ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0132

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/132/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων ( 91/132/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 74/63/ΕΟΚ ( 4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/238/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 5 ), εξαιρεί ρητώς από το πεδίο εφαρμογής τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων - ότι η παρουσία των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στις ζωοτροφές μπορεί, όπως και η παρουσία των υπολειμμάτων προϊόντων για τα οποία υφίσταται ήδη σχετική ρύθμιση, να συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, δεδομένου ότι πρόκειται, γενικά, για τοξικές ουσίες ή για παρασκευάσματα με επικίνδυνες επιπτώσεις - ότι θα πρέπει να μην ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα φυτοφάρμακα, σε αντίθεση με τις περισσότερες ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα για τις οποίες υφίσταται ήδη σχετική ρύθμιση, χρησιμοποιούνται σκοπίμως από τον άνθρωπο για την προστασία των φυτικών προϊόντων, δεδομένου ότι δεν προστίθενται ούτε στις ζωοτροφές ούτε στα συστατικά τους - ότι, παρά το γεγονός αυτό, η ενδεχόμενη παρουσία τους αποτελεί πηγή κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, όπως και η παρουσία ουσιών και προϊόντων που ήδη καλύπτονται από την οδηγία 74/63/ΕΟΚ - ότι, για το λόγο αυτό, τα φυτοφάρμακα θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην συνεπάγονται κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων - ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν μεν ήδη καθορίσει ανώτατα όρια περιεκτικότητας για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αλλά τα ανώτατα αυτά όρια περιεκτικότητας διαφέρουν μεταξύ τους και συντείνουν στην παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ζωοτροφών εντός της Κοινότητας - ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επέλθει προσέγγιση των υπαρχουσών διατάξεων με την ενσωμάτωσή τους στην προαναφερόμενη οδηγία, η οποία αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για το σκοπό αυτό - ότι, σε ένα πρώτο στάδιο, φαίνεται δικαιολογημένο να καθοριστούν, όσον αφορά τις ζωοτροφές, ανώτατα όρια περιεκτικότητας για μία ομάδα βλαβερών δραστικών ουσιών με υψηλή υπολειμματική δράση, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στα φυτοφάρμακα, δηλαδή για τις οργανοχλωρικές ενώσεις - ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας που έχουν καθορίσει για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Β, μέχρι να ληφθεί κοινοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για την τροποποίηση των παραρτημάτων - ότι το Δικαστήριο, σε μία απόφασή του της 16ης Νοεμβρίου 1989 ( υπόθεση 11 /88 ), ακύρωσε την οδηγία 87/519/ΕΟΚ ( 6 )- ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εγκριθεί μία νέα οδηγία που να στηρίζεται στην κατάλληλη νομική βάση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 74/63/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο γ ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'γ ) τον καθορισμό των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επάνω και μέσα στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, στο μέτρο που τα υπολείμματα αυτά δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Β '- 2 . Στο παράρτημα Ι τμήμα Β προστίθενται οι ακόλουθες θέσεις : '11 . Αλντρίν χωριστά ή μαζί, εκφραζόμενα σε ντιελτρίν 12 . Ντιελτρίν Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,01 0,2 13 . Καμφεχλώρ ( τοξαφέν ) Όλες οι ζωοτροφές 0,1 14 . Χλωρντέιν ( σύνολο των ισομερών cis και trans και του οξυχλωρντέιν, εκφραζόμενα σε χλωρντέιν) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,02 0,05 15 . DDT ( σύνολο των ισομερών του DDT, του TDE και του DDC, εκφραζόμενα σε DDT ) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,05 0,5 16 . Εντοσουφλάν ( σύνολο των ισομερών α και β και του θειϊκού εντοσουφλάν, εκφραζόμενα σε εντοσουφλάν ) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Αραβόσιτο - Ελαιούχους σπόρους - Πλήρεις ιχθυοτροφές 0,1 0,2 0,5 0,005 17 . Εντρίν ( σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν, εκφραζόμενα σε εντρίν ) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,01 0,05 18 . Επταχλώρ ( σύνολο του επταχλώρ και του επταχλωρεποξειδίου, εκφραζόμενα σε επταχλώρ ) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,01 0,2 19 . Εξαχλωροβενζόλιο ( HCB ) Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,01 0,2 20 . Εξαχλωροκυκλοεξάνιο ( HCH ) 20.1 . Ισομερές α Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,02 0,2 20.2 . Ισομερές β Σύνθετες ζωοτροφές εκτός από : - Ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής 0,01 0,005 Απλές ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,01 0,1 20.3 . Ισομερές γ Όλες οι ζωοτροφές εκτός από : - Λίπη 0,2 2,0' 3 . Στο παράρτημα Ι τμήμα Γ, η επικεφαλίδα της τρίτης στήλης του πίνακα αντικαθίσταται απο τον ακόλουθο τίτλο : 'Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg ( ppm ) της ζωοτροφής που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12 %.' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, αυτές οι διατάξεις αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς θεσπίζονται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . STEICHEN ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 210 της 23 . 8 . 1990, σ . 5 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 48 της 25 . 2. 1991 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 31 της 6 . 2 . 1991, σ . 44 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 38 της 11 . 2 . 1974, σ . 31 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 110 της 25 . 4 . 1987, σ . 25 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 304 της 27 . 10 . 1987, σ . 38 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία