ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0594

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-11-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ και 80/154/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, καθώς και των οδηγιών 75/363/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Οκτωβρίου 1989 για την τροποποίηση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ και 80/154/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, καθώς και των οδηγιών 75/363/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα ( 89/594/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 49, το άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 2 πρώτη και τρίτη φράση και το άρθρο 66, την πρόταση της Επιτροπής^(1 ), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2 ), ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ), Εκτιμώντας : ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως στις οδηγίες 75/362/ΕΟΚ^(4 ), 77/452/ΕΟΚ^(5 ), 78/686/ΕΟΚ^(6 ), 78/1026/ΕΟΚ^( 7 ) και 80/154/ΕΟΚ^(8 ), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντίατρου, κτηνίατρου και μαίας αντίστοιχα, καθώς και στην οδηγία 75/363/ΕΟΚ^(9 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/76/ΕΟΚ^(10 ), και στις οδηγίες 78/1027/ΕΟΚ^(11 ) και 80/155/ΕΟΚ^(12 ) για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, προκειμένου ιδίως να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές της ονομασίας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των επαγγελμάτων αυτών ή της ονομασίας ορισμένων ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και η δημιουργία ορισμένων νέων ιατρικών ειδικοτήτων ή η κατάργηση ορισμένων παλαιών ιατρικών ειδικοτήτων που μεσολάβησε σε ορισμένα κράτη μέλη ότι πρέπει να προστατευθούν σε κοινοτικό επίπεδο τα κεκτημένα δικαιώματα των κατόχων παλαιών τίτλων που δεν χορηγούνται πλέον, συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών που έγιναν στη νομοθεσία του κράτους μέλους που τους είχε χορηγήσει τον τίτλο, να συμπληρωθούν δε, εφόσον είναι ανάγκη, προς την κατεύθυνση αυτή, οι προαναφερόμενες οδηγίες με τις κατάλληλες διατάξεις ότι για λόγους επιείκιας πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα υπέρ ορισμένων κατόχων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και μαίας που χορηγού - ; νται από την Ιταλική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Ισπανίας, αντίστοιχα, και τα οποία χορηγούνται ύστερα από σπουδές που δεν είναι πλήρως σύμφωνες με τις οδηγίες 78/1027/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τροποποιήσεις των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ και 75/363/ΕΟΚ ( αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού και συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του ιατρού ) Άρθρο 1 Το άρθρο 3 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Στο στοιχείο α ) (' στη Γερμανία '): - το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2 . ^Το πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης ιατρού το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές μετά τις 30 Ιουνίου 1988 και η βεβαίωση που πιστοποιεί την άσκηση της ιατρικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια περιόδου πρακτικής εξάσκησης (' Arzt im Praktikum '')', - to prvhn shmeio 2 pairnei ton ariumo 3 kai oi lejeiw 'titloi poz anaferontai sto shmeio 1' antikauistantai apo tiw lejeiw 'titloi poz anaferontai sta shmeia 1 kai 2 '. 2 . To stoixeio st ) (' sthn Italia ') antikauistatai apo to akolozuo : 'st ) στην Ιταλία : 'diploma di laurea in medicina e chirurgia'' ( δίπλωμα αποφοίτου ιατρικής και χειρουργικής ) που απονέμεται από το πανεπιστήμιο και συνοδεύεται από το ''diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia' ( δίπλωμα αδείας ασκήσεως της ιατρικής και της χειρουργικής ) που απονέμεται από την κρατική εξεταστική επιτροπή .' 3 . ^Το στοιχείο ι ) (' στην Ελλάδα ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ι ) ^στην Ελλάδα : 'Πτυχίο Ιατρικής' που απονέμεται από : - την ιατρική σχολή πανεπιστημίου ή - τη σχολή επιστημών υγείας, τμήμα ιατρικής, πανεπιστημίου .' 4 . ^Το στοιχείο ια ) (' στην Ισπανία ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ια ) ^στην Ισπανία : 'Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia' ( τίτλος αποφοίτου ιατρικής και χειρουργικής ) που απονέμεται από το υπουργείο παιδείας και επιστημών ή τον πρύτανη του πανεπιστημίου .' Άρθρο 2 Στο άρθρο 5 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Ο τίτλος (' στο Βέλγιο ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'στο Βέλγιο : 'le titre d'agregation en qualite de medecin specialiste - erkenningstitel van geneesheer specialist' ( τίτλος ειδικότητας ) που απονέμεται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τη δημόσια υγεία .' 2 . ^Στον τίτλο (' στη Γαλλία ') προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : '- το δίπλωμα ειδικευμένων σπουδών ιατρικής που απονέμεται από τα πανεπιστήμια .' 3 . ^Ο τίτλος (' στις Κάτω Χώρες ') τροποποιείται ως ακολούθως : '- το σημερινό κείμενο γίνεται πρώτη περίπτωση, '- προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : '- 'Het door de Sociaal - Geneeskundigen Registratie-Comissie ( SGRC ) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register von Sociaal - Geneeskundigen' ( πιστοποιητικό αναγνώρισης και εγγραφής στα μητρώα ιατρών κοινωνικής ιατρικής, το οποίο απονέμεται από την επιτροπή εγγραφής στα μητρώα των ιατρών κοινωνικής ιατρικής ).' 4 . ^Ο τίτλος (' στην Ελλάδα ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'στην Ελλάδα : τίτλος ιατρικής ειδικότητας χορηγούμενος από τις Νομαρχίες '. Άρθρο 3 Στο άρθρο 5 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Στον τίτλο 'αναισθησιολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : anesthesiologie - reanimation chirurgicale', - το κείμενο που αφορά τις Κάτω Χώρες αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'Κάτω Χώρες : anesthesiologie '. 2 . ^Στον τίτλο 'γενική χειρουργική ': - ο υπότιτλος που αφορά την Ισπανία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Ισπανία : cirugia general y del aparato digestivo '. 3 . ^Στον τίτλο 'οφθαλμολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά το Βέλγιο αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Βέλγιο : ophtalmologie/oftalmologie '. 4 . ^Στον τίτλο 'ιατρική των αναπνευστικών οδών ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : pneumologie', - ο υπότιτλος που αφορά τις Κάτω Χώρες αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Κάτω Χώρες : longziekten en tuberculose '. 5 . ^Στον τίτλο 'ουρολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : chirurgie urologique '. 6 . ^Στον τίτλο 'ορθοπεδική ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : chirurgie orthopedique et traumatologie '. 7 . ^Προστίθενται οι ακόλουθοι τίτλοι : '- Παθολογική ανατομική . ^'- Ομοσπονδιακή^Δημοκρα - Ομοσπονδιακή Δημοκρα - τία της Γερμανίας : Pathologie, Βέλγιο : anatomie pathologique / pathologische anatomie, Δανία : patologisk anatomi og histologi eller, vaevsundersogelse, Γαλλία : anatomie et cythologie pathologique, Ιρλανδία : morbid anatomy and histopathology, Ιταλία : anatomia patologica, Λουξεμβούργο : anatomie pathologique, Κάτω Χώρες : pathologische anatomie, Ηνωμένο Βασίλειο : morbid anatomy and histopathology, Ελλάδα : παθολογική ανατο - μική, Ισπανία : anatomia patologica, Πορτογαλία : anatomia patologica '- Νευρολογία Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : Neurologie, Βέλγιο : neurologie/neurologie, Δανία : neuromedicin eller medicinske nervesygdomme, Γαλλία : neurologie, Ιρλανδία : neurology, Ιταλία : neurologia, Λουξεμβούργο : neurologie, Κάτω Χώρες : neurologie, Ηνωμένο Βασίλειο : neurology, Ελλάδα : Νενρολογία, Ισπανία : neurologia, Πορτογαλία : neurologia '- Ψυχιατρική Ομοσπονδιακή Δημοκρα - τία της Γερμανίας : Psychiatrie, Βέλγιο : psychiatrie/psychiatrie, Δανία : psykiatri, Γαλλία : psychiatrie, Ιρλανδία : psychiatry, Ιταλία : psychiatria, Λουξεμβούργο : psychiatrie, Κάτω Χώρες : psychiatrie, Ηνωμένο Βασίλειο : psychiatry, Ελλάδα : Ψυχιατρική, Ισπανία: psiquiatria, Πορτογαλία : psiquiatria .' Άρθρο 4 Στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Στον τίτλο 'βιολογική αιματολογία ': - προστίθεται ο ακόλουθος υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία : 'Γαλλία : hematologie', - σε όλα τα κείμενα, εκτός από το γαλλικό και το πορτογαλικό, στον τίτλο 'βιολογική αιματολογία' διαγράφεται το κείμενο που αφορά την Ισπανία . 2 . ^Ο τίτλος 'παθολογική ανατομία' διαγράφεται . 3 . ^Στον τίτλο 'πλαστική χειρουργική ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : chirurgie plastique, reconstructrice et esthethique ,'. 4 . ^Στον τίτλο 'χειρουργική θώρακος ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία: chirurgie thoracique et cardio-vasculaire '. 5 . ^Στον τίτλο 'χειρουργική παίδων ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : chirurgie infantile '. 6 . ^Στον τίτλο 'χειρουργική των αγγείων ': - στο ολλανδικό κείμενο, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον τίτλο 'chirurgie van bloedvaten', - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : chirurgie vasculaire', - ο υπότιτλος που αφορά την Ιταλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 'Ιταλία : chirurgia vascolare '. 7 . ^Στον τίτλο 'καρδιολογία', ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : pathologie cardio-vasculaire '. 8 . ^Στον τίτλο 'γαστρεντερολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : gastro-enterologie et hepatologie', - ο υπότιτλος που αφορά το Λουξεμβούργο αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Λουξεμβούργο : gastro-enterologie', - ο υπότιτλος που αφορά τις Κάτω Χώρες αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Κάτω Χώρες : gastro-enterologie', - ο υπότιτλος που αφορά την Ελλάδα αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Ελλάδα : γαστρεντερολογία '. 9 . ^Στον τίτλο 'ρευματολογία ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Δανία : reumatologi '. 10 . ^Στον τίτλο 'ενδοκρινολογία ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : endocrinologie - maladies metaboliques', - ο υπότιτλος που αφορά το Λουξεμβούργο αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Λουξεμβούργο : endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition '. 11 . ^Στον τίτλο 'φυσιοθεραπεία ': - ο υπότιτλος που αφορά την Ελλάδα αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Ελλάδα : φυσική ιατρική και αποκατάσταση '. 12 . ^Ο τίτλος 'νευρολογία' και 'ψυχιατρική' διαγράφονται . 13 . ^Στον τίτλο 'νευρολογία-ψυχιατρική ': - ο υποτίτλος που αφορά την Ελλάδα αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Ελλάδα : νευρολογία-ψυχιατρική '. 14 . ^Στον τίτλο 'δερματολογία-αφροδισιολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : dermatologie et venereologie', - ο υπότιτλος που αφορά τις Κάτω Χώρες αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Κάτω Χώρες: dermatologie en venerologie '. 15 . ^Στον τίτλο 'ραδιολογία ': - ο υποτίτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : electro-radiologie '. 16 . ^Στον τίτλο 'ραδιοδιαγνωστική ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : Radiologische Diagnostik', - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : radiodiagnostic et imagerie medicale '. 17 . ^Στον τίτλο 'ραδιο-θεραπευτική ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : Strahlentherapie', - ο υπότιτλος που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Γαλλία : oncologie, option radiotherapie '. 18 . ^Στον τίτλο 'τροπική ιατρική ': - διαγράφεται ο υπότιτλος 'Βέλγιο : medecine tropicale - tropische geneeskunde '. 19 . ^Στον τίτλο 'παιδοψυχιατρική ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος: 'Ιρλανδία : child and adolescent psychiatry '. 20 . ^Στον τίτλο 'γηριατρική ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Κάτω Χώρες : klinische geriatrie '. 21 . ^Στον τίτλο 'νεφρολογία': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : nephrologie', - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Λουξεμβούργο : nephrologie '. 22 . ^Στον τίτλο 'community medicine ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : sante publique et medecine sociale '. 23 . ^Ο τίτλος 'occupational medicine' τροποποιείται ως ακολούθως : α ) ^σε όλα τα κείμενα εκτός από το αγγλικό ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως : 23 . ^α ) ^- πορτογαλικό^κείμενο : - δανικό κείμενο : 'arbejdsmedicin', - γερμανικό κείμενο : 'Arbeitsmedizin', - ελληνικό κείμενο : 'ιατρική της εργασίας', - ισπανικό κείμενο : 'medicina del trabajo', - γαλλικό κείμενο : 'medecine du travail', - ιταλικό κείμενο : 'medicina del lavoro', - ολλανδικό κείμενο : 'arbeidsgenees - kunde', - πορτογαλικό κείμενο : 'medicina do trabalho '. β ) ^κάτω από τον τίτλο του στοιχείου α ), προστίθενται οι ακόλουθοι υπότιτλοι : 23 . ^β ^'Ομοσπονδιακή^Δημοκρα - 'Ομοσπονδιακή Δημοκρα - τία της Γερμανίας : Arbeitsmedizin', 'Δανία : samfundsmedicin / arbejdsmedecin', 'Γαλλία : medecine du travail', 'Ιταλία : medicina del lavoro', 'Κάτω Χώρες : arbeids - en bedrijfsgeneeskund', 'Ελλάδα : ιατρική της εργασίας', 'Πορτογαλία : medicina do trabalho '. 24 . ^Στον τίτλο 'αλλεργιολογία ': - ο υπότιτλος που αφορά την Ελλάδα αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 'Ελλάδα : αλλεργιολογία '. 25 . ^Στον τίτλο 'γαστρεντερολογική χειρουργική ': - παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος : 'Γαλλία : chirurgie viscerale '. 26 . ^Προστίθενται οι ακόλουθοι τίτλοι : 'πυρηνική ιατρική : 26 . ^'Ηνωμένο^Βασίλειο : Γερμανία : Nuklearmedizin, Βέλγιο : medecine nucleaire / nucleaire geneeskunde, Γαλλία : medecine nucleaire, Ιταλία : medicina nucleare, Κάτω Χώρες : nucleaire geneeskunde, Ηνωμένο Βασίλειο : nuclear medicine, Ελλάδα : πυρηνική ιατρική, Ισπανία : medicina nuclear, Πορτογαλία : medicina nuclear γναθοπροσωπική χειρουργική ( βασική εκπαίδευση ιατρού ) Γαλλία : chirurgie maxillo -faciale et stomatologie, Ιταλία : chirurgia maxillo-facciale, Ισπανία : cirugia oral y maxilofacial οδοντοχειρουργική, στοματοχειρουργική και γναθοπροσωπική χειρουργική ( βασική εκπαίδευση ιστρού και οδοντιάτρου ) Γερμανία : Zahn -, Mund -, Kiefer - und Gesichtschirurgie, Βέλγιο : Stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, Stomatologie/orale en maxillofaciale chirurgie, Ιρλανδία : Oral and maxillo-facial surgery, Ηνωμένο Βασίλειο : Oral and maxillo-facial surgery .' Άρθρο 5 Στο άρθρο 9 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '3 . Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη, για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στα άρθρα 3, 5 ή 7, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς . Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της παρούσας οδηγίας και ότι εξομοιούνται, από τα κράτη μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονομασίες περιέχονται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 3, 5 ή 7 της παρούσας οδηγίας .' Άρθρο 6 Το άρθρο 2 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ, τροποποιείται ως ακολούθως : - στην παράγραφο 1 στοιχείο α ), προστίθεται η ακόλουθη φράση : 'όσον αφορά την εκπαίδευση που οδηγεί στην απονομή του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου ειδίκευσης στην οδοντοχειρουργική, στοματοχειρουργική και γναθοπροσωπική χειρουργική ( βασική εκπαίδευση ιατρού και οδοντιάτρου ), προϋποθέτει επίσης την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του οδοντιάτρου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ^(13 ),', - προστίθεται στο τέλος της σελίδας η ακόλουθη υποσημείωση : '( 14 ) ΕΕ αριθ . L 233 της 24 . 8 . 1978, σ . 10 .', - στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση : 'Η απονομή του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου ειδίκευσης στην οδοντοχειρουργική, στοματο - χειρουργική και γναθοπροσωπική χειρουργική ( βασική εκπαίδευση ιατρού και οδοντίατρου ) προϋποθέτει επιπλέον την κατοχή ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους οδοντίατρου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ .', - η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως : '3 . Τα κράτη μέλη ορίζουν, στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 προθεσμία, τις αρχές ή οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που αναφέρονται στην παράγραφο^1 '. Άρθρο 7 Στο άρθρο 4 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ, οι ακόλουθες περιπτώσεις προστίθενται στο σημείο '2 . Ομάδα ': '- παθολογική ανατομία, - νευρολογία, - ψυχιατρική '. Άρθρο 8 Το άρθρο 5 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως . 1 . ^Στο σημείο '1 . Ομάδα ': - στο ολλανδικό κείμενο ο τίτλος : '- chirurgie van hart - en bloedvaten' αντικαθίσταται από τον τίτλο : '- chirurgie van bloedvaten', - προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος : '- γναθοπροσωπική χειρουργική ( βασική εκπαίδευση ιατρού )'. 2 . ^Στο σημείο '2 . Ομάδα ': - διαγράφονται οι τίτλοι 'ψυχιατρική', 'νευρολογία' και 'παθολογική ανατομία', - ο τίτλος '- occupational medicine' αντικαθίσταται σε όλα τα κείμενα, εκτός από το αγγλικό, ως ακολούθως : 2 . ^- - πορτογαλικό^κείμενο : - δανικό κείμενο : 'arbejdsmedicin', - γερμανικό κείμενο : 'Arbeitsmedizin', - ελληνικό κείμενο : 'ιατρική της εργασίας', - ισπανικό κείμενο : 'medicina del trabajo', - γαλλικό κείμενο : 'medicine du travail', - ιταλικό κείμενο : 'medicine del lavoro', - ολλανδικό κείμενο : 'arbeidsgeneeskunde', - πορτογαλικό κείμενο : 'medicina do trabalho', - προστίθενται οι ακόλουθοι τίτλοι : '- πυρηνική ιατρική', '- οδοντοχειρουργική, στοματοχειρουργική και γναθοπροσωπική ιατρική ( βασική εκπαίδευση ιατρού και οδοντιάτρου ).' Άρθρο 9 1 . Τα κράτη μέλη που έχουν καταργήσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νευρολογίας-ψυχιατρικής, ραδιολογίας, χειρουργικής θώρακος, χειρουργικής των αγγείων, γαστρεντερολογικής χειρουργικής, βιολογικής αιματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή τροπικής ιατρικής, και έχουν λάβει μέτρα σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα υπέρ των υπηκόων τους, αναγνωρίζουν στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών το δικαίωμα να απολαύουν των ίδιων μέτρων, εφόσον τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι νευρολογίας-ψυχιατρικής, ραδιολογίας, χειρουργικής θώρακος, χειρουργικής των αγγείων, γαστρεντερολογικής χειρουργικής, βιολογικής αιματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή τροπικής ιατρικής αυτών των τελευταίων πληρούν τους σχετικούς όρους που αναφέρονται είτε στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ , είτε στα άρθρα 2, 3 και 5 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, είτε στα άρθρα 2, 3 και 5 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ, και στο μέτρο που αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι έχουν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος υποδοχής έπαυσε να απονέμει τα δικά του διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους για τη σχετική ειδικότητα . 2 . Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν καταργήσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις σχετικές με τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται στο παράρτημα . 3 . Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 της οδηγίας 75/362/ΕΟΚ, και το άρθρο 15 της οδηγίας 82/76/ΕΟΚ καταργούνται . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τροποποιήσεις της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ ( αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη ) Άρθρο 10 Στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Υπό τον τίτλο 'στο Ηνωμένο Βασίλειο' οι λέξεις 'State Registered Nurse' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'State Registered Nurse' ή 'Registered General Nurse '. 2 . ^Υπό τον τίτλο 'στην Ελλάδα' ο όρος 'Διπλωματούχος Αδελφή Νοσοκόμος' αντικαθίσταται από τον όρο 'Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια '. Άρθρο 11 Το άρθρο 3 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Το στοιχείο στ ) (' στην Ιταλία ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'στ ) ^στην Ιταλία : το 'diploma di infermiere professionale' που απονέμεται από τις αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές '. 2 . ^Το στοιχείο θ ) (' Ηνωμένο Βασίλειο ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'θ ) ^Ηνωμένο Βασίλειο : ένα 'Statement of Registration as a Registered General Nurse' στο τμήμα Ι του μητρώου που τηρείται από το 'United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting '.' 3 . ^Το στοιχείο ι ) (' στην Ελλάδα '), αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ι ) ^στην Ελλάδα : - το δίπλωμα Αδελφής Νοσοκόμου της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, επικυρωμένο από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ή από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ή - το 'πτυχίο Νοσοκόμον του Τμήματος Αδελφών Νοσοκόμων των Παραϊατρικών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης' χορηγούμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή - το 'πτυχίο νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( ΤΕΙ )' του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή - το 'πτυχίο της Ανωτάτης Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών '.' 4 . ^Το στοιχείο ια ) (' στην Ισπανία ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ια ) ^στην Ισπανία 'Titulo de Diplomado en Enfermeria' ( πανεπιστημιακό δίπλωμα νοσοκόμου ), που απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή από τον πρύτανη πανεπιστημίου .' Άρθρο 12 Το άρθρο 4 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : - τα δύο εδάφια συγκροτούν την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, - προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2 : '2 . Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο άρθρο 3, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς . Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 77/453/ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας .' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τροποποιήσεις της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ ( αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιάτρων ) Άρθρο 13 Στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ, ο τίτλος '- στην Ιταλία' αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : '- στην Ιταλία : odontoiatra '. Άρθρο 14 Στο άρθρο 5 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ προστίθεται ο ακόλουθος υπότιτλος στο σημείο '1 . Ορθοδοντική ': '- στην Ελλάδα : 'Τίτλος της οδοντιατρικής ειδικότητας της ορθοδοντικής' που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αναγνωρισμένη για τον σκοπό αυτόν .' Άρθρο 15 Στο άρθρο 7 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 : '3 . Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη, για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική και στη στοματοχειρουργική δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στα άρθρα 3 ή 5, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς . Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική και τη στοματοχειρουργική πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, οι οποίες αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2 ή 4 της παρούσας οδηγίας και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 3 ή 5 της παρούσας οδηγίας .' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τροποποιήσεις των οδηγιών 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ ( αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά τις δρατηριότητες του κτηνιάτρου ) Άρθρο 16 Στο άρθρο 2 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΟταν τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 χορηγήθηκαν πριν τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία ή χορηγήθηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από αυτή, πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί αυτό το σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο και βεβαιώνει ότι είναι σύμφωνο με το άρθρο 1 της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ .' Άρθρο 17 Το άρθρο 3 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Το στοιχείο ι ) (' στην Ελλάδα '), αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ι ) ^στην Ελλάδα : Πτυχίο κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .' 2 . ^Το στοιχείο ια ) (' στην Ισπανία '), αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ια ) στην Ισπανία : 'Titulo de licenciado en Veterinaria' ( τίτλος αποφοίτου κτηνιατρικής ), που απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, ή από τον πρύτανη πανεπιστημίου .' Άρθρο 18 Το άρθρο 4 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΑρθρο 4 1 . Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους κτηνιάτρου που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αυτά πριν από τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, ή που έχουν χορηγηθεί μετά την ημερομηνία αυτή αλλά πιστοποιούν εκπαίδευση που έχει αρχίσει προηγουμένως, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται από τη χορήγηση της βεβαίωσης . 2 . Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο άρθρο 3, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούν αυτά τα κράτη μέλη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς . Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας .' Άρθρο 19 Στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5 : '5 . Προσωρινά και κατά παρέκκλιση της παραγρά - φου 2, η Ιταλία, της οποίας οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προέβλεπαν πρόγραμμα σπουδών το οποίο κατά τη στιγμή της εφαρμογής της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ και της παρούσας οδηγίας δεν είχε καταστεί πλήρως σύμφωνο με το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα, μπορεί να διατηρήσει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών για άτομα που άρχισαν τις σπουδές κτηνιάτρου το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1984 . Κάθε κράτος μέλος υποδοχής δικαιούται να απαιτεί από τους κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου που έχουν χορηγηθεί από την Ιταλία και πιστοποιούν σπουδές που άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985, να συνοδεύονται τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τους από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι άσκησαν πραγματικά και νόμιμα κτηνια - τρικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται από τη χορήγηση της βεβαίωσης, εκτός εάν το σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος συνοδεύεται από βεβαίωση που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές και βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης πλήρως σύμφωνης προς το παρόν άρθρο και το παράρτημα .' Άρθρο 20 Στο κεφάλαιο 'Β . Ειδικά μαθήματα' του παραρτήματος της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, ο όρος 'Χειρουργική' που αναφέρεται στο ελληνικό κείμενο, στην πρώτη περίπτωση της στήλης '2η ομάδα: κλινικές επιστήμες', αντικαθίσταται από τον όρο 'Μαιευτική '. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τροποποιήσεις των οδηγιών 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ ( αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων της μαίας ) Άρθρο 21 Το άρθρο 1 της οδηγίας 80 /154/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Ο τίτλος 'στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας' αντικαθίσταται ως ακολούθως : 'στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : 'Hebamme' η 'Entbindungspfleger '.' 2 . ^Ο τίτλος 'στην Ελλάδα' αντικαθίσταται ως ακολούθως : 'στην Ελλάδα : 'Μαία' ή 'Μαιευτής '.' Άρθρο 22 Το άρθρο 3 της οδηγίας 80/154/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . ^Στο στοιχείο α ) (' στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας '), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο : '- το 'Zeugnis ueber die staatliche Pruefung fuer Hebammen und Entbindungspfleger', που χορηγείται από την κρατική εξεταστική επιτροπή '.' 2 . ^Στο στοιχείο η ) (' στις Κάτω Χώρες '), σε όλα τα κείμενα εκτός από το ολλανδικό, η ονομασία 'vroedvrouwdiploma' αντικαθίσταται από την έκφραση 'diploma van verloskundige '. 3 . ^Το στοιχείο θ ) (' στο Ηνωμένο Βασίλειο '), αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'θ ) ^στο Ηνωμένο Βασίλειο : το 'Statement of registration as a Midwife' στο τμήμα 10 του μητρώου που τηρείται από το 'United King - dom Central Council for Nursing, Midwifery and Healthy Visiting '.' 4 . ^Το στοιχείο ι ) (' στην Ελλάδα '), αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ι ) ^στην Ελλάδα : - το 'Πτυχίο Μαίας ή Μαιευτή' επικυρωμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, - το 'Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας - τμήμα Μαιευτικής' που χορηγείται είτε από τη Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τμήμα Μαιευτικής, των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είτε από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων '. 5 . ^Το στοιχεια ια ) (' στην Ισπανία ') αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 'ια ) ^στην Ισπανία : το δίπλωμα της 'matrona' ή 'asistente obstetrico ( matrona )' ή 'enfermeria obstetrica-ginecologica' που χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών '. Άρθρο 23 Στο άρθρο 5 της οδηγίας 80/154/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 : '3 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος μέλος, στο άρθρο 3, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αυτά, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς . Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας .' Άρθρο 24 Στο άρθρο 1 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 5 και 6 : '5 . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέπουν στο έδαφός τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων μαίας στους κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος . 6 . Ως μεταβατικό μέτρο και κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 4, η Ισπανία, της οποίας οι νομοθετι - κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προέβλεπαν εκπαίδευση που, κατά τη χρονική στιγμή που αρχίζουν να εφαρμόζονται η οδηγία 80/154/ΕΟΚ και η παρούσα οδηγία, δεν είχαν καταστεί σύμφωνες προς την παρούσα οδηγία, μπορεί να διατηρεί τις διατάξεις αυτές σε ισχύ για τα άτομα που έχουν αρχίσει ειδική εκπαίδευση μαίας το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1985 . Κάθε κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τους κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία, οι οποίοι πιστοποιούν ειδική εκπαίδευση που άρχισαν πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, να συνοδεύουν τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τους από βεβαίωση που θα πιστοποιεί ότι οι ενδιαφερόμενοι άσκησαν πραγματικά και νόμιμα δραστηριότητες μαίας επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης, εκτός εάν αυτό το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος συνοδεύεται από βεβαίωση η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές και η οποία βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης πλήρως σύμφωνης προς το παρόν άρθρο και το παράρτημα .' Άρθρο 25 Στο άρθρο 4 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, το σημείο 6 του ισπανικού κειμένου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '6 . Llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentacion de vertice, incluyendo, si es necesario, la episiotomia, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentacion de nalgas .' Άρθρο 26 Στο άρθρο 8 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, το γερμανικό κείμενο αντικαθίσταται ως ακολούθως : 'Άρθρο 8 Spaetestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschliesst der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geaendert oder aufgehoben werden soll .' Άρθρο 27 Στο παράρτημα της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ το σημείο Β αντικαθίσταται ως ακολούθως : 'Β . ^ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η διδασκαλία αυτή παρέχεται υπό κατάλληλη επίβλεψη : 1 . Παρακολούθηση εγκύων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εξετάσεις προ του τοκετού . 2 . Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων . 3 . Εκτέλεση από κάθε σπουδαστή 40 τοκετών τουλάχιστον όταν αυτός ο αριθμός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως επιτόκων, μπορεί να μειωθεί σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο, επιπλέον, ότι ο σπουδαστής συμμετέχει ενεργώς σε 20 τοκετούς . 4 . Ενεργός συμμετοχή σε τοκετούς ισχιακής προβολής . Αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών ισχιακής προβολής, η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με προσομοίωση . 5 . Εκτέλεση επισειοτομίας και εκμάθηση της συρραφής . Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινικές ασκήσεις . Η εκτέλεση της συρραφής, η οποία μπορεί να γίνεται και με προσομοίωση αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, περιλαμβάνει τη συρραφή τομών από επισειοτομία και απλών ρήξεων του περινέου . 6 . Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 εγκύων υψηλού κινδύνου, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας . 7 . Παρακολούθηση και περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, 100 τουλάχιστον λεχώνων και υγειών νεογνών . 8 . Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών που απαιτούν ειδική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και των παρατασικών νεογνών, των νεογνών χαμηλού βάρους ή των ασθενών νεογνών . 9 . Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής . 10 . Εισαγωγή στην ιατρική και χειρουργική περίθαλψη . Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινικές ασκήσεις .' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τελικές διατάξεις Άρθρο 28 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 8 Μαΐου 1991 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Άρθρο 29 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 1989 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J.-P . SOISSON ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 353 της 30 . 12 . 1987, σ . 17, και ΕΕ αριθ . C^322 της 15. 12 . 1988, σ . 22 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 235 της 12 . 9 . 1988, σ . 67, και ΕΕ αριθ . C^256 της 9 . 10 . 1989 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 134 της 24. 5 . 1988, σ.^29 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 167 της 30 . 6 . 1975, σ.^1 . (5 ) ΕΕ αριθ . L 176 της 15 . 7 . 1977, σ.^1 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 233 της 24 . 8 . 1978, σ.^1 . ( 7 ) ΕΕ αριθ . L 362 της 23 . 12 . 1978, σ.^1. ( 8 ) ΕΕ αριθ . L 33 της 11 . 2 . 1980, σ.^1(9 ) ΕΕ αριθ . L 167 της 30 . 6 . 1975, σ.^14 . ( 10 ) ΕΕ αριθ . L 43 της 15 . 2 . 1982, σ.^21 . ( 11 ) ΕΕ αριθ . L 362 της 23 . 12 . 1978, σ.^7 . ( 12 ) ΕΕ αριθ . L 33 της 11 . 2 . 1982, σ.^8 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνίες από τις οποίες ορισμένα κράτη μέλη κατάργησαν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας Γαστρεντερολογική^χειρουργική 31^Δεκεμβρίου^1971 ΒΕΛΓΙΟ Χειρουργική θώρακος 1 Ιανουαρίου 1983 Χειρουργική των αγγείων 1 Ιανουαρίου 1983 Νευρολογία - ψυχιατρική 1 Αυγούστου 1987, εκτός από τα πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους πριν από την ημερομηνία αυτή Γαστρεντερολογική χειρουργική 1 Ιανουαρίου 1983 ΔΑΝΙΑ Βιολογική αιματολογία Φυσιοθεραπεία 1 Ιανουαρίου 1983, εκτός από τα πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους πριν από την ημερομηνία αυτή και τις ολοκλήρωσαν πριν από τα τέλη του 1988 Τροπική ιατρική 1 Αυγούστου 1987, εκτός από τα πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους πριν από την ημερομηνία αυτή ΓΑΛΛΙΑ Ραδιολογία 3 Δεκεμβρίου 1971 Νευρολογία - ψυχιατρική 31 Δεκεμβρίου 1971 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ραδιολογία Νευρολογία - ψυχιατρική τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι δεν χορηγούνται πλέον για τις σπουδές που άρχισαν μετά τις 5 Μαρτίου 1982 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ραδιολογία 8 Ιουλίου 1984 Νευρολογία - ψυχιατρική 9 Ιουλίου 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία