ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0044

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ σχετικά με την εμπορία των σύνθετων ζωοτροφών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ σχετικά με την εμπορία των σύνθετων ζωοτροφών (90/44/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 79/373/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/235/ΕΟΚ (5), θεσπίζει τους κανόνες εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών στο εσωτερικό της Κοινότητας· ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους κοινοτικούς κανόνες, ιδίως όοσν αφορά τη σήμανση και την επιλογή των συστατικών· ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι εθνικές παρεκκλίσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ή που μπορούν να δημιουργήσοουν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού· ότι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την εξάλειψη όλων των διαφορών που αφορούν τους κανόνες σήμανσης είναι να καθοριστεί - σε κοινοτικό επίπεδο - ο κατάλογος των ενδείξεων τις οποίες, ανάλογα προς την περίπτωση, πρέπει ή μπορεί να δηλώνει προαιρετικά ο υπεύθυνος για τη σήμανση· ότι, όσον αφορά τη σήμανση, η οδηγία 79/373/ΕΟΚ έχει ως στόχο να πληροφορείται ο εκτροφέας αντικειμενικά και επίσης όσον το δυνατόν ακριβέστερα τη σύνθεση και τη χρησιμοποίηση των ζωοτροφών· ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ακρίβεια των δηλώσεων μπορεί, σε όλα τα στάδια της εμπορίας των ζωοτροφών, να ελέγχεται επίσημα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται επί του θέματος από την εν λόγω οδηγία· ότι η δήλωση των συστατικών της σύνθεσης των ζωοτροφών αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης των εκτροφέων· ότι ο ποσοτικός καθορισμός των συστατικών των ζωοτροφών που προορίζονται για την εκτροφή ζώων δημιουργεί προς το παρόν, κατά τον έλεγχο, δυσκολίες, ιδίως λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν, της πολύπλοκης σύνθεσης των μειγμάτων ή της πολύπλοκης μεθόδου παρασκευής των ζωοτροφών· ότι θα πρέπει όμως - σε αυτό το στάδιο - τουλάχιστον όσον αφορά τις ζωοτροφές που προορίζονται για την εκτροφή προσοδοφόρων ζώων να εξευρεθεί ελαστικός τύπος δήλωσης που θα περιορίζεται στην ένδειξη των συστατικών των ζωοτροφών χωρίς να αναφέρεται η ποσότητά τους· ότι, επιπλέον, είναι ανάγκη να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών, που θα επιτρέπει την ταξινόμηση, υπό κοινή ονομασία, περισσοτέρων του ενός συστατικών· ότι, εφόσον έχουν ήδη ορισθεί κατηγορίες συστατικών, με την οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής για τις σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για τα κατοικίδια ζώα (6), θα πρέπει να θεσπισθούν ανάλογες διατάξεις για τις άλλες ζωοτροφές· ότι θα πρέπει να υπάρξουν ιδιαίτερες διατάξεις για τη σήμανση των ζωοτροφών που προορίζονται για τα κατοικίδια ζώα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτής της κατηγορίας ζωοτροφών· ότι ο παρασκευαστής σύνθετων ζωοτροφών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει στον εκτροφέα και άλλες πληροφορίες πέραν από αυτές που προβλέπονται ρητά στην οδηγία 79/373/ΕΟΚ· ότι η παροχή αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις ή περιορισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παρασκευαστών και η αντικειμενική πληροφόρηση των εκτροφέων· ότι η οδηγία 79/373/ΕΟΚ επιτρέπει, προς το παρόν, στα κράτη μέλη να απαιτούν την παρασκευή των σύνθετων ζωοτροφών από συγκεκριμένα συστατικά ή την εξαίρεση ορισμένων συστατικών· ότι είναι αναγκαίο να καταργηθούν οι φραγμοί που προκύπτουν από αυτούς τους περιορισμούς, μέσω της θέσπισης, σε κοινοτικό επίπεδο, καταλόγου των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των σύνθετων ζωοτροφών καθώς και κατάλογο των συστατικών των οποίων μπορεί να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για λόγους προστασίας της υγείας των ζώων ή των ανθρώπων· ότι ο κατάλογος των συστατικών για την παρασκευή των ζωοτροφών δεν μπορεί να είναι εξαντλητικός λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και υποπροϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας τροφίμων και της ανάγκης να μην περιορισθούν οι δυνατότητες επιλογής των παρασκευαστών· ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταρτιστεί μόνον ένας κατάλογος των κυριότερων συστατικών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρασκευή των σύνθετων ζωοτροφών· ότι αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να αναφέρει επακριβώς τις κοινές ονομασίες που θα χρησιμοποιούνται για τα διάφορα συστατικά καθώς και τις περιγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται για να είναι δυνατόν να τους αποδοθούν αυτές οι ονομασίες· ότι μόνον η περιγραφή των διαφόρων συστατικών θα μπορούσε να αποδειχθεί ανεπαρκής για να γίνει διάκριση μεταξύ παρόμοιων προϊόντων των οποίων, όμως, η ποιότητα είναι μερικές φορές διαφορετική· ότι, για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η πρόσθετη δυνατότητα καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων σύνθεσης· ότι ο κατάλογος των συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα· ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται, ως εκ τούτου, να δεχθούν ότι οι σύνθετες ζωοτροφές που διατίθενται στο εμπόριο στο εσωτερικό της Κοινότητας μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά εκτός από εκείνα που κατονομάζονται στον προαναφερόεμενο κατάλογο εφόσον αυτά τα προϊόντα είναι υγιεινά, ανόθευτα και εμπορεύσιμα και εφόσον τους αποδίδεται ειδική ονομασία ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγχυση με τα συστατικά στα οποία έχει αποδοθεί μια ονομασία σε κοινοτικό επίπεδο· ότι, η κατάρτιση καταλόγου των κυριότερων συστατικών τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται και διατίθενται στο εμπόριο για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών καθώς και ο καθορισμός του καταλόγου των συστατικών των οποίων η χρησιμοποίηση πρέπει να απαγορευθεί μελλοντικά, είναι μέτρα επιστημονικού χαρακτήρα· ότι, για να διευκολυνθεί η θέσπιση αυτών των μέτρων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής για τις Ζωοτροφές· ότι για να διασφαλιστεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται για τις σύνθετες ζωοτροφές, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλους δειγματοληπτικούς ελέγχους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εμπορίας αλλά και κατά την παρασκευή των ζωοτροφών· ότι αυτός ο τελευταίος τρόπος ελέγχου μπορεί να αφορά, ιδίως, τα έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία του παρασκευαστή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 79/373/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «ζ) την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την κατά μάζα ή κατ' όγκο προσυσκευασία ορισμένων προϊόντων.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «ιβ) ελάχιστη διάρκεια διατήρησης μιας σύνθετης ζωοτροφής: η ημερομηνία μέχρι την οποία η τροφή αυτή διατηρεί τις ειδικές ιδιότητές της υπό κατάλληλες συνθήκες διατήρησης.» 3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σύνθετες ζωοτροφές δεν μπορεί να διατίθενται στο εμπόριο παρά μόνον αν οι ενδείξεις που απαριθμούνται κατωτέρω - που πρέπει να είναι, ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες - και που καθιστούν υπεύθυνο τον παρασκευαστή ή το συσκευαστή ή τον εισαγωγέα ή τον πωλητή ή το διανομέα, που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Κοινότητας, αναγράφονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό τετραγωνίδιο, στη συσκευασία, στο δοχείο ή σε ετικέτα κολλημένη πάνω στο δοχείο: α) η ονομασία ''πλήρης τροφή', συμπληρωματική τροφή', '' ανόργανη τροφή', ''τροφή που περιέχει μελάσσα', ''πλήρης τροφή θηλασμού', ''συμπληρωματική τροφή θηλασμού', ανάλογα με την περίπτωση· β) το είδος του ζώου ή η κατηγορία ζώων για την οποία προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή· γ) ο τρόπος χρήσεως αναφέρει τον ακριβή προορισμό και επιτρέπει την κατάλληλη χρησιμοποίηση της ζωοτροφής· δ) για όλες τις σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών που προορίζονται για κατοικίδια ζώα εκτός από σκύλους ή γάτες: τα συστατικά που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5γ· ε) ενδεχομένως, οι δηλώσεις της αναλυτικής σύνθεσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα, μέρος Α· στ) ανάλογα με τις περιπτώσεις, οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα, μέρος Β, στήλες 1, 2 και 3· ζ) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας του υπευθύνου για τις ενδείξεις που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο· η) η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες μάζας για τα στερεά προϊόντα και σε μονάδες όγκου ή μάζας για τα υγρά προϊόντα· θ) η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης, η οποία αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 5δ παράγραφος 1· ια) ο αριθμός της παρτίδας, εφόσον δεν αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής. 2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, όταν οι σύνθετες ζωοτροφές διατίθενται στο εμπόριο σε βυτιοφόρα οχήματα ή παρόμοια οχήματα ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, οι ενδείξεις που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται σε ένα συνοδευτικό έγγραφο. Όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες ζωοτροφών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, αρκεί οι ενδείξεις αυτές να φέρονται σε γνώση του αγοραστή με την κατάλληλη ένδειξη στον τόπο πώλησης. 3. Τα κράτη μέλη ορίζουν, σε σχέση με τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ότι στα τετραγωνίδια που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να αναγράφονται μόνον οι συμπληρωματικές ενδείξεις που απαριθμούνται κατωτέρω: α) το σήμα αναγνώρισης ή το εμπορικό σήμα του υπευθύνου για τις ενδείξεις της σήμανσης· β) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας του παρασκευαστή, εφόσον δεν είναι αυτός ο υπεύθυνος για τις ενδείξεις της σήμανσης· γ) ενδεχομένως, ο αριθμός της παρτίδας· δ) η χώρα παραγωγής ή παρασκευής· ε) η τιμή του προϊόντος· στ) η ονομασία ή το εμπορικό σήμα του προϊόντος· ζ) για τις σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα εκτός από σκύλους και γάτες: τα συστατικά που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5γ· η) ενδεχομένως, οι ενδείξεις οι σχετικές με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 στοιχείο α)· θ) οι ενδείξεις που αφορούν τη φυσική κατάσταση της ζωοτροφής ή την ειδική επεξεργασία που υπέστη· ι) ενδεχομένως, οι δηλώσεις της αναλυτικής σύνθεσης στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα, μέρος Α· ια) οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα, μέρος Β, στήλες 1, 2 και 4· ιβ) η ημερομηνία παρασκευής που δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5δ παράγραφος 2. 4. Όσον αφορά τις ζωοτροφές που παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφός τους τα κράτη μέλη μπορούν: α) να επιτρέπουν την αναγραφή των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ) και στοιχείο η), μόνο σε συνοδευτικό έγγραφο· β) να ορίζουν επίσημο κωδικό αριθμό που θα επιτρέπει την αναγνώριση του παρασκευαστή εφόσον αυτός δεν είναι υπεύθυνος για τις ενδείξεις της σήμανσης. 5. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι: α) στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών που αποτελούνται το πολύ από τρία συστατικά δεν απαιτούνται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), αν τα χρησιμοποιούμενα συστατικά εμφαίνονται ευκρινώς στην ονομασία· β) σε περίπτωση μειγμάτων ολόκληρων σπόρων, δεν απαιτούνται οι δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και στ) · μπορούν, εντούτοις, να παρέχονται· γ) οι ονομασίες ''πλήρης τροφή' ή ''συμπληρωματική τροφή' για τις τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα εκτός από σκύλους και γάτες μπορούν να αντικατασταθούν από την ονομασία '' σύνθετη τροφή'. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δηλώσεις που απαιτούνται ή γίνονται αποδεκτές κατά το παρόν άρθρο, είναι εκείνες που προβλέπονται για τις πλήρεις τροφές· δ) η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης, η καθαρή ποσότητα και ο αριθμός της παρτίδας επιτρέπεται να αναγράφονται εκτός του τετραγωνιδίου που προορίζεται για τις ενδείξεις της σήμανσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1· στην περίπτωση αυτή, οι προαναφερόμενες ενδείξεις συνοδεύονται από την ένδειξη του σημείου όπου αναγράφονται. 6. Όσον αφορά τις σύνθετες ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα οι ονομασίες: α) στην αγγλική γλώσσα ''compound feedingstuff', ''complementary feedingstuff', και ''complete feedingstuff', μπορούν να αντικατασταθούν αντιστοίχως από τις ονομασίες ''compound pet food', ''complementary pet food', και ''complete pet food'· β) στην ισπανική γλώσσα ''pienso' μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία ''alimento'· γ) στην ολλανδική γλώσσα ''mengvoeder', ''aanvullend diervoeder' και ''volledig diervoeder' μπορούν να αντικατασταθούν, αντιστοίχως από τις ονομασίες ''samengesteld voeder', ''aanvullend samengesteld voeder' και ''volledig samengesteld voeder'.» 4. Καταργούνται τα άρθρα 5α και 5β. 5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 5γ 1. Στην περίπτωση που δηλώνονται τα συστατικά, πρέπει να αναφέρονται όλα τα συστατικά. 2. Η απαρίθμηση των συστατικών υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: α) εφόσον πρόκειται για σύνθετες τροφές που προορίζονται για άλλα ζώα, εκτός των κατοικίδιων: απαρίθμηση των συστατικών κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους των· β) εφόσον πρόκειται για σύνθετες τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα: απαρίθμηση των συστατικών είτε αναφέροντας την περιεκτικότητα των τροφών σε αυτά είτε κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους των. 3. Τα συστατικά κατονομάζονται με την ειδική ονομασία τους· ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α), θα ορισθούν κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται διάφορα συστατικά· στην περίπτωση αυτή, η ειδική ονομασία του συστατικού θα μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει το συστατικό. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένας μόνον από τους δύο αυτούς τύπους δήλωσης, εκτός εάν κάποιο από τα χρησιμοποιούμενα συστατικά δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες που έχουν ορισθεί· στην περίπτωση αυτή, το συστατικό αναφέρεται με την ειδική ονομασία του και κατά τάξη μεγέθους του βάρους ως προς τις κατηγορίες. 4. Όταν κανένα μέτρο δεν μπορεί να ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν διατηρούν τις κατηγορίες συστατικών που έχουν ορίσει και να δέχονται να αντικατασταθεί η ένδειξη των συστατικών από την ένδειξη των κατηγοριών. 5. Στην ετικέτα των σύνθετων τροφών για κατοικίδια ζώα μπορεί, επιπλέον, να επισημαίνεται η παρουσία ή η χαμηλή περιεκτικότητα ενός ή περισσοτέρων συστατικών που είναι απαραίτητα για το χαρακτηριστικό αυτής της τροφής. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα, εκφρασμένη σε ποσοστά βάρους, σε συστατικό ή συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να αναγράφεται καθαρά, είτε δίπλα στη δήλωση που επισημαίνει το ή τα αναγραφόμενα συστατικά είτε στον κατάλογο των συστατικών είτε αναφέροντας το ή τα ποσοστά σε βάρος δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία συστατικών. Άρθρο 5δ 1. Η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης δηλώνεται με τις ακόλουθες ενδείξεις: - ''να καταναλωθεί πριν από . . . ' ακολουθεί ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος) για τις τροφές που αλλοιώνονται εύκολα από μικροβιολογική άποψη, - ''να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από . . . ' ακολουθεί ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος) για τις άλλες τροφές. Στην περίπτωση που άλλες διατάξεις της κοινοτικής ρύθμισης για τις σύνθετες ζωοτροφές απαιτούν την ένδειξη μιας ελάχιστης διάρκειας διατήρησης, μία μόνο διάρκεια διατήρησης μπορεί να αναγραφεί, δηλαδή εκείνη που λήγει πρώτη. 2. Η ημερομηνία παρασκευής δηλώνεται με την ακόλουθη ένδειξη: ''Παρασκευάσθηκε . . . 'χ' ημέρες, μήνες ή έτος (έτη) πριν από την αναφερόμενη ελάχιστη διάρκεια διατήρησης.' Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο δ) η προαναφερόμενη ένδειξη ακολουθείται από ένδειξη του σημείου στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια διατήρησης. Άρθρο 5ε Άλλες πληροφορίες, εκτός από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, μπορεί να χορηγηθούν από τον υπεύθυνο για τις ενδείξεις της ετικέτας της σύνθετης τροφής. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές: - δεν μπορεί να αφορούν δήλωση της παρουσίας αναλυτικών συστατικών ή της περιεκτικότητας σε αναλυτικά συστατικά διαφορετικά από εκείνα των οποίων η δήλωση προβλέπεται στο άρθρο 5, - δεν πρέπει να παραπλανούν τον χρήστη με το να αποδίδουν στην τροφή αποτελέσματα ή ιδιότητες τις οποίες δεν έχει ή με το να υπαινίσσονται ότι η τροφή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενώ όλες οι παρόμοιες τροφές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, - δεν πρέπει να αναφέρονται σε ιδιότητες πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ασθένειας, - πρέπει να αναφέρονται σε αντικείμενα ή δυνάμενα να μετρηθούν στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν, - πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5.» 6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κατά τη διάθεση των σύνθετων τροφών στο εμπόριο εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, μέρος Α.» 7. Καταργούνται τα άρθρα 7 και 8. 8. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 10 Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 και αφού ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων: α) καθορίζονται κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται διάφορα συστατικά το αργότερο στις 22 Ιανουαρίου 1991· β) καταρτίζεται μη αποκλειστικός κατάλογος των κυρίων συστατικών που συνήθως χρησιμοποιούνται ή διατίθενται στο εμπόριο για την παρασκευή των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για άλλα ζώα εκτός των κατοικιδίων· για καθένα από τα προϊόντα, ο κατάλογος αυτός ορίζει μια κοινή ονομασία και περιγραφή· εξάλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σύνθεσης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη αναγνώριση των συστατικών· γ) καταρτίζεται ο κατάλογος των συστατικών που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στις σύνθετες ζωοτροφές για λόγους προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων· δ) μπορούν να καθοριστούν οι μέθοδοι υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των σύνθετων ζωοτροφών· ε) αποφασίζονται οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο παράρτημα καθώς και στους καταλόγους που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ). «Άρθρο 10α 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα συστατικά που απαριθμούνται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο β) μπορούν να δηλωθούν μόνο με τις προβλεπόμενες στον κατάλογο ονομασίες και υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στις περιγραφές και στις τυχόν ελάχιστες απαιτήσεις σύνθεσης που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη δέχονται τη διάθεση στο εμπόριο και άλλων συστατικών εκτός από εκείνα που περιέχονται στον κατάλογο του άρθρου 10 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης και δηλώνονται υπό άλλες ονομασίες οι οποίες δεν μπορούν να παραπλανήσουν τον αγοραστή.» 9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 11 Όσον αφορά τη διάθεση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, οι ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία, στο δοχείο ή στην ετικέτα κολλημένη πάνω στο δοχείο, διατυπώνονται σε μία τουλάχιστον από τις εθνικές ή επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμών.» 10. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 12 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή της διάθεσης στο εμπόριο να πραγματοποιείται, τουλάχιστον δειγματοληπτικά, ο επίσημος έλεγχος για την τήρηση των όρων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.» 11. Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 1992 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. C 178 της 7. 7. 1988, σ. 4 και ΕΕ αριθ. C 100 της 21. 4. 1989, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 12 της 16. 1. 1989, σ. 382. (3) ΕΕ αριθ. C 23 της 20. 1. 1989, σ. 10. (4) ΕΕ αριθ. L 86 της 6. 4. 1979, σ. 30. (5) ΕΕ αριθ. L 102 της 14. 4. 1987, σ. 54. (6) ΕΕ αριθ. L 213 της 21. 7. 1982, σ. 27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές διατάξεις 1.2 // 1. // Οι περιεκτικότητες που ορίζονται ή πρέπει να δηλώνονται αναφέρονται στο βάρος της σύνθετης τροφής αυτής καθαυτής, εκτός αν αναγράφονται αντίθετες ενδείξεις. // 2. // Η περιεκτικότητα σε νερό πρέπει να δηλώνεται σε περιπτώσεις που η υγρασία υπερβαίνει: // // - το 7 % στις τροφές θηλασμού και άλλες σύνθετες τροφές που έχουν περιεκτικότητα σε προϊόντα γάλακτος ανώτερη από 40 %. // // - το 5 % στις ανόργανες τροφές που δεν περιέχουν οργανικές ουσίες, // // - το 10 % στις ανόργανες τροφές που περιέχουν οργανικές ουσίες, // // - το 14 % στις άλλες σύνθετες τροφές. // // Στην περίπτωση σύνθετων τροφών των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η περιεκτικότητα αυτή μπορεί επίσης να δηλώνεται. // 3. // Η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,3 % ξηράς ύλης στην περίπτωση των σύνθετων τροφών που περιέχουν, κυρίως, υποπροϊόντα ορύζης και το 2,2 % της ξηράς ύλης στις άλλες περιπτώσεις. // // Ωστόσο, μπορεί να γίνει υπέβαση της περιεκτικότητας 2,2 % στις περιπτώσεις: // // - των σύνθετων τροφών που περιέχουν τα επιτρεπόμενα ανόργανα συνδετικά μέσα, // // - των ανόργανων σύνθετων τροφών, // // - των σύνθετων τροφών που περιέχουν πάνω από 50 % λοβούς ή πούλπα ζαχαρότευτλων, // // - των σύνθετων τροφών οι οποίες προορίζονται για τα ψάρια εκτροφής και των οποίων η περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρα είναι άνω του 15 %, // // και εφόσον η περιεκτικότητα αυτή δηλώνεται σε ποσοστό της τροφής αυτής καθαυτής. // // Στην περίπτωση σύνθετων τροφών των οποίων η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η περιεκτικότητα αυτή μπορεί επίσης να δηλώνεται. // 4. // Η περιεκτικότητα σε σίδηρο στις τροφές θηλασμού για μόσχους ζωντανού βάρους κατώτερου ή ίσου προς 70 χιλιόγραμμα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 χιλιοστόγραμμα, ανά χιλιόγραμμο πλήρους τροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %. // 5. // Αν μετά του επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 12, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί, οι ανοχές που ισχύουν όσον αφορά τις σύνθετες τροφές εκτός από τις τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, τουλάχιστον οι εξής: // 5.1. // Αν η περιεκτικότητα που διαπιστώνεται είναι κατώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί: // 5.1.1. // Ακατέργαστη πρωτεΐνη: // // - 2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 20 % (μέχρι 10 %), // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 %. // 5.1.2. // Ολικά σάκχαρα: // // - 2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 20 % (μέχρι 10 %), // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 %. // 5.1.3. // Άμυλο και ολικά σάκχαρα συν άμυλο: // // - 2,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 25 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 25 % (μέχρι 10 %), // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 %. // 5.1.4. // Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες: // // - 1,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 15 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 15 % (μέχρι 8 %), // // - 0,8 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 8 %. // 5.1.5. // Νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο: // // - 1,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 15 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 15 % (μέχρι 7,5 %), // // - 0,75 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 7,5 % (μέχρι 5 %), // // - 15 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5 % (μέχρι 0,7 %), // // - 0,1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 0,7 %. // 5.1.6. // Ολικός φώσφορος και ασβέστιο: // // - 1,2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 16 %, // // - 7,5 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 16 % (μέχρι 12 %), // // - 0,9 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 12 % (μέχρι 6 %), // // - 15 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 6 % (μέχρι 1 %), // // - 0,15 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 1 %. // 5.1.7. // Μεθειονίνη, λυσίνη και θρεονίνη: // // - 15 % της δηλούμενης περιεκτικότητας. // 5.1.8. // Κυστίνη και τρυπτοφάνη: // // - 20 % της δηλούμενης περιεκτικότητας. // 5.2. // Αν η διαπιστούμενη περιεκτικότητα είναι ανώτερη της δηλουμένης: // 5.2.1. // Υγρασία: // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 % (μέχρι 5 %), // // - 0,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5 %. // 5.2.2. // Ακατέργαστη τέφρα: // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 % (μέχρι 5 %), // // - 0,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5 %. // 5.2.3. // Ακατέργαστη κυττυρίνη: // // - 1,8 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 12 %, // // - 15 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 12 % (μέχρι 6 %), // // - 0,9 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 6 %. // 5.2.4. // Τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ: // // - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10 %, // // - 10 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10 % (μέχρι 4 %), // // - 0,4 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 4 %. // 5.3. // Αν η διαφορά που διαπιστώνεται είναι αντίθετη της αντίστοιχης διαφοράς που προβλέπεται στα σημεία 5.1 και 5.2: // 5.3.1. // - ακατέργαστη πρωτεΐνη, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες, ολικά σάκχαρα, άμυλο: ανοχή διπλάσια της επιτρεπόμενης για τις ουσίες του σημείου 5.1, // // - ολικός φωσφόρος, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, ακατέργαστη τέφρα, ακατέργαστη κυτταρίνη: ανοχή τριπλάσια της επιτρεπόμενης για τις ουσίες των σημείων 5.1 και 5.2. // 6. // Αν μετά τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 12 διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί, οι ανοχές που ισχύουν όσον αφορά τις σύνθετες τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, τουλάχιστον οι εξής: // 6.1. // Αν η περιεκτικότητα είναι κατώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί: // 6.1.1. // Ακατέργαστη πρωτεΐνη: // // - 3,2 μονάδες για τις δηλωθείσες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20 %, // // - 16 % της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 20 % (μέχρι 12,5 %), // // - 2 μονάδες, για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 12,5 %. // 6.1.2. // Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες: // // - 2,5 μονάδες της δηλωθείσας περιεκτικότητας. // 6.2. // Αν η περιεκτικότητα που διαπιστώνεται είναι ανώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί. // 6.2.1. // Υγρασία: // // - 3 μονάδες για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι ίσες ή ανώτερες του 40 %, // // - 7,5 % της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 40 % (μέχρι 20 %), // // - 1,5 μονάδες για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 20 %. // 6.2.2. // Ακατέργαστη τέφρα: // // - 1,5 μονάδες της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί. // 6.2.3. // Ακατέργαστη κυτταρίνη: // // - 1 μονάδα της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί. // 6.3. // Αν η διαφορά που διαπιστώθηκε είναι αντίθετη της αντίστοιχης διαφοράς που αναφέρεται στα σημεία 6.1 και 6.2: // 6.3.1. // Ακατέργαστη πρωτεΐνη: // // διπλάσια ανοχή από αυτήν που επιτρέπεται για την ουσία αυτή σύμφωνα με το σημείο 6.1.1. // 6.3.2. // Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες: // // ανοχή ίδια με αυτήν που επιτρέπεται για την ουσία αυτή σύμφωνα με το σημείο 6.1.2. // 6.3.3. // Ακατέργαστη τέφρα, ακατέργαστη κυτταρίνη: // // τριπλάσια ανοχή από αυτήν που επιτρέπεται για τις ουσίες αυτές σύμφωνα με τα σημεία 6.2.2 και 6.2.3. ΜΕΡΟΣ Β Δήλωση των αναλυτικών συστατικών 1.2.3,4 // // // // Ζωοτροφές // Αναλυτικά συστατικά και περιεκτικότητες // Είδος ή κατηγορία ζώων 1.2.3.4 // // // Υποχρεωτικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) // Προαιρετικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ια) // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // 1.2.3.4 // // // // // Πλήρεις τροφές // - Ακατέργαστη πρωτεΐνη - Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες - Ακατέργαστη κυτταρίνη - Ακατέργαστη τέφρα // Ζώα εξαιρουμένων των κατοικιδίων εκτός από τους σκύλους και τις γάτες // Κατοικίδια ζώα εκτός από τους σκύλους και τις γάτες // // - Λυσίνη // Χοίροι // Ζώα εκτός από τους χοίρους // // - Μεθειονίνη // Πουλερικά // Ζώα εκτός από τα πουλερικά // // - Κυστίνη - Θρεονίνη - Τρυπτοφάνη // // Όλα τα ζώα // // - Ενεργειακή αξία // // Πουλερικά (δήλωση σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΟΚ) // // // // Χοίροι και μηρυκαστικά (δήλωση σύμφωνα με την επίσημη εθνική μέθοδο) // // - Άμυλο // // // // - Ολικά σάκχαρα (σακχαρόζη) // // // // - Ολικά σάκχαρα + άμυλο // // // // - Μαγνήσιο // // Όλα τα ζώα // // - Νάτριο // // // // - Φωσφόρος // // // // - Μαγνήσιο // // // // - Κάλιο // // // // // // // Συμπληρωματικές τροφές - Ανόργανες // - Ακατέργαστη πρωτεΐνη - Ακατέργαστη κυτταρίνη - Ακατέργαστη τέφρα - Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες - Λυσίνη // // Όλα τα ζώα // // - Μεθειονίνη // // // // - Κυστίνη // // // // - Θρενίνη // // // // - Τρυπτοφάνη // // // // - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο // Όλα τα ζώα // // // - Μαγνήσιο // Μηρυκαστικά // Ζώα εκτός από τα μηρυκαστικά // // - Κάλιο // // Όλα τα ζώα // // // // 1.2.3,4 // // // // Ζωοτροφές // Αναλυτικά συστατικά και περιεκτικότητες // Είδος ή κατηγορία ζώων 1.2.3.4 // // // Υποχρεωτικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) // Προαιρετικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ια) // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // 1.2.3.4 // // Συμπληρωματικές τροφές - Που περιέχουν μελάσσα // - Ακατέργαστη πρωτεΐνη - Ακατέργαστη κυτταρίνη - Ολικά σάκχαρα (σε σακχαρόζη) - Ακατέργαστη τέφρα // Όλα τα ζώα // // // - Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο - Κάλιο // // Όλα τα ζώα // // - Μαγνήσιο Ε 0,5 % < 0,5 % // Μηρυκαστικά // Ζώα εκτός από τα μηρυκαστικά Όλα τα ζώα // // // // // Άλλες συμπληρωματικές τροφές // - Ακατέργαστη πρωτεΐνη - Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες - Ακατέργαστη κυτταρίνη - Ακατέργαστη τέφρα // Ζώα με εξαίρεση τα κατοικίδια, εκτός από τους σκύλους και τις γάτες // Κατοικίδια ζώα εκτός από τους σκύλους και τις γάτες // // - Ασβέστιο Ε 5 % < 5 % // Ζώα εκτός από τα κατοικίδια // Κατοικίδια ζώα Όλα τα ζώα // // - Φωσφόρος Ε 2 % < 2 % // Ζώα εκτός από τα κατοικίδια // Κατοικίδια ζώα Όλα τα ζώα // // - Μαγνήσιο Ε 0,5 % < 0,5 % // Μηρυκαστικά // Ζώα εκτός από τα μηρυκαστικά // // - Νάτριο // // // // - Κάλιο // // Όλα τα ζώα // // - Ενεργειακή αξία // // Πουλερικά (δήλωση σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΟΚ) // // // // Χοίροι και μηρυκαστικά (δήλωση σύμφωνα με την επίσημη εθνική μέθοδο) // // - Λυσίνη // Χοίροι // Ζώα εκτός από τους χοίρους // // - Μεθειονίνη // Πουλερικά // Ζώα εκτός από τα πουλερικά // // - Κυστίνη - Θρεονίνη - Τρυπτοφάνη - Άμυλο // // Όλα τα ζώα» // // - Ολικά σάκχαρα (σε σακχαρόζη) // // // // - Ολικά σάκχαρα άμυλο // // // // // //
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία