ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0423

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (90/423/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 85/511/ΕΟΚ^(4) θέσπισε κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού- ότι, ενόψει ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993, είναι ανάγκη να τροποποιηθούν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί σε κοινοτική κλίμακα για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα- ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται ενιαία πολιτική σε όλη την Κοινότητα- ότι μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού απέδειξε ότι η θέσπιση πολιτικής μη εμβολιασμού σε όλη την Κοινότητα θα ήταν προτιμότερη από μια πολιτική εμβολιασμού- ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει ενδογενής κίνδυνος, τόσο κατά το χειρισμό του ιού στα εργαστήρια, λόγω της πιθανότητας μόλυνσης των ζώων της περιοχής που είναι τυχόν ευπαθή σ' αυτόν, όσο και κατά τη χρησιμοποίηση του εμβολίου, εάν υποτεθεί ότι οι διαδικασίες αδρανοποίησης δεν εξασφαλίζουν το αβλαβές του- ότι η μελέτη της Επιτροπής για τη μελλοντική κοινοτική πολιτική του εμβολιασμού απέδειξε σαφώς ότι ο εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού θα πρέπει να εγκαταλειφθεί επισήμως από μια καθορισμένη ημερομηνία και ότι η εγκατάλειψη αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική γενικής θανάτωσης και καταστροφής των πτωμάτων των μολυσμένων ζώων- ότι, με την απόφαση 88/397/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1988 για το συντονισμό των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου^(5), έχει ήδη προβλε- φθεί ελάχιστη δέσμη κανόνων που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη, όταν χορηγούνται παρεκκλίσεις από τη γενική θανάτωση σε μια μολυσμένη εκμετάλλευση- ότι, σε ακραίες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της επιζωοτίας, απαιτείται ενδεχομένως επεί- γων εμβολιασμός- ότι πρέπει να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιείται ο εμβολιασμός αυτός- ότι η θέσπιση μιας ενιαίας κοινοτικής πολιτικής για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού συνεπάγεται την αναπροσαρμογή των κανόνων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ζώντων ζώων και για τις εισαγωγές, προελεύσεως τρίτων χωρών, ζώντων ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων- ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί με ξεχωριστά μέτρα ένα καθεστώς οικονομικής υποστήριξης των κρατών μελών όσον αφορά τη θανάτωση, την καταστροφή των πτωμάτων και άλλες επείγουσες ενέργειες- ότι η εφαρμογή των νέων μέτρων πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, η οποία θα υποβάλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή τους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 85/511/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. ^Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 1 Η παρούσα οδηγία ορίζει τα εφαρμοστέα κοινοτικά μέτρα καταπολέμησης σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού, ανεξάρτητα από τον τύπο του ιού.'. 2. ^Στο άρθρο 5: α) ^στο σημείο 2, η εισαγωγική φράση 'α) στα κράτη μέλη ή στις περιοχές όπου απαγορεύεται ο εμβολιασμός' καθώς και ολόκληρο το στοιχείο β), καταργούνται- β) ^στο σημείο 3, η φράση 'δεν εφαρμόζονται' αντικαθίσταται από τη φράση 'μπορούν να μην εφαρμοστούν'. 3. ^Στο άρθρο 6: α) ^στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η φράση 'στο άρθρο 5 σημείο 2 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση και σημείο 2 στοιχείο β) i)', αντικαθίσταται από τη φράση 'στο άρθρο 5 σημείο 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση'- β) στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις 'στοιχείο α)' διαγράφονται- γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. ιΟταν γίνεται προσφυγή στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπει η απόφαση 88/397/ΕΟΚ της Επιτροπής^(*). (*) ΕΕ αριθ. L 189 της 20.^7.^1988, σ. 25.' 4. ^Στο άρθρο 9: α) ^στην παράγραφο 1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Κατά την οριοθέτηση των ζωνών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φυσικά εμπόδια, οι δυνατότητες ελέγχου και η τεχνολογική πρόοδος, χάρη στην οποία είναι δυνατόν να προβλεφθεί η πιθανή εξάπλωση του ιού με τον αέρα ή με άλλους τρόπους και η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να επανεξετάζεται, αν είναι ανάγκη, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία.'- β) ^στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: '- πρέπει να γίνεται απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευπαθών ειδών, '- στις εκμεταλλεύσεις αυτές, στις οποίες έχει γίνει απογραφή, πρέπει να γίνεται περιοδικώς κτηνιατρική επιθεώρηση,'. 5. ^Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, οι λέξεις 'παράρτημα' και 'παράρτημα^Ι', αντιστοίχως, αντικαθίστανται από τις λέξεις 'παράρτημα^Β'. 6. ^Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 13 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: - να απαγορεύεται η χρήση των αντιαφθωδικών εμβολίων, - ο χειρισμός του ιού του αφθώδους πυρετού για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή/και παρασκευής εμβολίων να πραγματοποιείται μόνον στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και εργαστήρια που απαριθμούνται στους καταλόγους των παραρτημάτων Α και Β, - να ελέγχεται επισήμως η εναποθήκευση, η προμήθεια, η διανομή και η πώληση των εμβολίων στο έδαφος της Κοινότητας, - οι εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση εγκρίνονται μόνον εφόσον πληρούν τα ελάχιστα σταθερότυπα που συνιστά ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) προκειμένου περί εργαστηρίων που εργάζονται με ιούς αφθώδους πυρετού in vitro και in vivo. 2. Οι πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα του FAO. Η Επιτροπή διενεργεί τους ελέγχους αυτούς μία τουλάχιστον φορά το χρόνο, αρχής γενομένης πριν από την 1η^Ιανουαρίου 1992, και υποβάλλει επίσης μια πρώτη σχετική έκθεση στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τον κατάλογο των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α και Β βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο^17, το αργότερο στις 31^Δεκεμβρίου 1991. Με την ίδια εξάλλου διαδικασία γίνεται και η τακτική ενημέρωση του καταλόγου αυτού. Με αυτή την ίδια διαδικασία, δύναται να αποφασιστεί η θέσπιση ενιαίου κώδικα ορθής πρακτικής για τα συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α και Β. 3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 όσον αφορά τη χρησιμοποίηση εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού, μπορεί να αποφασισθεί η διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού με τεχνικές μεθόδους που θα διασφαλίζουν την πλήρη ανοσία των ζώων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του αφθώδους πυρετού και υπάρχει απειλή εξάπλωσής του. Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: - τα όρια της γεωγραφικής περιοχής στην οποία θα πρέπει να διενεργηθεί ο επείγων εμβολιασμός, - το είδος και την ηλικία των εμβολιαζόμενων ζώων, - τη διάρκεια της περιόδου του εμβολιασμού, - την ειδική ακινητοποίηση των εμβολιασθέντων ζώων και των προϊόντων τους, - την εξειδικευμένη ταυτοποίηση και καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων, - άλλα ζητήματα σχετικά με την επείγουσα κατάσταση. Η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού λαμβάνεται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16. Για την απόφαση αυτή λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο βαθμός συγκεντρώσεως ζώων σε ορισμένες περιοχές και η ανάγκη προστασίας ορισμένων φυλών. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, η απόφαση για τη διενέργεια εκτάκτου εμβολιασμού γύρω από την εστία της νόσου μπορεί να ληφθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατόπιν κοινοποιήσεως στην Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η απόφαση αυτή επανεξετάζεται αμέσως από τη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 16'. 7. ^Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 14 1. Μέχρις ότου δημιουργηθούν κοινοτικά αποθέματα εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού, τα κράτη μέλη θα επιτρέπεται να διατηρούν αποθέματα αντιγόνων σε μια από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, θα συναφθούν συμβάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των υπευθύνων των εγκαταστάσεων που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη. Κάθε σύμβαση πρέπει, ιδίως, να αναφέρει τις ακριβείς ποσότητες αντιγόνων εμβολίων που απαιτούνται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που εκτιμώνται στα πλαίσια των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/423/ΕΟΚ^(*), για 10 οροτύπους κατ' ανώτατο όριο. Μετά τη μεταβατική αυτή περίοδο επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιλέγουν, υπό την εποπτεία της Κοινότητας, εγκαταστάσεις για τη συσκευασία και αποθήκευση εμβολίων που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εκτάκτου εμβολιασμού. 2. Πριν από την 1η Απριλίου 1991, το Συμβούλιο ορίζει, με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, ένα εξειδικευμένο ινστιτούτο στο οποίο ανατίθενται οι έλεγχοι των εμβολίων και της διασταυρούμενης ανοσίας και αποφασίζει για τις αρμοδιότητές του. 3. Πριν από την 1η Απριλίου 1991, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση συνοδευόμενη, ενδεχομένως, με προτάσεις σχετικά με τους κανόνες συσκευασίας, παραγωγής, διανομής και κατάστασης των αποθεμάτων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα, καθώς και προτάσεις για τη δημιουργία δύο τουλάχιστον κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού. (*) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13.' 8. ^Το άρθρο 15 καταργείται. 9. ^Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 18 Το Συμβούλιο επανεξετάζει την κατάσταση, εντός διετίας από την έκδοση της οδηγίας 90/423/ΕΟΚ^(*), βάσει εκθέσεως της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η οποία θα συνοδεύεται ενδεχομένως και από προτάσεις. (*) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13.' 10. ^Προστίθεται παράρτημα Α το κείμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Το υφιστάμενο παράρτημα 'Εθνικά εργαστήρια για τον αφθώδη πυρετό' γίνεται παράρτημα Β. Άρθρο 2 Το άρθρο 4α της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ^(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ^(7), τροποποιείται ως εξής: 1. ^Στο πρώτο εδάφιο σημείο 1: iii) ^στην τρίτη γραμμή, διάβαζε: '.^.^.^εμβολιασμό εδώ και δώδεκα τουλάχιστον μήνες και .^.^.', iii) ^το σημείο Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Β. ^όταν τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος το οποίο, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφήρμοσε προφυλακτικό εμβολιασμό ή διενήργησε, κατ' εξαίρεση, επείγοντα εμβολιασμό στο έδαφός του:'. iii) ^στο τέλος του σημείου Β και στο τέλος του πρώτου εδαφίου, σημείο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Στην περίπτωση αυτή, οι προαναφερόμενες εγγυήσεις μπορούν να απαιτηθούν για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επείγοντος εμβολιασμού.'. 2. ^Στο πρώτο εδάφιο σημείο 2, το εισαγωγικό τμήμα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. ^Τα κράτη μέλη που προσφεύγουν κατ' εξαίρεση στον επείγοντα εμβολιασμό σε ολόκληρο το έδαφός τους και που αποδέχονται την παρουσία στο έδαφός τους εμβολιασθέντων ζώων, εξαρτούν την εισαγωγή στο έδαφός τους ζώντων βοοειδών:'. 3. ^Πριν από το τελευταίο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: 'ιΟταν επιτραπεί σε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ^(*), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/423/ΕΟΚ^(**), να προσφύγει σε επείγοντα εμβολιασμό σε ένα περιορισμένο τμήμα του εδάφους του, το καθεστώς του υπολοίπου εδάφους δεν θίγεται εφόσον τα μέτρα ακινητοποίησης των εμβολιασθέντων ζώων παραμείνουν ισχυρά επί δωδεκάμηνο μετά το τέλος των εργασιών εμβολιασμού. *(*) ΕΕ αριθ. L 315 της 26.^11.^1985, σ. 11. (**) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13.' Άρθρο 3 Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ^(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ^(9), τροποποιείται ως εξής: 1. ^Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 6 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή των ζώων στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία μόνον αν προέρχονται από τρίτες χώρες: α) ^απαλλαγμένες εκείνων των ασθενειών στις οποίες τα ζώα είναι ευπαθή: - από δώδεκα μηνών, για την πανώλη των βοοειδών, τη μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών, τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων και τη μεταδοτική παράλυση των χοίρων (ασθένεια του Teschen), - από έξι μηνών, για τη φυσαλιδώδη μεταδοτική στοματίτιδα- β) ^στις οποίες δεν διενεργήθηκαν από δώδεκα μηνών εμβολιασμοί κατά των ασθενειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, στις οποίες τα ζώα αυτά είναι ευπαθή. 2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό από το έδαφος τρίτων χωρών στο δικό τους έδαφος μόνον εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.^ ιΟταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός εδώ και δώδεκα τουλάχιστον μήνες και δεν επιτρέπεται η είσοδος, στο έδαφός της, ζώων που έχουν εμβολιασθεί μέσα στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, απαιτείται εγγύηση ότι δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού. 2.^ ιΟταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός και επιτρέπεται η είσοδος εμβολιασμένων ζώων στο έδαφός της, απαιτείται: α)^ εγγύηση ότι τα ζώα δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού- β) προκειμένου για βοοειδή, εγγύηση ότι έχουν παρουσιάσει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία ανίχνευσης του ιού του αφθώδους πυρετού με τη μέθοδο της λαρυγγοφαρυγγικής απόξεσης ('δοκιμασία probang')- γ) εγγύηση ότι τα ζώα έχουν παρουσιάσει αρνητική αντίδραση στην ορολογική δοκιμασία για την ανίχνευση αντισωμάτων αφθώδους πυρετού- δ) εγγύηση ότι τα ζώα απομονώθηκαν στη χώρα εξαγωγής, σε σταθμό απομόνωσης (καραντίνα) επί 14 ημέρες, υπό την εποπτεία επίσημου κτηνιάτρου. Κανένα ζώο που βρίσκεται στο σταθμό απομόνωσης δεν μπορεί να έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού εντός των 21 ημερών που προηγούνται της εξαγωγής, και κανένα ζώο, εκτός από αυτά που αποτελούν μέρος της αποστολής, δεν πρέπει να έχει εισαχθεί στο σταθμό απομόνωσης κατά την ίδια αυτή περίοδο- ε) παραμονή σε απομόνωση επί 21 ημέρες. 3.^ ιΟταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια: α) τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2- β) περαιτέρω εγγυήσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η τρίτη χώρα μπορεί να εξακολουθήσει να λογίζεται ως απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, έστω και αν σε περιορισμένο τμήμα του εδάφους της έχει διαπιστωθεί περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων της νόσου, υπό τον όρο ότι οι εστίες αυτές εξαλείφθηκαν μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 29, θεσπίζονται: α) ^με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, κατάλογος των τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τέτοια ζώα στην Κοινότητα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2- β) ^κατάλογος των σταθμών απομόνωσης από όπου επιτρέπεται η εξαγωγή τέτοιων ζώων από αυτές τις χώρες προς την Κοινότητα και γ) ^οι ενδεχομένως απαιτούμενες περαιτέρω εγγυήσεις, αναφορικά με καθεμιά από τις χώρες αυτές.'. 2. ^Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 1.^ Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η φράση 'αφθώδη πυρετό δι' εξωτικού ιού' καταργείται. 2. ^Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος^1: α) ^η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου: - ενδημεί ο αφθώδης πυρετός (στελέχη Α, Ο,^Γ), - δεν εφαρμόζεται συστηματική θανάτωση σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, - εφαρμόζεται εμβολιασμός θα επιτρέπεται μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ii) ^η συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή η συγκεκριμένη περιοχή της έχει εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 29, ii) το κρέας υφίσταται ωρίμαση, έλεγχο του pH, αποστέωση και αφαίρεση των εμφανώς μεγάλων λεμφαδένων. Η εισαγωγή παραπροϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση θα υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, ενώ για τα παραπροϊόντα που προορίζονται για τη φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς θα μπορεί να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 29- β) ^η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός κατά των στελεχών SAT ή ASIA 1 του αφθώδους πυρετού θα επιτρέπεται μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: iii) ^η συγκεκριμένη τρίτη χώρα έχει περιοχές όπου δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός και στην οποία δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού εδώ και δώδεκα μήνες- οι περιοχές αυτές εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 29, iii) το κρέας υφίσταται ωρίμαση, αποστέωση και αφαίρεση των εμφανώς μεγάλων λεμφαδένων, και δεν εισάγεται προτού περάσουν τρεις εβδομάδες από τη θανάτωση, iii) η εισαγωγή παραπροϊόντων από αυτές τις χώρες απαγορεύεται- γ) η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες: - όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός και - οι οποίες είναι απαλλαγμένες από αφθώδη πυρετό εδώ και δώδεκα μήνες, θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 29- δ) η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου: - δεν διενεργείται τακτικός εμβολιασμός, και - έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένες του αφθώδους πυρετού, θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τα σταθερότυπα που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατά τη διαδικασία του άρθρου 29. Τα συμπληρωματικά σταθερότυπα που τυχόν εφαρμόζονται στις χώρες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 29.'. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη που διενεργούν προφυλακτικό εμβολιασμό στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους παύουν τον εμβολιασμό το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1992 και απαγορεύουν, από την ημερομηνία παύσης του εμβολιασμού, την εισαγωγή εμβολιασθέντων ζώων στο έδαφός τους. 2. Ωστόσο, η παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία εφαρμογής των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ που αφορούν τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα ζωϊκής προελεύσεως που είναι ευαίσθητα στον αφθώδη πυρετό. 3. Αν μέχρι τις 30 Ιουνίου 1991, δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της παραγράφου 2, η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις. Άρθρο 5 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο συναγερμού που προβλέπει τα εθνικά μέτρα που θα τεθούν σ' εφαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού. Βάσει αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό, ή κάθε άλλο κατάλληλο υλικό που είναι απαραίτητα για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. Το σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει τις ανάγκες σε εμβόλια που το συγκεκριμμένο κράτος μέλος κρίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού. 2. Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, θα εκπονήσει τα κριτήρια κατάρτισης των σχεδίων. 3. Τα σχέδια που καταρτίζονται με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 κριτήρια, υποβάλλονται στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991. 4. Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο στόχο, και ενδεχομένως προτείνει τροποποιήσεις στο οικείο κράτος μέλος, ούτως ώστε το σχέδιο να ευθυγραμμιστεί με τα σχέδια των άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή εγκρίνει τα σχέδια, τροποποιημένα ή μή, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ. Αργότερα, και μέσω της ιδίας διαδικασίας, τα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. 5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ίδιας οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να δημιουργήσει σύστημα συναγερμού, με το οποίο, τόσο η ίδια όσο και τα άλλα κράτη μέλη θα ενημερώνονται ταχέως για την εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού. Άρθρο 6 Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες δυσχέρειες, ιδίως σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από τη διέλευση από το καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στο καθεστώς που καθιερώνει η παρούσα οδηγία, ή αν κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 5, η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ, να εκδώσει τα κατάλληλα μέτρα για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 σημείο α) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, αποφασίζονται πριν από την 1η Ιανου- αρίου 1991 μέτρα για τη διακίνηση ζώων που έχουν εμβολια- σθεί τουλάχιστον δώδεκα μήνες νωρίτερα. Άρθρο 7 Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τη διάρθρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 84. (2) ΕΕ αριθ. C 113 της 7. 5. 1990, σ. 179. (3) ΕΕ αριθ. C 62 της 12. 3. 1990, σ. 44. (4) ΕΕ αριθ. L 315 της 26. 11. 1985, σ. 11. (5) ΕΕ αριθ. L 189 της 20. 7. 1988, σ. 25.(6) ΕΕ αριθ. 121 της 29.^7.^1964, σ. 1977/64. (7) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.(8) ΕΕ αριθ. L 302 της 31.^12.^1972, σ. 28. (9) ΕΕ αριθ. L 395 της 30.^12.^1989, σ. 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κράτος μέλος Εγκαταστάσεις δημόσιες ιδιωτικές Βέλγιο Uccle - Δανία Lindholm - Γερμανία - Cooper Behringwerke Bayer Ελλάδα Αθήνα - Γαλλία LCRV Alfort Rhone-Merieux Ιρλανδία - - Ιταλία Brescia Padua Perugia - Λουξεμβούργο - - Κάτω Χώρες Lelystad - Πορτογαλία - - Ισπανία Madrid Cooper Hipra Sabrino Ηνωμένο Βασίλειο - Cooper'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία