ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0388

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (90/388/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο^90 παράγραφος^3, Εκτιμώντας: 1. ότι η ενίσχυση των κοινοτικών τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς στην Κοινότητα τόσο από την άποψη των φορέων παροχής υπηρεσιών, όσο και των χρηστών- ότι η Επιτροπή έχει, ως εκ τούτου, καταρτίσει πρόγραμμα ενεργειών, όπως εκτίθεται στο πράσινο βιβλίο της για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και στην ανακοίνωσή της για την εφαρμογή του πράσινου βιβλίου μέχρι το 1992 για το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό- ότι αυτό το πρόγραμμα ενεργειών δεν αφορά την κινητή ραδιοτηλεφωνία και την αποστολή ραδιομηνυμάτων, ούτε τις υπηρεσίες μαζικών επικοινωνιών, όπως η ραδιοφωνία ή η τηλεόραση- ότι το Συμβούλιο, με το ψήφισμά του της 30ής^Ιουνίου 1988^(1), έχει εκδηλώσει την υποστήριξή του για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, και ιδίως για την προοδευτική δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει σημειώσει σημαντική τεχνολογική εξέλιξη- ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά δυνατή την προσφορά ενός ολοένα ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την μετάδοση δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία, από τεχνική και οικονομική άποψη, ενός συστήματος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων φορέων- 2. ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών παραχωρούνται, κατά κανόνα, με τη χορήγηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών- ότι τα δικαιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από τη διακριτική εξουσία την οποία το κράτος ασκεί σε διάφορους βαθμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- 3. ότι οι οργανισμοί που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 90 παράγραφος 1 της συνθήκης, δεδομένου ότι ασκούν οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι συνιστούν είτε δημόσιες επιχειρήσεις, είτε επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη έχουν χορηγήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα- 4. ότι πολλά κράτη μέλη, μολονότι συνεχίζουν να ασκούν το έργο της παροχής δημοσίων υπηρεσιών, έχουν από την πλευρά τους αναθεωρήσει ήδη το σύστημα των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που ίσχυε μέχρι τώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών- ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων διατηρήθηκε για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου- ότι το ίδιο ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ενώ σε άλλα, τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν μόνον ορισμένες υπηρεσίες- ότι, επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη είτε έχουν υιοθετήσει τα ίδια, είτε έχουν επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να λάβουν διοικητικά και κανονιστικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- 5. ότι η χορήγηση, κατά την άσκηση διακριτικής εξουσίας από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση του δικτύου περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών αυτών από άλλες επιχειρήσεις από ή προς άλλα κράτη μέλη- 6. ότι, στην πράξη, μη δικαιολογημένους περιορισμούς, κατά την έννοια του άρθρου 59, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς ή από άλλα κράτη μέλη αποτελούν, ιδίως, η απαγόρευση εγκατάστασης μισθωμένων κυκλωμάτων μέσω συγκεντρωτών, πολυπλεκτών και άλλων εγκαταστάσεων στο μεταγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο, η επιβολή για τις συνδέσεις αυτές δυσανάλογων επιβαρύνσεων προσπέλασης σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία, η απαγόρευση δρομολόγησης σημάτων από ή προς τρίτους μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων ή τιμολογίου ανάλογου με τη χρήση, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από οικονομική άποψη, καθώς και η άρνηση να επιτραπεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών η πρόσβαση στο δίκτυο- ότι οι περιορισμοί αυτοί στη χρήση και τα υπερβολικά τιμολόγια σε σχέση με την τιμή του κόστους έχουν ως αποτέλεσμα να παρακωλύουν την παροχή από ή προς άλλα κράτη μέλη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως: - υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η μετατροπή πρωτοκόλλου, κώδικα, μορφής και ταχύτητας, - υπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφορική και έχουν ως αντικείμενο την προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων, - υπηρεσιών πληροφορικής εξ αποστάσεως, - υπηρεσιών καταγραφής και αναδιαβίβασης μηνυμάτων, για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, - υπηρεσιών συναλλαγών, για παράδειγμα οικονομικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων για εμπορική χρήση, τηλεαγοράς και τηλεκρατήσεων, - υπηρεσιών τηλεδραστηριοτήτων, για παράδειγμα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου- 7. ότι τα άρθρα 55, 56 και 66 της συνθήκης επιτρέπουν εξαιρέσεις, για μη οικονομικούς λόγους, από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ότι οι περιορισμοί που γίνονται για το λόγο αυτό δεκτοί είναι, αφενός, η άσκηση, έστω και περιστασιακά, δημόσιας εξουσίας και, αφετέρου, η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία- ότι οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά- ότι καμία υπηρεσία τηλεπικοινωνιών δεν αποτελεί συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που συνεπάγεται τη δυνατότητα χρήσης υπέρμετρων προνομίων σε σχέση με το κοινό δίκαιο, προνομίων δημόσιας εξουσίας και εξουσίας καταναγκασμού έναντι των πολιτών- ότι η προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν μπορεί αφεαυτής να προσβάλλει τη δημόσια τάξη και να βλάψει τη δημόσια υγεία- 8. ότι, σύμφωνα με τη Νομολογία του Δικαστηρίου, γίνονται επιπλέον δεκτοί περιορισμοί της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, εφόσον ανταποκρίνονται σε ουσιώδεις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, είναι δε ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό- ότι η προστασία των καταναλωτών δεν καθιστά αναγκαίους τους περιορισμούς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δεδομένου ότι ο στόχος αυτός μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού- ότι δεν είναι επίσης δυνατόν να προβληθούν λόγοι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχετικό τομέα- ότι οι μόνες ουσιώδεις επιταγές που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο^59 και μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς στη χρήση του δημόσιου δικτύου είναι η ακεραιότητά του, η ασφάλεια της λειτουργίας του και, στις δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα και η προστασία των δεδομένων- ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί πρέπει, πάντως, να είναι ανάλογοι προς τους στόχους που επιδιώκουν αυτές οι έννομες απαιτήσεις- ότι τα κράτη μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στο κοινό και να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους περιορισμούς, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκτιμήσει την εν λόγω αναλογία- 9. ότι, στα πλαίσια αυτά, η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του δημόσιου δικτύου σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης- ότι η τεχνική ακεραιότητα του δημόσιου δικτύου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας και στη διασύνδεση των δημόσιων δικτύων στην Κοινότητα με βάση κοινές τεχνικές προδιαγραφές- ότι η έννοια της εναλλαξιμότητας των υπηρεσιών αφορά την τήρηση αυτών των χρησιμοποιούμενων ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να αυξηθεί η παροχή υπηρεσιών και η επιλογή που προσφέρεται στο χρήστη- ότι η προστασία των δεδομένων αποβλέπει στην εξασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων- 10. ότι, εξάλλου, εκτός από τις ουσιώδεις απαιτήσεις που είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν ως όροι στις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν, όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων, και όρους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό που αποτελούν αντικειμενικές εμπορικές ρυθμίσεις, δεν επιφέρουν διακρίσεις και είναι διαφανείς ως προς τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της υπηρεσίας- 11. ότι, όταν κράτος μέλος αναθέτει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών την παροχή υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων προς το ευρύ κοινό και οι εν λόγω υπηρεσίες κινδυνεύουν να μην παρασχεθούν λόγω του ανταγωνισμού εκ μέρους ιδιωτικών φορέων, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος την επιβολή επιπρόσθετων όρων, ακόμη και ως προς τη γεωγραφική κάλυψη, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών- ότι, κατά την εκτίμηση των μέτρων αυτών και στα πλαίσια της πραγματοποίησης των βασικών στόχων της συνθήκης που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και του στόχου της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130Α, η Επιτροπή λαμβάνει εξίσου υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών των οποίων το δίκτυο παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένο- ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να δικαιολογήσει για τα εν λόγω κράτη μέλη την παράταση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996, της προθεσμίας που προβλέπεται για την απλή μεταπώληση χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων- 12. ότι το άρθρο 59 της συνθήκης προβλέπει την κατάργηση κάθε περιορισμού ως προς την ελευθερία των υπηκόων των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη- ότι η διατήρηση ή θέσπιση αποκλειστικού ή ειδικού δικαιώματος που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά συνιστά, ως εκ τούτου, παράβαση του άρθρου 90 σε συνδυασμό με το άρθρο 59- 13. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 της συνθήκης, θεωρείται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κάθε συμπεριφορά μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που αποτελεί καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της- ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, δεδομένου ότι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και, ειδικότερα, παρέχουν υπηρεσίες όπως η διάθεση του δικτύου στους χρήστες και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών- ότι η διάθεση του δικτύου αποτελεί χωριστή αγορά υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από άλλες υπηρεσίες- ότι η διάθεση του δικτύου και οι άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών παρέχονται σε κάθε μία από τις εθνικές αγορές υπό όρους ανταγωνισμού αρκετά ομοιογενείς, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμά την οικονομική δύναμη των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες στα εδάφη αυτά- ότι, ως εκ τούτου, τα εδάφη των κρατών μελών αποτελούν επίσης ξεχωριστές γεωγραφικές αγορές- ότι το γεγονός οφείλεται στις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κανόνων που διέπουν τους όρους προσπέλασης και τεχνικής λειτουργίας σχετικά με την παροχή του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι, επιπλέον, κάθε εθνική αγορά αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κοινής αγοράς- 14. ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατέχουν, σε καθεμιά από τις εθνικές αγορές τους, μεμονωμένα ή συλλογικά, δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου επειδή είναι οι μόνες που διαθέτουν σε κάθε κράτος μέλος δίκτυο που καλύπτει όλο το έδαφος του κράτους μέλους και δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει χορηγήσει σ' αυτές το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται, μόνες ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, το δίκτυο- 15. ότι εφόσον τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα χορηγούνται από το κράτος σε οργανισμούς που διαθέτουν ήδη δεσπόζουσα θέση ως προς την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του δικτύου, τα δικαιώματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση αυτής της δεσπόζουσας θέσης και την επέκτασή της στις υπηρεσίες- 16. ότι, εξάλλου, αυτά τα αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών όσον αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών έχουν ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί αυτοί: α) ^να αποκλείουν από την αγορά ή να περιορίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών περιορίζοντας έτσι την ελεύθερη επιλογή των χρηστών, γεγονός που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να περιορίσει την τεχνολογική πρόοδο προς ζημία των καταναλωτών- β) ^να επιβάλλουν στους χρήστες του δικτύου να προσφεύγουν στις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των αποκλειστικών δικαιωμάτων και να εξαρτούν κατ' αυτόν τον τρόπο τη σύναψη συμβάσεων χρήσης του δικτύου από την αποδοχή πρόσθετων υπηρεσιών οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων. Οτι καθένα από τα είδη αυτά συμπεριφοράς συνιστά συγκεκριμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών- ότι, πράγματι, όλες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι καταρχήν δυνατόν να προσφερθούν από φορείς άλλων κρατών μελών- ότι η διάρθρωση του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά μεταβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά- ότι, εν πάση περιπτώσει, τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα που παραχωρούνται για τις υπηρεσίες αυτές συνεπάγονται τη δημιουργία κατάστασης αντίθετης προς το στόχο του άρθρου 3 στοιχείο στ) της συνθήκης που προβλέπει την εγκαθίδρυση συστήματος το οποίο εξασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό στην κοινή αγορά και, κατά μείζονα λόγο τη μη κατάργηση του ανταγωνισμού- ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 5 της συνθήκης, να απέχουν από κάθε μέτρο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της συνθήκης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο στόχος του άρθρου 3 στοιχείο στ)- 17. ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα ως προς την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παραχωρούνται στις δημόσιες επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις στις σποίες τα κράτη μέλη έχουν παραχωρήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση του δικτύου είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 86- 18. ότι το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης επιτρέπει παρέκκλιση από την εφαρμογή των άρθρων 59 και 86 αυτής, στις περιπτώσεις που η εν λόγω εφαρμογή ενδέχεται να παρακωλύσει, νομικά ή πραγματκά, την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών- ότι η αποστολή αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δικτύου πολλαπλών λειτουργιών, δηλαδή δικτύου με γενική γεωγραφική κάλυψη και παρεχόμενου, σε εύλογη προθεσμία και μετά από σχετική αίτηση, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών ή χρήστη- ότι τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου προέρχονται ακόμη κυρίως από την εκμετάλλευση της φωνητικής τηλεφωνίας- ότι, κατά συνέπεια, το άνοιγμα της υπηρεσίας αυτής στον ανταγωνισμό μπορεί να απειλήσει την οικονομική ισορροπία των οργανισμών τηλεπικοινωνιών- ότι, εξάλλου, η υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας που είτε παρέχεται μέσω του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου, είτε αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας ψηφιακού δικτύου ενοποίησης των υπηρεσιών (ISDN), αποτελεί, σήμερα το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας και κλήσης των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης των υπευθύνων για τη δημόσια ασφάλεια- 19. ότι η παροχή μισθωμένων κυκλωμάτων αποτελεί qασικό στοιχείο της αποστολής των οργανισμών τηλεπικοινωνιών- ότι υπάρχει σήμερα, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ουσιώδης διαφορά μεταξύ των τιμολογίων για τη χρήση των υπηρεσιών διαqίqασης δεδομένων μέσω του δικτύου μεταγωγής και τη χρήση μισθωμένων κυκλωμάτων- ότι η άμεση εξισορρόπηση των τιμολογίων αυτών μπορεί να επηρεάσει τη γενική αυτή οικονομική αποστολή- ότι η αποκατάσταση της ισορροπίας των τιμολογίων αυτών πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμqρίου 1992- ότι, εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι δυνατό να απαιτείται από τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς να μη προσφέρουν στο κοινό μια υπηρεσία που συνίσταται σε απλή μεταπώληση της χωρητικότητας των μισθωμένων κυκλωμάτων, δηλαδή που περιλαμqάνει μόνο την επεξεργασία, τη μεταγωγή, την αποθεματοποίηση ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις ανάγκες της διαqίqασης σε πραγματικό χρόνο- ότι τα κράτη μέλη μπορούν, συνεπώς, να θεσπίσουν σύστημα δήλωσης με το οποίο οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς αναλαμqάνουν τη δέσμευση να μην προqαίνουν στη μεταπώληση αυτή- ότι, πάντως, καμία άλλη υποχρέωση δεν μπορεί να επιqληθεί στους φορείς αυτούς για την τήρηση του εν λόγω μέτρου- 20. ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών σε qαθμό αντίθετο προς το συμφέρον της Κοινότητας- ότι, για τους λόγους αυτούς, οι περιορισμοί αυτοί συμqιqάζονται με το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης- ότι τούτο μπορεί επίσης να ισχύει για τα μέτρα που λαμqάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητα των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δεν εξουδετερώνει το δημόσιο φορέα μεταγωγής δεδομένων- 21. ότι οι κανόνες της συνθήκης, περιλαμqανομένων και των σχετικών με τον ανταγωνισμό κανόνων, εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλετύπου- ότι η σημασία των υπηρεσιών αυτών παρουσιάζει qαθμιαία πτώση σε όλα τα κράτη μέλη λόγω της εμφάνισης ανταγωνιστικών μέσων τηλεπικοινωνιών, ότως η τηλεομοιοτυπία- ότι η κατάργηση των ισχυόντων περιορισμών στη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής και των μισθωμένων κυκλωμάτων επιτρέπει την αναμετάδοση τηλετυπικών μηνυμάτων- ότι, λόγω της εξέλιξης αυτής, απαιτείται ειδική προσέγγιση- ότι, ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες τηλετύπου- 22. ότι, πάντως, η Επιτροπή πρόκειται να επανεξετάσει, το έτος 1992, κάθε ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα που εξακολουθεί να υπάρχει, λαμqάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο προς την ψηφιακή υποδομή- 23. ότι είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν προσήκουσες διαδικασίες χορήγησης άδειας προς το σκοπό της τήρησης των ουσιωδών απαιτήσεων, ανεξάρτητα από την εναρμόνιση που προqλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια των οδηγιών του Συμqουλίου σχετικά με την παροχή ανοιχτού δικτύου (open network provision - ONP)- ότι, όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, τα κράτη μέλη οφείλουν να είναι σε θέση να συμπεριλάqουν στις διαδικασίες αυτές την υποχρέωση τήρησης των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και μέτρα για την προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εμπιστευθεί σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών- ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να qασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά, ακριqή και εφαρμοσμένα, χωρίς να επιφέρουν διακρίσεις- ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει, ιδίως, να είναι δικαιολογημένα και σύμφωνα προς το επιδιωκόμενο γενικό συμφέρον και να έχουν δεόντως αιτιολογηθεί και δημοσιευθεί- ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τα κριτήρια αυτά αναλυτικά έναντι των κανόνων περί ανταγωνισμού και περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών- ότι, εν πάση περιπτώσει, τα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχέδιο κριτηρίων και διαδικασιών χορήγησης άδειας σε ορισμένη προθεσμία, δεν είναι πλέον σε θέση να επιqάλλουν περιο- ρισμούς στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων για το ευρύ κοινό- 24. ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία για την κατάρτιση γενικών κανόνων ως προς τους όρους παροχής αυτών των υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων, κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, για το ευρύ κοινό- 25. ότι, εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να επιqληθεί περιορισμός στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ούτε όσον αφορά την ελεύθερη πρόσqαση των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές, ούτε όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών που μπορεί να γίνει από τους χρήστες πριν από τη διαqίqαση των μηνυμάτων μέσω του δικτύου ή μετά τη λήψη των μηνυμάτων, εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται από ουσιώδη απαίτηση ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό- 26. ότι η ψηφιακή οργάνωση του δικτύου και η τεχνολογική qελτίωση των τερματικών συσκευών που είναι συνδεμένες μ' αυτό έχει αυξήσει τον αριθμό των λειτουργιών που πραγματοποιούνταν προηγουμένως στο εσωτερικό του δικτύου, έτσι ώστε οι λειτουργίες αυτές να είναι τώρα δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω τερματικών συσκευών όλο και περισσότερο προηγμένων από τεχνολογική άποψη- ότι είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ιδίως τηλεφωνίας και μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες αυτές- 27. ότι, αναμένοντας τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων για την παροχή ανοικτού δικτύου (ONP), η δημοσιοποίηση των τεχνικών μέσω διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται ήδη στα κράτη μέλη είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν στις αγορές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να μπορούν να λάqουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών τους στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων- ότι, εφόσον τα τεχνικά μέσα διασύνδεσης δεν έχουν ακόμη καθορισθεί από τα κράτη μέλη, απαιτείται η πραγματοποίηση αυτού το συντομότερο δυνατόν- ότι κάθε σχέδιο που συντάσσεται στα πλαίσια αυτά πρέπει να ανακοινώνεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμqουλίου^(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ^(3). 28. ότι, κατά κανόνα, οι εθνικές νομοθεσίες αναθέτουν στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών την κανονιστική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση αδειών, τον έλεγχο των αδειών και των υποχρεωτικών προδιαγραφών των μέσων διασύνδεσης, την κατανομή των συχνοτήτων και την εποπτεία των όρων χρήσης- ότι οι νομοθεσίες αυτές ορίζουν, ενίοτε, μόνο τις γενικές αρχές για την εκμετάλλευση των εγκεκριμένων υπηρεσιών, αφήνοντας στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών τη δυνατότητα καθορισμού ειδικών όρων εφαρμογής- 29. ότι η δραστηριότητα αυτή των οργανισμών τηλεπικοινωνιών που παρουσιάζει ταυτόχρονα διοικητικό και εμπορικό χαρακτήρα, έχει άμεσες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανταγωνιζόμενες τους εν λόγω οργανισμούς- ότι, πράγματι, με τη διπλή αυτή δραστηριότητα, οι εν λόγω οργανισμοί προσδιορίζουν ή, τουλάχιστον, επηρεάζουν ουσιωδώς την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές τους- ότι η παραχώρηση, σε επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του δικτύου, της εξουσίας διοικητικής ρύθμισης της πρόσqασης στην αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, συνιστά ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης την οποία η ίδια αυτή επιχείρηση κατέχει στην εν λόγω αγορά- ότι το γεγονός αυτό, λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να περιορίζει την πρόσqαση των ανταγωνιστών στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ελευθερία επιλογής των χρηστών- ότι, επιπλέον, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά υλικών προοριζόμενων για το χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και, ως εκ τούτου, την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα αυτό- ότι, κατά συνέπεια, η σώρεωση των δραστηριοτήτων αυτών συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης των συγκεκριμένων οργανισμών τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 86- ότι, εφόσον αυτοί οι τρόποι ενέργειας προκύπτουν από μέτρα που έχει θεσπίσει το κράτος, τα μέτρα αυτά είναι ασυμqίqαστα με το άρθρο 90 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 86- 30. ότι, προκειμένου η Επιτροπή να φέρει σε πέρας κατά τρόπο αποτελεσματικό το καθήκον εποπτείας που υπέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 παράγραφος 3, πρέπει αυτή να διαθέτει ορισμένες βασικές πληροφορίες- ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα, τη διαφάνεια των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να διασφαλίζει την πρόσβαση στο δίκτυο και στις διάφορες συναφείς υπηρεσίες που προσφέρονται από κάθε οργανισμό τηλεπικοινωνιών με τιμολόγια και υπό όρους που δεν συνεπάγονται διακρίσεις για τους πελάτες- ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αφορούν: - τα μέτρα που λαμβάνονται για την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, - τους όρους υπό τους οποίους χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οτι η επιτροπή πρέπει να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές για να μπορεί να μεριμνά, ιδίως, για την ίση μεταχείριση των χρηστών του δικτύου και των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των οργανισμών τηλεπικοινωνιών όταν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες- 31. ότι, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανοικτών εφεξής στον ανταγωνισμό, οι κάτοχοι αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων ήταν, στο παρελθόν, σε θέση ναεπιβάλουν στους πελάτες τους συμβάσεις μεγάλης διαρκείας- ότι οι συμβάσεις του είδους αυτού περιορίζουν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα των ενδεχόμενων νέων ανταγωνιστών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες αυτούς, καθώς και τη δυνατότητα των πελατών να επωφεληθούν από αυτές- ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο χρήστης μπορεί να επιτύχει λύση της σύμβασης σε εύλογη προθεσμία- 32. ότι κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει, σήμερα, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις- ότι ακόμη και η έννοια ορισμένων υπηρεσιών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών- ότι μπορούν να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που καθιστούν δυσχερέστερη για τους επιχειρηματικούς φορείς την προσφορά διασυνοριακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών- ότι, για το λόγο αυτόν, το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988, θεωρεί ότι ένας από τους στόχους της πολιτικής τηλεπικοινωνιακών είναι η δημιουργία ανοικτής κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως με τον άμεσο καθορισμό, με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου, των τεχνικών προϋποθέσεων, των προϋποθέσεων χρήσης και των αρχών τιμολόγησης για την παροχή ανοιχτού δικτύου (ONP)- ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει προς το σκοπό αυτό πρόταση στο Συμβούλιο- ότι, εντούτοις, η εναρμόνιση των όρων πρόσβασης δεν αρκεί για να θέσει τέρμα στα εμπόδια που παρεμβάλλονται στις συναλλαγές και προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων της συνθήκης- ότι η Επιτροπή έχει υποχρέωση να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνολικό- 33. ότι το άρθρο 90 παράγραφος 3 επιβάλλει σαφείς υποχρεώσεις και παρέχει επακριβώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την παρακολούθηση των σχέσεων των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεών τους με τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τις διακρίσεις μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών και τον ανταγωνισμό- ότι, εξάλλου, επιβάλλεται συνολική προσέγγιση, προκειμένου να τεθεί τέρμα στις παραβάσεις που διαιωνίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και για να γίνουν σαφείς υποδείξεις στα κράτη μέλη που επανεξετάζουν τη νομοθεσία τους, ώστε να αποφευχθούν νέες παραβάσεις- ότι, κατά συνέπεια, η οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 3 της συνθήκης αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τον σκοπό αυτό, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: - 'οργανισμοί τηλεπικοινωνιών' οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος μέλος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιών και κατά περίπτωση, την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, - 'ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα', τα δικαιώματα που χορηγούνται από κράτος μέλος ή δημόσια αρχή σ' έναν ή περισσότερους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με οποιοδήποτε μέσο νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα το οποίο εξασφαλίζει υπέρ των οργανισμών αυτών την παροχή μιας υπηρεσίας ή την εκμετάλλευση συγκεκριμένης δραστηριότητας, - 'δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών', δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπει τη μετάδοση σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, δέσμης ραδιοκυμάτων, οπτικών μέσων ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, - 'τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες', οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη διαβίβαση και δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με μεθόδους τηλεπικοινωνιών, εξαιρουμένης της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, - 'τερματικό σημείο του δικτύου', το σύνολο των υλικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών προσπέλασης, που αποτελούν μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και είναι απαραίτητες για την προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο και την μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία, - 'ουσιώδεις απαιτήσεις', οι λόγοι γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα, βάσει των οποίων το κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων, - 'υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας', η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης και της μεταγωγής της φωνής, από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής και σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, - 'υπηρεσία τηλετύπου', η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης τηλετυπικών μηνυμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα σύσταση της Διεθνούς Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής επιτροπής (CCITT) από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, - 'μεταγωγή δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων', η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της άμεσης μετάδοσης δεδομένων από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο, - 'απλή μεταπώληση χωρητικότητας', η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθεματοποίηση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβί- βαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες του τηλετύπου, της κινητής ραδιοτηλεφωνίας, της μέσω ραδιοκυμάτων μετάδοσης μηνυμάτων καί των επικοινωνιών μέσω δορυφόρου. Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την κατάργηση των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε οικονομικό φορέα το δικαίωμα παροχής των εν λόγω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε διαδικασία χορήγησης άδειας ή δήλωσης για να εξασφαλίζεται η τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων, μεριμνούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ώστε οι άδειες να χορηγούνται σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Οι ενδεχόμενες αρνητικές αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατ' αυτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31^Δεκεμβρίου 1990, για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με το παρόν άρθρο, καθώς και για κάθε υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση ή κάθε νέο σχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η θέσπιση νέων διαδικασιών χορήγησης άδειας ή η τροποποίηση των υφισταμένων. Άρθρο 3 ιΟσον αφορά τις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν, στα πλαίσια των διαδικασιών χορήγησης άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, να απαιτούν, το αργότερο μέχρι τις 31^Δεκεμβρίου 1992, από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μην παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες απλής μεταπώλησης χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με τη μορφή σχεδίου και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1992, όλες τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή δήλωσης για την παροχή προς το κοινό υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμες ή μέσω κυκλωμάτων, οι οποίες διαδικασίες αποσκοπούν στην τήρηση: - είτε των ουσιωδών απαιτήσεων, - είτε των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις σταθερότητας, δυνατότητας παροχής και ποιότητας των υπηρεσιών, - είτε των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της αποστολής γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν αναθέσει σε οργανισμό τηλεπικοινωνιών όσον αφορά τη μεταγωγή δεδομένων, άν οι δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υπάρχει κίνδυνος να παραβλάψουν την εκπλήρωση της αποστολής αυτής. Το σύνολο των όρων αυτών πρέπει να αποτελεί συγγραφή υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, και οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992, των διαδικασιών χορήγησης άδειας ή δήλωσης που θεσπίζονται για τις εν λόγω υπηρεσίες. Η Επιτροπή εξακριβώνει, πριν οι διαδικασίες αυτές τεθούν σε εφαρμογή, το συμβιβαστό τους με τις διατάξεις της συνθήκης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι ισχύοντες όροι προσπέλασης στα δίκτυα αυτά να καθίστανται γνωστοί στο κοινό, να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις. Μεριμνούν, ιδίως, ώστε οι φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση να μπορούν να εξασφαλίζουν μισθωμένα κυκλώματα σε εύλογη προθεσμία και να μην υφίσταται κανένας περιορισμός κατά τη χρήση τους, εκτός από τους περιορισμούς που είναι δικαιολογημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν προς το παρόν άρθρο. Για κάθε αύξηση των τιμολογίων που εφαρμόζονται στα μισθωμένα κυκλώματα, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί το βάσιμο των αυξήσεων αυτών. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, των χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο που συντάσσεται σχετικά. Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όσον αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την εξάλειψη των υφισταμένων περιορισμών σχετικά με την επεξεργασία των σημάτων πριν από τη διαβίβαση τους μέσω του δημόσιου δικτύου ή μετά τη λήψη τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα τέτοιων περιορισμών προς διασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης ή των ουσιωδών απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων που εγκρίνονται από το Συμβούλιο για την παροχή ανοιχτού δικτύου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, να μην υποβάλλονται σε διακρίσεις όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990. Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουλίου 1991, η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, ο έλεγχος των εγκρίσεων και των υποχρεωτικών προδιαγραφών, η κατανομή των συχνοτήτων και η εποπτεία των όρων χρήσης να πραγματοποιούνται από φορέα ανεξάρτητο από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή τα σχέδια που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μόλις καταργηθούν τα σχετικά αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών να παρέχουν στους πελάτες τους που δεσμεύονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους με σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η οποία, κατά τη στιγμή της σύναψής της, αποτελούσε αντικείμενο τέτοιων δικαιωμάτων, τη δυνατότητα να καταγγείλουν αυτήν τη σύμβαση, με προειδοποιητική προθεσμία έξι μηνών. Άρθρο 9 Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι αυτή σε θέση να συντάσσει, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών, ετήσια συνολική έκθεση ως προς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή κοινοποιεί την εν λόγω έκθεση στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρθρο 10 Το έτος 1992, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε συνολική εξέταση της κατάστασης του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Το έτος 1994, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε απολογι- σμό των αποτελεσμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο^3, προκειμένου να διαπιστώσει αν απαιτείται προσαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου με γνώμονα, ιδίως, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη του εμπορίου στην Κοινότητα. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 1990. Για την Επιτροπή Leon BRITTAN Αντιπρόεδρος ΕWΓ:Λ666ΘΜΒΓ04.93 ΦΦ:^6ΘΓΡ; ΣΕΤΘΠ:^01; Βεδιενερ: ΞΘΤΤ; ΜΨ:^Φ; Πρ.:^Α; Κθνδε:^λ666θμβγ04 (1) ΕΕ αριθ. C 257 της 4. 10. 1988, σ. 1.(2) ΕΕ αριθ. L 109, 26. 4. 1983, σ. 8. (3) ΕΕ αριθ. L 81, 26. 3. 1988, σ. 75.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία