ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0224

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/224/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών (91/224/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι η εφαρμογή της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ ( 4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/544/ΕΟΚ ( 5 ), είχε θετικά αποτελέσματα - ότι τα αυξανόμενα προβλήματα κορεσμού των οδικών δικτύων, περιβάλλοντος και οδικής ασφάλειας επιβάλλουν, για το κοινό συμφέρον, μία εντονότερη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, που είναι εμπορικά ελκυστικές και μπορούν να αντικαταστήσουν τις ενδοκοινοτικές οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - ότι η ώθηση που δίνεται, μέσω της σημερινής κοινοτικής νομοθεσίας, στην πραγματοποίηση συνδυασμένων μεταφορών δεν είχε πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα επειδή ήδη ελευθερώνονται οι συμβατικές οδικές μεταφορές - ότι, κατά συνέπεια, χρειάζεται βελτίωση της νομοθεσίας αυτής ώστε να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι διάφορες τεχνικές μεταφοράς - ότι περισσότερη ελευθέρωση των οδικών διαδρομών προς και από ποτάμιους λιμένες μπορεί να ευνοήσει τις συνδυασμένες ποτάμιες μεταφορές - ότι οι διατάξεις της συνθήκης σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών εφαρμόζονται επίσης και στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών- ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών μπορεί να προαγάγει τις συνδυασμένες μεταφορές - ότι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών θα διευκολύνει τη διέλευση των ΦΑ-2>Αλπεων - ότι, για να αναπτυχθούν οι διάφορες σύγχρονες τεχνικές μεταφοράς, στις οποίες ανήκουν οι συνδυασμένες μεταφορές, θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση της τεχνικής αυτής στα πλαίσια των οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 75/130/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '- συνδυασμένες εσωτερικές πλωτές μεταφορές : οι μεταφορές φορτηγών, ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων με ή χωρίς ρυμουλκό, κινητών αμαξωμάτων και εμπορευματοκιβωτίων 20 και πλέον ποδών σε εσωτερικές πλωτές οδούς, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών και περιλαμβάνουν αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές ακτίνας μέχρι 150 χιλιομέτρων κατ' ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης .' 2 . Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΑρθρο 6 Κάθε οδικός μεταφορέας εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος ο οποίος ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα και στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών δικαιούται να πραγματοποιεί, στα πλαίσια συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών, αρχικές ή/και τελικές οδικές διαδρομές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς και που περιλαμβάνουν ή όχι τη διάβαση συνόρων .' 3 . Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'ιΑρθρο 11 Η αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς απαλλάσσεται από οποιοδήποτε υποχρεωτικό καθορισμό κομίστρων .' 4 . Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα : 'ιΑρθρο 12 ιΟταν, στα πλαίσια μιας συνδυασμένης μεταφοράς, η επιχείρηση αποστολής πραγματοποιεί την αρχική οδική διαδρομή για ίδιο λογαριασμό, κατά την έννοια της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων για τις διεθνείς μεταφορές ( οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων ) (*), η επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος μπορεί να πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό, κατά παρέκκλιση από τον ορισμό που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, την τελική οδική διαδρομή για τη μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του, χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο της ανήκει ή αγόρασε με δόσεις ή μίσθωσε σύμφωνα με την οδηγία 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (**), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/398/ΕΟΚ (***) και το οποίο οδηγούν υπάλληλοί της, ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης αποστολής ή έχει μισθωθεί από αυτήν . Η αρχική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση αποστολής χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο της ανήκει ή αγόρασε με δόσεις ή μίσθωσε σύμφωνα με την οδηγία 84/647/ΕΟΚ και το οποίο οδηγούν υπάλληλοί της, ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή έχει μισθωθεί από αυτήν, θεωρείται επίσης, κατά παρέκκλιση από την πρώτη οδηγία της 23ης Ιουλίου 1962, ως μεταφορά για ίδιο λογαριασμό, εφόσον η τελική διαδρομή πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με την πρώτη οδηγία, από την επιχείρηση προορισμού. **(*) ΕΕ αριθ . 70 της 6 . 8 . 1962, σ . 2005/62 . *(**) ΕΕ αριθ . L 335 της 22 . 12 . 1984, σ . 72 . (***) ΕΕ αριθ . L 202 της 31 . 7 . 1990, σ . 46 . Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .' Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2 . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη . 3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . GOEBBELS ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 34 της 14 . 2 . 1990, σ . 8.(2 ) ΕΕ αριθ . C 19 της 28 . 1 . 1991.(3 ) ΕΕ αριθ . C 225 της 10 . 9 . 1990, σ . 27.( 4 ) ΕΕ αριθ . L 48 της 22 . 2 . 1975, σ . 31.(5 ) ΕΕ αριθ . L 320 της 15 . 11 . 1986, σ . 33 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία