ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0506

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένατη οδηγία 90/506/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1990 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΕΝΑΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 1990 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (90/506/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της Επιτροπής 90/490/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη παράγραφος τέταρτη περίπτωση, Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις για τα μέτρα προστασίας που αφορούν τους επιβλαβείς οργανισμούς όπως οι Amauromyza και Liriomyza θα πρέπει να βελτιωθούν, και ιδίως να προσαρμοστούν στην παρούσα διανομή τέτοιων οργανισμών· ότι το σχετικό παράρτημα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα IV τμήμα Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, τα σημεία 33α) και 33β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: 1.2 // // // // // «33 α) Φυτά Apium graveolens, Brassica, Capsicum annum, Chrysanthenum, Cucumis Dendranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongera, Tanacetum, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά για φύτευση και που κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτες χώρες στις οποίες έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει το άρθρο 16 ότι δεν έγινε γνωστή η εμφάνιση των: - Amauromyza maculosa, - Liriomyza huidobrensis, - Liriomyza sativae, - Liriomyza trifolli. // Επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχει διαπιστωθεί εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών στον τόπο παραγωγής μετά από επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από τη συγκομιδή ή - ότι αμέσως πριν από την εξαγωγή των φυτών έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και ότι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. // 33 β) Φυτά των ειδών που καλύπτονται από το σημείο 33α), με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτευση και που κατάγονται από χώρες της Αμερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν καλύπτεται από το σημείο 33α). // Επίσημη διαπίστωση ότι δεν έχει παρατηρηθεί εμφάνιση των Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae ή Liriomyza trifolli στον τόπο παραγωγής, μετά από επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από τη συγκομιδή. // // // // 33 γ) Φυτά του είδους Herbaceous, εκτός από αυτά που καλύπτονται από το σημείο 33α), με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτευση και που κατάγονται από κράτος μέλος όπου έγινε γνωστή η εμφάνιση ενός από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο σημείο 33α) ή από χώρες της Αμερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν καλύπτεται από το σημείο 33α). // Επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχει διαπιστωθεί εμφάνιση κανενός από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο παραγωγής μετά από επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν από τη συγκομιδή ή - ότι αμέσως πριν από την εξαγωγή των φυτών έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και ότι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των σχετικών επιβλαβών οργανισμών.» // // Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή για όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 1990. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 271 της 3. 10. 1990, σ. 28.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία