ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0604

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ECU

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαρισμών σε Ecu (90/604/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2) Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων, που αφορούν τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών και της εκθέσεως διαχειρίσεως, τους τρόπους εκτιμήσεως, καθώς και τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων, όσον αφορά ειδικότερα την ανώνυμη εταιρεία και την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ρυθμίζονται με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας· ότι θα πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες, στις οποίες υπόκεινται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1986 (5) σχετικά με το πρόγραμμα δράσης υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1988 για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρομεσαίων, στην Κοινότητα (6), πράξεις στις οποίες γίνεται ειδική μνεία της ανάγκης απλούστευσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία 78/660/ΕΟΚ· ότι βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, πρέπει να γίνει δεύτερη αναθεώρηση των κατωφλίων, βάσει των οποίων ορίζονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· ότι πρέπει να αυξηθούν υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, οι βάσει της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ παρεκκλίσεις, τις οποίες δικαιούνται να θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των λογαριασμών ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν στις εταιρείες να μη συμπεριλαμβάνουν στο παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τις αμοιβές μελών του διοικητικού διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας οσάκις οι πληροφορίες αυτές καθιστούν δυνατή τη διαπίστωση της ταυτότητας και των εισοδημάτων ενός μέλους των οργάνων αυτών· ότι πρέπει, επίσης, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις υποχρεώσεις των μικρών εταιρειών όσον αφορά την κατάρτιση και δημοσίευση του παραρτήματος· ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαλλάσσουν αυτές τις εταιρείες από την υποχρέωση να παρέχουν στο παράρτημα ορισμένες ενδείξεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν λιγότερο σημαντικές για τις μικρού μεγέθους εταιρείες· ότι για τον ίδιο λόγο, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαλλάσσουν αυτές τις εταιρείες από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης, υπό τον όρο ότι θα περιλαμβάνουν στο παράρτημα τις κατ' άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (7) ενδείξεις, οι οποίες αφορούν την απόκτηση ιδίων μετοχών· ότι είναι σημαντικό για την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης να επιτραπεί τουλάχιστον στις εταιρείες να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τους λογαριασμούς σε Ecu· ότι η διάταξη αυτή εισάγει απλώς μια περαιτέρω ευχέρεια, ενώ δεν αλλάζει τίποτα για τις εταιρείες που ήδη δικαιούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς σε Ecu· ότι πρέπει να διευκρινιστούν ως προς το σημείο αυτό της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (1) οι διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και να υποχρεωθούν οι εταιρείες που κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας να αναφέρουν στο παράρτημα την ισοτιμία, βάσει της οποίας έγινε η μετατροπή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το άρθρο 11 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Πρώτη περίπτωση: η φράση «σύνολο ισολογισμού: 1 550 000 Ecu» αντικαθίσταται από τη φράση «σύνολο ισολογισμού: 2 000 000 Ecu». 2. Δεύτερη περίπτωση: η φράση «καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 3 200 000 Ecu» αντικαθίσταται από την φράση «καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 4 000 000 Ecu». 3. Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη μη εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 στον συνοπτικό ισολογισμό.» Η αναθεώρηση των προαναφερόμενων ποσών σε Ecu συνιστά τη δεύτερη ανά πενταετία αναθεώρηση, που προβλέπει το άρθρο 53 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Το άρθρο 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Πρώτη περίπτωση: η φράση «σύνολο ισολογισμού: 6 200 000 Ecu» αντικαθίσταται από τη φράση «σύνολο ισολογισμού: 8 000 000 Ecu». 2. Δεύτερη περίπτωση: η φράση «καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 12 800 000 Ecu» αντικαθίσταται από την φράση «καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 16 000 000 Ecu». Η αναθεώρηση των ανωτέρω ποσών σε Ecu, συνιστά τη δεύτερη ανά πενταετία αναθεώρηση, που προβλέπει το άρθρο 53 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Άρθρο 3 Το άρθρο 53 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το εξής ακόλουθο «1. Το Ecu, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, είναι το οριζόμενο από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 (*), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2626/84 (**) και από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. (***). Η αντιστοιχούσα αξία σε εθνικό νόμισμα είναι εκείνη, η οποία ισχύει στις 8 Νοεμβρίου 1990. (*) ΕΕ αριθ. 379 30. 12. 1978, σ. 1. (**) ΕΕ αριθ. 247 16. 9. 1984, σ. 1. (***) ΕΕ αριθ. 189 4. 7. 1989, σ. 1.» Άρθρο 4 Στο άρθρο 43 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να μην αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σημείο 12, εάν οι ενδείξεις αυτές καθιστούν δυνατή τη διαπίστωση της ταυτότητας και των εισοδημάτων ενός μέλους των οργάνων αυτών.» Άρθρο 5 Το άρθρο 44 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 44 1. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιτρέπουν στις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 11 να καταρτίζουν συνοπτικό παράρτημα χωρίς τις ενδείξεις που απαιτούνται από το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημεία 5 έως 12. Εντούτοις, το παράρτημα πρέπει να αναφέρει συνολικά για όλες τις οικείες θέσεις τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 6. 2. Προς τούτοις, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιτρέπουν την εξαίρεση των εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από την υποχρέωση να παρέχουν στο παράρτημα τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4, καθώς και στα άρθρα 18, 21 και 29 παράγραφος 2, στο άρθρο 30 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 42 δεύτερο εδάφιο. 3. Το άρθρο 12 τυγχάνει εφαρμογής.» Άρθρο 6 Στο άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 11 από την υποχρέωση να καταρτίζουν την έκθεση διαχείρισης, υπό τον όρο ότι θα περιλαμβάνουν στο παράρτημα τις ενδείξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, τις σχετικές με την απόκτηση ιδίων μετοχών.» Άρθρο 7 Στο άρθρο 47 παράγραφος 2, το στοιχείο β) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) συνοπτικό παράρτημα σύμφωνα με το άρθρο 44.» Άρθρο 8 Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται στην οδηγία 78/660/ΕΟΚ: «Άρθρο 50α Οι ετήσιοι λογαριασμοί επιτρέπεται, πέραν της δημοσίευσής τους στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται, να δημοσιεύονται και σε Ecu, με την τιμή μετατροπής που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η εν λόγω τιμή μετατροπής αναφέρεται στο παράρτημα.» Άρθρο 9 Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ: «Άρθρο 38α Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί επιτρέπεται, πέραν της δημοσίευσής τους στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται, να δημοσιεύονται και σε Ecu με την τιμή μετατροπής που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ενοποιημένου ισολογισμού. Η τιμή αυτή αναφέρεται στο παράρτημα.» Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της χρήσης που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 1995 ή κατά τη διάρκεια του έτους 1995. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευνθύνεται στα κράτη μέλη Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. ROMITA (1) ΕΕ αριθ. C 287 της 11. 11. 1986, σ. 5 και ΕΕ αριθ. C 318 της 20. 12. 1989, σ. 12. (2) ΕΕ αριθ. C 158 της 26. 6. 1989, σ. 257, και απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 1990 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 139 της 5. 6. 1989, σ. 42. (4) ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11. (5) ΕΕ αριθ. C 287 της 14. 11. 1986, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. C 197 της 27. 7. 1988, σ. 6. (7) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 1. (1) ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία