ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0211

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο χρηματιστήριο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο χρηματιστήριο (90/211/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι στο άρθρο 21 της οδηγίας 89/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η διάθεση τίτλων στο κοινό πραγματοποιείται ταυτόχρονα ή με μικρή χρονική διαφορά σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το σχετικό ενημερωτικό δελτίο που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 ή 12 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να αναγνωρίζεται ως ενημερωτικό δελτίο για τη διάθεση τίτλων στο κοινό στα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, βάσει αμοιβαίας αναγνωρίσεως· ότι, εξάλλου, είναι σκόπιμο να προβλέπεται η αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων που αφορούν τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο χρηματιστήριο, σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών στο χρηματιστήριο μέσα σε σύντομη προθεσμία μετά τη διάθεση των τίτλων στο κοινό· ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 24β της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/345/ΕΟΚ (6)· ότι η αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό δεν εμπεριέχει καθ' εαυτή δικαίωμα εισαγωγής στο επίσημο δελτίο του χρηματιστηρίου αξιών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στην αρχή του άρθρου 6 της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ προστίθεται η πρόταση: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 24β παράγραφος 1,». Άρθρο 2 Στο άρθρο 24β της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στο επίσημο δελτίο του χρηματιστηρίου αξιών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και οι κινητές αξίες περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο για διάθεση τίτλων στο κοινό που καταρτίζεται και εγκρίνεται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 ή 12 της οδηγίας 89/298/ΕΟΚ (*), μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, τότε το ενημερωτικό δελτίο για τη διάθεση των τίτλων στο κοινό, με την επιφύλαξη ενδεχομένως της μετάφρασής του, αναγνωρίζεται ως ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής στο επίσημο δελτίο του χρηματιστηρίου αξιών στο ή στα κράτη μέλη όπου ζητείται η εισαγωγή στο επίσημο δελτίο του χρηματιστηρίου αξιών, χωρίς να πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του ή των κρατών μελών και χωρίς να μπορούν αυτές να απαιτήσουν την προσθήκη στο δελτίο συμπληρωματικών πληροφοριών. Οι αρμόδιες αυτές αρχές μπορούν όμως να απαιτούν την προσθήκη στο δελτίο ειδικών στοιχείων για την αγορά της χώρας εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς φορολογίας του εισοδήματος, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν χρηματοοικονομικώς τον εκδότη σε αυτή τη χώρα, καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης των αγγελιών και γνωστοποιήσεων προς τους επενδυτές. (*) ΕΕ αριθ. L 124 της 5. 5. 1989, σ. 8.» Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν τις 17 Απριλίου 1991. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 23 Απριλίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. REYNOLDS (1) ΕΕ αριθ. C 101 της 22. 4. 1989, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. C 304 της 8. 12. 1989, σ. 34 και ΕΕ αριθ. C 38 της 19. 2. 1990, σ. 40. (3) ΕΕ αριθ. C 201 της 7. 8. 1989, σ. 5. (4) ΕΕ αριθ. L 124 της 5. 5. 1989, σ. 8. (5) ΕΕ αριθ. L 100 της 17. 4. 1980, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 185 της 4. 7. 1987, σ. 81.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία