ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/31990L0658

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 περί προσαρμογής ορισμένων οδηγιών σχετικών με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ενόψει της γερμανικής ενοποίησης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 1990 περί προσαρμογής ορισμένων οδηγιών σχετικών με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ενόψει της γερμανικής ενοποίησης (90/658/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 49, το άρθρο 57 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη φράση, καθώς και το άρθρο 66, την πρόταση της Επιτροπής(1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι, λόγω της ενοποίησης της Γερμανίας, πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στις οδηγίες του Συμβουλίου 75/362/ΕΟΚ(4), 77/452/ΕΟΚ(5), 78/686/ΕΟΚ(6), 78/1026/ΕΟΚ(7) και 80/154/ΕΟΚ(8), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από τις οδηγίες 89/594/ΕΟΚ(9) και 89/595/ΕΟΚ(10), οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας; ότι πρέπει επίσης να επέλθουν τροποποιήσεις στην οδηγία 85/433/ΕΟΚ(11), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/584/ΕΟΚ(12), και στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ(13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/17/ΕΟΚ(14), οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της φαρμακευτικής και ότι πρέπει, τέλος, να επέλθουν τροποποιήσεις στην οδηγία 75/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου(15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/594/ΕΟΚ η οποία αποσκοπεί στο συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού; ()()ότι, από τη στιγμή της γερμανικής ενοποίησης, το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζεται αυτοδικαίως στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας; ότι αποδεικνύεται αναγκαίο να επέλθουν προσαρμογές στις προαναφερθείσες οδηγιές, για να ληφθεί υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί στο εν λόγω έδαφος; ότι είναι σκόπιμο, σύμφωνα με τα κεκτημένα δικαιώματα, να παρασχεθεί στους Γερμανούς που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στα προαναφερθέντα εδάφη βάσει κατάρτισης που έχει αρχίσει πριν από την ενοποίηση και που δεν είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς κανόνες περί κατάρτισης, το ευεργέτημα της αναγώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων τους, υπό όρους παρόμοιους προς εκείνους από τους οποίους έχουν επωφεληθεί οι άλλοι υπήκοοι των κρατών μελών τη στιγμή της έγκρισης των οδηγιών ή των προσχωρήσεων στην Κοινότητα; ότι πρέπει να προστατευθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, τα κεκτημένα δικαιώματα των κατόχων παλαιών τίτλων που δεν χορηγούνται πλέον, συνεπεία των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στις ρυθμίσεις του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει αυτούς; ότι, με την οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έχει εισαχθεί ανάλογη διάταξη στις περισσότερες οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων; ότι στην εν λόγω διάταξη μπορούν, χωρίς καμία τροποποίηση, να υπαχθούν οι Γερμανοί που προέρχονται από το έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας; ότι πρέπει επίσης να θεσπιστεί παρόμοια διάταξη στην οδηγία 85/433/ΕΟΚ όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής; ότι οι περισσότερες ιδιαίτερες διατάξεις που σχετίζονται με την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί από την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας καθίστανται άνευ αντικειμένου, λόγω της γερμανικής ενοποίησης και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθούν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Ά ρθρο 1 Η οδηγία 75/362/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 3 στοιχείο α) '(στη Γερμανία)', το σημείο 3 διαγράφεται. 2.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α: 'Άρθρο 9α 1. ^Για τους υπηκόους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σημεία 1 και 2 και -συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. 2. ^Για τους υπήκοους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού ειδικότητας πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 2 έως 5 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα προαναφερθέντα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ και -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές ή οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί χρονικό διάστημα ισοδύναμο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικευμένης κατάρτισης που αποκτήθηκε στο γερμανικό έδαφος και της ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης που αναφέρεται στην οδηγία 75/363/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ.'. Ά ρθρο 2 Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/363/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 'Ωστόσο για το έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η Γερμανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2 έως 5, σε προθεσμία 18 μηνών από τη στιγμή της ενοποίησης.' Ά ρθρο 3 Η οδηγία 77/452/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 3 στοιχείο α) '(Γερμανία)' η δεύτερη περίπτωση διαγράφεται. 2.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α: 'Άρθρο 4α Για τους υπηκόους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/453/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη σε όλο το έδαφος της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχειο α) και -συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, τηγν οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή.'. Ά ρθρο 4 Η οδηγία 78/686/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 3 στοιχείο α) '(Γερμανία)', διαγράφονται: -η παρουσίαση υπό μορφή δύο αριθμημένων σημείων, -το κείμενο του σημείου 2. 2.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α: 'Άρθρο 7α 1. ^Για τους υπηκόους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου, που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν, ως επαρκή απόδειξη τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων οδοντιάτρου στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) και -συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. 2. ^Για τους υπηκόους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ειδικευμένου οδοντιάτρου πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα προαναφερθέντα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση και -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου οδοντιάτρου, της εν λόγω δραστηριότητας στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία 1 και 2. Το εν λόγω κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι να συνοδευονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές ή οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικευμένου οδοντιάτρου, της εν λόγω δραστηριότητας, επί χρονικό διάστημα ισοδύναμο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικευμένης κατάρτισης που αποκτήθηκε στο γερμανικό έδαφος και της χρονικής διάρκειας της κατάρτισης που αναφέρεται στην οδηγία 78/687/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται αυτοί οι όροι της ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ.'. Ά ρθρο 5 Η οδηγία 78/1026/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 3 στοιχείο α) '(Γερμανία)', διαγράφονται: -η παρουσίαση υπό μορφή δύο αριθμητικών σημείων, -το κείμενο του σημείου 2. 2.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α: 'Άρθρο 4α Για τους υπηκόους των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων κτηνιάτρου στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) και -συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης.' Ά ρθρο 6 Η οδηγία 80/154/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 3 στοιχείο α) '(Γερμανία)', διαγράφονται: -η παρουσίαση υπό μορφή δύο περιπτώσεων, -το κείμενο της δεύτερης περίπτωσης. 2.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α: 'Άρθρο 5α 1.^ Για τους υπηκόους των μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν, ως επαρκή απόδειξη τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων μαίας σε όλο το έδαφος της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) και -συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βαβαίωσης. 2. ^Στην περίπτωση των υπηκόων των κρατών μελών, των οποίων τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, η οποία όμως βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 δεν αναγνωρίζεται υποχρεωτικά, παρά μόνον εάν συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρονται στο άρθρο 4, τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τα προαναφερθέντα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση και -συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια διετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης.' Ά ρθρο 7 Η οδηγία 85/433/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 4 στοιχείο γ) '(Γερμανία)', διαγράφονται: -η παρουσίαση υπό μορφή δύο αριθμημένων ση- μείων, -το κείμενο του σημείου 2. 2.Στο άρθρο 6: -το σημερινό κείμενο γίνεται παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου, -προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2: '2. ^Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι πανεπιστημιακοί ή ισοδύαμοι τίτλοι φαρμακευτικής που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που παρατίθενται στο άρθρο 4 εξομοιούνται, για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με τα διπλώματα που εμφαίνονται στο άρθρο αυτό εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί την κατάρτιση σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα έχει χορηγήσει με τα διπλώματα των οποίων οι ονομασίες παρατίθενται στο αθρο 4 της παρούσας οδηγίας.' 3.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α: 'Άρθρο 6α Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι πανεπιστημιακοί ή ισοδύναμοι τίτλοι φαρμακτευτικής που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελώ στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ εξομοιώνονται προς τα διπλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, εφόσον: -πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, -παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων φαρμακοποιού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον τίτλο που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και -συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί τους άσκησαν πραγματικά και νόμιμα στη Γερμανία επί τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών, που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ, εφόσον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεων στο εν λόγω κράτος.' Ά ρθρο 8 Το άρθρο 6 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ καταργείται. Ά ρθρο 9 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο την 1η Ιουλίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως της Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Ά ρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1990. Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςG. DE MICHELIS (1)ΕΕ αριθ. L 266 της 28. 9. 1990, σ. 12, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1990. (2)Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1990 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 1990 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3)Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1990 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4)ΕΕ αριθ. L 167 της 30. 6. 1975, σ. 1. (5)ΕΕ αριθ. L 176 της 15. 7. 1977. σ. 1. (6)ΕΕ αριθ. L 233 της 24. 8. 1978, σ. 1. (7)ΕΕ αριθ. L 362 της 23. 12. 1978, σ. 1. (8)ΕΕ αριθ. L 33 της 11. 2. 1980, σ. 1. (9)ΕΕ αριθ. L 341 της 23. 11. 1989, σ. 19. (10)ΕΕ αριθ. L 341 της 23. 11. 1989, σ. 30. (11)ΕΕ αριθ. L 253 της 24. 9. 1985, σ. 37. (12)ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1985, σ. 42. (13)ΕΕ αριθ. L 223 της 21. 8. 1985, σ. 15. (14)ΕΕ αριθ. L 27 της 1. 2. 1986, σ. 71. (15)ΕΕ αριθ. L 167 της 30. 6. 1975, σ. 14.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία