ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0426

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (90/426/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3), Εκτιμώντας: ότι τα ιπποειδή, ως ζώα ζωντανά, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης- ότι πρέπει, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής των ιπποειδών και να αυξηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η παραγωγικότητα του τομέα αυτού, να καθορισθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, κανόνες για τη διακίνηση των ιπποειδών μεταξύ των κρατών μελών- ότι η εκτροφή ιπποειδών, ιδίως αλόγων, εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων- ότι αποτελεί πηγή εσόδων για ένα μέρος του γεωργικού πληθυσμού- ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη μέλη σε θέματα υγειονομικού ελέγχου προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές ιπποειδών- ότι, για να επιτραπεί η αρμονική ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα πρέπει να καθοριστεί ένα κοινοτικό καθεστώς που να εφαρμόζεται στις εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χωρες- ότι θα πρέπει, όσον αφορά τα εγγεγραμμένα ιπποειδή που έχουν έγγραφο αναγνώρισης, να θεσπιστούν κανόνες για τους όρους διακίνησής τους σε εθνικό επίπεδο- ότι, για να συμμετέχουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τα ιπποειδή, πρέπει να πληρούν ορισμένους υγειονομικούς όρους προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών- ότι κρίνεται ειδικότερα, σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, ενδεχομένως, κατά περιφέρειες- ότι, με το ίδιο σκεπτικό, πρέπει επίσης να καθοριστούν οι όροι σχετικά με τη μεταφορά- ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των προβλεπόμενων όρων, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η έκδοση ενός υγειονομικού πιστοποιητικού από έναν επίσημο κτηνίατρο, το οποίο προορίζεται να συνοδεύει τα ιπποειδή μέχρι τον τόπο προορισμού- ότι η οργάνωση και η συνέχεια που πρέπει να δίνεται στους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το κράτος μέλος προορισμού και τα μέτρα διασφάλισης που θα τεθούν σε εφαρμογή, πρέπει να καθοριστούν στα πλαίσια των κανονιστικών διατάξεων που θα θεσπισθούν για τους κτηνιατρικούς ελέγχους κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ζωντανών ζώων με την προοπτική της πραγματοποίησης της εσωτερικής αγοράς- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων από την Επιτροπή- ότι αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές- ότι ο καθορισμός ενός κοινοτικού καθεστώτος, εφαρμοζόμενου στις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών, προϋποθέτει τη σύνταξη καταλόγου των τρίτων χωρών ή των τμημάτων των τρίτων χωρών από τις οποίες μπορούν να εισάγονται τα ιπποειδή- ότι η επιλογή των χωρών αυτών πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια γενικής φύσεως, όπως η υγειονομική κατάσταση των ζώων, η οργάνωση και οι εξουσίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία- ότι, εξάλλου, θα πρέπει να μην επιτρέπονται οι εισαγωγές ιπποειδών που προέρχονται από μολυσμένες χώρες ή από χώρες που έχουν απαλλαγεί εδώ και πολύ μικρό χρονικό διάστημα από μεταδοτικές ασθένειες ζώων οι οποίες παρουσιάζουν κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας- ότι το ίδιο ισχύει για τις εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χώρες στις οποίες διενεργούνται εμβολιασμοί κατά παρόμοιων ασθενειών- ότι οι γενικοί όροι που εφαρμόζονται στις εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να συμπληρωθούν με ειδικούς όρους καθοριζόμενους σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση καθεμίας απ' αυτές- ότι ο τεχνικός χαρακτήρας και οι διαφορές των κριτηρίων στα οποία πρέπει να βασίζονται οι ιδιαίτεροι αυτοί όροι, απαιτούν, για τον καθορισμό τους, την προσφυγή σε μια κοινοτική διαδικασία ευέλικτη και ταχεία κατά την οποία θα συνεργάζονται στενά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη- ότι η παρουσίαση, κατά την εισαγωγή ιπποειδών, ενός πιστοποιητικού σύμφωνα με ένα κοινό υπόδειγμα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την εξακρίβωση της εφαρμογής της κοινοτικής ρύθμισης- ότι η ρύθμιση αυτή δύναται να περιλαμβάνει ιδιαίτερες διατάξεις που μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις τρίτες χώρες και ότι τα υποδείγματα του πιστοποιητικού πρέπει να συνταχθούν ανάλογα- ότι θα πρέπει να ανατεθεί στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Κοινότητας η εξακρίβωση ιδίως στις τρίτες χώρες, της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας- ότι ο έλεγχος κατά την εισαγωγή πρέπει να αφορά την καταγωγή και την υγειονομική κατάσταση των ιπποειδών- ότι οι γενικοί κανόνες για τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την εισαγωγή, πρέπει να καθορίζονται σε ένα γενικό πλαίσιο- ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να απαγορεύει αμέσως τις εισαγωγές από μια τρίτη χώρα, όταν αυτές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων- ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει με την επιφύλαξη των ενδεχομένων τροποποιήσεων του καταλόγου των χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν προς την Κοινότητα, να εξασφαλίζεται, χωρίς καθυστέρηση, ο συντονισμός της στάσης των κρατών μελών έναντι αυτής της τρίτης χώρας- ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να επανεξετασθούν στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς- ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να θεσπίζει μια στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση ιπποειδών μεταξύ κρατών μελών και τις εισαγωγές ιπποειδών από τρίτες χώρες. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) ^εκμετάλλευση: η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος, ή γενικά, κάθε χώρος ή εγκατάσταση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση τους- β) ιπποειδή: οι κατοικίδιοι ή άγριοι ίπποι - συμπεριλαμβανομένης της ζέβρας - ή όνοι ή τα ζώα που προέρχονται από τη διασταύρωσή τους- γ) εγγεγραμμένα ιπποειδή: τα παντός είδους εγγεγραμμένα ιπποειδή, όπως ορίζονται στην οδηγία 90/427/ΕΟΚ^(4), τα οποία αναγνωρίζονται βάσει εγγράφου αναγνώρισης το οποίο εκδίδεται από την αρχή εκτροφής ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του ιππο- ειδούς, η οποία διαχειρίζεται το γενεαλογικό βιβλίο ή το μητρώο της φυλής αυτού του ιπποειδούς, ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή ένωση που διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών- δ) ιπποειδή σφαγής: τα ιπποειδή που προορίζονται να οδηγηθούν, είτε αμέσως, είτε μέσω αγοράς ή εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης, στο σφαγείο για να σφαγούν- ε) ιπποειδή εκτροφής και εκμετάλλευσης: ιπποειδή που δεν αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ)- στ) κράτος μέλος ή τρίτη χώρα απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων: το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα στο έδαφος των οποίων καμία κλινική, ορολογική (σε ανεμqολίαστους ίππους), ή επιδημιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η παρουσία πανώλης των ίππων κατά τα δύο τελευταία έτη και όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, εμqολιασμός κατά της ασθενείας αυτής- ζ) ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά: οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Α- η) επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας- θ) προσωρινή αποδοχή: το καθεστώς που ισχύει για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και γίνονται δεκτά στο έδαφος της Κοινότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο από 90 ημέρες, που καθορίζεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 24 σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση της χώρας καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες για τη διακίνηση ιπποειδών Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διακίνηση εγγεγραμμένων ιπποειδών στο έδαφός τους και αποστέλλουν στο έδαφος άλλων κρατών μελών μόνον τα ιπποειδή που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού μπορούν να παραχωρούν γενικές ή περιορισμένες παρεκκλίσεις για τις διακινήσεις ιπποειδών, - που χρησιμοποιούνται για ιππασία ή για να σύρουν άμαξες, για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, σε τόπους που qρίσκονται πλησίον των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας, - που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις ή σε δραστηριότητες που οργανώνουν εξουσιοδοτημένοι προς τούτο τοπικοί οργανισμοί που qρίσκονται πλησίον των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας, - που προορίζονται αποκλειστικά για προσωρινή qοσκή ή εργασία πλησίον των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο των παρεχόμενων παρεκκλίσεων. Άρθρο 4 1. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός των 48 ωρών που προηγούνται της επιqιqάσεως ή της φορτώσεως των ιπποειδών. Ωστόσο, όσον αφορά τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, η επιθεώρηση αυτή απαιτείται -με την επιφύλαξη του άρθρου^6- μόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προqλέπονται στην παράγραφο 5 για τις ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει, κατά την επιθεώρηση, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο - ιδίως qάσει των δηλώσεων του ιδιοκτήτη ή του εκτροφέα - που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιπποειδή έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή προσqεqλημένα από μόλυνση ή μεταδοτική ασθένεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών πριν από την επιθεώρηση. 3. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να προορίζονται για θανάτωση στα πλαίσια ενός προγράμματος εξάλειψης μιας μεταδοτικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται σε ένα κράτος μέλος. 4. Τα ιπποειδή πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης, η οποία πρέπει να γίνεται: ii) ^για τους εγγεγραμμένους ίππους, μέσω εγγράφου αναγνώρισης, όπως προqλέπεται στην οδηγία 90/427/ΕΟΚ^(5), στο οποίο πρέπει ιδίως να πιστοποιείται η τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5. Η ισχύς του εγγράφου αυτού πρέπει να αναστέλλεται από τον επίσημο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων που προqλέπονται στην παράγραφο 5 ή στο άρθρο 5. Μετά τη σφαγή του εγγεγραμμένου ίππου, επιστρέφεται στην αρχή που το έχει εκδώσει. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου θα θεσπιστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24, ii) ^για τα ιπποειδή εκτροφής και εκμετάλλευσης, με μια μέθοδο αναγνώρισης που θα ορίσει η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 24. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η μέθοδος αυτή, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι επισήμως εγκεκριμένες εθνικές μέθοδοι αναγνώρισης, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσας οδηγίας. 5. Επιπλέον της απαιτήσεως που προqλέπεται στο άρθρο^5, τα ιπποειδή δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει επιqληθεί κάποιο από τα ακόλουθα απαγορευτικά μέτρα: α) ^εάν δεν έχουν σφαγεί ή θανατωθεί όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών, η διάρκεια της απαγόρευσης που ισχύει για την εκμετάλλευση προελεύσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση: - στην περίπτωση ιπποειδών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσqληθεί από δουρίνη, με έξι μήνες από την ημέρα της τελευταίας επαφής ή της πιθανότητας επαφής με ασθενές ιπποειδές. Ωστόσο, εάν πρόκειται για επιqήτορα, η απαγόρευση πρέπει να ισχύει μέχρι τον ευνουχισμό του, - στην περίπτωση μάλιος και εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων, με έξι μήνες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσqληθέντα ιπποειδή, - σε περίπτωση μολυσματικής αναιμίας, με το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε, από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν θανατωθεί τα προσqληθέντα ιπποειδή, τα υπόλοιπα ζώα να έχουν υποqληθεί και αντιδράσει αρνητικά σε δύο δοκιμές Coggins με τη μεσολάqηση τριμήνου μεταξύ πρώτης και δεύτερης δοκιμής, - με έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας, - με ένα μήνα από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα λύσσας, - με 15 ημέρες από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα qακτηριακού άνθρακα- q) εάν όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών έχουν σφαγεί ή θανατωθεί και οι εγκαταστάσεις έχουν απολυμανθεί, η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 30 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την περίπτωση του qακτηριακού άνθρακα για τον οποίο η διάρκεια απαγόρευσης είναι 15 ημέρες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτά τα μέτρα απαγόρευσης όσον αφορά τα ιπποδρόμια και τους αγωνιστικούς χώρους και ενημερώνουν την Επιτροπή για τη φύση των παρεκκλίσεων που εγκρίνουν. 6. Στην περίπτωση που κράτος μέλος θεσπίζει ή έχει θεσπίσει προαιρετικό ή υποχρεωτικό πρόγραμμα καταπολέμησης μιας ασθένειας στην οποία είναι εκτεθειμένα τα ιπποειδή, μπορεί να υποqάλει, εντός έξι μηνών από της κοινοποιήσεως της οδηγίας, στην Επιτροπή το πρόγραμμα αυτό, αναφέροντας ιδίως: - την κατάσταση της ασθενείας στο έδαφός του, - τους λόγους που δικαιολογούν το πρόγραμμα, λαμqανομένης υπόψη της σοqαρότητας της ασθενείας και των πλεονεκτημάτων του προγράμματος όσον αφορά τη σχέση κόστους/οφελών, - τη γεωγραφική ζώνη στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, - τα διάφορα καθεστώτα που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε είδος καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τις δοκιμές, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, - τις συνέπειες από την απώλεια του καθεστώτος της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, - τα μέτρα που πρέπει να λαμqάνονται αν διαπιστωθούν θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, - την ίση μεταχείριση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που της κοινοποιούν τα κράτη μέλη. Τα εγκρίνει, ενδεχομένως, τηρώντας τα κριτήρια που προqλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να προσδιορισθούν οι γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι εγγυήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερqαίνουν τις εγγυήσεις που απαιτεί το κράτος μέλος σε εθνικά πλαίσια. Τα προγράμματα που υποqάλλονται από τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με τη διαδικασία που προqλέπεται στο άρθρο 25. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να εγκριθεί τροποποίηση ή συμπλήρωση προγράμματος το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και εγγυήσεων που έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα από την πανώλη των ίππων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο^στ), μπορούν να αποστέλλουν ιπποειδή από το τμήμα του εδάφους τους το οποίο θεωρείται ως μολυσμένο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 2. ^α) ^ένα τμήμα του εδάφους κράτους μέλους θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων εάν: - είτε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών διαπιστώθηκε πανώλη των ίππων βάσει κλινικών, ορολογικών (σε ανεμβολίαστα ζώα) ή/και επιδημιολογικών ενδείξεων, - είτε διενεργείται εμβολιασμός κατά της πανώλης των ίππων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες- β) το τμήμα του εδάφους το οποίο θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον: - από μια ζώνη προστασίας, ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε εστία, - από μια ζώνη επιτήρησης η οποία εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και στην οποία δεν έχει διενεργηθεί κανένας εμβολιασμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου- γ) Οι ζώνες που αναφέρονται στο στοιχείο β) πρέπει να οροθετούνται σαφώς λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς, οικολογικούς και επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιζωοτία αυτή- δ) όλα τα ιπποειδή που ευρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας πρέπει να εγγράφονται και να προσδιορίζεται η ταυτότητά τους τη στιγμή του εμβολιασμού με σαφές και μόνιμο σήμα, το οποίο θα αναγνωρίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο^24. Στο έγγραφο αναγνώρισης ή/και το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται σαφής μνεία του εν λόγω εμβολιασμού- ε) τα ιπποειδή και η διακίνησή τους εντός των ζωνών που αναφέρονται στο στοιχείο β) πρέπει να ελέγχονται αποτελεσματικά, υπό την ευθύνη της κεντρικής αρμόδιας αρχής. Μόνον τα ιπποειδή που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 μπορούν να εξέρχονται από τις ζώνες που αναφέρονται στο στοιχείο β). 3. ιΕνα κράτος μέλος μπορεί να αποστέλλει από το έδαφος που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 μόνον τα ιπποειδή που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) ^αποστέλλονται μόνον κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, ανάλογα με τη δραστηριότητα των εντόμων-φορέων. Η περίοδος αυτή ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 25- β) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα πανώλης των ίππων κατά την ημέρα της επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1- γ) - εάν δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων, πρέπει να έχουν εμφανίσει αρνητική αντίδραση σε δύο δοκιμές σύνδεσης του συμπληρώματος για την πανώλη των ίππων όπως περιγράφεται στο παράρτημα Δ, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα είκοσι μίας έως τριάντα ημερών και εκ των οποίων η δεύτερη έχει διενεργηθεί δέκα το πολύ ημέρες πριν από την αποστολή, - αν έχουν εμβολιασθεί, αυτό δεν πρέπει να έχει συμβεί κατά το τελευταίο δίμηνο, και πρέπει να έχουν υποβληθεί στη δοκιμή σύνδεσης που περιγράφεται στο παράρτημα Δ, στα προαναφερόμενα διαστήματα, χωρίς να διαπιστωθεί αύξηση των αντισωμάτων. Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίσει και άλλες μεθόδους ελέγχου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 και αφού λάβει τη γνώμη της κτηνιατρικής επιστημονικής επιτροπής- δ) έχουν διατηρηθεί σε σταθμό απομόνωσης επί σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή- ε) ήταν προστατευμένα από τα έντομα-φορείς κατά την περίοδο της απομόνωσης και κατά τη μεταφορά από το σταθμό απομόνωσης προς τον τόπο αποστολής. 4. Μεταβατικά και μέχρις ότου ληφθούν κοινοτικά μέτρα εναρμόνισης των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, πριν από την 1η Ιουλίου 1991, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, η Επιτροπή προσδιορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 25, πριν από την 1η Νοεμβρίου 1990, τα όρια του μολυσμένου εδάφους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β). 5. Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 25, και, μπορεί σε συνάρτηση με τις επιδημιολογικές περιστάσεις, να τροποποιεί την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4. 6. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία ύστερα από πρόταση της Επιτροπής η οποία θα βασίζεται σε έκθεση σχετικά με την κτηθείσα πείρα, επανεξετάζει το παρόν άρθρο, εφόσον χρειάζεται, εντός δύο ετών. Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν εναλλακτικό καθεστώς ελέγχου το οποίο προσφέρει εναλλακτικές εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 σημείο 5 για τη διακίνηση ιπποειδών και εγγεγραμμένων ιπποειδών στο έδαφός τους, ιδίως μέσω του εγγράφου ταυτότητας, μπορούν να χορηγούν, υπό τον ορο της αμοιβαιότητας, παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη φράση και από το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 7 1. Τα ιπποειδή πρέπει να οδηγούνται, το συντομότερον δυνατόν, από την εκμετάλλευση προελεύσεως είτε κατευθείαν είτε μέσω εγκεκριμένης αγοράς ή κέντρου συγκέντρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, στον τόπο προορισμού, με μέσα μεταφοράς και προσδέσεως τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με απολυμαντικό και με συχνότητα που καθορίζεται από το κράτος μέλος αποστολής. Τα μεταφορικά οχήματα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε η κόπρος, η στρωμνή ή η χορτονομή των ιπποειδών να μην είναι δυνατόν να χυθεί ή να πέσει εκτός του οχήματος κατά τη μεταφορά. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η υγειονομική προστασία και η ευζωία των ιπποειδών. 2. Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί, κατά γενικό ή περιορισμένο τρόπο, να χορηγεί παρέκκλιση από ορισμένες απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 5, μόνον εφόσον το ζώο είναι εφοδιασμένο με ειδικό σήμα με το οποίο διευκρινίζεται ότι προορίζεται για σφαγή και εφόσον το υγειονομικό πιστοποιητικό περιέχει μνεία της παρέκκλισης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, τα ιπποειδή σφαγής πρέπει να οδηγούνται απευθείας στο οριζόμενο σφαγείο προκειμένου να σφαγούν εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες από την άφιξη στο σφαγείο. 3. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να καταχωρεί σε μητρωο τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης του σφαζόμενου ιπποειδούς και να διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής, εφόσον το ζητήσει, μια βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η σφαγή του συγκεκριμένου ιπποειδούς. Άρθρο 8 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: - όταν εξέρχονται από την εκμετάλλευση, τα εγγεγραμμένα ιπποειδή πρέπει να συνοδεύονται από το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος^4, και, εάν προορίζονται για τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές, από το διαβατήριο αυτό, μαζί με τη βεβαίωση που προβλέπεται στο παράρτημα Β, - τα ιπποειδή εκτροφής, εκμετάλλευσης και σφαγής να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα Γ της παρούσας οδηγίας. Το πιστοποιητικό ή, στην περίπτωση διαβατηρίου, το φύλλο στο οποίο περιέχονται οι υγειονομικές πληροφορίες, πρέπει με την επιφύλαξη του άρθρου 6 να έχουν συνταχθεί, 48 ώρες ή, το αργότερο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη φόρτωση, στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αποστολής και προορισμού. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι δέκα ημέρες. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο. 2. Αντί του ατομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στη παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, οι εισαγωγές ιπποειδών, πλην των εγγεγραμμένων, μπορούν να πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη ενός μόνον υγειονομικού πιστοποιητικού ανά παρτίδα. Άρθρο 9 Οι κανόνες ελέγχου και τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών θα αποφασισθούν από το Συμβούλιο, στα πλαίσια της απόφασής του για τους κτηνιατρικούς ελέγχους που θα εφαρμόζονται στις ενδοικοινοτικές συναλλαγές ζωντανών ζώων, με την προοπτική της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Άρθρο 10 Οι πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, να πραγματοποιούν ελέγχους επιτόπου. Η Επιτροπή πληροφορεί τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους πραγματογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ένας κώδικας των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επιθεώρηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο 11 1. Τα ιπποειδή που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 16. 2. Μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των σχετικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 12 έως 16, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές ιπποειδών από τρίτες χώρες όρους τουλάχιστον αντίστοιχους προς εκείνους που προκύπτουν από την εφαρμογή του κεφα- λαίου ΙΙ. Άρθρο 12 1. Για να μπορούν να εισαχθούν τα ιπποειδή πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που θα περιληφθεί σε ειδική στήλη η οποία θα προστεθεί στον κατάλογο που θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. 2. Για τον κατάλογο που ισχύει για τις εισαγωγές ιπποειδών εφαρμόζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την κατάρτιση, την τροποποίηση και τη δημοσίευση του καταλόγου των τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. Άρθρο 13 1. Τα ιπποειδή πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα: α) ^απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων- β) απαλλαγμένη, επί διετία, από τη βενεζουελανή εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων (VEE)- γ) απαλλαγμένη, επί εξάμηνο, από τη δουρίνη και τη μάλι των ίππων. 2. Η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 24: α) να αποφασίζει ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον σε ένα τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των απαιτήσεων για την πανώλη των ίππων ανά περιοχή, πρέπει τουλάχιστον να τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3- β) να απαιτεί πρόσθετες εγγυήσεις για τις εξωτικές ασθένειες στην Κοινότητα. Άρθρο 14 Πριν από την ημέρα της φόρτωσής τους, ενόψει της αποστολής τους προς το κράτος μέλος προορισμού, τα ιπποειδή πρέπει, να έχουν παραμείνει χωρίς διακοπή στο έδαφος ή τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας ή, σε περίπτωση διαφοροποίησης των απαιτήσεων ανά περιοχή, στο τμήμα του εδάφους που ορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α), επί μια περίοδο που θα καθορισθεί κατά την έγκριση των αποφάσεων που θα θεσπισθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 15. Πρέπει να προέρχονται από περιοχή που έχει υπαχθεί σε υγειονομικό έλεγχο. Άρθρο 15 1. Η εισαγωγή ιπποειδών από το έδαφος τρίτης χώρας ή από τμήμα εδάφους τρίτης χώρας, οριζόμενο κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρ- θρο 12 παράγραφος 1, επιτρέπεται μόνον εφόσον τα ιπποειδή, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13: α) ^πληρούν και τους υγειονομικούς όρους που θεσπίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 24, για τις εισαγωγές ιπποειδών από τη χώρα αυτή σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο είδος και τις κατηγορίες ιπποειδών. Βάση αναφοράς για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αποτελούν οι κανόνες των άρθρων 4 και 5 και β) ^όταν πρόκειται για τρίτες χώρες μη απαλλαγμένες τουλάχιστον επί εξάμηνο από τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα ή την ιογενή αρτηρίτιδα, τα ιπποειδή πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ιi) ^τα ιπποειδή πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση απαλλαγμένη τουλάχιστον επί εξάμηνο από τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα και να έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ορολογική ανίχνευση πριν από την αποστολή τους, ii) για τον ιό των αρτηριών, τα αρσενικά ιπποειδή πρέπει -ανεξάρτητα από το άρθρο 19 σημείο ii)- να έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ορολογική ανίχνευση ή σε ιό απομόνωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 η οποία εγγυάται ότι το ζώο είναι απαλλαγμένο από την ασθένεια αυτή. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου^24 και έπειτα από γνωμοδότηση της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, μπορεί να περιορίζει τις κατηγορίες αρσενικών ιπποειδών στις οποίες θα εφαρμόζεται η απαίτηση αυτή. Άρθρο 16 1. Τα ιπποειδή πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί από έναν επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας εξαγωγής. Το πιστοποιητικό πρέπει: α) ^να εκδίδεται την ημέρα της φορτώσεως των ιπποειδών ενόψει της αποστολής τους προς το κράτος μέλος προορισμού ή, όταν πρόκειται για εγγεγραμμένους ίππους, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την επιβίβαση- β) να συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος κατά την εισαγωγή- γ) να συνοδεύει τα ιπποειδή στο πρωτότυπο- δ) να βεβαιώνει ότι τα ιπποειδή πληρούν τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και τους όρους που καθορίζονται κατ' εφαρμογή της για την εισαγωγή από την τρίτη χώρα- ε) να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο- στ) να προορίζεται για ένα μόνο παραλήπτη ή, στην περίπτωση ιπποειδών σφαγής, να αφορά μια παρτίδα η οποία πρέπει να φέρει κατάλληλο σήμα και κατάλληλα αναγνωριστικά σήματα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. 2. Το πιστοποιητικό αυτό συντάσσεται επί εντύπου συμφώνου προς υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 24. Άρθρο 17 ιΕλεγχοι διενεργούνται επιτόπου από πραγματογνώμονες κτηνιάτρους των κρατών μελών και της Επιτροπής, για να εξακριβωθεί αν οι διατάξεις της οδηγίας αυτής, και ιδίως εκείνες του άρθρου 12 παράγραφος 2 εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Εάν κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποκαλυφθούν σοβαρά στοιχεία σε βάρος μιας εκμετάλλευσης, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη σχετικά και εκδίδει αμέσως απόφαση για την προσωρινή αναστολή της έγκρισης. Τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25. Οι πραγματογνώμονες των κρατών μελών που επιφορτίζονται με τους ελέγχους αυτούς ορίζονται από την Επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα. Η περιοδικότητα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24. Άρθρο 18 1. Αμέσως μετά την άφιξή τους στο κράτος μέλος προορισμού, τα ιπποειδή σφαγής πρέπει να οδηγούνται σε σφαγείο είτε απευθείας, είτε αφού περάσουν από αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης και, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υγειονομικού ελέγχου, να σφάζονται εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί κατά την έγκριση των αποφάσεων που θα θεσπισθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 15. 2. Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που ενδεχομένως καθορίζονται με την διαδικασία του άρθρου 24, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού δύναται, λόγω των απαιτήσεων του υγειονομικού ελέγχου, να ορίζει το σφαγείο στο οποίο πρέπει να μεταφέρονται τα ιπποειδή αυτά. Άρθρο 19 Με τη διαδικασία του άρθρου 24, η Επιτροπή: iii) ^μπορεί να περιορίσει τις εισαγωγές από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας σε συγκεκριμένα είδη ή συγκεκριμένες κατηγορίες ιπποειδών, iii) ^κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, καθορίζει τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιείται η προσωρινή εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας ή η επανεισαγωγή, στο εν λόγω έδαφος, μετά από προσωρινή εξαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών ή ιπποειδών που προορίζονται για ειδικές χρήσεις, iii) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί μια προσωρινή εισαγωγή να μετατραπεί σε οριστική. Άρθρο 20 1. Οι γενικές λεπτομέρειες που ισχύουν για τους ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται στις τρίτες χώρες και για τους ελέγχους των εισαγωγών ιπποειδών από τις χώρες αυτές ορίζονται από το Συμβούλιο το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης. 2. Η εισαγωγή ιπποειδών απαγορεύεται εφόσον διαπιστώνεται, κατά τον έλεγχο εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ότι: - τα ιπποειδή δεν προέρχονται από το έδαφος ή, από τμήμα του εδάφους, όπως ορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α), τρίτης χώρας εγγεγραμμένης στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, - τα ιπποειδή έχουν προσβληθεί, ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από μεταδοτική ασθένεια, - οι όροι που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία δεν έχουν τηρηθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, - το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ιπποειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 17, - στα ιπποειδή έχουν χορηγηθεί ουσίες που απαγορεύονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 3. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών όρων που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού δύναται, λόγω των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου ή όταν δεν γίνεται δεκτή η επαναποστολή των ζώων των οποίων δεν επετράπη η εισαγωγή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, να ορίζει το σφαγείο στο οποίο πρέπει ναοδηγούνται τα ιπποειδή αυτά. Άρθρο 21 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, αν μια μεταδοτική ασθένεια των ζώων, δυναμένη να θέσει σε κίνδυνο την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου ενός από τα κράτη μέλη, εμφανίζεται ή εξαπλούται εντός μιας τρίτης χώρας ή αν τα υγειονομικά μέτρα το δικαιολογήσουν, το αναφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει την εισαγωγή ζώων των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία αυτή και τα οποία προέρχονται είτε απευθείας ή εμμέσως, μέσω άλλου κράτους μέλους, είτε από το έδαφος τρίτης χώρας είτε από ένα τμήμα του εδάφους αυτής. 2. Τα λαμβανόμενα από τα κράτη μέλη μέτρα βάσει της παραγράφου 1, καθώς και η κατάργησή τους πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στο άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με υπόδειξη των αιτιών. Η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή συνεδριάζει το συντομότερο δυνατό μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25, αν τα μέτρα αυτά πρέπει να τροποποιηθούν, ιδίως προκειμένου να συντονισθούν με τα θεσπισθέντα από τα άλλα κράτη μέλη, ή αν πρέπει να καταργηθούν. Αν η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρουσιασθεί και αν θεωρηθεί αναγκαίο και άλλα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν σε εκτέλεση των παραγράφων αυτών, ενδεχομένως τροποποιημενα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι κατάλληλες διατάξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο^25. 3. Η επανάληψη των εισαγωγών που προέρχονται από την αναφερόμενη τρίτη χώρα εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελικές διατάξεις Άρθρο 22 Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεύτερη φράση και των άρθρων 6 και 8 θα επανεξεταστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 στα πλαίσια προτάσεων για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, επί των οποίων το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία. Άρθρο 23 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 25. Άρθρο 24 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ^(6) και η οποία ονομάζεται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας την οποία ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έγκριση των αποφάσεων που το Συμβούλιο καλείται να λάβει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 4. Εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Αν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το Συμβούλιο καταψηφίσει, με απλή πλειοψηφία, τα μέτρα αυτά. Άρθρο 25 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συγκαλείται άνευ καθυστερήσεως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός δύο ημερών. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έγκριση των αποφάσεων που το Συμβούλιο καλείται να λάβει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 4. Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή, ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Αν, μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εκτός εάν το Συμβούλιο καταψηφίσει, με απλή πλειοψηφία, τα μέτρα αυτά. Άρθρο 26 Το άρθρο 34 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ εφαρμόζεται και στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 27 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1992 και ενημερώνουν την Επιτροπή περί αυτού. Άρθρο 28 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 61. (2) ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990. (3) ΕΕ αριθ. C 62 της 12. 3. 1990, σ. 46.(4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 55.(5) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 55.(6) EE ariu. L 255 thw 18. 10. 1968, s. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Οι ακόλουθες ασθένειες πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά: - Δουρίνη, - Μάλις των ίππων, - Εγκεφαλομυελίτις των ίππων (σε όλες της τις μορφές, συμπεριλαμqανομένης της VEE), - Μολυσματική αναιμία, - Λύσσα, - Βακτηριακός άνθρακας, - Πανώλη των ίππων, - Φυσαλιδώδης στοματίτιδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ^(;) Πιστοποιείται^($) ότι τα ιπποειδή που αναφέρονται ανωτέρω πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) ^εξετάστηκαν σήμερα και δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας- β) δεν πρόκειται για ζώα προοριζόμενα να θανατωθούν στα πλαίσια ενός προγράμματος εξάλειψης μιας μεταδοτικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται στο κράτος μέλος- γ) δεν προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους κράτους μέλους τρίτης χώρας για το οποίο ισχύουν μέτρα απαγόρευσης λόγω της πανώλης των ίππων- δ) δεν προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους ή δεν έχουν έρθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους κατά τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ- ε) δεν έχουν έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια ή μόλυνση κατά την περίοδο πριν από τη φόρτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Ημερομηνία Τόπος Σφραγίδα και υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου^(*) (*) ιΟνομα με κεφαλαία και ιδιότητα. (1) Οι πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται σε περίπτωση διμερούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 6. (2) Η βεβαίωση ισχύει για δέκα ημέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΟΚ ΙΠΠΟΕΙΔΗ Αριθ.: . Κράτος μέλος αποστολής: . Αρμόδιο υπουργείο: . Κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία: . . ΙΙΙ. Αριθμός ιπποειδών: ..................... ΙΙΙ. Αναγνωριστικά στοιχεία των ιπποειδών: Αριθμός ιπποειδών^(;) Είδη: ίπποι, όνοι, ημίονοι, γίννοι Φυλή Ηλικία Φύλο Μέθοδος αναγνώρισης και αναγνωριστικά στοιχεία^($) (;) Για τα ζώα σφαγής, αναφέρεται η φύση του ειδικού σήματος. ($) Στο πιστοποιητικό αυτό μπορεί να επισυνάπτεται διαβατήριο για την αναγνώριση του ιπποειδούς, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται ο αριθμός του. ΙΙΙ. Καταγωγή και προορισμός του ιπποειδούς/ιπποειδών: Το ιπποειδές/ιπποειδή αποστέλλεται(ονται): από . (τόπος αποστολής) στ . (κράτος μέλος και τόπος προορισμού) ιΟνομα και διεύθυνση του αποστολέα . . ιΟνομα και διεύθυνση του παραλήπτη . . ΙV. Υγειονομικές πληροφορίες^(1): Πιστοποιείται ότι το ιπποειδές/ιπποειδή που αναφέρεται(ονται) ανωτέρω πληροί(ούν) τους ακόλουθους όρους: 1. ^Εξετάστηκε(αν) σήμερα και δεν παρουσιάζει(ουν) κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας. 2. Δεν πρόκειται για ζώο(α) προοριζόμενο(α) να θανατωθεί(ούν) στα πλαίσια ενός προγράμματος εξάλειψης μιας μεταδοτικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται στο κράτος μέλος. 3. α) ^δεν προέρχεται(ονται) από κράτος μέλος/τρίτη χώρα ή από περιοχή που ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανώλης των ίππων- β) έχει(ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων στις ................................... (2) δεν έχει(ουν) εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων^(3). 4. Δεν προέρχεται(ονται) από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο μέτρων απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους ή δεν έχει(ουν) έρθει σε επαφή με τα ιπποειδή εκμετάλλευσης που αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης για υγειονομικούς λόγους κατά τις περιόδους που καθορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ. 5. Δεν έχει(ουν) έλθει, εξ όσων γνωρίζω, σε επαφή με ιπποειδή που έχουν προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια ή μόλυνση κατά την περίοδο πριν από τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. V. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει επί δέκα ημέρες. ................................... ................................... (τόπος) (ημερομηνία) Σφραγίδα . (Υπογραφή) (όνομα με κεφαλαία και ιδιότητα του κτηνιάτρου)^(4) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. Στη Γερμανία 'Beamteter Tierarzt', το Βέλγιο 'Inspecteur veterinaire' ή 'Inspecteur Dierenarts', τη Γαλλία 'Veterinaire officiel', την Ιταλία 'Veterinario provinciale', το Λουξεμβούργο 'Inspecteur veterinaire', τις Κάτω Χώρες 'Officieel Dierenarts', τη Δανία 'Autoriseret Dyrlaege', την Ιρλανδία 'Veterinary Inspector', το Ηνωμένο Βασίλειο 'Veterinary Inspector', την Ελλάδα 'Επίσημος κτηνίατρος', την Ισπανία 'Inspector Veterinario', την Πορτογαλλία 'Inspector Veterinario'. (1)^ Οι πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται σε περίπτωση διμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ. (2)(3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος Το αντιγόνο παρασκευάζεται από τους εγκεφάλους ποντικών ηλικίας ενός μηνός εμqολιασμένων ενδεγκεφαλικώς με νευροτρόπο στέλεχος του ιού. Το αντιγόνο μπορεί να παρασκευαστεί με την ακόλουθη μέθοδο του Bourdin- οι εγκέφαλοι καταψύχονται και στη συνέχεια αλέθονται εντός ρυθμιστικού διαλύματος Veronal σε αναλογία 10 εγκεφάλων ανά 12 ml ρυθμιστικού διαλύματος. Το αιώρημα φυγοκεντρείται επί μία ώρα σε 10^000 rpm στους 4^gC. Το υπερκείμενο υγρό συνιστά το αντιγόνο το οποίο χρησιμοποιείται κατά προτίμηση χωρίς περαιτέρω καθαρισμό, αλλά μπορεί να αδρανοποιηθεί με q-προπιολακτόνη. Η αδρανοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσθήκη 0,1 ml διαλύματος 3 % q-προπιολακτόνης σε απεσταγμένο νερό ανά 0,9 ml αντιγόνου και ανάδευση του μείγματος επί τρεις ώρες σε θερμοκρασία δωματίου σε αεριζόμενη εστία και επί 18 ώρες στους 4^gC. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του Casals [Casals J. (1949)]. Αν δεν υπάρχει διεθνής πρότυπος ορός, το αντιγόνο είναι δυνατόν να τιτλοδοτείται έναντι θετικού ορού μάρτυρα που παρασκευάζεται επιτόπου. Οι οροί πρέπει να θερμαίνονται στους 60^gC επί 30μ λεπτά. Για να αποφευχθούν τυχόν αντισυμπληρωματικά φαινόμενα, οι οροί πρέπει να διαχωρίζονται από το αίμα το συντομότερο δυνατόν, ιδίως αν πρόκειται για ορούς γαϊδουριών. Κατά τη δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιούνται θετικοί και αρνητικοί οροί μάρτυρες. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μακρο ή μικροτεχνική. Και στις δύο περιπτώσεις, το τελικό σημείο αντιστοιχεί σε αιμόλυση κατά 50 %. Σε έναν όγκο ορού, αραιωμένου δύο προς δύο, προστίθεται ένας όγκος αντιγόνου, σύμφωνα με την τιτλοδότηση, ώστε να περιέχει δύο μονάδες. Το διάλυμα αναμειγνύεται και αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου επί 15μ λεπτά. Προστίθενται δύο όγκοι συμπληρώματος οι οποίοι περιέχουν πέντε μονάδες, το διάλυμα αναμειγνύεται καλύπτοντας τα πλακίδια και αφήνεται επί 18 ώρες στους 4^gC. Το συμπλήρωμα πρέπει να τιτλοδοτείται παρουσία αντιγόνου, ώστε να λαμqάνονται υπόψη τα τυχόν αντισυμπληρωματικά φαινόμενα. Μετά την παραμονή των πλακιδίων σε θερμοκρασία δωματίου επί 15μ ακόμη λεπτά, προστίθεται ένας όγκος ευαισθητοποιημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων προqάτου σε συγκέντρωση 3 %. Το διάλυμα αναμειγνύεται και επωάζεται στους 37^gC επί 30μ λεπτά. Μετά τα 15μ πρώτα λεπτά γίνεται νέα ανάμειξη του διαλύματος. Αν χρησιμοποιούνται πλακίδια, αυτά πρέπει να φυγοκεντρούνται επί 5μ λεπτά σε 1^500 rpm στους 4^gC.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία