Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (90/667/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η Κοινότητα πρόκειται να θεσπίσει μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 7 ότι η κτηνοτροφία καταλαμβάνει πολύ σημαντική θέση στο γεωργικό τομέα της Κοινότητας 7 ότι, επιπλέον, τα ζωικά απόβλητα είναι δυνατόν, αν δεν απομακρυνθούν με σωστό τρόπο, να οδηγήσουν σε διάδοση παθογόνων οργανισμών στο περιβάλλον με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στον εν λόγω τομέα 7 ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τη μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων και τη διάθεση στην αγορά των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν 7 ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τη φύση της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης 7 ότι, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των παθογόνων οργανισμών, τα ζωικά απόβλητα θα πρέπει να μεταποιούνται σε εγκεκριμένη και επιτηρούμενη μονάδα μεταποίησης και να ελέγχονται ή να καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο 7 ότι, επιπλέον, τα ιδιαίτερα επικίνδυνα ζωικά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται αμέσως στη μονάδα μεταποίησης που υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 7 ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν αυτό δικαιολογείται από την απόσταση και τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς, η μονάδα μεταποίησης μπορεί να βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος 7 ότι θα πρέπει να περιορισθούν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης ορισμένων υλικών 7 ότι θα πρέπει, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες πρακτικές, να μπορεί να γίνει παρέκκλιση από τις εργασίες που προβλέπονται για τις επιτηρούμενες χρήσεις 7 ότι οι μονάδες μεταποίησης θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτοέλεγχο της παραγωγής τους, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των μικροβιολογικών κανόνων που εφαρμόζονται στο τελικό προϊόν 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια κοινοτική διαδικασία επιτήρησης 7 ότι τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να υποβληθούν στους κτηνιατρικούς κανόνες ελέγχου και, ενδεχομένως, στα μέτρα διασφάλισης που ορίζονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνια- τρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (4) 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθούν στοιχειώδεις κανόνες μεταβατικού χαρακτήρα για τα εισαγόμενα προϊόντα 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει: α) τους κανόνες κτηνιατρικής και δημόσιας υγιεινής που ρυθμίζουν: ii) τη διάθεση ή/και τη μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων, με σκοπό την καταστροφή των τυχόν παθογόνων οργανισμών που περιέχουν, ii) την παραγωγή ζωοτροφών ζωικής προέλευσης κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η τυχόν παρουσία παθογόνων οργανισμών σε αυτές 7 β) τους κανόνες εμπορίας ζωικών αποβλήτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει: α) τις εθνικές κτηνιατρικές νομοθεσίες που εφαρμόζονται για την εξάλειψη και τον έλεγχο ορισμένων συγκεκριμένων ασθενειών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων και φαγητών 7 β) τους εθνικούς υγειονομικούς κανόνες που διέπουν την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν συστατικά ζωικών και φυτικών προϊόντων, καθώς και ζωοτροφών που περιέχουν μόνο ουσίες φυτικής προέλευσης. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: 1. ζωικά απόβλητα: τα σφάγια ή τμήματα ζώων ή ψαριών, ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός από τα περιττώματα ζώων και τα υπολείμματα μαγειρείων και φαγητών 7 2. υλικά υψηλού κινδύνου: τα ζωικά απόβλητα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων 7 3. υλικά χαμηλού κινδύνου: τα ζωικά απόβλητα, εκτός εκείνων που καλύπτει το άρθρο 3, τα οποία δεν παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών στα ζώα ή στον άνθρωπο 7 4. μεταποιητική μονάδα χαμηλού κινδύνου: η μονάδα στην οποία τα υλικά χαμηλού κινδύνου μεταποιούνται σε συστατικά που ενσωματώνονται σε ζωοτροφές, ή σε ιχθυάλευρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 7 5. μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου: η μονάδα στην οποία τα ζωικά απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταποίηση προκειμένου να καταστραφούν οι παθογόνοι οργανισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 7 6. τροφές για κατοικίδια ζώα: οι τροφές για σκύλους, γάτες και άλλα κατοικίδια ζώα, παρασκευασμένες ολικά ή εν μέρει από υλικά χαμηλού κινδύνου 7 7. τεχνικά ή φαρμακευτικά προϊόντα: τα προϊόντα που προορίζονται για άλλες χρήσεις, εκτός της κατανάλωσης από ανθρώπους ή ζώα 7 8. εγκατάσταση: μεταποιητική μονάδα χαμηλού κινδύνου, μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, μονάδα παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα ή ιχθυαλεύρων, ή μεταποιητική μονάδα για την παρασκευή τεχνικών ή φαρμακευτικών προϊντων, στην οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων αυτών ζωικά απόβλητα 7 9. αρμόδια αρχή: κάθε αρχή που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή προκειμένου να ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α. Υλικά υψηλού κινδύνου Άρθρο 3 1. Τα ακόλουθα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να μεταποιούνται σε μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, εγκεκριμένη από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, ή να καταστρέφονται με καύση ή ταφή σύμφωνα με την παράγραφο 2: α) όλα τα βοοειδή, οι χοίροι, τα αιγοπρόβατα, τα μόνοπλα, τα πουλερικά και όλα τα άλλα ζώα που εκτρέφονται για γεωργική παραγωγή, τα οποία ψοφούν στην εκμετάλλευση αλλά δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων και των θνησιγενών νεογνών ή των νεκρών εμβρύων 7 β) πτώματα ζώων που δεν αναφέρονται στο στοιχείο α) αλλά ορίζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 7 γ) ζώα τα οποία θανατώνονται στα πλαίσια μέτρων καταπολέμησης των ασθενειών, είτε στην εκμετάλλευση είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ορίζει η αρμόδια αρχή 7 δ) απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνεται και το αίμα, που προέρχονται από ζώα τα οποία παρουσιάζουν, κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο που πραγματοποιείται κατά τη σφαγή, κλινικά σημάδια ασθενειών μεταδόσιμων στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα 7 ε) όλα τα μέρη των σφαγίων ζώου που έχει σφαγεί κανονικά και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μετά τη θανάτωση, εκτός από τις δορές, τα δέρματα, τις οπλές, τα φτερά, το μαλλί, τα κέρατα, το αίμα και άλλα παρόμοια προϊόντα 7 στ) όλα τα αλλοιωμένα κρέατα κτηνών, πουλερικών, κάθε ψάρι, θήραμα και όλα τα αλλοιωμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης τα οποία για τον λόγο αυτόν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ανθρώπων και ζώων 7 ζ) ζώα, νωπό κρέας, κρέας πουλερικών, ψάρια, θηράματα, προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικά προϊόντα, που εισάγονται από τρίτες χώρες, τα οποία δεν πληρούν, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, τις κτηνιατρικές προϋποθέσεις εισαγωγής στην Κοινότητα, εκτός εάν πρόκειται να επανεξαχθούν ή αν η εισαγωγή τους επιτρέπεται με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπουν οι κοινοτικές διατάξεις 7 η) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατεπείγουσας σφαγής για λόγους συνθηκών διαβίωσης, τα ζώα κτηνοτροφίας που αποθνήσκουν κατά τη μεταφορά 7 θ) ζωικά απόβλητα που περιέχουν κατάλοιπα ουσιών δυνάμενα να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων 7 γάλα, κρέας ή προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία, λόγω της παρουσίας των καταλοίπων αυτών, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 7 ι) ψάρια που παρουσιάζουν κλινικά σημάδια ασθενειών μεταδόσιμων στον άνθρωπο ή στα ψάρια. 2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, εν ανάγκη, να αποφασίζουν ότι τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να καταστρέφονται με καύση ή ταφή εάν: - η μεταφορά ζώων μολυσμένων ή υπόπτων για προσβολή από επιζωοτική νόσο, στην πλησιέστερη μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, έχει απαγορευτεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης των κινδύνων για την υγεια των ζώων, - τα ζώα είναι μολυσμένα ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια ή περιέχουν κατάλοιπα τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και ενδέχεται να ανθίστανται σε ανεπαρκή θερμική επεξεργασία, - ευρέως εξαπλωμένη επιζωοτική νόσος επιβαρύνει υπερβολικά τη μονάδα μεταποίησης υλικών υψηλού κινδύνου, - τα ζωικά απόβλητα βρίσκονται σε δυσπρόσιτρα μέρη, - η ποσότητα και η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί δεν δικαιολογούν τη συλλογή αποβλήτων. Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να θάβονται αρκετά βαθειά ώστε να αποφεύγεται εκταφή των πτωμάτων ή των αποβλήτων από σαρκοβόρα ζώα 7 η ταφή πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο έδαφος ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος. Πριν από την ταφή, τα πτώματα ή τα απόβλητα ψεκάζονται, αν χρειάζεται, με κατάλληλο απολυμαντικό που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν για ολόκληρη την επικράτειά τους ή για τμήμα της μία ή περισσότερες μεταποιητικές μονάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ανατίθεται η συλλογή και η μεταποίηση υλικών υψηλού κινδύνου. ιΕνα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να ορίζει μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνήσει με το εν λόγω κράτος μέλος. 2. Για να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή, οι μεταποιητικές μονάδες υψηλού κινδύνου πρέπει: α) να πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφά- λαιο Ι 7 β) να επεξεργάζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν ζωικά απόβλητα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφά- λαιο ΙΙ 7 γ) να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 10 7 δ) να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της μεταποίησης πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 3. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως μόλις παύουν να τρούνται οι όροι παροχής της. Β. Υλικά χαμηλού κινδύνου Άρθρο 5 1. Τα υλικά χαμηλού κινδύνου πρέπει να μεταποιούνται σε μεταποιητική μονάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, σε μονάδα παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα ή σε μονάδα παρασκευής φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων ή να καταστρέφονται με καύση ή ταφή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. Ως υλικά χαμηλού κινδύνου θα θεωρούνται, εκτός από τα ζωικά απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 3: - τα προϊόντα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον υπεισέρχονται στην παρασκευή ζωοτροφών, - τα ψάρια που αλιεύονται σε ανοικτή θάλασσα για την παραγωγή ιχθυαλεύρων, - τα νωπά εντόσθια ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής ιχθυοσκευασμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως υλικά υψηλού κινδύνου θα θεωρούνται τα μείγματα υλικών χαμηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε επεξεργασία ταυτόχρονα με υλικά υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση μεταποίησης υλικών χαμηλού κινδύνου σε μονάδα παραγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα ή σε μονάδα παρασκευής τεχνικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί να γίνεται η μεταφορά, η αποθήκευση και η μεταποίηση αυτών των υλικών σε ειδικό χώρο και υπό ειδικές συνθήκες. Τα ιχθυάλευρα βιομηχανιών που παραλαμβάνουν και μεταποιούν αποκλειστικά υλικά χαμηλού κινδύνου που προορίζονται για την παρασκευή ιχθυαλεύρων, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 2. Για να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή, οι μεταποιητικές μονάδες χαμηλού κινδύνου πρέπει: α) να πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο Ι 7 β) να επεξεργάζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν ζωικά απόβλητα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 7 γ) να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 10 7 δ) να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της μεταποίησης πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως μόλις πούσουν να τηρούνται οι όροι παροχής της. 3. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υλικό χαμηλού κινδύνου για την παρασκευή τροφών για κατοικίδια ζώα ή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων πρέπει να καταγράφονται από την αρμόδια αρχή και να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ασφαλώς τα ζωικά απόβλητα 7 β) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την καταστροφή των αχρησιμοποίητων ακατέργαστων ζωικών αποβλήτων που απομένουν μετά την παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα ή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων, ή πρέπει να τα αποστέλλουν σε μεταποιητική μονάδα ή σε κλίβανο 7 γ) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την καταστροφή των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία και τα οποία για λόγους κτηνιατρικής ή δημόσιας υγείας, είναι ακατάλληλα, να ενσωματωθούν σε άλλες ζωοτροφές. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να επιτρέπει την καύση ή την ταφή σε κατάλληλο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υδάτων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος 7 δ) να επιθεωρούνται τακτικά από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 6 Η επεξεργασία στην οποία πρέπει να υποβάλλονται ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προερχόμενα αποκλειστικά από ζώα ή ψάρια και μη προοριζόμενα για την ανθρώπινη διατροφή κατά την παρασκευή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα καθώς και οι προϋποθέσεις παρασκευής αυτών των προϊόντων καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19, εφόσον αυτό ειναι απαραίτητο για την προστασία των κατοικιδίων ζώων ή για υγειονομικούς λόγους εν γένει. Γ. Παρεκκλίσεις Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη μπορούν, να επιτρέπουν σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τον κτηνιατρικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής: iii) τη χρήση ζωικών αποβλήτων για επιστημονικούς σκοπούς, iii) τη χρήση ζωικών αποβλήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε) εφόσον δεν προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν λόγω εμφάνισης ή υπόνοιας ασθενείας που πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά, καθώς και των ζωικών αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5, για τη διατροφή ζώων ζωολογικών κήπων ή τσίρκων, γουνοφόρων ζώων, κυνηγετικών σκύλων αναγνωρισμένων κυνηγετικών ομάδων ή σκωληκοτροφείων, iii) την τοπική διάθεση μέσω μεσαζόντων ήδη αναγνωρισμένων κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, μικρών ποσοτήτων από τα απόβλητα που αναφέροντα στο σημείο ii) για τη διατροφή ζώων των οποίων η σάρκα δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο θεσπίζει με ειδική πλειοψηφία, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τους υγειονομικούς κανόνες και τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στην επεξεργασία ορισμένων αποβλήτων που προορίζονται για το τοπικό εμπόριο ζωοτροφών ορισμένων κατηγοριών ζώων. Οι προαναφερόμενες προτάσεις της Επιτροπής συνοδεύονται από έκθεση για την εφαρμογή του σημείου iii). Ελλείψει ειδικών κανόνων, τα «knackers Yards» συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1995. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν κάνουν χρήση αυτών των δυνατοτήτων και της γνωστοποιούν τους τρόπους ελέγχου που εφαρμόζονται για την αποφυγή τυχόν εκτροπής κατά τη χρησιμοποίηση αυτών των αποβλήτων. Με τη διαδικασία του άρθρου 18, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τα εφαρμοζόμενα μέτρα ελέγχου. Δ. Γενικές διατάξεις Άρθρο 8 Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται, μεταφέρονται και επισημαίνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε, υπ' ευθύνη τους, οι ιδιοκτήτες μεταποιητικών μονάφων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και οι υπεύθυνοι της λειτουργίας τους ή οι αντιπρόσωποί τους να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγιας, και ιδίως: - να εντοπίζουν και να ελέγχουν τα ευαίσθητα σημεία της μεταποιητικής μονάδας υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, - στις μεν μονάδες παρασκευής ιχθυαλεύρου να προβαίνουν σε αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, στις δε άλλες μεταποιητικές μονάδες χαμηλού ή υψηλού κινδύνου να λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από κάθε μεταποιημένη παρτίδα για να διαπιστώνουν την τήρηση των μικροβιολογικών προδιαγραφών που ορίζονται για το προϊόν στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, και την απουσία φυσικοχημικών καταλοίπων, - να καταγράφουν και να φυλάσσουν τα αποτελέσματα των διαφόρων ελέγχων και δοκιμασιών επί δύο τουλάχιστον έτη προκειμένου να τα θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων αρχών, - να εφαρμόζουν ένα σύστημα που να επιτρέπει να αναγνωρίζεται η ημερομηνία παρασκευής κάθε αποστελλόμενης παρτίδας. 2. ιΟταν τα αποτελέσματα μιας δειγματοληπτικής δοκιμασίας που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 9 δεν είναι σύμφωνα προς το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο υπεύθυνος της λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας υποχρεούται: - να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, - να αναζητεί τα αίτια των παραλείψεων αυτών, - να εξασφαλίζει ότι τα μολυσμένα υλικά ή τα υλικά για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί, δεν εγκαταλείπουν την μονάδα πριν υποβληθούν σε νέα μεταποίηση υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και γίνει νέα επίσημη δειγματοληψία, προκειμένου να διενεργηθούν οι μικροβιολογικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ 7 εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να μεταποιηθούν εκ νέου, τα υλικά αυτά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 10 1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικά επιθεωρήσεις και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις συγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για να διαπιστώσουν: - αν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και ιδίως οι διατάξεις του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, - τη μικροβιολογική κατάσταση των προϊόντων μετά την επεξεργασία 7 οι μικροβιολογικοί έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως ανίχνευση σαλμονελών και εντεροβακτηριοειδών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Οι αναλύσεις και οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με επιστημονικά αναγνωρισμένες μεθόδους, ιδίως δε εκείνες που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία ή, ελλείψει αυτής, στα αναγνωρισμένα πρότυπα. 2. Εάν κατά τις επιθεωρήσεις της αρμόδιας αρχής διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Ειδικότερα, αν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τις μικροβιολογικές προδιαγραφές και οι τύποι μικροβιολογικών ελέγχων δεν τηρούνται ο παρασκευαστής οφείλει: - να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση του δείγματος και την παρτίδα από την οποία προέχεται, - να μεταποιεί ή να μεταποιεί εκ νέου τη μολυσμένη παρτίδα υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής, - να αυξάνει τη συχνότητα των δειγματοληψιών και των ελέγχων της παραγωγής, - να ερευνά τα στοιχεία τα σχετικά με τις πρώτες ύλες που αντιστοιχούν στο δείγμα του τελικού προϊόντος, - να προβαίνει στην δέουσα απολύμανση και καθαρισμό της μονάδας. 3. Εάν απαιτείται, η Επιτροπή ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου με τη διαδικασία του άρθρου 19. Άρθρο 11 Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταποίησης των ζωικών αποβλήτων στην επικράτειά του και δίνει σε κάθε μονάδα έναν επίσημο αριθμό, με τον οποίο διακρίνονται οι μεταποιητικές μονάδες υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, οι μονάδες παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα και οι μονάδες παρασκευής φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων από ζωικά απόβλητα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον καταλογο αυτό και τις μεταβολές του στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Άρθρο 12 1. Οι πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, εφόσον είναι απαραίτητο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Μπορούν ιδίως να ελέγχουν αν οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται όντως στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πραγματογνώμονες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι γενικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19. 2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων της παραγράφου 1, και ιδίως απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που προέρχονται από μεταποιητική μονάδα η οποία δεν συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν λάβει τα μέτρα αυτά, ή εάν τα ληφθέντα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, εφαρμόζεται το άρθρο 8 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1). Άρθρο 13 1. Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ εφαρμόζεται ιδίως όσον αφορά τη διοργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούνται από το κράτος μέλος προορισμού, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. 2. Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο τέλος του παράρτηματος Α προστίθενται τα ακόλουθα: «Οδηγία αριθ. 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, την διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ 7 ΕΕ αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51» β) στο παράρτημα Β διαγράφεται η πρώτη περίπτωση. Άρθρο 14 Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 18, τους όρους της υγιεινής παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα από ζωικά απόβλητα. Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 18, τα κριτήρια για τις δειγματοληψίες και τους μικροβιολογικούς ελέγχους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 19, τις λεπτομέρειες διεξαγωγής και τη συχνότητα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1. 2. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή ορίζει τις μεθόδους αναφοράς για τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Άρθρο 16 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως, ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, οι διατάξεις οι σχετικές με τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ σημείο 6 στοιχεία α) και γ), τροποποιούνται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής. Άρθρο 17 ιΕως ότου τεθούν σε εφαρμογή κοινοτικοί κανόνες για την εισαγωγή, από τρίτες χώρες, ζωικών αποβλήτων και τροφών για κατοικίδια ζώα που παρασκευάζονται από τα απόβλητα αυτά, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές αυτές προϋποθέσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες της παρούσας οδηγίας με εξαίρεση εκείνων που αφορούν τους όρους έγκρισης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δέχονται τα υλικά χαμηλού κινδύνου ή τα υλικά υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) έως θ) τα οποία έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε επεξεργασία μόνον αν η τρίτη χώρα είναι σε θέση να παράσχει τις εγγυήσεις ότι τα υλικά αυτά υποβλήθηκαν σε ικανοποιητική επεξεργασία και ότι τηρούνται οι μικροβιολογικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Απαγορεύεται η εισαγωγή υλικών υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με ελέγχους κατά την εισαγωγή, την τήρηση αυτών των στοιχειωδών απαιτήσεων. Άρθρο 18 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (2), η οποία στο εξής καλείται «επιτροπή», συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μέτα από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας δύο ημερών. Αποφασίζει με πλειοψηφία 54 ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα προβλεπόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 5. Εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την υποβολή του θέματος στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφανθεί με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 19 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συγκαλείται χωρίς καθυστέρηση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Κατά την ψηφοφορία στο πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με πλειοψηφία 54 ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 5. Εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν μετά την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του θέματος στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφανθεί με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 20 Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τους υγειονομικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή ζωοτροφών που περιέχουν συστατικά ζωικών και φυτικών προϊόντων, καθώς και τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή ζωοτροφών που περιέχουν μόνον ουσίες φυτικής προέλευσης. Άρθρο 21 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991. 2. Ωστόσο, όσον αφορά τα Lδnder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen και Thόringen η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει πρόσθετη προθεσμία ενός έτους για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1992, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα υποβάλει στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, έκθεση σχετικά με τη διάθεση των ζωικών αποβλήτων στα προαναφερόμενα Lδnder. Η Επιτροπή, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, αποφασίζει τυχόν μεταγένεστερα μεταβατικά μέτρα για ορισμένες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα προαναφερόμενα Lδnder. 3. ιΟταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 22 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος V. SACCOMANDI (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 76. (2) ΕΕ αριθ. C 260 της 15. 10. 1990, σ. 161. (3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 4. (4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. (1) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και μεταφέρονται στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μονάδες επεξεργασίας υψηλού ή χαμηλού κινδύνου μέσα σε κατάλληλους περιέκτες ή οχήματα, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. Οι περιέκτες ή τα οχήματα πρέπει να σκεπάζονται καταλλήλως. 2. Τα οχήματα, τα καλύμματα και οι περιέκτες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 3. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο των μεταφορών υλικών υψηλού κινδύνου, είτε απαιτώντας την τήρηση μητρώων ή εγγράφων που να συνοδεύουν τα υλικά αυτά κατά τη μεταφορά στον τόπο καταστροφής τους είτε, σε περίπτωση ανάγκης, σφραγίζοντας τα υλικά. 4. ιΟταν ορισμένα προϊόντα κρέατος, γάλακτος ή ιχθύων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προέρχονται από ζώα ή ψάρια των οποίων η σάρκα ή το γάλα έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση μεταφέρονται απευθείας χύμα σε μονάδα μεταποίησης, οι πληροφορίες που αφορούν την προέλευση, την ονομασία και τη φύση των ζωικών αποβλήτων καθώς και η φράση «ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση» πρέπει να αναγράφονται σε ετικέτα επιτιθέμενη στον περιέκτη, στα χαρτοκιβώτια ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, με γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 cm. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ιΟροι εγκρίσεως των μονάδων μεταποίησης ζωικών αποβλήτων 1. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους: α) οι χώροι της μεταποιητικής μονάδας πρέπει να διαχωρίζονται κατάλληλα από δημόσιες οδούς και άλλους χώρους, όπως τα σφαγεία. Οι χώροι επεξεργασίας υλικού υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τα σφαγεία, εκτός εάν ευρίσκονται σε τελείως χωριστό τμήμα του κτιρίου 7 απαγορεύεται η είσοδος στη μονάδα ατόμων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων 7 β) η μονάδα πρέπει να διαθέτει ένα «καθαρό» και ένα «μη καθαρό» τμήμα, κατάλληλα διαχωρισμένα. Το μη καθαρό τμήμα πρέπει να διαθέτει καλυμμένο χώρο για την παραλαβή των ζωικών αποβλήτων και να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Το δάπεδο πρέπει να διευκολύνει την εκροή των υγρών. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα αποχωρητήρια, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό. Στο μη καθαρό τμήμα πρέπει να υπάρχουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αφαίρεση του δέρματος ή των τριχών των ζώων, καθώς και αποθήκη για τα δέρματα 7 γ) η μονάδα πρέπει να έχει δυνατότητα επαρκούς παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ 7 δ) το μη καθαρό τμήμα πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να διαθέτει εξοπλισμό για τη μείωση του όγκου των ζωικών αποβλήτων, καθώς και για τη φόρτωση των αλεσμένων ζωικών αποβλήτων στο μηχάνημα μεταποίησης 7 ε) πρέπει να υπάρχει κλειστή εγκατάσταση μεταποίησης στην οποία τα ζωικά απόβλητα μεταποιούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ. ιΟταν απαιτείται θερμική επεξεργασία, η εγκατάσταση αυτή πρέπει να διαθέτει: - εξοπλισμό μέτρησης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και, εφόσον είναι αναγκαίο, της πίεσης στα κρίσιμα σημεία, - μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, - κατάλληλο σύστημα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η ανεπαρκής θέρμανση 7 στ) για να αποφεύγεται αποιαδήποτε νέα μόλυνση του τελικού μεταποιημένου προϊόντος από πρώτες ύλες που εισέρχονται στο μηχάνημα μεταποίησης, οι εγκαταστάσεις των τμημάτων που προορίζονται για την περαιτέρω μεταποίηση του υλικού που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και για την αποθήκευση του μεταποιημένου τελικού προϊόντος πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες από το τμήμα εκφόρτωσης και μεταποίησης του εισερχόμενου ακατέργαστου υλικού. 2. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή εμπορευματοκιβωτίων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά απόβλητα και των οχημάτων - εκτός των πλοίων - που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους. 3. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν, αμέσως πριν από την αναχώρηση, την απολύμανση των τροχών των οχημάτων που μεταφέρουν υλικό υψηλού κινδύνου ή εξέρχονται από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας. 4. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποχέτευσης των ακάθαρτων υδάτων το οποίο να πληροί τις υγειονομικές προδιαγραφές. 5. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών εργαστηρίου κατάλληλα εξοπλισμένου για την πραγματοποίηση των βασικών αναλύσεων και ιδίως για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγειονομικές απιτήσεις σε μονάδες μεταποίησης ζωικών αποβλήτων 1. Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να μεταποιούνται το ταχύτερο μετά την άφιξή τους. Πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα έως ότου μεταποιηθούν. 2. Οι περιέκτες, τα εμπορευματοκιβώτια και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων πρέπει να καθαρίζονται, να πλένονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 3. Τα άτομα που εργάζονται στο μη καθαρό τμήμα δεν πρέπει να εισέρχονται στο καθαρό τμήμα αν δεν έχουν αλλάξει ρούχα εργασίας και υποδήματα ή αν δεν έχουν απολυμάνει τα υποδήματά τους. Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται από το μη καθαρό στο καθαρό τμήμα. 4. Τα ακάθαρτα ύδατα από το «μη καθαρό» τμήμα πρέπει να απολυμαίνονται ώστε να καταστρέφονται οι παθογόνοι οργανισμοί. 5. Πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων. 6. Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να μεταποιούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία πυρήνος τουλάχιστον 133γ C επί 20 λεπτά και υπό πίεση 3 bar. Το μέγεθος σωματιδίου των ακατέργαστων υλικών πριν από την επεξεργασία πρέπει να έχει περιοριστεί στα 50 mm με τη βοήθεια θραυστήρος ή αλεστικής μηχανής 7 β) πρέπει να προβλέπονται θερμογράφοι στα ευαίσθητα σημεία της θερμικής διαδικασίας προκειμένου να ελέγχουν τη θερμική επεξεργασία 7 γ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα συστήματα θερμικής επεξεργασίας με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19, ως παρέχοντα ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά τη μικροβιολογική ασφάλεια. Τα εναλλακτικά αυτά συστήματα θερμικής επεξεργασίας μπορούν να εγκριθούν μόνον εφόσον έχει γίνει καθημερινή δειγματοληψία του τελικού προϊόντος, επί διάστημα ενός μηνός, ώστε να επαληθευτεί η τήρηση των μικροβιολογικών προδιαγραφών του κεφαλαίου ΙΙΙ σημεία 1 και 2. Μετά απ' αυτό, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται τακτική δειγματοληψία του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 10 παράγραφος 1. 7. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σωστά και ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται τακτικά. 8. Ο χειρισμός και η αποθήκευση των τελικών προϊόντων στη μεταποιητική μονάδα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται νέα μόλυνσή τους. 9. Τα δέρματα πρέπει να αλατίζονται με χλωριούχο νάτριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Απαιτήσεις όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα 1. Στην περίπτωση υλικού υψηλού κινδύνου, τα δείγματα τελικών προϊόντων, που λαμβάνονται αμέσως μετά το τέλος της θερμικής επεξεργασίας, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από θερμοανθεκτικά σπόρια παθογόνων βακτηρίων (απουσία clostridium perfringens σε 1 g προϊόντος). 2. Τα δείγματα των τελικών προϊόντων που προέρχονται από υλικό χαμηλού και υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνονται κατά την αποθήκευση στη μεταποιητική μονάδα ή κατά την έξοδο από αυτήν ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Σαλμονέλλες: απουσία σε 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, Εντεροβακτηριοειδή: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 Χ 10² σε 1 g, όπου: n = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα, μ = κατώτατη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων 7 το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλες τις μονάδες που συνιστούν το δείγμα δεν υπερβαίναι το m, Μ = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων 7 το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε μία ή περισσότερες μονάδες που συνιστούν το δείγμα είναι ίσος ή ανώτερος από M, c = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα στον οποίον ο αριθμός βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και M 7 το δείγμα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθμός βακτηρίων των άλλων μονάδων που συνιστούν το δείγμα είναι ίσος ή κατώτερος από m.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία