ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0168

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/168/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα (90/168/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι, στα πλαίσια της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ (3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/439/ΕΟΚ (4), το Συμβούλιο προέβλεψε μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα· ότι η προστασία των φυτών από τους οργανισμούς αυτούς είναι απολύτως αναγκαία για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, που αποτελεί έναν από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής· ότι τώρα η οδηγία 77/93/ΕΟΚ όχι μόνο προβλέπει ελέγχους από τα κράτη μέλη αποστολής, αλλά ακόμα δίνει τη δυνατότητα ελέγχων από τα κράτη μέλη προορισμού· ότι, για την ελεύθερη κυκλοφορία των φυτών και των φυτικών προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας, που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τη γεωργική παραγωγικότητα και συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής, αυτοί οι τελευταίοι έλεγχοι πρέπει προοδευτικά να περιοριστούν και να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία, όσον αφορά τους ελέγχους, μεταξύ του κράτους μέλους αποστολής και του κράτους μέλους προορισμού, ενώ τη μεγαλύτερη ευθύνη θα την έχει το πρώτο· ότι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 11 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ· ότι κρίθηκε αναγκαίο να βελτιωθεί η λειτουργία της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 15 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ· ότι κανονικά τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος όπου δημιουργείται το πρόβλημα και η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα γεγονότα που επιβάλλουν ενδεχομένως τη θέσπιση των μέτρων διασφάλισης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «του ενός τρίτου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορισμένου ποσοστού» . 2. Μετά το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το ποσοστό αυτό μπορεί να καθορίζεται κατά κατηγορία φυτών ή φυτικών προϊόντων, με τη διαδικασία του άρθρου 16 α. Πρέπει να είναι κατώτερο του 33 % και να μειώνεται σταδιακά για να μηδενιστεί όταν τα κράτη μέλη θέσουν σε ισχύ τις νέες διατυπώσεις ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.». 3. Στο άρθρο 11, παρεμβάλεται η ακόλουθη παράγραφος: «3α. Οι έλεγχοι των εγγράφων που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο α) και οι έλεγχοι ταυτότητας που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο ε), διεξάγονται μόνο όταν και όπου γίνονται οι τελωνειακές ή άλλες διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α, το ποσοστό των αποστολών το οποίο θα υπόκειται σε σποραδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας αποφασίζεται κατά κατηγορία φυτών και φυτικών προϊόντων. Το ποσοστό αυτό θα μειώνεται σταδιακά για να μηδενιστεί όταν τα κράτη μέλη θέσουν σε ισχύ τις νέες διατυπώσεις ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.». 4. Στο άρθρο 15 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο: «1. α) Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την πραγματική ή ενδεχόμενη παρουσία στο έδαφός του οποιωνδήποτε αγνώστων μέχρι τούδε επιβλαβών οργανισμών. Επίσης πληροφορεί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα τα οποία έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Τα μέτρα αυτά πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποτρέπουν κάθε κίνδυνο διάδοσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος των άλλων κρατών μελών· β) όσον αφορά την αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων προέλευσης τρίτων χωρών, που πιστεύεται ότι αποτελούν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο α), το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει το έδαφος της Κοινότητας από τον κίνδυνο αυτό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλων· γ) όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος άλλος από τον αναφερόμενο στο στοιχείο β), ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που θα ήθελε να ληφθούν. Αν κρίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται αρκετά γρήγορα προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος ή η διάδοση στο έδαφός του επιβλαβών οργανισμών, μπορεί να λάβει τα προσωρινά μέτρα τα οποία θεωρεί αναγκαία, για όσο χρονικό διάστημα η Επιτροπή δεν λαμβάνει μέτρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2. Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία της διάταξης αυτής, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 το αργότερο.». 5. Στο άρθρο 15, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α.». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Μαρτίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. C 117 της 4. 5. 1988, σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. C 187 της 18. 7. 1988, σ. 213. (3) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (4) ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 106.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία