ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1989/31989L0629

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1989-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1989-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα (89/629/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η εφαρμογή προτύπων εκπομπής θορύβου για τα υποηχητικά αεροπλάνα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, ιδίως όταν τα πρότυπα αυτά επιβάλλουν περιορισμούς στους τύπους των αεροπλάνων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες, ενθαρρύνουν επενδύσεις στους περισσότερο σύγχρονους και αθόρυβους διαθέσιμους τύπους αεροπλάνων και διευκολύνουν την καλύτερη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού των αερολιμένων· ότι η οδηγία 80/51/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 83/206/ΕΟΚ (5), καθορίζει όρια για τις εκπομπές θορύβου· ότι το πρόγραμμα προτεραιοτήτων του Συμβουλίου για τη μελέτη θεμάτων αεροπορικών μεταφορών αναφέρεται σε εκπομπές από αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου· ότι το πρόγραμμα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το περιβάλλον (6) δείχνει καθαρά τη σημασία του προβλήματος των ηχητικών οχλήσεων και, ειδικότερα την ανάγκη να ληφθούν μέτρα κατά του θορύβου που οφείλεται στην εναέρια κυκλοφορία· ότι ο θόρυβος από τα αεροπλάνα πρέπει να μειωθεί περισσότερο, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών παραγόντων, των τεχνικών δυνατοτήτων και των οικονομικών επιπτώσεων· ότι, συνεπώς, στα νηολόγια των κρατών μελών πρέπει να εγγράφονται μόνο τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα που ανταποκρίνονται στα πρότυπα του μέρους ΙΙ κεφάλαιο 3 τόμος 1 του παραρτήματος 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη έκδοση (1988)· ότι, σε συνάρτηση με τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, θα ήταν εύλογο να εξαιρεθούν από αυτή τη διάταξη μη προσθήκης τα αεροπλάνα που είναι εγγεγραμένα στα εθνικά νηολόγια των κρατών μελών την 1η Νοεμβρίου 1990· ότι, λόγω της ελευθερίας κινήσεων που θα επιτρέψει η διάταξη αυτή, είναι σημαντικό να παρέχεται περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται και να έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ· ότι, προς τούτο, πρέπει, σε εύλογο χρόνο, να θεσπιστούν κοινοί κανόνες ώστε να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση στο σύνολο της Κοινότητας, ως συμπλήρωμα των ισχυόντων κανόνων· ότι το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη ώθηση που δόθηκε προς την ελευθέρωση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη· ότι οι εργασίες που επιτελέστηκαν από την Επιτροπή σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς έδειξαν ότι ο περιορισμός της εγγραφής, στα νηολόγια των κρατών μελών, αεροπλάνων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα πιστοποίησης θορύβου που καθορίζονται στο ανωτέρω κεφάλαιο 3 του παραρτήματος 16, θα είχε, μόνος του, περιορισμένη περιβαλλονική αξία και ότι πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ως ένα πρώτο στάδιο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης των αεροπλάνων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα του κεφαλαίου 3 του εν λόγω παραρτήματος 16, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τον περιορισμό της εκπομπής θορύβου από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα αεροπλάνα που έχουν μέγιστη μάζα κατά την απογείωση μέχρι και 34 000 kg και χωρητικότητα μέχρι και 19 θέσεις. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από την 1η Νοεμβρίου 1990 τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα που νηολογούνται μετά την ημερομηνία αυτή στο έδαφός τους, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό θορύβου που να αντιστοιχεί σε πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα προς εκείνα που καθορίζονται στο μέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 τόμος 1 του παραρτήματος 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη έκδοση (1988). 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα αεροπλάνα που είναι εγγεγραμμένα στα εθνικά νηολόγια των κρατών μελών την 1η Νοεμβρίου 1990. 3. Το έδαφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνει τα υπερπόντια διαμερίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 227 παράγραφος 2 της συνθήκης. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ο στόχος που τίθεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 δεν θα παρακαμφθεί, για παράδειγμα μέσω κάποιας μορφής συμφωνίας μίσθωσης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν εξαιρέσεις από το άρθρο 2: α) για τα αεροπλάνα ιστορικού ενδιαφέροντος· β) για αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν από τις εταιρείες εκμετέλλευσης ενός κράτους μέλους, πριν από την 1η Νοεμβρίου 1989, με ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης-αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία, στο πλαίσιο αυτό, είναι νηολογημένα σε τρίτη χώρα· γ) για αεροπλάνα που έχουν εκμισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε εταιρεία εκμετάλλευσης τρίτης χώρας και τα οποία, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, έχουν διαγραφεί προσωρινά από το νηολόγιο κράτους μέλους· δ) για αεροπλάνο που αντικαθιστά άλλο που έχει καταστραφεί σε ατύχημα και το οποίο η εταιρεία εκμετάλλευσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει με συγκρίσιμο αεροσκάφος, διαθέσιμο στην αγορά, που να έχει πιστοποιητικό θορύβου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι το αεροπλάνο αντικατάστασης θα νηολογηθεί εντός έτους από την εν λόγω καταστροφή και ε) για αεροπλάνα εφοδιασμένα με κινητήρες που έχουν συντελεστή by-pass τουλάχιστον 2. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν εξαιρέσεις από το άρθρο 2 για μια πρώτη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, ανανεώσιμη για περιόδους που δεν θα υπερβαίνουν τα δύο έτη, και υπό τον όρο ότι οι εξαιρέσεις αυτές θα παύσουν να ισχύουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1995 εφόσον πρόκειται: - για αεροπλάνα που μισθώνονται βραχυχρονίως από τρίτη χώρα, εφόσον η εταιρεία εκμετάλλευσής τους αποδεικνύει ότι αυτό αποτελεί συνήθη πρακτική στον τομέα δραστηριότητάς της και ότι, διαφορετικά, η συνέχιση της λειτουργίας της θα επηρεαζόταν δυσμενώς, - για αεροπλάνα για τα οποία μια εταιρεία εκμετάλλευσης αποδεικνύει ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, η συνέχιση της λειτουργίας της θα επηρεαζόταν δυσμενώς σε έκταση που υπερβαίνει τα εύλογα πλαίσια. Άρθρο 6 1. Το κράτος μέλος που εγκρίνει εξαιρέσεις ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή. 2. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις εξαιρέσεις που εγκρίνονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 1990. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1989. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. DELEBARRE (1) ΕΕ αριθ. C 37 της 14. 2. 1989, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 158 της 26. 6. 1989, σ. 492. (3) ΕΕ αριθ. C 221 της 28. 8. 1989, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. L 18 της 24. 1. 1980, σ. 26. (5) ΕΕ αριθ. L 117 της 4. 5. 1983, σ. 15. (6) ΕΕ αριθ. C 328 της 7. 12. 1987, σ. 1. Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Συμβούλιο έλαβε την ακόλουθη ανακοίνωση: Κατά την κατάθεση των κυρωτικών εγγράφων των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δήλωσε ότι οι συνθήκες αυτές εφαρμόζονται επίσης στο Land του Βερολίνου. Δήλωσε, ταυτόχρονα, ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το Βερολίνο. Δεδομένου ότι η πολιτική αεροπορία ανήκει σε τομέα όπου τα κράτη αυτά επεφύλαξαν ρητά τις αρμοδιότητές τους για το Βερολίνο, και έπειτα από διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις τους, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθιστά γνωστό ότι η οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/629/ΕΟΚ περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά πολιτικά αεροσκάφη δεν αφορά το Land του Βερολίνου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία