ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0429

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (90/429/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής^(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3), Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις για τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών παρατίθενται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ^(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/360/ΕΟΚ^(5)- ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ^(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/227/ΕΟΚ^(7), περιέχει, εξάλλου, διατάξεις σχετικές με τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες- ότι οι αναφερόμενες διατάξεις επέτρεψαν, όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα βοοειδών και χοιροειδών από τρίτες χώρες, να εξασφαλιστεί ότι η χώρα προελεύσεως θα εγγυάται την τήρηση των κριτηρίων υγειονομικού ελέγχου, πράγμα που επιτρέπει να αποφευχθούν σχεδόν ολοκληρωτικά οι κίνδυνοι μεταδόσεως των ασθενειών των ζώων- ότι υφίσταται πάντως κίνδυνος μεταδόσεως αυτών των ασθενειών στην περίπτωση των συναλλαγών σπέρματος- ότι, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής εναρμονίσεως των εθνικών διατάξεων στον τομέα του υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και προϊόντων που προέρχονται από αυτά, είναι στο εξής απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο σύστημα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές στην Κοινότητα σπέρματος χοίρων- ότι για το ενδοκοινοτικό εμπόριο σπέρματος, το κράτος μέλος στο οποίο συλλέγεται το σπέρμα πρέπει να υποχρεωθεί να εγγυηθεί ότι το σπέρμα συνελέγη και αποτέλεσε αντικείμενο κατεργασίας σε κέντρα συλλογής εγκεκριμένα και ελεγχόμενα- ότι προέρχεται από ζώα των οποίων η υγειονο- μική κατάσταση είναι τέτοια ώστε να απομακρύνονται οι κίνδυνοι μεταδόσεως των ασθενειών των ζώων- ότι συνελέγη, κατεργάσθηκε και μεταφέρθηκε σύμφωνα με κανόνες που επιτρέπουν τη διατήρηση της καταστάσεώς του από υγειονομική άποψη και ότι, κατά τη μεταφορά του προς τη χώρα προορισμού, συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των εγγυήσεων αυτών ότι οι διαφορετικές πολιτικές που ασκούνται στην Κοινότητα στον τομέα του εμβολιασμού κατά ορισμένων ασθενειών, δικαιολογούν τη διατήρηση χρονικά περιορισμένων παρεκκλίσεων οι οποίες επιτρέπουν στο κράτη μέλη να απαιτούν, όσον αφορά ορισμένες ασθένειες, πρόσθετη προστασία κατά των ασθενειών αυτών- ότι, για την εισαγωγή σπέρματος από τρίτες χώρες στην Κοινότητα, θα πρέπει να καταρτισθεί ένας πίνακας τρίτων χωρών με βάση υγειονομικές προδιαγραφές- ότι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυτού του πίνακα, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος μόνον όταν τούτο προέρχεται από κέντρα συλλογής που πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, οι οποίες ελέγχονται επισήμως- ότι πρέπει, εξάλλου, να καθοριστούν ανάλογα με τις περιστάσεις ειδικοί κανόνες υγειονομικού ελέγχου εφαρμοζόμενοι για χώρες που περιλαμβάνονται στον πίνακα- ότι, επιπλέον, για να επιβεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων αυτών, πρέπει να μπορούν να γίνονται επιτόπου έλεγχοι- ότι θα πρέπει να επεκταθούν στην παρούσα οδηγία οι κανόνες και οι διαδικασίες ελέγχου οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς^(8)- ότι, για να προληφθεί η μετάδοση ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών, πρέπει να γίνεται έλεγχος εισαγωγής κατά την άφιξη μιας παρτίδας σπέρματος στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός από την περίπτωση όπου πρόκειται για εξωτερική διαμετακόμιση- ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στο κράτη μέλη να λαμβάνουν επείγοντα μέτρα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικών ασθενειών σε ένα άλλο κράτος μέλος ή σε μια τρίτη χώρα- ότι οι κίνδυνοι που περιέχουν οι ασθένειες αυτές και τα μέτρα άμυνας που καθίστανται αναγκαία πρέπει να εκτιμώνται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της Κοινότητας- ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κοινοτική επείγουσα διαδικασία, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα- ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η φροντίδα της λήψεως ορισμένων εκτελεστικών μέτρων της παρούσας οδηγίας- ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής- ότι, τέλος, η παρούσα οδηγία δεν παραβλάπτει το εμπόριο σπέρματος που έχει παραχθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν προς αυτήν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και για τις εισαγωγές σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες. Άρθρο 2 Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ισχύουν, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ^(9) και 90/425/ΕΟΚ^(10). Επιπλέον, ως 'σπέρμα' νοείται το παρασκευασμένο ή αραιωμένο προϊόν της εκσπερμάτωσης ενός κατοικιδίου χοίρου ή το προϊόν αυτό ως έχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ενδοκοινοτικό εμπόριο Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να προορίζεται για τις συναλλαγές μόνο το σπέρμα που πληροί τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) ^πρέπει να έχει συλλεγεί και να έχει υποστεί επεξεργασία, με σκοπό την τεχνητή γονιμοποίηση, σε κέντρο συλλογής σπέρματος, εγκεκριμένο, από υγειονομική άποψη για ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1- β) πρέπει να έχει συλλεγεί από χοίρους των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι σύμφωνη με το παράρτημα^Β- γ) η συλλογή, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά του σπέρματος πρέπει να έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Γ. Άρθρο 4 1. ιΕως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τα κράτη μέλη των οποίων όλα τα κέντρα συλλογής περιλαμβάνουν μόνο ζώα μη εμβολιασμένα έναντι της νόσου Aujeszky που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση της νόσου Aujeszky, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας: - μπορούν να απαγορεύουν την εισαγωγή στο έδαφός τους σπέρματος που προέρχεται από κέντρα συλλογής με διαφορετικό καθεστώς, - δεν μπορούν, ωστόσο, να αντιτάσσονται στην εισαγωγή σπέρματος κάπρων οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί με εμβόλιο, σε κέντρα συλλογής, από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο Ι (GI) εφόσον: - αυτός ο εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί μόνον σε κάπρους που αντέδρασαν αρνητικά έναντι του ιού της νόσου Aujeszky, - κατά τις ορολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται όχι πριν τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, στους κάπρους αυτούς δεν ανιχνεύονται αντισώματα που προκαλούνται από τον ιό της νόσου. Στην περίπτωση αυτή, δείγμα από το σπέρμα που συλλέγεται κάθε μέρα και προορίζεται για το εμπόριο, μπορεί να υποβάλλεται σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού σε εγκεκριμένο εργαστήριο του κράτους μέλους προορισμού. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μόνον εφόσον η Επιτροπή, ενεργώντας συμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1991 έχει συντάξει τα πρωτόκολλα σχετικά με τις δοκιμασίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα των δοκιμασιών που πρέπει να γίνονται στα κέντρα, των δοκιμασιών απομονώσεως του ιού καθώς και την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του εμβολίου από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GI. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 18, μπορεί να αποφασίζεται η επέκταση του ευεργετήματος των διατάξεων της παραγράφου 1 σε τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους, εφόσον όλα τα κέντρα συλλογής του τμήματος αυτού περιλαμβάνουν μόνο ζώα που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση της νόσου Aujeszky. 3. Το Συμβούλιο επανεξετάζει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, το παρόν άρθρο βάσει έκθεσης της Επιτροπής, συνοδευόμενης από ενδεχόμενες προτάσεις. Άρθρο 5 1. Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) χορηγείται μόνον εφόσον το κέντρο αυτό ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του παραρτήματος Α και τηρεί τις άλλες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος αυτό πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι ο επίσημος κτηνίατρος θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών. Ο επίσημος κτηνίατρος προτείνει την ανάκληση της έγκρισης όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές παύουν να τηρούνται. 2. ιΟλα τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος καταγράφονται σε μητρώο και στο κάθε κέντρο δίδεται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί τον πίνακα των κέντρων συλλογής σπέρματος και τον αριθμό κτηνιατρικού μητρώου τους στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στους οποίους γνωστοποιεί και κάθε τυχόν ανάκληση έγκρισης. 3. Οι γενικοί κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παρτίδα σπέρματος να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Δ το οποίο εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο του κράτους μέλους συλλογής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: α) ^να συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους συλλογής και σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού- β) να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό του, στο πρωτότυπο- γ) να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο- δ) να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2. Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να λαμβάνει, πέρα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, υπό τον όρο ότι έτσι δεν αλλοιώνεται η καλή κατάσταση του σπέρματος για να διαπιστώνει με βεβαιότητα αν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες έχει όντως προσβληθεί ή είναι μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος μόνον από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 19. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 18. 2. Για να αποφασίζεται αν μια τρίτη χώρα μπορεί να περιληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγρα- φο 1, λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη: α) ^αφενός, η κατάσταση της υγείας των ζώων, των άλλων κατοικιδίων ζώων και του άγριου ζωικού πληθυσμού στην χώρα αυτή, ιδίως όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες των ζώων και, αφετέρου, η κατάσταση από άποψη υγιεινής του περιβάλλοντος αυτής της χώρας που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία όλων των ζώων στα κράτη μέλη- β) η συχνότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης που παρέχει αυτή η χώρα όσον αφορά την ύπαρξη στην επικράτεια της μεταδοτικών ασθενειών των ζώων που μεταδίδονται μέσω του σπέρματος, και ιδίως των μεταδοτικών ασθενειών που αναφέρονται στους καταλόγους^Α και Β του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών- γ) οι ρυθμίσεις της χώρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων- δ) η δομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας αυτής και οι αρμοδιότητες τους- ε) η οργάνωση και η εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων- στ) οι εγγυήσεις που είναι σε θέση να παράσχει αυτή η χώρα όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 3. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 8 1. Με τη διαδικασία του άρθρου 19, συντάσσεται κατάλογος των κέντρων συλλογής σπέρματος από τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος από τρίτες χώρες. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία. 2. Για να περιληφθεί ένα κέντρο συλλογής σπέρματος τρίτης χώρας στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται, ιδίως, υπόψη ο κτηνιατρικός έλεγχος των συστημάτων παραγωγής σπέρματος που πραγματοποιείται στην τρίτη χώρα, οι αρμοδιότητες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται τα κέντρα συλλογής σπέρματος. 3. ιΕνα κέντρο συλλογής σπέρματος εγγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνο εάν: α) ^βρίσκεται σε μια από τις χώρες που αναγράφονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1- β) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α- γ) έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας- δ) υπόκειται στην επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας- ε) επιθεωρείται από επίσημο κτηνίατρο της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Άρθρο 9 1. Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει τουλάχιστον τρεις μήνες, αμέσως πριν από τη συλλογή του σπέρματός τους, στην επικράτεια μιας τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο μόνο αν το σπέρμα αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υγειονομικού ελέγχου που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 για τις εισαγωγές σπέρματος από τη χώρα αυτή. Κατά τη θέσπιση των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο μέτρων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: α) ^η κατάσταση, από άποψη υγιεινής, της περιοχής που περιβάλλει το κέντρο συλλογής σπέρματος, με ειδική αναφορά στις ασθένειες του καταλόγου Α του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών- β) η κατάσταση της υγείας των ζώων στο κέντρο συλλογής σπέρματος και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων- γ) η κατάσταση της υγείας του σπερματοδότη και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων- δ) οι προδιαγραφές των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται το σπέρμα. 3. ιΟσον αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών υγειονομικού ελέγχου, η χρησιμοποιούμενη ως qάση αναφοράς είναι εκείνη των κανόνων που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ και στα αντίστοιχα παραρτήματα. Με τη διαδικασία του άρ- θρου 18 και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αποφασίζεται παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές αν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα παρέχει παρόμοιες υγειονομικές εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες. 4. Εφαρμόζεται το άρθρο 4. Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος, μόνον εφόσον προσκομίζεται υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: α) ^να συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και σε μια από τις γλώσσες του κράτους μέλους στην οποία διενεργείται ο έλεγχος κατά την εισαγωγή που προqλέπεται στο άρ- θρο 11- β) να συνοδεύει το σπέρμα μέχρι τον προορισμό του, στο πρωτότυπο- γ) να αποτελείται σε ένα μόνο φύλλο- δ) να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρ- θρου 19. Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παρτίδα σπέρματος που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να ελέγχεται πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή γίνει δεκτό σε κάποιο τελωνειακό καθεστώς και απαγορεύουν την είσοδο του σπέρματος αυτού στην Κοινότητα σε περίπτωση που ο έλεγχος εισαγωγής που πραγματοποιείται κατά την άφιξή του αποδεικνύει ότι: - το σπέρμα δεν προέρχεται από την επικράτεια τρίτης χώρας που περιλαμqάνεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, - το σπέρμα δεν προέρχεται από κέντρο συλλογής σπέρματος που περιλαμqάνεται στον κατάλογο που προqλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, - το σπέρμα προέρχεται από την επικράτεια τρίτης χώρας από την οποία απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, - το υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει το σπέρμα δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που προqλέπονται στο άρθρο 10 και οι οποίες καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις παρτίδες σπέρματος που φθάνουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης προκειμένου να διοχετευθούν σε τόπο προορισμού εκτός του εν λόγω εδάφους. Ωστόσο, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε περίπτωση παραιτήσεως από το τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης κατά τη διάρκεια μεταφοράς διαμέσου του κοινοτικού εδάφους. 2. Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να λαμqάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμqανομένης της απομόνωσης, υπό τον όρο ότι έτσι δεν αλλοιώνεται η καλή κατάσταση του σπέρματος, για να διαπιστώνει με qεqαιότητα αν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, έχει όντως προσqληθεί ή είναι μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς. 3. Εάν η εισαγωγή σπέρματος έχει απαγορευθεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και εάν η τρίτη χώρα εξαγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή του μέσα σε τριάντα ημέρες, όταν πρόκειται για κατεψυγμένο σπέρμα, ή αμέσως, όταν πρόκειται για νωπό σπέρμα, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να διατάσσει την καταστροφή του σπέρματος. Άρθρο 12 Κάθε παρτίδα σπέρματος της οποίας η εισαγωγή στην Κοινότητα έχει επιτραπεί από ένα κράτος μέλος με qάση τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, πρέπει, όταν αποστέλλεται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή από επικυρωμένο αντίγραφό του, θεωρημένο και στις δύο περιπτώσεις από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11. Άρθρο 13 Αν τα μέσα καταστροφής αποφασίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 3, τα σχετικά έξοδα qαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους. Το κράτος δεν καταqάλλει καμία αποζημίωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Μέτρα διασφαλίσεως και ελέγχου Άρθρο 14 Οι κανόνες που προqλέπονται από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ εφαρμόζονται, ιδίως, όσον αφορά τους ελέγχους στον τόπο καταγωγής, την οργάνωση αυτών και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος προορισμού. Άρθρο 15 1. Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές εφαρμόζονται τα μέτρα διασφαλίσεως που προqλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 8, 9 και 10, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί με το σπέρμα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων σε ένα από τα κράτη μέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος σχετικός με την υγεία των ζώων, το κράτος μέλος προορισμού, απαγορεύει την εισαγωγή σπέρματος, είτε αυτό εισάγεται άμεσα είτε έμμεσα διαμέσου άλλου κράτους μέλους και είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τμήμα του εδάφους της. Τα μέτρα που λαμqάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του πρώτου εδαφίου, καθώς και η κατάργηση των μέτρων αυτών πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μαζί με την αιτιολόγησή τους. Με τη διαδικασία του άρθρου 18, είναι δυνατό να αποφασίζεται η τροποποίηση των μέτρων αυτών, ιδίως για να συντονιστούν με τα μέτρα που λαμβάνουν τα άλλα κράτη μέλη, ή η κατάργησή τους. Εάν ανακύψει η κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και αν παραστεί ανάγκη να εφαρμόσουν και άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει αυτού του εδαφίου, τροποποιημένα, ενδεχομένως, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, θεσπίζονται οι κατάλληλες διατάξεις με τη διαδικασία του άρθρου 18. Η επανάληψη των εισαγωγών από τρίτη χώρα επιτρέπεται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 16 1. Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους. Η χώρα συλλογής, στο έδαφος της οποίας πραγματοποιείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τη χώρα συλλογής σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων. Η ενδιαφερόμενη χώρα συλλογής λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Εάν η χώρα συλλογής δεν λάβει τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την κατάσταση στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και του άρθρου 5. 2. Οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο^1 πρώτο εδάφιο, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου ^19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Άρθρο 17 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18 προκειμένου να προσαρμοστούν στην τεχνολογική εξέλιξη. Άρθρο 18 1. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ^(11), εφεξής καλούμενη 'επιτροπή', συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των προτάσεων αυτών εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με το επείγον των προς εξέταση θεμάτων. Αποφασίζει με πλειοψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. ιΟταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών. Άρθρο 19 1. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά μέσα σε προθεσμία δύο ημερών. Αποφασίζει με πλειοψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών. Άρθρο 20 1. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για το σπέρμα που συλλέγεται και υπόκειται σε επεξεργασία σε κράτος μέλος πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1991. 2. Μέχρι την ημερομηνία της έναρξης ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν στις εισαγωγές σπέρματος από τρίτες χώρες όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που προκύπτουν από το κεφάλαιο ΙΙ. Άρθρο 21 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 22 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. C 267 της 6.^10.^1983, σ. 5. (2) ΕΕ αριθ. C 342 της 19.^12.^1983, σ. 11. (3) ΕΕ αριθ. C 140 της 28.^5.^1984, σ. 6. (4) ΕΕ αριθ. 121 της 29.^7.^1964, σ. 1977/64. (5) ΕΕ αριθ. L 153 της 6.^6.^1989, σ. 29. (6) ΕΕ αριθ. L 302 της 31.^12.^1972, σ. 28. (7) ΕΕ αριθ. L 93 της 6.^4.^1989, σ. 25.(8) ΕΕ αριθ. L 395 της 31.^12.^1989, σ. 13.(9) ΕΕ αριθ. L 194 της 22.^7.^1988, σ. 10. (10) Βλέπε σελίδα 29 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(11) ΕΕ αριθ. L 255 της 18.^10.^1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ιΟροι για την έγκριση των κέντρων συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: α) ^να παρακολουθούνται συνεχώς από έναν κτηνίατρο του κέντρου- β) να διαθέτουν τουλάχιστον: iii) ^εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την απομόνωση των ζώων, iii) ^εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρματος με ειδικό χώρο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή αποστείρωση του εξοπλισμού, iii) ^χώρο επεξεργασίας σπέρματος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο τόπο, iv) ^χώρο για την αποθήκευση του σπέρματος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο τόπο- γ) να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από κέντρο, δ) να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρματος να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα- ε) να διαθέτουν χώρο απομόνωσης, ο οποίος να μην επικοινωνεί άμεσα με τις κανονικές εγκαταστάσεις- στ) να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο χώρος όπου στεγάζονται τα ζώα να μην έχει καμία επαφή με το χώρο επεξεργασίας σπέρματος, καθώς και οι δύο μαζί να μην έχουν καμία επαφή με το χώρο αποθήκευσης του σπέρματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ιΟροι για την επίβλεψη των κέντρων συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: α) ^να επιβλέπονται ώστε να διαμένουν σ' αυτά μόνον άρρενα ζώα του είδους του οποίου πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα- β) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται μητρώο, είτε σε δελτία είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όλων των χοίρων που είναι παρόντες στις εγκαταστάσεις. Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες ως προς τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και αρχείο, είτε σε δελτία είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όλων των ελέγχων για ασθένειες και όλων των εμβολιασμών που πραγματοποιούνται, μαζί με στοιχεία από το φάκελο σχετικά με την ασθένεια ή την υγεία κάθε ζώου- γ) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσημο κτηνίατρο, τουλάχιστον δυό φορές το χρόνο, ώστε να ελέγχονται οι όροι έγκρισης και επίβλεψης- δ) να ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, η είσοδος επισκεπτών επιτρέπεται υπό τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου- ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο σε διαδικασίες απολύμανσης και τεχνικές υγιεινής που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών- στ) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: iiii) μόνο το σπέρμα που έχει συλλεγεί σε συγκεκριμένο κέντρο, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριμένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφήμε άλλο σπέρμα, iiii) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρματος γίνονται μόνο σε ειδικούς χώρους, με τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής, iiii) όλα τα εργαλεία, που έρχονται σε επαφή με το σπέρμα ή με τον σπερματοδότη κατά τη συλλογή και την επεξεργασία, απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, iiv) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος -συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων ή των αραιωτικών ουσιών- λαμβάνονται από πηγή που δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για την υγεία ή υποβάλλονται πριν από τη χρήση, σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόμοιο κίνδυνο, iiv) οι περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε επαναπλήρωση, ivi) ο κρυογόνος παράγοντας που χρησιμοποιείται δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, vii) κάθε συλλογή σπέρματος χωρισμένη ή όχι σε ατομικές δόσεις, φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος καθώς και της φυλής και της ταυτότητας του σπερματοδότη και το όνομα και αριθμό απογραφής του κέντρου του οποίου προηγείται το όνομα της χώρας καταγωγής, ενδεχομένως, κωδικοποιημένο- τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα του σήματος αυτού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ιΟροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώα πριν εισαχθούν στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος 1. ^ιΟλοι οι κάπροι που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει: α) ^να έχουν υποqληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον τριάντα ημερών σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο για το λόγο αυτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στον οποίο υπάρχουν μόνο κάπροι του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού- β) πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) να έχουν ληφθεί από αγέλες ή από εκμεταλλεύσεις που ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους: iii) αναγνωρίζονται επίσημα ως απαλλαγμένες από κλασική πανώλη των χοίρων, iii) απαλλαγμένες από qρουκέλλωση, iii) στις οποίες, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, δεν υπήρχε κανένα ζώο εμqολιασμένο κατά του αφθώδους πυρετού, iv) στις οποίες, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες δεν έχει εμφανισθεί κανένα κλινικό σύμπτωμα ορολογικό ή ιολογικό, της νόσου Aujeszky, iv) δεν αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, καθώς και τη νόσο Teschen και τον αφθώδη πυρετό. Τα ζώα δεν πρέπει να έχουν διαμείνει προηγουμένως με άλλες αγέλες, κατώτερες, όσον αφορά τον υγειονομικό χαρακτηρισμό τους- γ) πριν από την περίοδο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και στο διάστημα των τριάντα προηγουμένων ημερών, να έχουν υποqληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα: iii) δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά τη qρουκέλλωση, iii) - οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμqολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα GI, στην περίπτωση χοίρων, εμqολιασθέντων με εμqόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GI, iii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iv) δοκιμασία ELISA ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για την ανίχνευση της κλασικής πανώλης των χοίρων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στο σταθμό απομόνωσης, εφόσον τα αποτελέσματα γίνουν γνωστά πριν από την έναρξη της περιόδου των τριάντα ημερών που προqλέπεται στο στοιχείο δ)- δ) κατά την απομόνωση των τελευταίων δέκα πέντε από τις τριάντα ημέρες τουλάχιστον, που αναφέρονται στο στοιχείο α), να έχουν υποqληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά οποτελέσματα: iii) δοκιμασία οροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ που καταδεικνύει qρουκελλικό τίτλο κατώτερο από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml και δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει qρουκελλικό τίτλο κατώτερο από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ECFT), iii) - οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμqολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα GI στην περίπτωση χοίρων εμqολιασμένων με εμqόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GI ή, iii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iv) μικροσκοπική εξέταση συγκόλλησης για την ανίχνευση της λεπτοσπείρωσης (ορο-ιός pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava και ballum), ή αγωγή κατά της λεπτοσπείρωσης που περιλαμqάνει δύο ενέσεις στρεπτομυκίνης με μεσοδιάστημα δεκατεσσάρων ημερών (25 mg ανά kg qάρους ζώντος ζώου), Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το χώρο απομόνωσης. Στην περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. 2. ^ιΟλες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. ^Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνο με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. ιΟλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται. 4. ^Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους και πρέπει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να προέρχονται από χώρο απομόνωσης, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο οποίος, κατά την ημέρα της αποστολής, πληροί επίσημα τους ακόλουθους όρους: α) ^βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας δέκα χιλιομέτρων στην οποία, από τριάντα τουλάχιστον ημέρες, δεν υπήρξε κρούσμα αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων- β) από τρεις τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένος από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση- γ) είναι, από 30 τουλάχιστον ημέρες, απαλλαγμένος από τη νόσο Aujeszky, καθώς και από ασθένειες των χοίρων οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. 5. ^Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί οι συνήθεις εξετάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο όπου επικρατεί η ίδια κατάσταση υγείας χωρίς απομόνωση και χωρίς εξετάσεις εάν η μεταφορά εκτελείται κατευθείαν. Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με δίχηλα των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι χαμηλότερου επιπέδου, το δε χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει προηγουμένως απολυμανθεί. Εάν η μεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, τότε γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υποχρεωτικές συνήθεις εξετάσεις για του κάπρους των εγκεκριμένων κέντρων συλλογής σπέρματος 1. ^ιΟλοι οι κάπροι ενός εγκεκριμένου κέντρου συλλογής σπέρματος πρέπει, τη στιγμή που μεταφέρονται από το κέντρο, να υποβάλλονται -και να αντιδρούν αρνητικά- στις ακόλουθες εξετάσεις: ιιi) ^- οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα GI στην περίπτωση χοίρων εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GI, ιii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ELISA για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iii) δοκιμασία καθορισμού του συμπληρώματος, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, όσον αφορά τη βρουκέλλωση, iv) δοκιμασία ELISA ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για την ανίχνευση της κλασικής πανώλης των χοίρων. Επιπλέον, οι κάπροι που διαμένουν στο κέντρο συλλογής πάνω από δώδεκα μήνες, πρέπει να υπόκεινται στις δοκιμασίες που αναφέρονται στα σημεία i) και iii) το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την είσοδό τους σ' αυτά. 2. ^ιΟλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. ^Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων, εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες πρέπει να απομονώνεται, το δε σπέρμα του, που έχει συλλεγεί μετά την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το σπέρμα που έχει συλλεγεί από όλα τα άλλα ζώα του κέντρου, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δοκιμασία με τα θετικά αποτελέσματα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέχρις ότου αποκατασταθεί η υγεία των ζώων του κέντρου αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ιΟροι τους οποίους πρέπει να πληροί το σπέρμα που συλλέγεται σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος και που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο 1. ^Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) ^δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της συλλογής- β) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού- γ) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Β- δ) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν- ε) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη διανομή σπέρματος, τα δε κέντρα αυτά βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας δέκα χιλιομέτρων στην οποία από 30 τουλάχιστον ημέρες, δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού, και επιπλέον δεν βρίσκονται σε απαγορευμένη ζώνη, οροθετημένη σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών για τις μεταδοτικές ασθένειες των χοίρων- στ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, επί 30 ημέρες πριν από τη συλλογή σπέρματος, είναι απαλλαγμένα από τις ασθένειες των χοίρων οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και από την ασθένεια Aujeszky. 2. ^Στο σπέρμα πρέπει να προστίθεται συνδυασμός αντιβιοτικών, αποτελεσματικών, ιδίως κατά των λεπτοσπείρων και των μυκοπλασμάτων, μετά την τελική αραίωση του σπέρματος. Αυτός ο συνδυασμός πρέπει να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με: τουλάχιστον: 500 διεθνείς μονάδες στρεπτομυκίνης ανά ml, 500 διεθνείς μονάδες πενικιλλίνης ανά ml, 150 μg lincomycine ανά ml, 300 μg spectinomycine ανά ml. Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωμένο σπέρμα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5γ^C για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. ^Το σπέρμα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει: ii) ^να αποθηκεύεται, σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α, πριν από την αποστολή, ii) ^να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγιστεί κατάλληλα πριν από την αποστολή από τον εγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης. PARARTHMA D 1. Apostoleaw (onoma kai plhrhw dezuznsh) 3. Paralhpthw (onoma kai plhrhw diezuznsh) Shmeivseiw a) gia kaue partida spermatow ekdidetai xvristo pistopoihtikooe b) to prvtotzpo toz parontow pistopoihtikoz prepei na sznodezei thn partida mexri ton topo proorismoz. 6. Topow fortvshw 8. Metaforiko meso 9. Topow kai kratow melow proorismoz 11. Onomasia kai kvdika diakritika tvn doxeivn poz periexozn to sperma ZGEIONOMIKO PISTOPOIHTIKO Ariu.PRVTOTZPO 2. Kratow melow szlloghw 4. Armodia arxh 5. Armodia topikh arxh 7. iOnoma kai diezuznsh toz kentroz szlloghw spermatow 10. Ariumow mhtrvoz toz kentroz szlloghw spermatow 12. Anagnvristika stoixeia thw partidaw toz spermatow a) Ariumow dosevn d) Anagnvristika stoixeia toz yvoz spermatodoth b) Hmeromhnia(ew) szlloghw g) Fzlh 13. O zpogegrammenow epishmow kthniatrow bebaivnv: a) oti oi oroi szlloghw, epejergasiaw kai apouhkezshw spermatow poz anaferontai anvterv einai szmfvnoi me tiw prodiagrafew thw odhgiaw 90/429/EOKoe b) oti to perigrafomeno katvterv sperma exei szllegei apo kaprozw: ιι) se kentro szlloghw poz periexei monon yva mh emboliasmena enanti thw nosoz Αθξεσυκζ poz antidrozn arnhtika sth dokimasia oroejozdetervshw h sth dokimasia ΕΛΙΣΑ gia thn anixnezsh thw nosoz Αθξεσυκζ, szmfvna me tiw diatajeiw thw odhgiaw 90/429/EOK (;) h ιι) se kentro sto opoio orismenoi kaproi h oloi oi kaproi exozn emboliasuei enanti thw nosoz Αθξεσυκζ me embolio apo to opoio exei afaireuei to gonidio Γ1, oi kaproi aztoi einai oroarnhtikoi enanti thw nosoz Αθξεσυκζ prin ton emboliasmo kai exozn zpostei ek neoz, treiw ebdomadew argotera, orologikh ejetash poz den exei apokalzcei thn zparjh antisvmatvn prokalozmenvn apo ton io thw asueneiawoe kai, sthn periptvsh azth, to sperma kaue partidaw exei zpoblhuei se dokimasia apomonvshw toz ioz thw nosoz Αθξεσυκζ sto ergasthrio .................. ($) me arnhtikh antidrash (;)oe g) oti to sperma poz perigrafetai anvterv metaferuhke mexri ton topo fortvshw se sfragismeno doxeio zpo sznuhkew poz antapokrinontai stiw diatajeiw thw odhgiaw 90/429/EOK. iEgine ........................................................................... stiw . Zpografh . iOnoma kai idiothta (kefalaia) . . . (;) Apo ta shmeia ι) kai ιι) diagrafetai ekeino poz den exei efarmogh. ($) iOnoma toz ergasthrioz poz oriyetai szmfvna me to aruro 4 paragrafow 1 thw odhgiaw 90/429/EOK. Sfragida
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία