ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0490

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όγδοη οδηγία 90/490/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί ορισμένα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί ορισμένα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (90/490/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/168/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη παράγραφος τέταρτο εδάφιο, Εκτιμώντας: ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα έδειξε ότι επιβάλλεται να βελτιωθεί η προστασία των δασών της Κοινότητας στις περιπτώσεις που απειλούνται· ότι έχει αποδειχθεί ότι ο Bursaphelenchus xylophilus είναι επιβλαβής οργανισμός που δεν υπάρχει ακόμα στην Κοινότητα· ότι θεωρείται ότι ο οργανισμός αυτός αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα δένδρα στα οποία αναπτύσσεται και ότι είναι δυνατό να μεταφέρονται με την εισαγόμενη ξυλεία στην Κοινότητα· ότι πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του οργανισμού· ότι πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία κατά του Bursaphelenchus xylophilus, και ιδίως κατά του μη ευρωπαϊκού Monochamus spp., στα κράτη μέλη της Κοινότητας όπου οι οργανισμοί αυτοί δεν συναντώνται· ότι η ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 % εκφρασμένου ως ποσοστό ξηράς μάζας κατά τη στιγμή της παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας και που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα αυτή και είναι αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία της Κοινότητας κατά την εισαγωγής ορισμένων οργανισμών που πλήττουν το ξύλο των κωνοφόρων· ότι πρέπει να επέλθουν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ· ότι τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται όπως αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1991 τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αποραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές θα περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για την έκδοση όλων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 1990. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 92 της 7. 4. 1990, σ. 49. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο παράρτημα Ι μέρος Α στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «20. Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό είδος) φορείς του Bursaphelenchus xylophilus». 2. Στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μετά το σημείο 7 που αφορά τον μεμονωμένο φλοιό του Populus L.: 1.2 // // // «7.α) Ξυλεία κωνοφόρων που ανταποκρίνονται στην περιγραφή του κωδικού ΣΟ 4401 10 // Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» // // 3. Στο παράρτημα IV μέρος Α το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 1.2 // // // «1.1. Ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής // Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται όσον αφορά την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 7α και στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 6γ: Θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση ''Kiln-dried'', ''KD'' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστιαίο ποσοστό ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας. // 1.2. Ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών που δεν καλύπτονται από το σημείο 1.1. // Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τη ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 7α και στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 6β: α) πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός καθώς και οι τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από τον genus Monochamus· ως τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 3 χιλιοστών ή β) θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση ''Kiln-dried'', ''KD'' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/ θερμοκρασίας.» // // 4. Στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 6 στοιχείο β), η στήλη που ευρίσκεται αριστερά τροποποιείται ως ακολούθως: «Ξυλεία σε μορφή ροκανιδιών, μόριων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από ένα από τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 4β, καταγωγής μη Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά από εκείνα που προκύπτουν από κωνοφόρα καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». 5. Στο παράρτημα IV μέρος Α μετά το σημείο 6 στοιχείο β), παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 1.2 // // // «6.γ) Ξυλεία, υπό μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από κωνοφόρα καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. // Το προϊόν έχει παραχθεί αποκλειστικά από ξυλεία που είτε υπέστη ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 % εκφρασμένη ως ποσοστό ξηράς μάζας κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο σύστημα ρύθμισης χρόνου/ θερμοκρασίας, είτε υπέστη κατεργασία υποκαπνισμού και που φορτώνεται σε εμπορευματοκιβώτια ή κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισμούς.» // // // //
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία