α ) ^προέρχονται από δότριες αγελάδες οι οποίες, αμέσως πριν από την συλλογή των εμβρύων τους, είχαν παραμείνει στο έδαφός της οικείας τρίτης χώρας τουλάχιστον έξι μήνες και τούτο ως μέλη μιας αγέλης ή περισσοτέρων που πληρούν τουλάχιστον τους όρους της παραγράφου 2 β ) ^πληρούν τους υγειονομικούς όρους που θεσπίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, για τις εισαγωγές εμβρύων από την χώρα αυτή . Κατά τη θέσπιση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο προδιαγραφών, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : α ) ^η κατάσταση, από άποψη υγιεινής, στην ζώνη που περιβάλλει τη μονάδα συλλογής εμβρύων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ασθένειες του πίνακα Α του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών β ) η κατάσταση της υγείας της αγέλης από την οποία συλλέγονται τα έμβρυα, καθώς και οι προδιαγραφές για τη διεξαγωγή εξετάσεων γ ) η κατάσταση της υγείας της δότριας αγελάδας και οι προδιαγραφές για τη διεξαγωγή εξετάσεων δ ) οι προδιαγραφές για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των εμβρύων . 2 . Βάση αναφοράς για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά τη φυματίωση, τη βρουκέλωση των βοοειδών και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, αποτελούν οι κανόνες των παραρτημάτων Α και Ζ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ . Είναι δυνατόν να αποφασίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 και κατά περίπτωση, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις αυτές εάν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμες παρόμοιες εγγυήσεις όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο . 3 . Του άρθρου 4 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν . Άρθρο 10 1 . Η εισαγωγή εμβρύων πραγματοποιείται μόνον εφόσον προσκομίζεται υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει : α ) ^να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος κατά την εισαγωγή, που προβλέπεται στο άρθρο 11 β ) ^να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη γ ) να συνοδεύει τα έμβρυα, στο πρωτότυπο . 2 . Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 . Άρθρο 11 1 . Κάθε παρτίδα εμβρύων που φθάνει στο έδαφος της Κοινότητας πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπό τελωνειακό καθεστώς . Η εισαγωγή των εμβρύων αυτών στην Κοινότητα απαγορεύεται αν από τον έλεγχο εισαγωγής που πραγματοποιείται κατά την άφιξή τους προκύπτει ότι : - τα έμβρυα δεν προέρχονται από το έδαφος ή από τμήματα τρίτης χώρας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος^1, - τα έμβρυα δεν έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί από ομάδα συλλογής εμβρύων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, - τα έμβρυα προέρχονται από το έδαφος ή από τμήματα τρίτης χώρας από όπου απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, - το υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει τα έμβρυα δεν είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 και καθορίζονται κατ' εφαρμογή αυτού . Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις παρτίδες εμβρύων που φθάνουν στο έδαφος της Κοινότητας και τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης προκειμένου να αποσταλούν σε τόπο προορισμού εκτός του εν λόγω εδάφους . Ωστόσο, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε περίπτωση εγκατάλειψης του καθεστώτος τελωνειακής διαμετακόμισης κατά τη διάρκεια μεταφοράς δια μέσου του εδάφους της Κοινότητας . 2 . ιΕνα κράτος μέλος προορισμού μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, για να διαπιστώνει με βεβαιότητα αν τα ύποπτα έμβρυα είναι όντως μολυσμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς . 3 . Εάν η εισαγωγή εμβρύων έχει απαγορευθεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και αν η τρίτη χώρα εξαγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή τους μέσα σε 30 ημέρες, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να διατάσσει την καταστροφή τους . Άρθρο 12 Κάθε παρτίδα εμβρύων της οποίας έχει επιτραπεί η εισαγωγή στην Κοινότητα από κράτος μέλος με βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρέπει, όταν αποστέλλεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, να συνοδεύεται από το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ή από επικυρωμένο αντίγραφό του, θεωρημένο και στις δύο περιπτώσεις από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο^11 . Άρθρο 13 Τα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3, βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους, τα δε κράτη μέλη δεν οφείλουν καμία σχετική αποζημίωση . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κανόνες για τα μέτρα διασφάλισης και ελέγχου Άρθρο 14 1 . Αν μία μεταδοτική ασθένεια, που μπορεί να μεταδοθεί μέσω των εμβρύων, ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος υγειονομικού ελέγχου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγειονομική κατάσταση των ζώων ενός κράτους μέλους, εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται : - στο έδαφος ενός κράτους μέλους, μπορούν να εφαρμόζονται τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, - σε όλο ή σε τμήμα του εδάφους μιας τρίτης χώρας, το κράτος μέλος προορισμού απαγορεύει την εισαγωγή εμβρύων, είτε αυτά εισάγονται απευθείας είτε δια μέσου άλλου κράτους μέλους και ανεξάρτητα από το εάν τα έμβρυα προέρχονται από ολόκληρη την τρίτη χώρα ή από ένα τμήμα μόνον του εδάφους της . 2 . Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 καθώς και η κατάργηση των μέτρων αυτών πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μαζί με τις σχετικές αιτιολογίες . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, είναι δυνατόν να αποφασίζεται η κατάργηση ή η τροποποίηση των μέτρων αυτών προκειμένου ιδίως να συντονιστούν με τα μέτρα που λαμβάνουν άλλα κράτη μέλη . 3 . Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και αν πρέπει και άλλα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της εν λόγω παραγράφου, τροποποιημένα, ενδεχομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θεσπίζονται οι κατάλληλες διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 . Η επανάληψη των εισαγωγών από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα επιτρέπεται με την ίδια διαδικασία . Άρθρο 15 1 . Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών . Η χώρα συλλογής, στο έδαφος της οποίας πραγματοποιείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους . Η Επιτροπή ενημερώνει την οικεία χώρα συλλογής σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων . Η ενδιαφερόμενη χώρα συλλογής εμβρύων λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου . Εάν η χώρα συλλογής δεν λάβει τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή, αφού η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή εξετάσει την κατάσταση, μπορεί να επιτρέπει στο κράτη μέλη να αρνούνται την εισαγωγή, στο έδαφός τους, εμβρύων που έχουν ληφθεί, υποστεί επεξεργασία ή αποθηκευθεί από την ύποπτη ομάδα συλλογής ή να αφαιρούν την έγκριση, αν πρόκειται για τρίτες χώρες . 2 . Οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Άρθρο 16 Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων, προκειμένου ιδίως να προσαρμοστούν στην τεχνολογική εξέλιξη, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 . Άρθρο 17 1 . Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής . Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 3 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . 4 . ιΟταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Αν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 18 1 . Σε περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής . Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 3 . Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . 4 . ιΟταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Εάν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 19 1 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τα έμβρυα που συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται σε ένα κράτος μέλος πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 . 2 . Μέχρι την ημερομηνία της έναρξης ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 9, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν στις εισαγωγές εμβρύων από τρίτες χώρες όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του κεφαλαίου ΙΙ . Άρθρο 20 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1991 . Ενημερώνουν την Επιτροπή περί αυτού . Άρθρο 21 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 1988 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H . NALLET ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 76 της 28.^3.^1989, σ . 1 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 120 της 16.^5.^1989, σ . 313 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 139 της 5.^6.^1989, σ . 56 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . 121 της 29.^7.^1964, σ . 1977/64 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 153 της 6.^6.^1989, σ. 29 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 302 της 31.^12.^1972, σ . 28 . ( 7 ) ΕΕ αριθ. L 93 της 6.^4.^1989, σ . 25.(8 ) ΕΕ αριθ . L 194 της 22 . 7 . 1988, σ . 10 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ιΟροι για την έγκριση μιας ομάδας εμβρύων Μια ομάδα συλλογής εμβρύων μπορεί να εγκρίνεται, όταν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις : α ) ^η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση εμβρύων πρέπει να διενεργούνται είτε από έναν κτηνίατρο ομάδας είτε, υπ' ευθύνη του, από έναν ή περισσότερους ικανούς τεχνικούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στις μεθόδους και τις τεχνικές υγιεινής β ) η ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να τελεί υπό τη γενική επίβλεψη και υπό την αρχή του επίσημου κτηνίατρου γ ) για την εξέταση, την επεξεργασία και τη συσκευασία των εμβρύων, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει μόνιμες ή κινητές εργαστηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιφάνεια εργασίας, ένα μικροσκόπιο και μια κρυογονική εγκατάσταση δ ) στην περίπτωση μόνιμων εργαστηριακών εγκαταστάσεων, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει : - ένα χώρο για τους χειρισμούς των εμβρύων ο χώρος αυτός πρέπει να γειτνιάζει με τη ζώνη που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των δοτριών, αλλά να χωρίζεται από αυτήν με υλικό χώρισμα, - ένα χώρο ή μια ζώνη για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των εργαλείων και του υλικού που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ή το χειρισμό των εμβρύων, ε ) στην περίπτωση κινητού εργαστηρίου, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει ένα ειδικά εξοπλισμένο τμήμα του οχήματος το τμήμα αυτό πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη, από τα οποία : - το ένα χρησιμοποιείται για την εξέταση και το χειρισμό των εμβρύων, και πρέπει να είναι καθαρό, και - το άλλο χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και υλικού που έρχονται σε επαφή με τις δότριες . ιΕνα κινητό εργαστήριο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε επαφή με ένα μόνιμο εργαστήριο, ώστε να εξασφαλίζει την αποστείρωση των εργαλείων του και τον εφοδιασμό του σε υγρά και άλλα προϊόντα που χρειάζονται για τη συλλογή και το χειρισμό των εμβρύων . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ιΟροι για τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των εμβρύων από την εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων 1 . ^Συλλογή και επεξεργασία α ) ^Τα έμβρυα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια εγκεκριμένη ομάδα συλλογής, χωρίς να έλθουν σε επαφή με άλλες παρτίδες εμβρύων που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας οδηγίας β ) τα έμβρυα συλλέγονται σε χώρο απομονωμένο από τα άλλα τμήματα της εγκατάστασης ή της εκμετάλλευσης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να είναι δυνατόν να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα γ ) η επεξεργασία ( εξέταση, πλύση, χειρισμός και τοποθέτηση σε αποστειρωμένα δοχεία που μπορούν να αναγνωρισθούν ) των εμβρύων γίνεται είτε σε μόνιμο είτε σε κινητό εργαστήριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ζώνη για την οποία ισχύουν μέτρα απαγόρευσης ή απομόνωσης δ ) όλα τα εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τα έμβρυα ή με τη δότρια αγελάδα κατά τη συλλογή και την επεξεργασία πρέπει να είναι μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθούν ε ) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή και τη μεταφορά των εμβρύων πρέπει να προέρχονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή, πριν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αυτός στ ) τα δοχεία αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να απολυμαίνονται κατάλληλα ή να αποστειρώνονται πριν από κάθε επαναπλήρωση ζ ) ο χρησιμοποιούμενος κρυογόνος παράγοντας δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης η) κάθε δοχείο εμβρύων, καθώς και το δοχείο μέσα στο οποίο αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα έμβρυα, πρέπει να φέρει εμφανές σήμα κωδικό χάρη στο οποίο να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται εύκολα η ημερομηνία συλλογής των εμβρύων, η φυλή και η ταυτότητα του σπερματοδότη και της δότριας αγελάδας, καθώς και ο αριθμός μητρώου της ομάδας . Τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα αυτού του σήματος κωδικού καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 θ ) κάθε έμβρυο πλύνεται τουλάχιστον δέκα φορές σε ειδικό υγρό για έμβρυα, το οποίο αλλάζεται κάθε φορά, και το οποίο, εκτός αντιθέτου αποφάσεως η οποία λαμβάνεται κατ' εφαρμογή του στοιχείου ιγ ), πρέπει να περιέχει τριψίνη σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες . Κάθε πλύση γίνεται με υγρό αραιωμένο εκατό φορές σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο και κάθε μεταφορά εμβρύων γίνεται με αποστειρωμένο μικροσιφώνιο ι ) μετά την τελευταία πλύση, ολόκληρη η επιφάνεια κάθε εμβρύου εξετάζεται με το μικροσκόπιο για να διαπιστωθεί αν η διαφανής ζώνη είναι άθικτη, χωρίς καμία προσκολλημένη ξένη ουσία ια ) κάθε παρτίδα εμβρύων που κρίνεται κατάλληλη κατόπιν της εξετάσεως που αναφέρεται στο στοιχείο ι ), τοποθετείται σε ένα αποστειρωμένο δοχείο, το οποίο επισημαίνεται σύμφωνα με το στοιχείο η ) και σφραγίζεται αμέσως ιβ ) εφόσον απαιτείται, κάθε έμβρυο καταψύχεται το συντομότερο δυνατόν και αποθηκεύεται σε χώρο που τελεί υπό τον έλεγχο του κτηνιάτρου ομάδας και ελέγχεται τακτικά από τον επίσημο κτηνίατρο ιγ ) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 συντάσσεται, πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 20, πρωτόκολλο για τα επιτρεπόμενα υγρά έκπλυσης και πλύσης, για τις μεθόδους πλύσης και για τις ενζυματικές επεξεργασίες, εφόσον χρειάζονται, καθώς και για τα συντηρητικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά . Μέχρι να εκδοθεί πρωτόκολλο για τις ενζυματικές επεξεργασίες, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες για την χρησιμοποίηση τριζίνης, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης . ιδ ) Η ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να υποβάλλει τακτικά δείγματα των υγρών έκπλυσης, των υγρών πλύσης, των αποσυντεθειμένων εμβρύων, των μη γονιμοποιημένων ωαρίων κ.λπ ., που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, σε επίσημη εξέταση για τη διάγνωση μόλυνσης από βακτηρίδια και ιούς . Η διαδικασία δειγματοληψίας και εξετάσεων καθώς και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 . Αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές, η αρμόδια αρχή που έχει δώσει την επίσημη έγκριση στην ομάδα, την ανακαλεί ιε ) κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων συλλογής εμβρύων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες πριν και μετά την αποθήκευση στο αρχείο αυτό καταχωρούνται : - η φυλή, η ηλικία και η ταυτότητα των δοτών και των δοτριών, - ο τόπος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των εμβρύων που συλλέγει η ομάδα, - η ταυτότητα των εμβρύων και ο λεπτομερής προορισμός τους, εφόσον είναι γνωστός . 2 . ^Αποθήκευση Κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων μεριμνά ώστε τα έμβρυα να αποθηκεύονται με την κατάλληλη θερμοκρασία, σε χώρους που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής . Για να εγκριθούν, οι χώροι αυτοί πρέπει : ιιi ) ^να περιλαμβάνουν έναν τουλάχιστον χώρο που είναι δυνατόν να κλειδώνεται και ο οποίος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση εμβρύων iii ) ^να είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα iii ) ^να διαθέτουν μητρώα στα οποία καταχωρούνται διαρκώς όλες οι είσοδοι και έξοδοι εμβρύων . Ειδικότερα πρέπει να καταχωρείται ο τελικός προορισμός αυτών των εμβρύων iv ) ^να επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο . Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την αποθήκευση σπέρματος που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ στους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης . 3 . ^Μεταφορά Τα έμβρυα που προορίζονται για το εμπόριο πρέπει να μεταφέρονται, από τους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης μέχρι τον προορισμό τους, μέσα σε σφραγισμένα δοχεία και υπό ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες . Ο αριθμός που αναγράφεται στο σήμα των δοχείων πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό που αναφέρεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ιΟροι για τους δότες 1 . ^Για τη συλλογή εμβρύων, οι δότες και δότριες πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις : α ) ^πρέπει να έχουν παραμείνει κατά τους έξι προηγούμενους μήνες στο έδαφος της Κοινότητας ή της τρίτης χώρας συλλογής ως μέλη μιας τουλάχιστον αγέλης η οποία να είναι : - επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση, και - επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση, - απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ή στην οποία να μην έχει παρουσιαστεί, κατά τα τελευταία τρία έτη, καμία κλινική ένδειξη ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, - και στην οποία, κατά το προηγούμενο έτος, να μην έχει παρουσιαστεί καμία κλινική ένδειξη μολυσματικής ρινοτραχεΐτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών β ) ^κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της συλλογής εμβρύων, οι δότριες αγελάδες πρέπει να έχουν παραμείνει διαδοχικά σε δύο το πολύ διαφορετικές αγέλες, που να ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις . 2 . ^Την ημέρα της συλλογής εμβρύων οι δότριες αγελάδες πρέπει : α ) ^να διαμένουν σε εκμετάλλευση για την οποία δεν ισχύουν μέτρα κτηνιατρικής απαγόρευσης ή απομόνωσης β ) ^να μην παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθενείας . PARARTHMA G 1 . Apostoleaw ( onoma kai plhrhw diezuznsh ) ZGEIONOMIKO PISTOPOIHTIKO Ariu.PRVTOTZPO 2 . Kratow melow szlloghw 3 . Paralhpthw ( onoma kai plhrhw diezuznsh ) SHMEIVSEIS a ) Gia kaue partida embrzvn ekdidetai xvristo pistopoihtiko b ) To prvtotzpo toz parontow pistopoihtikoz prepei na sznodezei thn partida mexri ton topo proorismoz 6 . Topow fortvshw 8 . Metaforiko meso 9 . Topow kai kratow melow proorismoz 11 . Ariumow kai kvdika diakritika tvn doxeivn poz periexozn ta embrza 4 . ARMODIA ARXH 5 . ARMODIA TOPIKH ARXH 7 . iOnoma kai diezuznsh thw omadaw szlloghw embrzvn 10 . Ariumow mhtrvoz thw omadaw szlloghw embrzvn 12 . Stoixeia thw partidaw a ) Ariumow embrzvn b ) Hmeromhnia(ew ) szlloghw g ) Fzlh 13 . O zpogegrammenow, epishmow kthniatrow, bebaivnv : a ) oti oi oroi szlloghw, epejergasiaw kai apouhkezshw tvn embrzvn poz anaferontai parapanv einai szmfvnoi me tiw prodiagrafew thw odhgiaw 89/556/EOK, kai, se periptvsh apostolhw se kratow melow sto opoio den dienergozntai emboliasmoi kata toz afuvdozw pzretoz, me tiw szmplhrvmatikew apaithseiw poz anaferontai sto aruro 4 paragrafow 1 dezterh periptvsh thw odhgiaw azthwoe b ) oti ta embrza poz anaferontai parapanv staluhkan ston topo fortvshw se sfragismeno doxeio zpo sznuhkew poz antapokrinontai stiw diatajeiw thw odhgiaw 89/556/EOK . iEgine stiw ., stiw . Zpografh : . iOnoma kai idiothta ( kefalaia ): . . Sfragida
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία