ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0067

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (91/67/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν μέρος του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης 7 ότι η εκτροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας και η διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αποτελούν πηγή εισοδήματος για τα πρόσωπα που εργάζονται στον τομέα της αλιείας 7 ότι, για να εξασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού και για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, επιβάλλεται να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τον τομέα αυτό 7 ότι, στα πλαίσια αυτά, επιβάλλεται συνεισφορά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ενώ συγχρόνως θα αποφεύγεται η διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών 7 ότι η υγειονομική κατάσταση των ζώων υδατοκαλλιέργειας δεν είναι ομογενής στο έδαφος της Κοινότητας 7 ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην έννοια της ζώνης για τα επιμέρους τμήματα του εδάφους της Κοινότητας 7 ότι ενδείκνυται να καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη χορήγηση, τη διατήρηση, την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης τέτοιων ζωνών 7 ότι πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά και στην έννοια της εκμετάλλευσης η οποία απολαύει ενός ιδιαίτερου ζωοϋγειονομικού καθεστώτος 7 ότι ενδείκνυται να καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη χορήγηση, τη διατήρηση, την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης τέτοιων εκμεταλλεύσεων 7 ότι είναι ανάγκη να οριστούν οι κοινοτικές απαιτήσεις που ισχύουν κατά την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας προελεύσεως τρίτων χωρών 7 ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα διασφαλίσεως 7 ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινοτικής επιθεώρησης για να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 7 ότι πρέπει να γίνουν επιστημονικές μελέτες προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρωθούν μελλοντικά οι κανόνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία 7 ότι συντρέχει λόγος να προβλεφθεί διαδικασία για την καθιέρωση στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων για τη διατήρηση των ειδών. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 1. Ζώα υδατοκαλλιέργειας: τα προερχόμενα από εκμετάλλευση ζωντανά ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι αγρίας προελεύσεως και προορίζονται για εκμετάλλευση. 2. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας: τα προερχόμενα από ζώα υδατοκαλλιέργειας προϊόντα, τα οποία προορίζονται είτε για την εκτροφή, όπως τα αυγά και οι γαμέτες, είτε για την ανθρώπινη κατανάλωση. 3. Ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια: όλα τα ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια, οποιοδήποτε και αν είναι το στάδιο αναπτύξεώς τους. 4. Εκμετάλλευση: μονάδα ή, εν γένει, κάθε γεωγραφικά οριοθετημένη εγκατάσταση, εντός της οποίας εκτρέφονται ή κρατούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά. 5. Εγκεκριμένη εκμετάλλευση: εκμετάλλευση που ανταποκρίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στις διατάξεις του παραρτήματος Γ τίτλοι Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και εγκρίνεται ως τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 6. 6. Εγκεκριμένη ζώνη: ζώνη που ανταποκρίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στις διατάξεις του παραρτήματος Β τίτλοι Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και εγκρίνεται ως τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 5. 7. Εγκεκριμένο εργαστήριο: εργαστήριο το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους και στο οποίο ανατίθεται από την αρμόδια αρχή να πραγματοποιεί, υπ' ευθύνη της, τις διαγνωστικές δοκιμές που ορίζονται από την παρούσα οδηγία. 8. Επίσημη υπηρεσία: η κτηνιατρική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ισοδύναμου επιπέδου που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας και είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 9. Επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου: επίσκεψη που πραγματοποιείται από την ή τις επίσημες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου μιας εκμετάλλευσης ή μιας ζώνης. 10. Διάθεση στην αγορά: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση, η παράδοση, η μεταβίβαση ή οιοσδήποτε άλλος τρόπος διάθεσης στην αγορά εντός της Κοινότητας, εξαιρουμένης της λιανικής πωλήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της Κοινότητας Άρθρο 3 1. Η διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας υπόκειται στις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις: α) δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθενείας την ημέρα της φόρτωσης 7 β) δεν πρέπει να προορίζονται για καταστροφή ή για θανάτωση στα πλαίσια σχεδίου εξαλείψεως μιας ασθενείας που αναφέρεται στο παράρτημα Α 7 γ) δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης για λόγους υγειονομικού ελέγχου και δεν πρέπει να έχουν έλθει σε επαφή με ζώα τέτοιων εκμεταλλεύσεων. 2. Για να διατίθενται στην αγορά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για την αναπαραγωγή (αυγά και γαμέτες) πρέπει να προέρχονται από ζώα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 3. Για να διατίθενται στην αγορά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση πρέπει να προέρχονται από ζώα που ανταποκρίνονται στην απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο α). Άρθρο 4 Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να μεταφέρονται, το συντομότερο δυνατόν, στον τόπο προορισμού, με μεταφορικά μέσα τα οποία έχουν προηγουμένως καθαρισθεί και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, έχουν απολυμανθεί με απολυμαντικό που επιτρέπεται επίσημα στο κράτος μέλος αποστολής. Εάν χρησιμοποιείται νερό για τη χερσαία μεταφορά, τα οχήματα πρέπει να διευθετούνται κατά τρόπον ώστε το νερό να μη μπορεί να χυθεί ή να πέσει έξω από το όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία του υγειονομικού καθεστώτος των ζώων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με την ανανέωση του νερού. Η ανανέωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε τόπους οι οποίοι πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα Δ. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπή κατάλογο αυτών των τόπων καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή του. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 5 1. Για να αποκτήσουν, όσον αφορά μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή: - όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά σχετικά με τους όρους που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Β τίτλοι Ι.Β, ΙΙ.Β ή ΙΙΙ.Β. - τις εθνικές διατάξεις που εγγυώνται την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Β τίτλοι Ι.Γ, ΙΙ.Γ ή ΙΙΙ.Γ. 2. Η Επιτροπή εξετάζει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να επανεγκρίνει ζώνες, με τη διαδικασία του άρθρου 26. Εάν η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση μιας ζώνης σύμφωνα με το παράρτημα Β τίτλοι Ι.Δ.5, ΙΙ.Δ ή ΙΙΙ.Δ.5, η Επιτροπή καταργεί την απόφαση έγκρισης. 3. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων ζωνών και τροποποιεί τον κατάλογο αυτό για να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι νέες εγκρίσεις όσο και οι αφαιρέσεις εγκρίσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί τον εν λόγω κατάλογο και τις τροποποιήσεις του στα κράτη μέλη. Άρθρο 6 1. Για να αποκτήσουν, όσον αφορά μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή: - όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά σχετικά με τους όρους που ορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Α, ΙΙ.Α ή ΙΙΙ.Α, - τις εθνικές διατάξεις που εγγυώνται την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Β, ΙΙ.Β ή ΙΙΙ.Β. 2. Μετά την παραλαβή του φακέλου σχετικά με την αίτηση έγκρισης ή επανέγκρισης μιας εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία ενός μηνός για την εξέταση του φακέλου αυτού. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Εάν η εξέταση αυτή οδηγήσει σε ευνοϊκά συμπεράσματα, τότε τα συμπεράσματα αυτά διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία δύο εβδομάδων για να γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή εάν οι παρατηρήσεις των κρατών μελών δεν είναι αντίθετες προς τα συμπεράσματα της Επιτροπής, η Επιτροπή εγκρίνει ή επανεγκρίνει την εκμετάλλευση. Εάν παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συμπερασμάτων της Επιτροπής και των παρατηρήσεων των κρατών μελών, ή εάν, μετά την εξέταση του φακέλου, η Επιτροπή κρίνει ότι η έγκριση ή επανέγκριση δεν πρέπει να χορηγηθεί, τότε η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να φέρει το ζήτημα ενώπιον της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής και να λάβει τη γνώμη της. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση ή επανέγκριση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26. Εάν η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση μιας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Γ, ΙΙ.Γ ή ΙΙΙ.Γ, η Επιτροπή καταργεί την απόφαση έγκρισης. 3. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων και τροποποιεί τον κατάλογο αυτό ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι νέες εγκρίσεις όσο και οι αφαιρέσεις εγκρίσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί τον εν λόγω κατάλογο και τις τροποποιήσεις του στα κράτη μέλη. Άρθρο 7 1. Η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ, καθώς και των αυγών ή των γαμετών τους, υπόκεινται στις κάτωθι συμπληρωματικές εγγυήσεις: α) εάν πρόκειται να εισέλθουν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 1 ή 2, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση. Αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 28, θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 26 συμπληρωματικές εγγυήσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται για την εισαγωγή σε εγκεκριμένη ζώνη ψαριών προερχομένων από εγκεκριμένη εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη. Αναμένοντας την απόφαση αυτή, εφαρμόζονται οι εθνικές ρυθμίσεις στα πλαίσια τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης 7 β) εάν πρόκειται να εισέλθουν σε εκμετάλλευση η οποία, αν και ευρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τους όρους του παραρτήματος Γ τίτλος Ι, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 1 ή 2, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή από εκμετάλλευση που έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς με την εκμετάλλευση προορισμού, αντιστοίχως. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 26, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει ή να καταργεί τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση των ζώων που επικρατεί στην Κοινότητα, ιδίως κατόπιν των δράσεων που αναλαμβάνονται για την εξάλειψη της ασθενείας που αναφέρεται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος Ι. Άρθρο 8 1. Η διάθεση στην αγορά ζωντανών μαλακίων που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ, υπόκειται στις κάτωθι συμπληρωματικές εγγυήσεις: α) εάν προορίζονται να εισαχθούν στο νερό, σε παράκτια εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφαλαιο 3 ή 4, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης παράκτιας ζώνης, αντιστοίχως 7 β) εάν προορίζονται να εισαχθούν στο νερό σε εκμετάλλευση η οποία, αν και ευρίσκεται σε μη εγκεκριμένη παράκτια ζώνη, πληροί τους όρους του παραρτήματος Γ τίτλος ΙΙΙ, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 3 ή 4, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εκμετάλλευση που έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς με την εκμετάλλευση προορισμού, αντιστοίχως. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 26 η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει ή να καταργεί τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση των ζώων που επικρατεί στην Κοινότητα. Άρθρο 9 Η διάθεση στην αγορά για την ανθρώπινη κατανάλωση ζώων ή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας καταγωγής μη εγκεκριμένης ζώνης εντός εγκεκριμένης ζώνης υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Τα ψάρια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, πρέπει να θανατώνονται και να εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους. Ωστόσο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 28, η υποχρέωση αφαίρεσης των σπλάχνων δεν απαιτείται εάν τα ψάρια προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνης. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή με τη διαδικασία του άρθρου 26. Αναμένοντας την απόφαση αυτή, εφαρμόζονται οι εθνικές ρυθμίσεις στα πλαίσια τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης. 2. Τα ζωντανά μαλάκια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, πρέπει να παραδίδονται είτε στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση είτε στη βιομηχανία συντηρήσεως, με απαγόρευση επανεισαγωγής τους στο νερό, εκτός εάν: - προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση εντός παράκτιας μη εγκεκριμένης ζώνης, - βυθιστούν προσωρινά σε δεξαμενές αποθήκευσης ή κέντρα καθαρισμού που έχουν ειδικά διευθετηθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τον σκοπό αυτό και που διαθέτουν ιδίως συγκεκριμένο σύστημα κατεργασίας και απολύμανσης των καταλοίπων υδάτων. Οι προϋποθέσεις της έγκρισης αυτής καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26. 3. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26, τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 1. Εάν ένα κράτος μέλος καταρτίσει ή έχει καταρτίσει πρόγραμμα που του επιτρέπει να κινήσει, εν συνεχεία, τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1, υποβάλλει στην Επιτροπή το πρόγραμμά του, διευκρινίζοντας ιδίως: - τη γεωγραφική ζώνη ή την ή τις εκμεταλλεύσεις περί των οποίων πρόκειται, - τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις επίσημες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή του προγράμματος, - τις διαδικασίες που ακολουθούν τα εγκεκριμένα εργαστήρια, τον αριθμό τους και την κατάστασή τους, - τη σοβαρότητα της ή των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, - τα μέτρα καταπολέμησης, σε περίπτωση διαπιστώσεως μιας από αυτές τις ασθένειες. 2. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που της υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Μετά τη θέσπιση των προγραμμάτων, η εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις ζώνες ή εκμεταλλεύσεις τις οποίες αφορούν τα προγράμματα υπόκειται στους κανόνες των άρθρων 7 και 8. 3. Τα προγράμματα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία, μπορούν να εγκρίνονται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προηγουμένως εγκριθέντων προγραμμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται από τους κανόνες της παραγράφου 2. Άρθρο 11 1. Τα έγγραφα μεταφοράς που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 πρέπει να εκδίδονται από την επίσημη υπηρεσία του τόπου καταγωγής εντός των 48 ωρών που προηγούνται της φόρτωσης, στην ή τις επίσημες γλώσσες του τόπου προορισμού. Πρέπει να αποτελούνται από ένα μόνο φύλλο και να αφορούν ένα μόνο παραλήπτη. Η διάρκεια ισχύος τους είναι δέκα ημέρες. 2. Κάθε αποστολή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς για να καθίσταται δυνατή η εξεύρεση της εκμετάλλευσης καταγωγής και να ελέγχεται η συμφωνία της φύσεως των ζώων ή προϊόντων αυτών με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο έγγραφο μεταφοράς που τα συνοδεύει. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναγράφονται απευθείας στον περιέκτη ή σε ετικέτα ή στο έγγραφο μεταφοράς. Άρθρο 12 1. Εάν ένα κράτος μέλος καταρτίζει ή έχει καταρτίσει προαιρετικό ή υποχρεωτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, υποβάλλει το πρόγραμμά του στην Επιτροπή, διευκρινίζοντας ιδίως: - την κατάσταση σχετικά με την ασθένεια στο κράτος μέλος, - τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ασθένειας και το όφελος του προγράμματος, σε σχέση με το κόστος του, - τη γεωγραφική ζώνη εντός της οποίας θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, - τα καθεστώτα εκμετάλλευσης που πρέπει να δημιουργηθούν και τα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι εκμεταλλεύσεις σε κάθε κατηγορία καθώς και τις διαδικασίες δοκιμών, - τους κανόνες που επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων κατώτερης υγειονομικής κατηγορίας, - τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν εάν, για οποιονδήποτε λόγο, απωλεσθεί το καθεστώς της εκμετάλλευσης, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος. 2. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Τα προγράμματα αυτά είναι δυνατόν να εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορούν να απαιτηθούν για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις ζώνες ή εκμεταλλεύσεις που ελέγχονται επισήμως. 3. Τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία, μπορούν να εγκρίνονται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προηγουμένως εγκριθέντων προγραμμάτων και των εγγυήσεων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Άρθρο 13 1. Το κράτος μέλος που θεωρεί ότι είναι πλήρως ή εν μέρει απαλλαγμένο από μία από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, υποβάλλει στην Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά, διευκρινίζοντας ιδίως: - τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στο έδαφός του, - τα αποτελέσματα των δοκιμών επιτήρησης που στηρίζονται σε ορρολογική, ιολογική, μικροβιολογική ή παθολογική έρευνα, καθώς και το γεγονός ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές, - τη διάρκεια της πραγματοποιούμενης επιτήρησης, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κοινοποιεί το κράτος μέλος. Οι γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορούν να απαιτηθούν για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε ορισμένες ζώνες ή εκμεταλλεύσεις καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με την ασθένεια. Υπό το φως των πληροφοριών που κοινοποιούνται, οι εγγυήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 27. Άρθρο 14 1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, που καθορίζονται με τη διαδικασία των άρθρων 12 και 13, η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων εκτροφής, που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ ή ανήκουν στα είδη αυτά και μπορούν να μεταφέρουν μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στη στήλη 1 των καταλόγων Ι και ΙΙ, χωρίς ωστόσο να είναι ευαίσθητα σε αυτές, καθώς και των αυγών και των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: α) έαν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει να συνοδεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 11, από έγγραφο μεταφοράς το οποίο είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26, και το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνης ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη εφόσον αυτή δεν περιέχει ψάρια, μαλάκια ή μαλακόστρακα που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ και δεν βρίσκεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών 7 Ωστόσο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 28, τα κράτη μέλη μπορούν με τη διαδικασία του άρθρου 26 να ζητήσουν παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, ιδίως προκειμένου να απαγορεύσουν την εισαγωγή σε εγκεκριμένη ζώνη ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία κατάγονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνης ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται εντός μη εγκεκριμένης ζώνης εφόσον αυτή δεν περιέχει ψάρια, μαλάκια ή μαλακόστρακα που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ και δεν βρίσκεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. Με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται οι όροι και τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ενιαίας τήρησης της διάταξης αυτής. Αναμένοντας τις αποφάσεις αυτές, εφαρμόζονται οι εθνικές ρυθμίσεις στα πλαίσια τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης 7 β) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς το οποίο είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26, και το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη, από εκμετάλλευση με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφόσον αυτή δεν περιέχει ψάρια, μαλάκια ή μαλακόστρακα που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ και δεν βρίσκεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. 2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία των άρθρων 12 και 13, η διάθεση στην αγορά άγριων ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων, των αυγών και των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: α) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 11 να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς το οποίο είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς 7 β) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε μια εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 11 να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς το οποίο είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη. Άρθρο 15 Τα σχέδια δειγματοληψίας και οι διαγνωστικές μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τη βεβαίωση της παρουσίας των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Τα σχέδια δειγματοληψίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία, στο υδάτινο περιβάλλον, αγρίων ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων. Άρθρο 16 1. Οι κανόνες που προβλέπονται από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), όσον αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση, και από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), όσον αφορά τα ζώα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά, εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος προορισμού καθώς και τα μέτρα διασφαλίσεως που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) Στο παράρτημα Α, προστίθεται η εξής περίπτωση: «- Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1).» «- προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση.» 3. Στο παράρτημα Α σημείο Ι της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, προστίθεται η εξής αναφορά: «Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1).» Άρθρο 17 1. Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το κράτος μέλος, στο έδαφος που οποίου πραγματοποιείται έλεγχος, προσφέρει κάθε βοήθεια που είναι απαραίτητη στους εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση της αποστολής τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για το αποτέλεσμα των πραγματοποιούμενων ελέγχων. 2. Οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κανόνες που εφαρμόζονται στις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών Άρθρο 18 Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 19, 20 και 21. Άρθρο 19 1. Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες ή από μέρη των τρίτων χωρών που αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρο 26. Ο κατάλογος αυτός δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 2. Για να αποφασισθεί εάν μια τρίτη χώρα ή μέρος τρίτης χώρας μπορεί να περιληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) αφενός, η υγειονομική κατάσταση των ζώων υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά κυρίως τις εξωτικές ασθένειες των ζώων υδατοκαλλιέργειας και, αφετέρου, η υγειονομική κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας, η οποία είναι δυνατόν να θίξει την υγεία των ζώων των κρατών μελών 7 β) η κανονικότητα και η ταχύτητα διαβίβασης των πληροφοριών από τη χώρα, όσον αφορά την παρουσία στο έδαφός της λοιμωδών ή μεταδοτικών ασθενειών των ζώων υδατοκαλλιέργειας, και ιδίως των ασθενειών του καταλόγου Β του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών 7 γ) οι ρυθμίσεις της χώρας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων υδατοκαλλιέργειας 7 δ) η διάρθρωση και οι εξουσίες των επισήμων υπηρεσιών της χώρας αυτής 7 ε) η οργάνωση και η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των λοιμωδών ή μεταδοτικών ασθενειών των ζώων υδατοκαλλιέργειας 7 στ) οι εγγυήσεις που παρέχει η χώρα αυτή όσον αφορά τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 3. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και όλες οι τροποποιήσεις του, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 20 1. ιΟσον αφορά κάθε τρίτη χώρα, τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. 2. Ανάλογα με την υγειονομική κατάταση των ζώων στη σχετικά τρίτη χώρα, οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως: - περιορισμό της εισαγωγής για μέρος της τρίτης χώρας, - περιορισμό για ορισμένα είδη, οποιοδήποτε και αν είναι το στάδιο αναπτύξεώς τους, - συνιστώμενη επεξεργασία των προϊόντων, όπως απολύμανση αυγών, - συνιστώμενη χρήση για την οποία προορίζονται αυτά τα ζώα ή προϊόντα, - τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται μετά την εισαγωγή, όπως η απομόνωση ή η απολύμανση των αυγών. Άρθρο 21 1. Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την επίσημη υπηρεσία της τρίτης χώρας εξαγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: α) να εκδίδεται την ημέρα φόρτωσης της αποστολής με σκοπό την εξαγωγή προς το κράτος μέλος προορισμού 7 β) να συνοδεύει το φορτίο στο πρωτότυπο 7 γ) να πιστοποιεί ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και ορισμένα προϊόντα αλιείας ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και στους όρους που καθορίζονται κατ' εφαρμογήν της για την εισαγωγή από την τρίτη χώρα 7 δ) να έχει προθεσμία ισχύος δέκα ημέρες 7 ε) να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο 7 στ) να προορίζεται για ένα μόνο παραλήπτη. 2. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Άρθρο 22 Για να ελεγχθεί εάν πράγματι εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20, πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και από την Επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των ελέγχων, ορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως των κρατών μελών. Οι έλεγχοι διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα. Η συχνότητα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Άρθρο 23 1. Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τις επιθεωρήσεις προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι εκείνοι που καθορίζονται από την οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (1). 2. Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τις επιθεωρήσεις ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι εκείνοι που καθορίζονται από το άρθρο 7 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Άρθρο 24 Εάν σε τρίτη χώρα εμφανισθεί ή εξαπλωθεί λοιμώδης ή μεταδοτική ασθένεια των ζώων υδατοκαλλιέργειας ικανή να θίξει την υγειονομική κατάσταση των ζώων ενός κράτους μέλους, ή εάν οποιοσδήποτε άλλος λόγος υγειονομικού ελέγχου το δικαιολογεί, εφαρμόζονται οι κανόνες, οι διαδικασίες και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τελικές διατάξεις Άρθρο 25 Τα παραρτήματα Δ και Ε μπορούν να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 26. (;) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. Τα παραρτήματα Α, Β και Γ τροποποιούνται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ιδίως για να προσαρμόζονται στην πρόοδο της τεχνολογίας. Άρθρο 26 1. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, που έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (1), καλούμενη εφεξής «επιτροπή», συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 2. α) Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία. Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. β) ιΟταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής θέματος στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών. Άρθρο 27 1. Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 2. α) Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία δύο ημερών. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία. Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. β) ιΟταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 28 Πριν από την 1η Ιουλίου 1992, όσον αφορά τον κατάλογο των ασθενειών που προβλέπονται στο παράρτημα Α, και πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, όσον αφορά το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων εντός μη εγκεκριμένης ζώνης, το Συμβούλιο, με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πείρα που έχει αποκτηθεί, η οποία καταρτίζεται αφού ληφθεί η γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής και συνοδεύεται από ενδεχόμενες προτάσεις για τις οποίες το Συμβούλιο θα αποφανθεί με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει στην επανεξέταση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε των διατάξεων των σχετικών με την εμπορία των ζωντανών ψαριών που προέρχονται από εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις εντός μη εγκεκριμένων ζωνών. Άρθρο 29 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. 2. ιΟταν οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την αναφορά θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 30 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J.-C. JUNCKER (1) ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 42. (2) ΕΕ αριθ. C 19 της 28. 1. 1991. (3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990. (1) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. ($) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 90/539/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6). β) Στο παράρτημα Β, διαγράφεται η ακόλουθη περίπτωση: (1) EE ariu. L 255 thw 18. 10. 1968, s. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΙΙΙ. Ηπειρωτικές ζώνες για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Ορισμός ηπειρωτικών ζωνών Μια ηπειρωτική ζώνη συνίσταται: - από μέρος του εδάφους που περιλαμβάνει μια ολόκληρη λεκάνη εκροής από τις πηγές των ρεόντων υδάτων μέχρι τη ζώνη εισροής της θάλασσας, ή πολλές λεκάνες εκροής, στις οποίες τα ψάρια εκτρέφονται, διατηρούνται ή αλιεύονται - ένα μέρος λεκάνης εκροής από τις πηγές των ρεόντων υδάτων έως ένα φυσικό ή τεχνητό φράγμα που εμποδίζει τη μετανάστευση των ψαριών πέραν του φράγματος αυτού. Το μέγεθος και η γεωγραφική θέση μιας ηπειρωτικής ζώνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι πιθανότητες εκ νέου μόλυνσης, πχ. από μεταναστευτικά είδη ψαριών, να μειώνονται στο ελάχιστο. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να απαιτεί τη θέσπιση μιας προστατευτικής ζώνης στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης και η οποία εντούτοις δεν απολαύει του καθεστώτος εγκεκριμένης ζώνης. Β. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια ηπειρωτική ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1. όλα τα ψάρια δεν έχουν παρουσιάσει, εδώ και τουλάχιστον τέσσερα έτη, κλινική ένδειξη ή οιαδήποτε άλλη ένδειξη υπάρξεως μιας ή περισσοτέρων από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 2. όλες οι εκμεταλλεύσεις της ηπειρωτικής ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της επίσημης υπηρεσίας. ιΕχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο ετησίως κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων του έτους κατά τις οποίες η θερμοκρασία του ύδατος ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των ασθενειών. Ο υγειονομικός έλεγχος περιελάμβανε τουλάχιστον: - έλεγχο των ψαριών που παρουσίασαν ανωμαλίες, - λήψη δειγμάτων που απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Ωστόσο, οι ζώνες που ήταν παραδοσιακά απαλλαγμένες από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εγκεκριμένες εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γεωγραφική τους κατάσταση δεν επιτρέπει εύκολη εισαγωγή των ασθενειών 7 β) εφαρμόζεται ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών για μεγάλη χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών κατά την οποία: - έχει πραγματοποιηθεί τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής, - έχει εφαρμοσθεί σύστημα γνωστοποίησης των ασθενειών, - δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες, - δεν έχουν εισαχθεί ψάρια από μολυσμένες ζώνες 7 3. εάν δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευση στην προς έγκριση ηπειρωτική ζώνη, η επίσημη υπηρεσία έχει προβεί σε υγειονομικό έλεγχο των ψαριών, σύμφωνα με το σημείο 2, δύο φορές ετησίως και για τέσσερα έτη, στο κάτων μέρος της λεκάνης εκροής 7 4. οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα ψαριών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες. Γ. Διατήρηση της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης εξαρτάται από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 1. τα ψάρια που εισάγονται στη ζώνη πρέπει να προέρχονται από άλλη εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση 7 2. κάθε εκμετάλλευση πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο επίσκεψης υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο Β.2, δύο φορές ετησίως. Ωστόσο, οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται εκ περιτροπής, στο 50 % των εκμεταλλεύσεων της ηπειρωτικής ζώνης, ετησίως 7 3. οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε ψάρια που έχουν ληφθεί κατά τις επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες των ασθενειών του παραρτήματος Α σημείο 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 4. οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή ψαριών, πρέπει να τηρούν βιβλίο που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των ψαριών. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης 1. Κάθε αφύσικη θνησιμότητα ή κάθε άλλο σύμπτωμα που δύναται να συνιστά υπόνοια ασθένειας των ψαριών, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, πρέπει να δηλώνεται το συντομότερο στην επίσημη υπηρεσία, η οποία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης. 2. Δείγμα τουλάχιστον δέκα ασθενών ψαριών πρέπει να αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται αμέσως στην επίσημη υπηρεσία. 3. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων για τους σχετικούς παθογόνους παράγοντες, αλλά θετικών για άλλη αιτιολογία, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 4. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει διάγνωση, νέα επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών μετά από την πρώτη δειγματοληψία και λαμβάνονται αρκετά ασθενή ψάρια, τα οποία αποστέλλονται εν συνεχεία στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εκ νέου αρνητικά ή εάν δεν υπάρχουν πλέον ασθενή ψάρια, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 5. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση. 6. Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης υπόκειται στους ακόλουθους όρους: α) κατά την εμφάνιση της εστίας: - θανατώνονται όλα τα ψάρια των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων, τα δε προσβεβλημένα ή μολυσμένα ψάρια καταστρέφονται, - οι εγκαταστάσεις και το υλικό απολυμαίνονται με διαδικασία που εγκρίνεται από την επίσημη υπηρεσία 7 β) μετά την εξάλειψη της εστίας, πρέπει να πληρούνται εκ νέου οι όροι που προβλέπονται στο σημείο Β. 7. Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει τη Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης των ζωνών. ΙΙΙ. Παράκτιες ζώνες για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Μια παράκτια ζώνη αποτελείται από μέρος παραλίας ή θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού, η οποία έχει σαφή γεωγραφικά όρια και συνιστά ομοιογενές υδρολογικό σύστημα. Β. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκρίνεται για τα ψάρια, μια παράκτια ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους που καθορίζονται για τις ηπειρωτικές ζώνες στο σημείο Ι.Β. Γ. Διατήρηση της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης μιας παράκτιας ζώνης υπόκειται στις ίδιες εγγυήσεις με αυτές που προβλέπονται στον τίτλο Ι.Γ. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης Εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που προβλέπονται στον τίτλο Ι.Δ. ΙΙΙ. Παράκτιες ζώνες για τα μαλάκια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Μια παράκτια ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό που προβλέπεται στον σημείο ΙΙ.Α. Β. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια παράκτια ζώνη, πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους: 1. όλα τα μαλάκια δεν έχουν παρουσιάσει κλινική ένδειξη ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη υπάρχεως μιας ή περισσοτέρων από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, εδώ και τουλάχιστον δύο έτη 7 2. όλες οι εκμεταλλεύσεις της παράκτιας ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της επίσημης υπηρεσίας. ιΕχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο με ρυθμό ανάλογο με το ρυθμό ανάπτυξης των σχετικών παθογόνων παραγόντων. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λήψη δειγμάτων που απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκρίμενων παθογόνων παραγόντων 7 3. εάν δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευση σε παράκτια ζώνη, η επίσημη υπηρεσία έχει προβεί σε υγειονομικό έλεγχο των μαλακίων, σύμφωνα με το σημείο 2, με ρυθμό ανάλογο με το ρυθμό αναπτύξεως των σχετικών παθογόνων παραγόντων. Εάν, παρόλα αυτά, εμπεριστατωμένες εξετάσεις της πανίδας καταδείξουν ότι, στη συγκεκριμένη ζώνη, δεν υπάρχουν μαλάκια που να ανήκουν στα ευαίσθητα είδη, στους ενδιάμεσους ξενιστές ή στους φορείς, η επίσημη υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη ζώνη αυτή πριν από οποιαδήποτε εισαγωγή μαλακίων 7 4. οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μαλάκια που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες. Για τις ζώνες που ήταν παραδοσιακά απαλλαγμένες από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης. Γ. Διατήρηση της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης εξαρτάται από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 1. τα μαλάκια που εισάγονται στην παράκτια ζώνη πρέπει να προέρχονται από άλλη εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης παράκτιας ζώνης 7 2. κάθε εκμετάλλευση πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο επίσκεψης υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο Β.2, με ρυθμό ανάλογο προς τον ρυθμό αναπτύξεως των σχετικών παθογόνων παραγόντων 7 3. οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 4. οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή των μαλακίων, πρέπει να τηρούν βιβλίο που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των μαλακίων. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης 1. Κάθε αφύσικη θνησιμότητα ή κάθε άλλο σύμπτωμα που δύναται να συνιστά υπόνοια ασθένειας των μαλακίων που αναφέρεται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ, πρέπει να δηλώνεται το συντομότερο στην επίσημη υπηρεσία η οποία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης. 2. Δείγμα ασθενών μαλακίων πρέπει να αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται αμέσως στην επίσημη υπηρεσία. 3. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων για τους σχετικούς παθογόνους παράγοντες, αλλά θετικών για άλλη αιτιολογία, η έγκριση διατηρείται. 4. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει διάγνωση, νέα επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών μετά από την πρώτη δειγματοληψία και λαμβάνεται επαρκής αριθμός ασθενών μαλακίων, τα οποία αποστέλλονται εν συνεχεία στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εκ νέου αρνητικά ή εάν δεν υπάρχουν πλέον ασθενή μαλάκια, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 5. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση. 6. Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης υπόκειται στους ακόλουθους όρους: α) κατά την εμφάνιση της εστίας: - τα προσβεβλημένα ή μολυσμένα μαλάκια καταστρέφονται, - οι εγκαταστάσεις και το υλικό απολυμαίνονται σύμφωνα με διαδικασία που εγκρίνεται από την επίσημη υπηρεσία 7 β) μετά από την εξάλειψη της εστίας, πρέπει να πληρούνται εκ νέου οι όροι που προβλέπονται στο σημείο Β. 7. Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης των ζωνών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΙΙΙ. Ηπειρωτικές εκμεταλλεύσεις για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1. πρέπει να τροφοδοτείται από ύδωρ πηγής ή από γεώτρηση 7 2. μετά την εκμετάλλευση πρέπει να υπάρχει φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο στην άνοδο των ανάδρομων ιχθύων 7 3. πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β τίτλος Ι.Β. Β. Διατήρηση της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Β τίτλος Ι.Γ. Ωστόσο, δειγματοληψίες ιχθύων πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε έτος. Γ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης Εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα Β τίτλος Ι.Δ. ΙΙΙ. Παράκτιες εκμεταλλεύσεις για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1. πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 2. πρέπει να πληροί, mutatis mutandis, τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β τίλος ΙΙ.Β. Β. Διατήρησης της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται mutatis mutandis, στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Β τίτλος ΙΙ.Γ. Γ. Αναστολή, αποκαστάσταση και αφαίρεση της έγκρισης Εφαρμόζονται, mutatis mutandis, οι κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα Β τίτλος ΙΙ.Δ. ΙΙΙ. Παράκτιες εκμεταλλεύσεις για τα μαλάκια (στήλη 2 κατάλογοι Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α) Α. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους: 1. πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 2. πρέπει να πληροί, mutatis mutandis, τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β τίτλος ΙΙΙ.Β σημεία 1, 2 και 4. Β. Διατήρηση της έγκρισης Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται, mutatis mutandis, στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Β, τίτλος ΙΙΙ.Γ σημεία 1 έως 4. Γ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης Εφαρμόζονται, mutatis mutandis, οι κανόνες, που αναφέρονται στο παράρτημα Β τίτλος ΙΙΙ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ανανέωση του νερού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ζώων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένες από τα κράτη μέλη εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους: 1. το νερό που διατίθεται για την αλλαγή έχει υγειονομικές ιδιότητες επαρκείς για να μη μεταβάλλεται η υγειονομική κατάσταση των μεταφερόμενων ειδών σχετικά με τους παράγοντες των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογοι Ι και ΙΙ 7 2. οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν την αποφυγή κάθε μόλυνσης του περιβάλλοντος υποδοχής: - είτε επιτρέπονται την απολύμανση του ύδατος, - είτε φροντίζονται ώστε η διάχυση του ύδατος αυτού να μη μπορεί, σε καμία περίπτωση, να επιφέρει άμεση είσοδο στα τρέχοντα ύδατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Υποδείγματα εγγράφου μεταφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΜΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΙΙΙ. Χώρα καταγωγής: . Εγκεκριμένη ζώνη: . ΙΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): . . ΙΙΙ. Ζώα ή προϊόντα: .>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: . Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): . . ΙV. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): . . VΙ. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ....................................................., (ημερομηνία) . ιΟνομα της επίσημης υπηρεσίας: Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας . ιΟνομα (με κεφαλαία) . Τίτλος του υπογράφοντος . Υπογραφή ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΜΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΙΙ. Χώρα καταγωγής: . ΙΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): . . ΙΙΙ. Ζώα ή προϊόντα: .>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: . Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): . . ΙV. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): . . VΙ. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ....................................................., (ημερομηνία) . ιΟνομα της επίσημης υπηρεσίας: Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας . ιΟνομα (με κεφαλαία) . Τίτλος του υπογράφοντος . Υπογραφή ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ III. Χώρα καταγωγής: . Εγκεκριμένη ζώνη: . III. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): . . III. Ζώα: .>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> IV. Προορισμός Χώρα προορισμού: . Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): . . IV. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): . . VI. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ....................................................., (ημερομηνία) . ιΟνομα της επίσημης υπηρεσίας: Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας . ιΟνομα (με κεφαλαία) . Τίτλος του υπογράφοντος . Υπογραφή ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΙΙ. Χώρα καταγωγής: . ΙΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): . . ΙΙΙ. Ζώα: .>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: . Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): . . ΙV. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): . . VΙ. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ....................................................., (ημερομηνία) . ιΟνομα της επίσημης υπηρεσίας: Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας . ιΟνομα (με κεφαλαία) . Τίτλος του υπογράφοντος . Υπογραφή ΙΙΙ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία