ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0069

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών, προκειμένου να περιληφθούν σ'αυτήν και τα ζώα προβείου και αιγείου είδους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών, προκειμένου να περιληφθούν σ' αυτήν και τα ζώα προβείου και αιγείου είδους ( 91/69/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιΕχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι η οδηγία ( ΕΟΚ ) αριθ . 91/68/ΕΟΚ ( 4 ), θεσπίζει τις συνθήκες των υγειονομικών μέτρων που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές των αιγοπροβάτων - ότι, προκειμένου να επιτραπεί η αρμονική ανάπτυξη των συναλλαγών αυτών, είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί κοινοτικό καθεστώς που μπορεί να εφαρμόζεται στις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών - ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ ( 6 ), θεσπίζει διατάξεις για τα υγειονομικά μέτρα που αφορούν την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών - ότι τα αιγοπρόβατα ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα βοοειδή και είναι ευαίσθητα στις ίδιες ασθένειες - ότι το κοινοτικό ζωικό κεφάλαιο είναι, ως εκ τούτου, εκτεθειμένο σε ανάλογους κινδύνους κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες - ότι είναι, συνεπώς, σκόπιμο να γίνει εν γένει αναφορά στους κανόνες που προβλέπονται από την οδηγία 72/462 /ΕΟΚ, επιφέροντας συγχρόνως και τις απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αιγοπροβάτων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών '. 2 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθενται η ακόλουθη, δεύτερη περίπτωση : '- κατοικιδίων ζώων αναπαραγωγής, εκτροφής, παχύνσεως ή σφαγής προβείου και αιγείου είδους '. 3 . Το κείμενο του άρθρου 2 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2 των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ, 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων ( 7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ ( 8 ), της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας ( 9 ), όπως προποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ, και της οδηγίας 90/68/ΕΟΚ ( 10 ), εφαρμόζονται εφόσον συντρέχει περίπτωση.(11 ) ΕΕ αριθ . L 302 της 31 . 12 . 1972, σ . 24 . ( 12 ) ΕΕ αριθ . L 395 της 30 . 12 . 1989, σ . 13 . ( 13 ) ΕΕ αριθ . L 26 της 31 . 1 . 1977, σ . 85 . ( 14 ) ΕΕ αριθ . L 46 της 19 . 2 . 1991, σ . 19 .' 4 . Στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο το στοιχείο γ ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'γ ) τρίτη χώρα : η χώρα στην οποία δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ, 77 /99/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ '. 5 . Στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο, το στοιχείο ε ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κέιμενο : 'ε ) εκμετάλλευση : η επίσημα ελεγχόμενη βιομηχανική ή εμπορική γεωργική επιχείρηση, που βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας και όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται, ζώα εκτροφής, απόδοσης ή σφαγής του βοείου ή χοιρείου είδους ή ζώα αναπαραγωγής, εκτροφής, παχύνσεως ή σφαγής του προβείου ή αιγείου είδους '. 6 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 εισαγωγική πρόταση, οι όροι 'βοείου και χοιρείου είδους' αντικαθίστανται από τους όρους 'βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους '. 7 . Ο τίτλος του κεφαλαίου ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Εισαγωγή ζώων βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους '. 8 . Στο άρθρο 6 στοιχείο α ) πρώτη περίπτωση, προστίθενται τα ακόλουθα : 'η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, η επιζωοτική αιμορραγική νόσος, η ευλογιά των προβάτων, η ευλογιά των αιγών και η νόσος της κοιλάδας του Rift '. 9 . Στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2 . Είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, ο περιορισμός των εγκρίσεων σε ιδιαίτερα είδη, σε ζώα σφαγής, εκτροφής ή απόδοσης βοείου και χοιρείου είδους, σε ζώα αναπαραγωγής, εκτροφής, παχύνσεως ή σφαγής προβείου ή αιγείου είδους, που προορίζονται για ειδικές χρήσεις, καθώς και η εφαρμογή, μετά την εισαγωγή, κάθε απαραίτητου υγειονομικού μέτρου . ιΟσον αφορά τα ζώα αναπαραγωγής, εκτροφής, απόδοσης ή παχύνσεως, οι απαιτήσεις που προβλέπονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου μπορούν να είναι διαφορετικές ανάλογα με τα κράτη μέλη, για να ληφθούν υπόψη ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σ' αυτά, στα πλαίσια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών .' 10 . Στο άρθρο 8 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '3 . ιΟσον αφορά τον καθορισμό των συνθηκών των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 : - οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ εφαρμόζονται ως βάση αναφοράς για τη φυματίωση των βοοειδών και τη βρουκέλωση των βοοειδών και των χοίρων, - οι κανόνες που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 ή κατ' εφαρμογήν των άρθρων 7 ή 8, καθώς και οι κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, εφαρμοζονται ως βάση αναφοράς για τις ασθένειες που προσβάλλουν τα αιγοπρόβατα . Είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 και για κάθε περίπτωση χωριστά, η παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές αν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα παρέχει ανάλογες υγειονομικές εγγυήσεις . Στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται υγειονομικοί όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς εκείνους των προαναφερθέντων άρθρων παραρτημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος των ζώων αυτών στα κοπάδια της Κοινότητας .' 11 . Στο άρθρο 9, οι όροι 'βοείου και χοιρείου είδους' αντικαθίστανται από τους όρους 'βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους '. 12 . Στο άρθρο 10 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση, οι όροι 'βοείου και χοιρείου είδους' αντικαθίστανται από τους όρους 'βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους '. 13 . Στο άρθρο 10, το στοιχείο α ) πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο : 'α ) για τα ζώα εκτροφής ή απόδοσης βοείου ή χοιρείου είδους και για ζώα αναπαραγωγής εκτροφής ή παχύνσεως προβείου και αιγείου είδους, από έξι τουλάχιστον μήνες -' 14 . Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '1 . Τα κράτη μέλη εγκρίνουν την εισαγωγή ζώων βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους μόνον μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού που έχει συνταχθεί από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας εξαγωγής .' 15 . Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο το στοιχείο δ ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'δ ) να βεβαιώνει ότι τα ζώα του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται από την οδηγία αυτή και σ' εκείνους που καθορίζονται σε εφαρμογή αυτής για την εισαγωγή προέλευσης της τρίτης χώρας -'. 16 . Στο άρθρο 12 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα οικιακά ζώα του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους να υποβάλλονται, κατά την άφιξή τους στο έδαφος της Κοινότητας, σε έναν υγειονομικό έλεγχο που διενεργείται από έναν επίσημο κτηνίατρο, ανεξάρτητα από το τελωνειακό καθεστώς με το οποίο δηλώνονται .'. 17 . Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην κοινότητα ζώων βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους όταν διαπιστώνεται, κατά τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ότι :' 18 . Στο άρθρο 12 παράγρφαφος 2 η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '- οι συνθήκες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι συνθήκες που προβλέπονται στα παραρτήματα Α έως Δ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ καθώς και οι συνθήκες που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 ή καθορίζονται κατ' εφαρμογήν των άρθρων 7 ή 8 ή περιέχονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ δεν έχουν τηρηθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής ,'. 19 . Στο άρθρο 12 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '4 . Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους κατά την εισαγωγή τους πρέπει, μετά τον υγειονομικό έλεγχο ( έλεγχος κατά την εισαγωγή ) να φέρει ένδειξη από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι τα ζώα έχουν γίνει αποδεκτά ή έχουν απορριφθεί .' 20 . Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 το στοιχείο α ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'α ) των μεθοριακών σταθμών για την εισαγωγή των ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους -'. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . ιΟταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος αυτές της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J . C . JUNCKER ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 48 της 27 . 2 . 1989, σ . 36.(2 ) ΕΕ αριθ . C 96 της 17 . 4 . 1989, σ . 18.(3 ) ΕΕ αριθ . C 194 της 31 . 7 . 1989, σ . 9.(4 ) Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(5) ΕΕ αριθ . L 302 της 31 . 12 . 1972, σ . 28.(6 ) ΕΕ αριθ . L 224 της 18 . 8 . 1990, σ . 29 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία