ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0027

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δέκατη Οδηγία 91/27/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1990 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΔΕΚΑΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 1990 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ( 91/27/ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/506/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτη και τέταρτη περίπτωση, Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ καθορίζει τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα - ότι στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας περιλαμβάνεται κατάλογος των σχετικών επιβλαβών οργανισμών - ότι στο παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται επίσης ένας κατάλογος των φυτών και φυτικών προϊόντων η εισαγωγή των οποίων πρέπει να απαγορευθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις - ότι η οδηγία αυτή καθορίζει επίσης ορισμένες ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να υπάρχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις όσον αφορά την απουσία των προαναφερομένων επιβλαβών οργανισμών - ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να διασαφηνιστεί όσον αφορά τα διαγενετικά ( intergeneric ) υβρίδια που προκύπτουν από διασταυρώσεις μεταξύ των γενών Citrus L, Fortunella Swingle και Poncirus Raf - ότι πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ - ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το προσαρτώμενο παράρτημα . Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 1991 . Στις διατάξεις αυτές γίνεται σαφής αναφορά στην παρούσα οδηγία . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές διοικητικές διατάξεις που εγκρίνονται σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας . Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1990 . Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ αριθ . L 26 της 31 . 1 . 1977, σ . 20 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 282 της 13 . 10 . 1990, σ . 67 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 . Στο παράρτημα Ι μέρος Β στοιχείο δ ), η αριστερή στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Ιοί φυτών Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. aη υβριδίων τους '.. 2 . Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α στοιχείο α ) σημείο 7α, δεξιά στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους και φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Americanum P . Mill, Strelitziaceae, με ρίζες ή με συνδεδεμένο ή συνοδεύον θρεπτικό μέσο '. 3 . Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β στοιχείο α ) σημείο 01, η μεσαία στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά '. 4 . Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β στοιχείο α ) σημείο 10α, η μεσαία στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους Malus Mill και Pyrus L . που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά '. 5 . Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β στοιχείο α ) σημείο 12, η μεσαία στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά '. 6 . Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β στοιχείο γ ) σημείο 2 και στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β στοιχείο γ ) σημείο 4 η μεσαία στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους '. 7 . Στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 11, η αριστερή στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους εκτός των φρούτων, σπόρων προς σπορά και μέρη φυτών που χρησιμοποιούνται για διακόσμηση '. 8 . Στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, η αριστερή στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά εσπεριδοειδών Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους '. 9 . Στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 15α, η αριστερή στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Ral, aη τα υβρίδιά τους και φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americana P . Mill ., Strelitziaceae, με ρίζες ή με συνδεδεμένο ή συνοδεύον θρεπτικό μέσο, καταγωγής ή προέλευσης τρίτων χωρών '. 10 . Στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 8 η αριστερή στήλη τροποποιείται ως εξής : 'Φυτά των Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., aη τα υβρίδιά τους εκτός των φρούτων και των σπόρων προς σπορά '.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία